PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (52) | 53--76
Tytuł artykułu

How to Measure Spiritual Sensitivity at the IT User's Workplace? The Construction Process and Method of Validation of Spiritual Sensitivity Inventory (SSI)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Jak zmierzyć duchową wrażliwość pracowników IT w miejscu pracy? Proces konstrukcji i metody walidacji inwentarza wrażliwości duchowej (SSI)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article outlines the creation of tools to measure spiritual sensitivity - Spiritual Sensitivity Inventory (SSI), starting from the assumptions underlying the source of its creation, through a phase of theoretical analysis of the construct used for development of an experimental method, a quantitative validation of the inventory, ending with a validation of quality, i.e. narrative interviews conducted in order to confirm the theoretical accuracy of the SSI. The authors clarify the construct of spiritual sensitivity, describe a deductive strategy for questionnaire creation, indicate the potential theoretical and methodological problems encountered by psychologists studying spirituality, present a spectrum of validation procedures and their ultimate effect - an accurate and reliable psychometric tool - the Spiritual Sensitivity Inventory. A developed spiritual sensitivity is beneficial not only in relationships between people but also in the educational, professional and social domain. In this light, an accurate and reliable diagnostic tool can be used in a business environment and organization.(original abstract)
Artykuł przybliża proces tworzenia narzędzia do pomiaru inteligencji duchowej - inwentarza wrażliwości duchowej (IID), począwszy od założeń leżących u źródła jego powstania, przez etap teoretycznej analizy konstruktu, służący opracowaniu wersji eksperymentalnej metody, walidację ilościową inwentarza, a skończywszy na walidacji jakościowej, tj. wywiadach narracyjnych przeprowadzonych w celu potwierdzenia trafności teoretycznej IID. Autorki precyzują konstrukt inteligencji duchowej, opisują strategię dedukcyjną konstruowania kwestionariusza, sygnalizują potencjalne problemy teoretyczne i metodologiczne, jakie napotyka psycholog badający duchowość, prezentują spektrum procedur walidacyjnych oraz ich ostateczny efekt - trafne i rzetelne narzędzie psychometryczne, czyli inwentarz wrażliwości duchowej.(abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
53--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wrocław
 • University of Wroclaw
 • University of Wroclaw
Bibliografia
 • Allport G., 1967, Personal religious orientation and prejudice, Journal of Personality and Social Psychology, no. 5, pp. 432-443.
 • Amram Y., Dryer C., 2007, The Development and Preliminary Validation of the Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS), Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto, CA. Working Paper http://www.yosiamram.net/papers/ dostęp: marzec 2010.
 • Angleitner A., Demtroder A., 1988, Acts and dispositions: a consideration of the act frequency approach, European Journal of Personality, no. 2, pp. 121-142.
 • Angleitner A., Riemann R., 1991, What Can We Learn from the Discussion of Personality Questionnaires for the Construction of Temperament Inventories?, [in:] J. Strelau, A. Angleither (ed.), Explorations in Temperament, Plenum Press, New York, pp. 191-204.
 • Bagozzi R., 2012, Specification, evaluation, and interpretation of structural equation models, Journal of the Academy of Marketing Science, vol. 40, no. 1, pp. 8- 34.
 • Bechtold H., 1968, Teoretyczne podstawy metod testowych: trafność i prognoza, Biuletyn Psychometryczny, t. ll, pp. 7-49.
 • Bradford J., 1995, Caring for the Whole Child: a Holistic Approach to Spirituality, The Children's Society, London.
 • Brzeziński J., 2004,Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa.
 • Burish M., 1986, Methods of Personality Inventory Development - a Comparative Analysis, [in:] A. Angleitner, J. Wiggins (ed.), Personality Assessment via Questionnaires. Current Issues in Theory and Measurement, Springer-Verlag, Berlin-Tokyo, pp. 109-119.
 • Chlewiński Z., 1982, Psychologia religii, TN KUL, Lublin.
 • Cronbach L.J., Meehl P.E., 1955, Construct validity in psychological tests, Psychological Bulletin, no. 52(4), pp. 281-302, http://dx.doi.org/10.1037/h0040957.
 • Davidov E., 2008, A cross-country and cross-time comparison of the human values measurements with the Second Round of the European Social Survey, Survey Research Methods, no. 2(1), pp. 33-46.
