PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 121--151
Tytuł artykułu

Wybrane instytucje wobec przestępczości Handlu ludźmi w Polsce. Wprowadzenie do problematyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Institutions and the Crime of Human Trafficking in Poland. Introduction to the Issue
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia (w zarysie) rolę Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prokuratury Generalnej, które z racji ustawowych i doktrynalnych zobowiązań zajmują się problematyką zwalczania przestępczości handlu ludźmi w Polsce. Ponadto w tekście przybliżono pojęcie handlu ludźmi w literaturze przedmiotu, omówiono instrumenty prawne wykorzystywane w zwalczaniu tej formy przestępczości w Polsce a także scharakteryzowano Międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper outlines the role of The Ministry of Justice and the General Prosecutor's Office which due to legal and doctrinal obligations deal with the issue of combating the crime of human trafficking in Poland. Furthermore, the text provides a focus on the concept of human trafficking in the subject literature as well as legal instruments implemented in combating this form of crime and the characteristics of the Inter- ministerial Committee for Combating and Preventing Trafficking in Human Beings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--151
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Bibliografia
 • [1] . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 • [2] . Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Dz. U. z 2014 r., poz. 189.
 • [3] . Ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy 0 Policji, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 2010 r. Nr 98, poz. 626.
 • [4] . Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 1 przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411.
 • [5] . Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Dz. U. z 2013 r., poz. 1650.
 • [6] . Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 227 z późń. zm.
 • [7] . Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593.
 • [8] . Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175.
 • [9] . Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589.
 • [10] . Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2012 r., poz. 769.
 • [11] . Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o zmianie ustawy o pomocy społecznej, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 320.
 • [12] . Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001.
 • [13] . Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141.
 • [14] . Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661.
 • [15] . Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553.
 • [16] . Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1415.
 • [17] . Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608.
 • [18] . Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 114/14/DWMPC z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania Rady do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przez Ministrze Sprawiedliwości.
 • [1] . Dworzecki J., Ondicova M., Mlynek J., Słowacy wobec wybranych patologii społecznych, wyd. Oficyna Drukarska Z. Spyra, Pszczyna 2013.
 • [2] . Malinowska I., Bryk J., Handel ludźmi i przestępstwa towarzyszące, [w:] Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, (red.) Jasiński W., Mądrzejowski W., Wiciak K., wyd. WSPol, Szczytno 2013
 • [1] . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012 r., s. 57.
 • [2] . Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu' Dz. U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238 oraz z 2000 r. Nr 21, poz. 261.
 • [3] . Karta praw podstawowych Unii Europejskiej uchwalona i podpisana w dniu 7 grudnia 2000 r.
 • [4] . Konwencja Nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r., ratyfikowana przez Polskę 1 marca 2004 r., Dz. U. z 2004 r. Nr 139, poz. 1474.
 • [5] . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2., Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
 • [6] . Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526.
 • [7] . Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych. Konwencja została otwarta do podpisu 25 października 2007 r. w Lanzarote podczas 28 Konferencji Europejskich Ministrów Sprawiedliwości.
 • [8] . Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., Dz. U. z 2009 r. Nr 20, poz. 107.
 • [9] . Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r., Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71.
 • [10] . Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej otwarta do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r., Dz. U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187.
 • [11] . Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyj ęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r., Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378.
 • [12] . Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278. Ratyfikowana na podstawie ustawy z dnia 29 lutego 1952 r. Dz. U. z 1952 r. Nr 13, poz. 78.
 • [13] . Międzynarodowa Konwencja o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników - Migrantów i Członków Ich Rodzin, która została przyjęta 18 grudnia 1990 r. rezolucją 45/158 Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
 • [14] . Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
 • [15] . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
 • [16] . Powszechna deklaracja praw człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 r. w Paryżu.
 • [17] . Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencj ę Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyj ęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. Ratyfikacja Protokołu nastąpiła 26 września 2003 r., Dz. U. z 2005 r. Nr 18, poz. 160.
 • [1] . http://www.radaeuropy. sk/swift_data/ source/dokumenty/ikre/publi kaci e/dokumenty/B oj proti obchodovaniusludmi.pdf [uzyskano 02.09.2012 r.].
 • [2] . http://www.handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/krajowy-plan-dzialan
 • [3] . http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura- organizacyjna/departament-wykonania-orzeczen-i-probacji [uzyskano 01.02.2015 r.].
 • [4] . http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/struktura- organizacyjna/departament-wspolpracy-miedzynarodowej-i-praw- czlowieka [uzyskano 01.02.2015 r.].
 • [5] . http://www.pg.gov.pl/departament-do-spraw-przestepczosci- zorganizowanej-i-korupcji-700/departament-do-spraw- przestepczosci-zorganizowanej-i-korupcji [uzyskano 01.02.2015 r.].
 • [6] . http://www.human-trafficing-research.org [uzyskano 02.09.2012 r.]. [uzyskano 01.02.2015 r.].
 • [1]. Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce (na lata 2014-2020), Warszawa 2014, wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.