PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 457 Zmiana warunkiem sukcesu. Innowacyjność w doskonaleniu i rozwoju przedsiębiorstwa | 81--94
Tytuł artykułu

Model biznesu jako stymulanta innowacyjności - ujęcie relacyjne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Business Model as A Stimulus for Innovation - Relational Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematykę innowacyjności w kontekście modeli biznesu można rozpatrywać przez innowacyjność samych modeli biznesu lub traktować model biznesu jako siłę motoryczną aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę drugi aspekt, nadmienić należy, iż aby model biznesu był w stanie realizować funkcję katalizatora innowacji, konieczne jest wzmocnienie jego poszczególnych elementów składowych tak, aby posiadł on zdolność inkorporacji idei, pomysłów i innych sygnałów z otoczenia. Jednym z aspektów takiego podejścia jest wykorzystywanie relacji międzyorganizacyjnych wspierających funkcjonowanie modelu biznesu. Dlatego też celem badań prezentowanych w niniejszym artykule było zdiagnozowanie związku między zdywersyfikowaniem rodzajowym partnerów relacji a innowacyjnością przedsiębiorstw. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzić można występowanie zależności pomiędzy zdywersyfikowaniem partnerów relacji międzyorganizacyjnych a innowacyjnością przedsiębiorstw(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of innovation in the context of business models can be seen through innovative business models themselves, or treat the business model as a driving force behind innovation activity of enterprises. In the second aspect, it must be noted that business model, which acts as a stimulus for innovation, should be strengthened in such a way that it has the ability to incorporate ideas, concepts and other incentives from the environment. One aspect of this approach is the use of inter-organizational relationships supporting the functioning of business model. This article takes the issue of inter-organizational relationships supporting individual components within a business model and their impact on business innovation. Therefore, the research objective is to diagnose the relationship between generic diversification of partners of inter-organizational relationships, and its impact on enterprises innovation. As a result of the study, the existence of relationship between the partners diversification and innovativeness of enterprises can be stated. It can also be stated that the ability to create and maintain relationships with a diversified generically partners (eg. customers, suppliers, competitors, and other institutions), fosters innovation activity of enterprises(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Afuah A., 2014, Business Model Innovation. Concepts, Analysis, and Cases, Routlage, New York and London.
 • Amitt R., Zott Ch., 2010, Business model innovation: creating value in times of change, IESE Business school - University of Navarra, Working Paper nr 870, s. 1-15.
 • Amitt R., Zott Ch., 2012, Creating value through business model innovation, MIT Sloan Management Review, vol. 53/3.
 • Bal-Woźniak T., 2013, O potrzebie wykorzystywania nowych form koordynacji współpracy w zarządzaniu innowacyjnością, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 30, s. 404-423.
 • Bełz G., Skalik J., 2015, Procesowy model odnowy przedsiębiorstwa, Management Forum, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, vol. 3, nr 1, s. 3-9.
 • Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M., 1997, Cracking the Value Code: How successful businesses are creating wealth in the New Economy, Harper Collins Publishers, New York.
 • Brzóska J., 2016, Zastosowanie strategicznej karty wyników do pomiaru wartości tworzonej przez modele biznesu przedsiębiorstw energetycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, zeszyt 89, s. 65-80.
 • Carayannis E.G., Sindakis S., Walter C., 2015, Business model innovation as lever of organizational sustainability, The Journal of Technology Transfer, vol. 40, no. 1, s. 85-104.
 • Chesbrough H., 2007, Business model innovation: it's not just about technology anymore, Strategy and Leadership, vol. 23, no. 6, s. 12-17.
 • Chesbrough H., 2010, Business model innovation: opportunities and barriers, Long Range Planning Vol. 43, s. 354-363.
 • Chesbrough H., Rosenbloom, R.S., 2002, The role of the business model in capturing value from innovation: Evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies, Industrial and Corporate Change, vol. 11/3, s., 529-555.
 • Ćwiklicki M., 2015, Klasyfikacja modeli zarządzania innowacjami, Management Forum, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, vol. 3, nr 4, s. 27-31.
 • Cyfert S., Krzakiewicz K., 2015, Model procesu odnowy organizacyjnej, Management Forum, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, vol. 3, nr 1, s. 10-14.
 • Demil B., Lecocq X., 2010, Business model evolution: in search of dynamic consistency, Long Range Planning, vol. 43, s. 227-246.
 • Duczkowska-Piasecka M., 2013, Model biznesu - nowe podejście do zarządzania strategicznego, [w:] Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K. (red.), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin SA, Warszawa, s. 132-162.
 • Dyduch W., 2013, Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 154-179.
 • Falencikowski T., 2013, Spójność modelu biznesu. Koncepcja i pomiar, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Gajda D., 2014, Rola innowacji w modelach biznesu, Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 183/1, s. 61-73.
 • Gay B., 2014, Open innovation, networking, and business model dynamic: the two sides, Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 3, s. 1-20.
 • Girotra K., Netessine S., 2014, Four paths to business model innovation, Harvard Business Review, vol. 92, no. 7/8, s. 96-103.