 • Dein S., Loewenthal K., 1998, Editorial. Mental health religion and culture, vol. 1/1, pp. 5-9.
 • Drwal R., Wilczyńska J., 1980, Opracowanie kwestionariusza aprobaty społecznej, Przegląd Psychologiczny, t. XXIII, nr 3.
 • Emmons R., 2000, Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern, International Journal for the Psychology of Religion, no. 10, pp. 3-26.
 • Eysenck H., 1981, A Model for Personality, Springer-Verlag, Berlin.
 • Fairholm G., 1996, Spiritual leadership: fulfilling whole-self needs at work, Leadership & Organization Development Journal, no. 17/5, pp. 11-17.
 • Fetzer Institute (1999/2003), Measurement of Religiousness/Spirituality, Fetzer Institute, Kalamazoo, MI.
 • Fornell C., Larcker D.F., 1981, Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, no. 18(1), pp. 39-50. http://dx.doi.org/10.2307/3151312.
 • Gardner H., 1993, Multiple Intelligences: The Theory In Practice, Basic Books, New York.
 • Gardner H., 1999, Intelligence Reframed, Basic Books, London.
 • Jung C.G., 1970a, The Spiritual Problem of Modern Man, Civilization in Transition, vol. 10, The Collected Works of Carl G. Jung, tr. R.F.C. Hull, Bollingen Series XX, Princeton University Press.
 • Jung C.G., 1970b, Psychology and Religion: West and East, vol. 11, The Collected Works of Carl G. Jung, tr. R.F.C. Hull, Bollingen Series XX, Princeton University Press.
 • Hay D., 1998, The Spirit of the Child, Fount, London.
 • Hense E., 2006, Reflection on conceptual definition and empirical validation of the spiritual sensitivity scale, Journal of Empirical Theology, no. 19,1, pp. 63-74.
 • Heszen-Niejodek I., 2003, Wymiar duchowy człowieka a zdrowie, [w:] Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Heszen-Niejodek I., Gruszczyńska E., 2004, Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar [Human's spiritual dimension, its significance in health psychology and its measurement], Przegląd Psychologiczny, no. 47, 1, pp. 15-32.
 • Hill R., 2009, Pozytywne starzenie się, MT Biznes, Warszawa.
 • Hill P., Pargament K., 2000, Conceptualizing religion and spirituality: points of commonality, points of departure, Journal for the Theory of Social Behaviour, no. 30, 1, pp. 51-77.
 • Hill P., Pargament K., 2003, Advances in the conceptualization and measurement of religion and spirituality: Implications for physical and mental health research, American Psychologist, no. 58, pp. 64-74 .
 • Hobfoll S., 1989, Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress, American Psychologist, no. 44, pp. 513-524.
 • Hobfoll S., 2001, The influence of culture, community, and the nested-self in the stress process: advancing conservation of resources theory, Applied Psychology, no. 50, pp. 337-370.
 • Holmes T., Rahe R., 1967, The Social Readjustment Rating Scale, Journal of Psychosomatic Research, no. 11(2), 213-8.
 • Hornowska E., 2001, Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Hyde B., 2004, The plausibility of spiritual intelligence: spiritual experience, problem solving and neural sites, International Journal of Children Spirituality, no. 9, 1, pp. 39-52.
 • Jasińska-Biliczak A., Kowal J., Hafner J., 2016, Innovative Capacity in Small Regional Enterprises in Transition Economies: An Exploratory Study in Poland, Twenty-second Americas Conference on Information Systems, San Diego.
 • Johnson A., 2006, Becoming fully intelligent, Encounter, vol. 19, no. 4, pp. 40-46.
 • Kalton G., Collins M., Brook L., 1978, Experiments in wording opinion questions, Applied Statistics, no. 27, pp. 149-161.
 • Kapała M., 2015, Existential/spiritual resources and the subjective quality of life experiences among elderly adults, Polish Journal of Applied Psychology, 2015, vol. 13(4), pp. 123-168.
 • Kapała M., Kowal, J., Straś-Romanowska M., 2016, Gender and spiritual sensitivity in an IT users workplace. An experimental study in Poland. Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016), University of Wrocław, Wrocław, pp. 250-271.
