PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 3 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International Conditions for the Development of Industry | 91--104
Tytuł artykułu

Przestrzenno-czasowa analiza aktywności patentowej regionów Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Spatio-temporal Analysis of Patent Activity for European Union Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy badania aktywności patentowej, będącej odzwierciedleniem aktywności innowacyjnej, na poziomie regionów. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z Eurostatu, obejmujące regiony Unii Europejskiej w latach 1999-2012. Jako główne determinanty zmian poziomu aktywności patentowej wskazano zasoby ludzkie mierzone liczbą, personelu B+R, badaczy zatrudnionych w tym sektorze i zasobów ludzkich dla nauki i techniki, oraz czynnik finansowy w postaci nakładów brutto na działalność B+R. Cele badania to identyfikacja poziomów aktywności patentowej oraz określenie potencjału innowacyjnego na poziomie regionalnym. W pracy wykorzystano model przestrzenno-czasowy z efektami stałymi i konstrukcją korekty błędem. Zastosowane podejście umożliwia z jednej strony przedstawienie prawidłowości w ujęciu zagregowanym, z drugiej zaś - różnicowanie wyników w zależności od przyporządkowania przestrzennego. Ponadto konstrukcja błędem wskazuje na krótko- i długoterminowe relacje oraz zbieżność - lub jej brak - w odniesieniu do pewnego hipotetycznego punktu równowagi. Otrzymane wyniki wskazują na podstawowe różnice oraz określają ich wielkość pomiędzy badanym zjawiskiem w regionach i ukierunkowują dalsze badania innowacyjności regionów. Wyniki te nie tylko potwierdzają założenia o silnym zróżnicowaniu aktywności patentowej jako cechy własnej regionu, ale też pokazują rozbieżności w oddziaływaniu tych samych czynników (przy różnych uwarunkowaniach) na badaną aktywność w krótkim i długim okresie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is concerned with the research of patent activity reflecting the innovativeness activity at regional level. The study used data from Eurostat covering the regions of the European Union and the years 1999-2012. As the main determinants of changes in the level of patent activity identified were the following: human resources as measured by R&D personnel; researchers employed in this sector and human resources in science and technology; and the financial factor in the form of gross expenditure on R&D. The aim of the study was to identify the level of patent activity and to identify innovation potential at regional level. The study used a spatio-temporal model with fixed effects and error correction mechanism. The approach allows to indicate the regularities in aggregate terms on the one hand, and the differentiation of results depending on the assignment planning on the other. Moreover, the design error indicates a short-term and long-term relationships and convergence - or lack thereof - in relation to a hypothetical equilibrium point. The results indicate and determine the size of key differences between patent activity in the studied regions, as well as provide direction for further research of innovation of regions. The results confirmed not only the foundation of a strong differentiation of patent activity as a feature in their own region but also pointed out the similarities in the effects of these same factors (in different conditions) on the patent activity in the short and long term.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Acsa, Z.J., Anselin, L., Varga, A. (2002). Patents and innovation counts as measures of regional production of new knowledge. Research Policy, 31, 1069-1085. DOI: 10.1016/S0048- 7333(01)00184-6
 • Brezdeń, P., Spallek, W. (2013). Przestrzenne zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionalnej gospodarki województwa dolnośląskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 23, 9-25.
 • Corredoira, R.A., Banerjee, P.M. (2015). Measuring patent's influence on technological evolution: A study of knowledge spanning and subsequent inventive activity. Research Policy, 44, 508- 521. DOI: 10.1016/j.respol.2014.10.003
 • Eurostat (2015, 10 września). Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
 • Firlej, K.A. (2013). Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 6, 211-221.
 • Janasz, W. (1999). Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin: Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Kozioł-Nadolna, K. (2015). Nowy wymiar innowacji we współczesnej gospodarce. W: J. Wiśniewska, K. Janasz (red.). Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami. Warszawa: Difin, 62-80.
 • Krawczyk-Sokołowska, I. (2012). Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowania. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Markowska, M. (2012). Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Proniewski, M. (2013). Innowacyjność a rozwój regionalny Unii Europejskiej. Ekonomia i Prawo, 12(3), 441-462.
 • Quatraro, F. (2009). Diffusion of Regional Innovation Capabilities: Evidence from Italian Patent Data. Regional Studies, 43(10), 1333-1348. DOI: 10.1080/00343400802195162
 • Strahl, D. (red.). (2012). Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Szajt, M. (2009) Estimation of Disproportions in Patent Activity of OECD Countries Using Spatio- Temporal Methods. Dynamic Econometric Models, 9, 91-98.
 • Szajt, M. (2010). Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Tavassoli, S., Carbonara, N. (2014). The role of knowledge variety and intensity for regional Innovation. Small Business Economics, 43, 493-509. DOI: 10.1007/s11187-014-9547-7
 • Wanzenböck, I., Scherngell, T., Brenner, T. (2014). Embeddedness of regions in European knowledge networks: a comparative analysis of inter-regional R&D collaborations, co-patents and co-publications. The Annals of Regional Science, 53, 337-368. DOI: 10.1007/s00168-013- 0588-7
 • Wójcik-Mazur, A., Szajt, M. (2015). Determinants of Liquidity Risk in Commercial Banks in the European Union. Argumenta Oeconomica, 2(35), 25-48. DOI: 10.15611/aoe.2015.2.02
 • Yanhui, W., Huiying, Z., Jing, W. (2015). Patent elasticity, R&D intensity and regional innovation capacity in China. World Patent Information, 43, 50-59. DOI: 10.1016/j.wpi.2015.10.003
 • Yoon, H., Yun, S., Lee, J., Phillips, F. (2015). Entrepreneurship in East Asian Regional Innovation Systems: Role of social capital. Technological Forecasting & Social Change, 100, 83-95. DOI: 10.1016/j.techfore.2015.06.028
 • Zioło, Z. (2012). Miejsce innowacyjności w kształtowaniu procesów rozwoju gospodarczego układów przestrzennych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 9-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.