PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. nr 47 | 361--385
Tytuł artykułu

Impact du commerce international sur le développement économique de la République Démocratique du Congo

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Impact of International Trade on Economic Development for the Democratic Republic of Congo
Wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy Demokratycznej Republiki Konga
Języki publikacji
FR
Abstrakty
Polityka pieniężna jest procesem, w ramach którego władze monetarne, na ogół bank centralny, wpływają na podaż pieniądza dążąc do realizacji celu, jakim jest stabilność cen. Dążą one również do osiągnięcia innych celów zwanych keynesowskim trójkątem: wzrostu gospodarczego, pełnego zatrudnienia i równowagi zewnętrznej. Polityka pieniężna różni się od polityki fiskalnej. Polityka pieniężna dąży do utrzymania kursu wymiany waluty krajowej. Celem państwa w ramach polityki pieniężnej jest osiągnięcie i utrzymanie stabilności cen poprzez dostosowanie podaży pieniądza do popytu na pieniądz. Aby móc to zrealizować Bank Centralny Konga określa ramy kontroli, w jakich polityka pieniężna będzie realizowana w ciągu roku. Jak wynika z analizy sytuacji w Demokratycznej Republice Konga w latach 1970-2000 można zaobserwować, iż deprecjacji waluty krajowej odpowiadają przyspieszone tempo wzrostu cen w kraju, a także okresy silnych presji inflacyjnych. W związku z podjętymi rozważaniami nasuwają się następujące pytania: Czy frank kongijski jest stabilny? Czy polityka pieniężna Kongijskiego Banku Centralnego wspiera stabilność franka kongijskiego? Odpowiedzi na te pytania stanowią przedmiot badań. W artykule dokonano analizy trudności w zakresie polityki pieniężnej w kontekście szerokiej dolaryzacji systemu bankowego i słabości instytucjonalnej. Empiryczna analiza potwierdza, że Bank Centralny w Kongu jest w stanie niemalże kontrolować inflację, pomimo szybkiej reakcji na szoki inflacyjne. Po przeanalizowaniu zalet i wad różnych reżimów kursowych, można stwierdzić, że wzmocnienie obecnych ram polityki pieniężnej pozostaje najlepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że kraj jest podatny na częste wstrząsy walutowe. Zwiększanie rezerwy obowiązkowej wydaje się sprzeczne z innymi środkami stosowanymi przez bank centralny. Stopa procentowa pozwala na regulowanie płynności w systemie finansowym oraz wpływa na rozwój działalności gospodarczej. Jest ona jednym z głównych instrumentów, którymi władza monetarna wpływa na przyznawanie kredytów i modulowanie inflacji w kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The monetary policy is the action by which the monetary authority, as a central bank influences the supply of money in order to fulfill its objective of price stability. She also task of achieving the other objectives of monetary policy, called Keynesian triangle: growth, full employment, external balance. Monetary policy differs from fiscal policy. Monetary policy can aim to maintain the exchange rate of the national currency with a currency. Fixed exchange rates may be achieved by the central bank selling and buying currency at the day to reach the target rate. The objective of monetary policy states that leads the Central Bank in the Congo is to achieve and maintain price stability through adjustment of the money supply to money demand. To implement this, the Central Bank of Congo determines the control framework through which monetary policy will be implemented during the year. From this framework, it decides the extent to which it is appropriate to reserve or ease monetary conditions. Indeed, it is apparent from analysis of the evolution of the situation in the Democratic Republic of Congo over the past three decades (1970 to 2000), the episodes of depreciation of the national currency (Zaire and New Zaire / or Congolese franc) are often at a faster pace of domestic price formation, as well as periods of heavy inflationary pressures are also characterized by speed loss of the national currency against foreign currencies. With these considerations, we ask the following questions: Is the Congolese franc stable? What are BCC's policies to support the stability of the Congolese Franc? The answers to these questions are the object of our investigations throughout this study. Throughout the article we analyzed the difficulties of monetary policy in the context of complete dollarization of the banking system and institutional weaknesses. The empirical analysis confirms that the Central Bank in the Democratic Republic of Congo is able to control almost inflation, despite that we could have a rapid response to inflationary shocks. After analyzing the advantages and disadvantages of different exchange rate regimes, it can be said that strengthening the current framework of monetary policy remains the best solution, given that the country is exposed to numerous exchanges of foreign currency (exchange currencies). The increase in the reserve requirement seems to contradict other measures taken by the central bank. The interest rate is designed to regulate liquidity in the financial system and affects the development of economic activity. It is one of the main tools of monetary authorities to influence lending and inflation modulation in the country. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
361--385
Opis fizyczny
Twórcy
 • Université UTP des Sciences et Technologies à Bydgoszcz
Bibliografia
 • Bakandeja wa Mpungu, 1997, Droit des finances publiques, moyens d'action et plan financier de l'Etat, Éd. Noraf, Kinshasa, RDC.
 • Bakumanya Bienvenu-Marie, 2008, Snel: gros risque de rater le marché sud africain, "Journal le Potentiel", N° 4230, Kinshasa, RDC.
 • Banque Mondiale, 2014, Rapport sur les risques et opportunités, la gestion du risque à l'appui du développement, éd. La revue des revues, Paris, France.
 • Binzangi Kamalandua, 1997, Cours de la Théorie du développement et de la dépendance, Éd. Cerdi, ISPL, Kinshasa, RDC.
 • Bosekota W'atshia, 2002, Rebâtir le Congo démocratique: de la bonne gouvernance étatique et du rôle clé de PME-PMI, Éd. Presse universitaire de BEL CAMPUS, tome1, Kinshasa, RDC.