 • Keplinger A., Kowal J., Mäkiö J., 2016, Gender and Organizational Citizenship Behavior of Information Technology Users in Poland and Germany, Twenty-second Americas Conference on Information Systems, San Diego, 2016,http://aisel.aisnet.org/amcis2016/ICTs/Presentations/10.
 • Korcz I., 2006, Inteligencja duchowa w rozwoju zawodowym, [in:] A. Kozubska, A. Zduniak (red.), Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej, t. 1, pp.. 80-87, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.
 • Kowal J., 1998, Problemy natury praktycznej i teoretycznej a dobór metod badawczych do badań sondażowych rynku, Zeszyty Naukowe AE, Ekonometria, no. 1, 765, Dziechciarz J. (ed.), Wydawnictwo AE, Wrocław, pp. 66-88.
 • Kowal J. (ed.), 2002, Wybrane zagadnienia weryfikacji reprezentatywności prób w społeczno-ekonomicznych badaniach jakościowych. Metody i oprogramowanie komputerowe, Wyższa Szkoła Zarządzania 'Edukacja' Zeszyty Naukowe, nr 12, Wrocław.
 • Kowal J., 2009a, Możliwości zastosowań w badaniach jakościowych wybranych metod statystyki klasycznej i planowania eksperymentów optymalnych, [in:] Psychologia ilości, psychologia jakości: uzupełniające się spojrzenia, A. Oleszkowicz, P. Zdybek (ed.), Oficyna Wydaw. ATUT, Wrocław pp. 49-69.
 • Kowal J., 2009b, Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty statystycznej metodologii badań jakościowych, [in:] Psychologia ilości, psychologia jakości: uzupełniające się spojrzenia, A. Oleszkowicz, P. Zdybek (ed.), Oficyna Wydaw. ATUT, Wrocław, pp. 21-34.
 • Kowal, J. Gurba, A., 2015. Phenomenon of Mobbing as IT Users Burnout Premises. Insight from Poland, [in:] S. Wrycza (eds.), Information Systems: Development, Applications, Education, Springer International Publishing Swittzerland, DOI: 10.1007/978-3-319-24366-5_9.
 • Kowal J., Gurba A., 2016, Mobbing and Burnout in Emerging Knowledge Economies: An Exploratory Study in Poland, Proceedings of The IEEE. HICSS 2016 Hawaii International Conference on System Sciences Conference, CFP16XXX-USB(49), pp. 4122-4131, doi:10.1109/HICSS.2016.511.
 • Kowal J., Keplinger A., 2015, Characteristics of human potentiality and organizational behavior among IT users in Poland. An exploratory study, Ekonometria - Econometrics, 2015, nr 3(49), pp. 98-114.
 • Kowal J., Keplinger A., Mäkiö J., Sonntag R., 2016, Does Human Potentiality Affect IT Professionals' Organizational Behavior? An Experimental Study in Poland and Germany, LNBIP, Business Information Systems, Springer, pp. 179-194.
 • Kowal J., Roztocki N., 2015a, Do organizational ethics improve IT job satisfaction in the Visegrád Group countries? Insights from Poland, Journal of Global Information Technology Management, vol. 18 (issue 2), pp. 127-145. doi:10.1080/1097198X.2015.1052687
 • Kowal J., Roztocki N., 2015b, Job satisfaction of IT professionals in Poland: does business competence matter?, Journal of Business Economics and Management, volume 16(issue 5), pp. 995-1012. doi:10.3846/16111699.2014.924988.
 • Kowal J., Węgłowska-Rzepa K., 2006, The methodological aspects of creating the new research method based on the choosing of pictures and the analysis of creative and recreative functions of the narrated stories, Gospodarka, Rynek, Edukacja, 11, pp. 65-66.
 • Kriger M., 1999, A value-based paradigm for creating truly healthy organizations, Journal of Organizational Change Management, vol. 12, no. 4, 302-317
 • Kuzio A., 2013, The Socio-Cultural Adaptation of Internet Dating: Approaches towards Online Relationship Creation among Poles and Americans in Computer Mediated Communication, College of Management EDUKACJA (WSZ E), University of Wrocław Institute of Psychology, AIS Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev), pp. 375-390.
 • Latała A., Socha P., 1981, Technika do badania indywidualnej religijności, Zeszyty Naukowe UJ: Studia Religiologica, 6, pp. 119-141.
