PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 (84) Cz. 1 Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej | 195--205
Tytuł artykułu

Analiza zmian regulacji prawnych dotyczących audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Changes in Legal Regulations Concerning Internal Audit in the Public Finance Sector Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - W artykule przedstawiono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 2015 roku w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu w porównaniu z zapisami zastępowanego rozporządzenia Ministra Finansów z 1 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2016 roku i wprowadzają istotne zmiany do pracy audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Celem artykułu jest ocena kierunku zmian na tle dotychczasowych rozwiązań oraz analiza poszczególnych zapisów rozporządzenia pod kątem celowości i spójności z innymi regulacjami. Metodologia badania - Analiza porównawcza, wnioskowanie logiczne. Wynik - Wskazano najważniejszych zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 2015 roku oraz kontrowersje związane z niektórymi wprowadzonymi rozwiązaniami, które mogą wpływać na niezależność pracy audytora oraz są niespójne z innymi regulacjami (instrukcja kancelaryjna). Analiza wskazuje na niejasności i konieczność wypracowania przez audytorów właściwych procedur. Oryginalność/wartość - W artykule przeanalizowano zmiany w obszarze audytu wewnętrznego wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 4 września 2015 roku. Zmiany zostały opisane i ocenione na tle wcześniejszych regulacji. Analiza zapisów rozporządzenia wskazuje na problemy z interpretacją niektórych zapisów i trudności w jednolitym stosowaniu wspomnianych przepisów z powodu ich niejednoznaczności. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The article presents the changes introduced by the Regulation of the Minister of Finance of 4 September 2015 on internal audit and information about the work and results of the audit in comparison with the provisions of the Regulation replaced the Minister of Finance dated February 1, 2010 on conducting and documenting internal audit. The new rules apply from 1 January 2016 and introducing significant changes to the work of the internal auditor in the public finance sector units. The aim of the article is to assess the direction of change against the existing solutions and analysis of individual provisions of the Regulation in terms of expediency and consistency with other regulations. Design/methodology/approach - comparative analysis, logical reasoning. Findings - Indicated the most important changes introduced by the Regulation of the Minister of Finance dated 4 September 2015 year and the controversy associated with some of the introduced solutions that may affect the independence of the auditor's work and are consistent with other regulations. The analysis points to the ambiguity and the need to develop appropriate procedures for auditors. Originality/value - The article analyzes the changes in the area of internal audit introduced by the Regulation of the Minister of Finance of 4 September 2015. The changes were described and evaluated against the background of the earlier regulation. Analysis of the provisions of the Regulation indicates problems with the interpretation of certain provisions and difficulties in the uniform application of these provisions, because of their ambiguity. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chojna-Duch, E. (2002). Kontrola czy audyt Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola Państwowa, XLVII, nr specjalny luty, 5-26.
 • Kiziukiewicz, T. (red.). (2009). Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
 • Komunikat nr 2 Ministra Finansów z 17.06.2013 w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Dz.Urz. Min. Fin. poz. 15.
 • Kosikowski, C. (2009), Reforma finansów w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych. Państwo i Prawo, 12, 3-15.
 • Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (2001). Florida: The Institute of Internal Auditors.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.04.2008 w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni. Dz.U. nr 61, poz. 378.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10.04.2008 w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego. Dz.U. nr 66, poz. 406.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 1.02.2010 w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Dz.U. nr 21, poz. 108.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dz.U. nr 14, poz. 67.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 4.09.2015 w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Dz.U. poz. 1480.
 • Ustawa z 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. nr 112, poz. 1198.
 • Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2013, poz. 885, z późn. zm.
 • Uzasadnienie do projektu rozporządzenia w sprawie przeprowadzania audytu wewnętrznego i informowania o jego wynikach (2015). Rządowe Centrum Legislacji, nr wykazu 23.1.
 • Winiarska, K. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Difin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453283

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.