 • Bouvier Michel, 2009, Introduction au droit fiscal général et théorie de l'impôt, Éd. Révue française de finances publiques L.G.D.J, Paris, France.
 • Buabua wa Kayembe, 2006, Droit fiscal congolais, Éditions universitaires africaines, Kinshasa, RDC.
 • Clet Ben, 2008, Climat d'affaires, "Journal Le Potentiel", n°4289, Kinshasa, RDC.
 • Enyimo Martin, 2008, La FEC et le ministère de tutelle se penchent sur la relance du tourisme, "Journal le Potentiel", N° 4245, Kinshasa, RDC.
 • Gillis M., Perkins D.H., Roemer M., Donald R.S., 1990, Economie du développement 2è éd., DEBOECK, Bruxelles.
 • Huart Alain, 2007, Importations des produits alimentaires en RDC, Éd. Dangers et pers-pectives, Kinshasa, RDC.
 • Kabuya Kalala, Matata Ponyo Mapon, 1999, L'espace monétaire kasaïen, crise de légi-timité et souveraineté monétaire en période d'hyperinflation au Congo (1993-1997), Éditions L'Harmattan, Paris, France.
 • Kabuya Kalala F., et Tshiunza Mniye, 2002, L'économie congolaise est à l'horizon de la 2002-2005: contraction, fractionnement et enlisement [in:] Marysse S., et Reyntjens F. (dir.), L'Afrique des Grands lacs, Éd. L'Harmattan, Paris, France.
 • Kalombo Tuebana Shaloom, 2009, La politique monetaire de la banque centrale du congo pour soutenir la monnaie nationale, Éd. Cerdi, Kinshasa, RDC.
 • Kalonji Ntalaja, 1995, L'économie informelle à l'échelle planétaire, les deux faces de Janus, notes de conjointure, manuel d'analyse économique, Éd. Cerdi, Kinshasa, RDC.
 • Klotchkoff J.C, 1999, Import et Export en RDC, "Journal Jeune-Afrique Économique", N°281, Kinshasa, RDC.
 • Kodila Tedika, 2008, La stratégie de réduction de la pauvreté en RDC, "Journal Le Potentiel", N° 4278, Kinshasa, RDC.
 • Kudinga Benoît, 2006, Le gouvernement congolais, garant de l'instabilité macroécono-mique, Édition, Le Potentiel, Kinshasa, RDC.
 • Kuediasala Faustin, 2008, États généraux des mines: une occasion de redéfinir la poli-tique minière de la RDC, Éd. Cerdi, Kinshasa, RDC.
 • Lopez Christian, 2012, Droit pénal fiscal, Éd. LGDJ, Paris France.
 • Luwansangu Paul, 2005, Bilan économique de la RDC 2001-2005: est-ce la fin de la malédiction ?, "Journal Le Potentiel", N° 3467, Kinshasa RDC.
 • Mabi Mulumba, 2001, La monnaie dans l'économie, Éd. Cerdi, Kinshasa, RDC.
 • Malingumu Syosyo, 2008, Plaidoyer pour la création d'une bourse des valeurs en RDC, "Journal Le Potentiel", N° 4224, Kinshasa, RDC.
 • Mboko Jean-Marie, 2009, Code général des impôts, édition Cerdi, Kinshasa, RDC.
 • Millet Damien, 2004, La dette de Mobutu, Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde, Éd. PUP, Kinshasa, RDC.
 • Munsala Buakasa, 2008, Des milliards USD chinois à la portée de la RDC, "Journal L'Observateur", N° 2804, Kinshasa, RDC.
 • Mutumba Lukusa, 1997, Désequilibre macroéconomique et ajustement au Zaïre, Éd. PUK, Kinshasa, RDC.
 • Office Congolais de Contrôle en sigle (OCC), 2006, Rapport annuel, août 2006, Joumal officiel de la République Démocratique du Congo, Considérant que par rapport au programme du Gouvernement.
 • Opanga Ekanga, 1995, Le secteur informel, une approche globale de concept et bon poids dans l'économie zaïroise, Notes de conjoncture, manuel d'analyse écono-mique, Éd. Cerdi, Kinshasa, RDC.
 • Salin Pascal, 2014, La tyrannie fiscale, Éd. Odile Jacob, Paris, France.
 • Sloterdijk Peter, 2012, Repenser l'impôt, Éd. Libella, Paris, France.
 • Spire Alexis, 2012, Faibles et puissants face à l'impôt, Éd. Raisons d'agir, Paris, France.
 • Tollens Eric, 2004, Table ronde''agriculture et sécurité alimentaire'', Kinshasa, RDC.
 • Verhaegen Yves, 1995, Rôle du secteur informel dans le développement économique au zaïre, Éd. Cadicec-information, Kinshasa, RDC.
 • Weidenfeld Katia, Spire Alexis, 2015, L'impunité fiscale. Quand l'Etat brade sa souve-raineté, Éd. La Découverte, Paris, France.
 • Yawidi J.-C., 2008, Procès de la société congolise, Éd. Mabiki, Bruxelles, Belgique.
 • Yeats A.J, 1996, A quoi tent la marginalisation de l'Afrique subsaharienne dans le commerce mondial, "Journal finances et développement", Vol. 33, N°04, Washington, USA.
 • Zucman Gabriel, 2013, La richesse cachée des nations. Enquête sur les paradis fiscaux, Éd. Seuil, Paris, France.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171452687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.