 • Gołębiowski T., Dudzik T.M., Lewandowska M., Witej-Hajduk M., 2008, Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Huczek M., 2015, Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, nr 2, s. 13-25.
 • Jabłoński M., 2010, Technologiczne mapy drogowe w procesie projektowania modeli biznesu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas - Zarządzanie, zeszyt 2, s. 7-14.
 • Klimas P., 2014, Znaczenie współdziałania międzyorganizacyjnego dla innowacyjności organizacyjnej - perspektywa empiryczna, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Sołoducho-Pelc L. (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366, s. 248-257.
 • Klincewicz K., 2014, Tworzenie innowacji poprzez współpracę międzyorganizacyjną, [w:] Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D., Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 253-309.
 • Kujala S., Artto K., Aaltonen P., Turkulainen V., 2010, Business models in project-based firms - Towards a typology of solution-specific business models, International Journal of Project Management, vol. 28 s. 96-106.
 • Latusek-Jurczak D., 2014, Sieci międzyorganizacyjne jako struktury współpracy - podstawowe pojęcia analityczne, [w:] Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer S.A. Warszawa, s. 23-45.
 • Lindgardt Z., Reeves M., Stalk G., Deimler M.S., 2009, Business Model Innovation: When the Game Gets Tough, Change the Game, The Boston Consulting Group.
 • Magretta J., 2002, Why business models matter, Harvard Business Review, vol. 80, nr 5, s. 86-92.
 • Markides C.C., 2013, Business model innovation: what can the ambidexterity literature teach us?, The Academy of Management Perspectives, vol. 27, no. 4, s. 313-323.
 • Massa L., Tucci C.L., 2014, Business Model Innovation, [w:] M. Dodgson, D. M. Gann, N. Philips (red.), The Oxford Handbook of Innovation Management, Oxford University Press, New York.
 • Moszoro B., Gadomska-Lila K., 2013, Innowacyjny model biznesowy - kluczowe elementy, Management and Business Administration. Central Europe, tom 21, nr 1, s. 98-107.
 • Nogalski B., 2009, Modele biznesu jako narzędzia reorientacji strategicznej przedsiębiorstw, Master of Business Administration, nr 2.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., 2012, Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., 2005, Clarifying business models: origins, present, and future of the concept, Communications of the Association for Information Systems, vol. 16, s. 1-25.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej, 2008, Wydawnictwo Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Urzędu Statycznego Wspólnot Europejskich, Paryż.
 • Porter M.E., 2001, Strategy and the internet, Harvard Business Review, vol. 79, nr 3, s. 62-78
 • Saebi T., Foss N.J., 2014, Business models for open innovation: Matching heterogenous open innovation strategies with business model dimensions, European Management Journal, vol. 33, no. 3, s. 201-213.
 • Schneider S., Spieth P., 2013, Business model innovation: towards an integrated future research agenda, International Journal of Innovation Management, vol. 17, no. 1, s. 1340001-1340034.
 • Shafer S., Smith H., Lindner J., 2005, The Power of Business Models, Business Horizons, vol. 48, s. 199-207.
 • Spieth P., Schneckenberg D., Ricart J.E., 2014, Business model innovation - state of the art and future challenges for the field, R&D Management, vol. 44, no. 3, s. 237-247.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2016, Eksplorować czy eksploatować relacje międzyorganizacyjne?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 420, s. 286-299.
 • Sus A., 2014, Dynamika modeli biznesu, Nauki o Zarządzaniu, vol. 1/18, s. 90-99.
 • Sworowska A., 2014, Współwłasność patentowa jako przykład analizy sieci relacji międzyorganizacyjnych w ujęciu terytorialnym, Problemy Zarządzania, vol. 13, nr 1, s. 257-274.
 • Szpringer W., 2012, Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, Difin, Warszawa.
 • Taran Y., Boer H., Lindgren P., 2015, A business model innovation typology, Decision Sciences, vol. 46, no. 2, s. 301-331.
 • Teece D.J., 2010, Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning, no. 43(2-3), s. 172-194.
 • Wawrzynek Ł., 2015, Sieciowe uwarunkowania rozwijania potencjału innowacyjnego systemu zarządzania, Management Forum, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, vol. 3, nr 4, s. 18-26.
 • Weill P., Vitale M.R., 2001, Place to Space, Harvard Business School Press, Boston.
 • Wikström K., Artto K., Kujala J., Söderlund J., 2010, Business models in project business, International Journal of Project Management, vol. 28, s. 832-841.
 • Zakrzewska-Bielawska A., 2015, Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, tom 32, s. 439-457.
 • Zastempowski M., 2010, Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Zott Ch., Amit R., 2009, The business model as the engine of networked-based strategies, [w:] P.R. Kleindorfer, Y.R. Wind, R.E. Gunther, The Network Challenge: Strategy, Profit, and Risk in an Interlinked World, Wharton School Publishing, Upper Saddle River-New Jersey, s. 259-275.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453041

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.