PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 15 | nr 36 Pamięć - konteksty humanistyczne i społeczne | 109--125
Tytuł artykułu

Mediacja w średniowieczu a współcześnie w świetle faktów językowych

Warianty tytułu
Mediation in the Middle Ages and the Modern in Light of the Facts of Language
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prezentacja i opis polskiego słownictwa średniowiecznego odnoszącego się do pojęcia mediacja w kontekście współczesnego opisu tej instytucji prawa. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem badawczy, który w wyniku analizy został rozwiązany, to odpowiedź na pytanie o to, jakimi cechami charakteryzował się polski średniowieczny proces mediacyjny w stosunku do współczesnego. Metoda badawcza użyta przez autora to filologiczna analiza tekstów prowadzona w nurcie semantyki historycznej. PROCES WYWODU: W artykule omówiono średniowieczny i współczesny proces mediacji, biorąc pod uwagę jego uwarunkowania, przebieg i uczestników. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Semy składające się na pojęcie mediacja w średniowieczu i współcześnie są takie same. Są to: konflikt, strony konfliktu i mediator, który pomaga konflikt rozwiązać. Słownictwo, jakim się posługiwano, opisując tę instytucję prawa w średniowieczu, jest całkowicie odmienne od leksyki współczesnej, służącej do opisu pokojowego rozwiązywania konfliktów. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: W celu stworzenia pełnego opisu leksykologicznego tej instytucji prawa na przestrzeni dziejów języka polskiego konieczne jest przebadanie leksyki ze wszystkich epok rozwoju polszczyzny. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is the presentation and description of Polish vocabulary of the medieval period, referring to the concept of mediation in the context of the contemporary description of this law institutions. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem, which was solved as a result of the analysis is the answer to the question of what attributes was characterized by a Polish medieval mediation process in relation to the contemporary one. The method used by the author is a philological analysis of the texts carried out within historical semantics. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article discusses the medieval and the modern process of mediation, taking into account the conditions, its course and the participants. RESEARCH RESULTS: The sems which make up the concept of mediation are the same today as they were in the Middle Ages. They are: the conflict, the parties to the conflict and the mediator, who helps to solve the problem. However the vocabulary, which is used to describe the institution of law in the Middle Ages is completely different from the modern vocabulary, used to describe the peaceful resolution of the conflicts. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: In order to create a complete lexicological description of the institution of law throughout the history of the Polish language, it is necessary to examine the vocabulary from all periods of development of the Polish language. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
15
Strony
109--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
Bibliografia
 • Arkuszewska, A.M. i Plis, J. (red.). (2014). Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
 • Bardach, J. (1973). Historia państwa i prawa Polski, t. 1, do połowy XV wieku. Warszawa: PWN.
 • Deptuchowa, E. (red.). (2014). Słownik staropolski. Suplement cz. 1 (verba absentia). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Domino, W. (1938). Sądownictwo polubowne na Rusi w późniejszym średniowieczu. Prace seminarium dawnego polskiego prawa sądowego i historii ustroju dawnej Polski Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, nr 7. Warszawa: Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
 • Fisher, R. i Ury, W. (1992). Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Gmurzyńska, E. (2007). Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym - zastosowanie w Europie i w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Jurek, P. (red.). (2005). Postępowanie polubowne w dziejach. Materiały IX Konferencji historyków państwa i prawa. Przemyśl 7-10 lipca 2005 r. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Klementowski, M.L. (1996). O pojednaniu w zabójstwie w środkowoeuropejskich państwach w średniowieczu. Rejent, nr 7-8 (63-64), 104-127.
 • Klementowski, M.L. (1998). Organizacja sądów polubownych w Ordynacji Zamojskiej w świetle diariusza Bazylego Rudomicza (1656-1672). W: J. Ciągwa i T. Opas (red.), Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofiarowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej. Rzeszów: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe "Prawo-Ekonomia", t. XXV, 101-124.
 • Kuraszkiewicz, W. i Wolff, A. (1950). Zapiski i roty polskie XV i XVI wieku z ksiąg sądowych ziemi warszawskiej. Prace Komisji Językowej PAU, 36.
 • Mayenowa, M.R. (red.). (1981). Słownik polszczyzny XVI wieku. T. XIII. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Instytut Badań Literackich.
 • Michalska-Warias, A. (2008). Instytucja mediacji w prawie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach nieletnich, karnych i cywilnych. W: A. Lewicka (red.), Profesjonalny mediator. Zostań nim, Poradnik metodyczny. Lublin, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 11-33.
 • Plezia, M. (red.). (2007). Słownik łacińsko-polski. T. III, I-O. Warszawa: PWN.
 • Płatek, M., i Fajst, M. (red.). (2005). Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka. Warszawa: Liber.
 • Rosner, A. (2005). Tradycja staropolskiego sądownictwa polubownego - próba zarysowania problemu. W: M. Płatek i M. Fajst (red.), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka. Warszawa: Liber, s. 37-58.
 • Sieradzka-Baziur, B. (2012). O projekcie Słownika pojęciowego języka staropolskiego w kontekście prac dotyczących najdawniejszego słownictwa. Język Polski, XCII, z. 2, 81-91.
 • Sieradzka-Baziur, B. (red.). (2015). Słownik pojęciowy języka staropolskiego. Pozyskano z: http://spjs.ijp-pan.krakow.pl (dostęp: 04.11.2016).
 • Sieradzka-Baziur, B., Kajtoch, K., i Mika, D. (2016). Leksyka średniowieczna w Słowniku pojęciowym języka staropolskiego. W: M. Mączyński, E. Horyń i E. Zmuda (red.), W kręgu dawnej polszczyzny II. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ignatianum w Krakowie, 287-300.
 • Sieradzka-Baziur, B., Duska, J., Kajtoch, K. i Mika, D. (2016). Słownik pojęciowy języka staropolskiego - charakterystyka. Język Polski, XCVI, z. 3, 68-79.
 • Twardzik, W. (red.) we współpracy z: Deptuchową, E. i Szelachowską-Winiarzową, L. (2005). Opis źródeł Słownika staropolskiego. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Urbańczyk, S. (red.). (1953-2002). Słownik staropolski. T. 1-11. Wrocław - Warszawa - Kraków: Ossolineum, Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Ury, W. (1995). Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do koperacji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.