PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 103 | z. 2 | 78--90
Tytuł artykułu

Ocena możliwości inwestycyjnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Mazowsza w latach 2008-2014

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Assessment of the Investment Possibilities of Rural and Urban-Rural Municipalities of Mazovia in the Years 2008-2014
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój lokalny zależy od wielu czynników, zarówno egzogenicznych, jak i endogenicznych. Na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego wpływa aktywność inwestycyjna jednostek zarządzających, dlatego istotne jest efektywne zarządzanie finansami samorządów. Celem artykułu jest ocena możliwości finansowania inwestycji przez gminy województwa mazowieckiego w latach 2008-2014. Zakres czasowy prowadzonych badań uwzględniał okres programowania budżetu Unii Europejskiej. Rozważania oparto na danych pochodzących ze sprawozdań z wykonania budżetów samorządów gminnych oraz Banku Danych Lokalnych GUS. Podjęto próbę ustalenia kondycji finansowej samorządów gminnych województwa mazowieckiego i ich potencjału inwestycyjnego oraz obliczono wskaźnik samofinansowania tych gmin. Z przeprowadzonych badań wynika, że w ostatnich kilku latach samorządy lokalne ostrożniej wydatkowały środki finansowe na inwestycje. Realizacja wydatków budżetów gmin województwa mazowieckiego przewyższała uzyskane dochody, o czym świadczy ujemny wynik finansowy gmin. W latach 2008-2014 gminy województwa mazowieckiego charakteryzowały się rosnącą samodzielnością finansową, co wynikało głównie ze wzrostu dochodów majątkowych. Gminy w województwie mazowieckim charakteryzują się zróżnicowanym potencjałem inwestycyjnym, w latach 2008-2014 następowała tendencja spadkowa wskaźnika potencjału inwestycyjnego oraz od 2013 roku wskaźnika samofinansowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Local development depends on both exogenous and endogenous factors. Investment activity of management units affects the pace of socio-economic development. Therefore, effective financial management of local governments is essential. The aim of the article was to evaluate the possibility of financing of investments by municipalities in Mazovia Province in the years 2008-2014. Time range of the study takes account of the period of the European Union budget programming. Considerations are based on data from the reports on implementation of the budgets of local governments and the Local Data Bank. An attempt was made to determine the financial condition, investment capacity for development and self-financing ratio of local governments. The conducted analysis shows that in the last few years local governments disbursed investment funds more cautiously. Payment of budget expenditure of municipalities in Mazovia Province exceeded their revenue, which is reflected in the negative financial result of municipalities. In the years 2008-2014 municipalities in Mazovia Province showed increasing financial independence, which resulted mainly from increase in capital revenue. Municipalities in Mazovia Province have a diverse investment potential; in the years 2008-2014 the downward trend of investment potential rate was recorded, and from 2013 the downward trend of self-financing indicator followed. (original abstract)
Rocznik
Tom
103
Numer
Strony
78--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bywalec Czesław, 2010: Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 171 i dalsze.
 • Dylewski Marek, Beata Filipiak, Małgorzata Gorzałkowska-Koczkodaj, 2004: Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, Wydawnictwo Municipium, Warszawa, s. 109.
 • Dylewski Marek, 2009: Przegląd metod oceny sytuacji finansowej JST, [w] Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, red. Beata Filipiak, Wydawnictwo Difin, Warszawa, s. 197.
 • Gabrusewicz Wiktor, 2002: Podstawy analizy finansowej, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 18.
 • Jastrzębska Maria, 2005: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 95.
 • Kaczmarek Zygmunt, Jerzy Parysek, 1977: Zastosowanie analizy wielowymiarowej w badaniach geograficzno-ekonomicznych, [w:] Metody ilościowe i modele w geografii, red. Zbigniew Chojnicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 94-127.
 • Kaczor Tomasz, Marcin Tomalak, 2000: Potencjał inwestycyjny jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, Warszawa, Passim.
 • Kosek-Wojnar Maria, 2006: Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni", nr 4, s. 75.
 • Kosek-Wojnar Maria, Jan Wojnar, 2005: Ryzyko utraty płynności jednostek samorządu terytorialnego - próba kwantyfikacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Bochni", nr 3, s. 41-42.
 • Krzysztofek Kazimierz, Marek Szczepański, 2002: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 151-152.
 • Landreth Harry, David C. Colander, 2005: Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 454-455.
 • Lipowski Adam, 1988: Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 10.
 • Mazurkiewicz-Pizło Anna, 2013: Jakość życia wiejskich gospodarstw domowych w województwie mazowieckim - ujęcie społeczno-ekonomiczne, [w] Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender, red. Janina Sawicka, Wydawnictwo SGGW, s. 131-163.
 • Parysek Jerzy, 1995: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, [w] Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 37.
 • Parysek Jerzy, 2001: Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo UAM, Poznań, s. 47.
 • Pizło Wojciech, Anna Mazurkiewicz-Pizło, 2014: Regionalne zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu", t. 16, z. 6, s. 397-402.
 • MRR, OECD, 2008: Przegląd terytorialny Polski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Komitet Polityki Rozwoju Terytorialnego OECD, s. 45.
 • Przegląd sytuacji społecznogospodarczej województwa mazowieckiego, 2012: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, s. 3.
 • Rudzka-Lorentz Czesława, Jacek Sierak, 2006: Zarządzanie finansami w gminach, [w] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 183.
 • Skorwider-Namiotko Jarosław, 2013: Zmiany w poziomie własnego potencjału inwestycyjnego gmin w okresie niestabilności finansowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 280, s. 41-49.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U.2013.0.885, art. 235.
 • Winiarski Bolesław, 1999: Czynniki konkurencyjności regionów, [w] Konkurencyjność regionów, red. Mirosława Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 50-51.
 • Wojewódzka-Wiewiórska Agnieszka, 2014: Dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin wiejskich województwa mazowieckiego na tle innych typów gmin, "Jurnal of Agribusiness and Rural Development", nr 2 (32), s. 213-223.
 • Wrzosek Wojciech, 1998: Funkcjonowanie rynku, Wydawnictwo PWE, Warszawa, s. 26-27.
 • Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2009-2011, 2012: Ministerstwo Finansów, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453031

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.