 • MacDonald D., 2000, Spirituality: Description, measurement and relation to the five factor model of personality, Journal of Personality, vol. 68, 1, pp. 153-197.
 • MacHovec F., 2002, Spiritual Intelligence, the Behavioral Sciences and the Humanities, The Edwin Mellen Press, NY.
 • MacKenzie S.B., Podsakoff P.M., Podsakoff N.P., 2011, Construct measurement and validation procedures in MIS and behavioral research: integrating new and existing techniques, MIS Quarterly, 35(2), pp. 293-334.
 • May G., 2004, The Dark Night of the Soul: A Psychiatrist Explores the Connection between Darkness and Spiritual Growth, Harper San Francisco, San Francisco.
 • Mayer J., 2000, Spiritual intelligence or spiritual consciousness?, International Journal for the Psychology of Religion, no. 10(1), pp. 47-56.
 • Moos R., Moos B., 1994, Family Environment Scale Manual: Development, Applications, Research - Third Edition, Consulting Psychologist Press, Palo Alto, CA.
 • Nosal Cz., 2006, Numinosum, poznanie B, różne drogi religijności, Roczniki Psychologiczne, KUL, pp. 21-36.
 • Nunnally J., 1978, Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York.
 • Paluchowski W.J., 2007, Diagnoza psychologiczna. Proces-narzędzia-standardy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Prężyna W., 1968, Skala postaw religijnych, Roczniki Filozoficzne, t. 16, z. 4, pp. 76-89.
 • Reker G., Butler B., 1990, Personal Meaning, Stress, and Health in Older Adults, Paper Presented at the Annual Meeting of the CAG, Victoria, British Columbia.
 • Sagan A., 2002, Zastosowanie wielowymiarowych skal czynnikowych i skal Rascha w badaniach marketingowych (na przykładzie oceny efektów komunikacyjnych reklamy), Zeszyty Naukowe nr 605, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, pp. 73-92
 • Shannon W., 2000, Thomas Merton's Paradise Journey: Writings on Contemplation, Burns & Oates, Wellwood, UK.
 • Sisk D., 2008, Engaging the spiritual intelligence of gifted students to build global awareness in the classroom, Roeper Review, no. 30, pp. 24-30.
 • Sisk D., Torrance E., 2001, Spiritual Intelligence: Developing Higher Consciousness: Creative Education Foundation Press, Buffalo, NY.
 • Smith D., Katz R., 2006, Spiritual Leadership: Readings for MBA Elective, Stellenbosch: Business School, University of Stellenbosch. Sudman S., Blair E., 1999, Sampling in the twenty-first century, Journal of the Academy of Marketing Science, no. 27(2), pp. 269-277, doi: 10.1177/0092070399272010.
 • Socha P., 2000, Duchowy rozwój człowieka, Wyd. UJ, Kraków.
 • Straś-Romanowska M.M., 1992, Los człowieka jako problem psychologiczny: podstawy teoretyczne, Prace Psychologiczne, t. 32, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Thompson B., 2004, Exploratory and Confirmatory Factor Analysis: Understanding Concepts and Applications, American Psychological Association, Washington, DC. http://dx.doi.org/10.1037/10694-000.
 • Wagener L., Malony H., 2006, Spiritual and Religious Pathology in Childhood and Adolescence, [w:] E. Roehlkepartain, P. King, L. Wagener, & P. Benson (red.), The Handbook of Spiritual Development in Childhood and Adolescence, Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 137-149.
 • Wawrzynek J., 1993, Statystyczne planowanie eksperymentów w zagadnieniach regresji w warunkach małej próby, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wigglesworth C., 2003, Spiritual Intelligence: What Is It? How Can we Measure It? Why Would Business Care?, Conscious Pursuits, Inc., Houston.
 • Wiseman J., 2007, Thomas Merton and Theravada Buddhism, [in:] B. Thurston (red.), Merton & Buddhism: Wisdom, Emptiness, and Everyday Mind, KY: Fons Vitae, Louisville, pp. 31-50.
 • Zawadzki B., 2006, Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Zohar D., Marshall I., 2001, Inteligencja duchowa, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 • Zohar D., Marshall I., 2004, Spiritual Capital: Wealth We can Live by, London Publishing, Bloomsbury.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.