PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 3 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu = International Conditions for the Development of Industry | 199--212
Tytuł artykułu

Przemiany terenów poprzemysłowych w miejscach dziedzictwa przemysłu włókienniczego na przykładzie Manchesteru, Lyonu i Łodzi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Transformations of Postindustrial Areas in Places of the Textile Industry Heritage, Examples of Manchester, Lyon and Lodz
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku istotnych przemian technologicznych w XX wieku w znacznej części uprzemysłowionych miast europejskich doszło do stopniowej relokacji i zaniku przemysłu. Skutecznym narzędziem przestrzenno-funkcjonalnych przekształceń zdegradowanych terenów jest rewitalizacja. Niniejszy artykuł stanowi próbę oceny przekształceń struktury przemysłowej i zurbanizowanej w tkance miejskiej ośrodków historycznie związanych z przemysłem włókienniczym. Zestawienie porównawcze dotyczyć będzie największych ośrodków dziedzictwa przemysłu włókienniczego w Wielkiej Brytanii, Francji oraz w Polsce. Głównym celem artykułu jest identyfikacja układu przestrzennego pofabrycznych obiektów przemysłu włókienniczego w skali miasta oraz charakterystyka procesów przemiany. Zaprezentowano przykłady zaadaptowania obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji oraz wykreowania przestrzeni do świadczenia usług turystycznych oraz przestrzeni publicznej dla mieszkańców miasta. Ukazano też rezultaty procesów rewitalizacyjnych oraz potencjał dziedzictwa przemysłu, dający możliwości rozwoju funkcji edukacyjnych, kulturotwórczych, rekreacyjnych oraz turystycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
As a result of significant technological changes in the 20th century in much of the industrialized European cities there has been a gradual relocation and decline of industry. An effective tool of spatial and functional transformation of degraded areas is revitalization. This article attempts to assess the impact of transformation of industrial and urban structure in city areas historically associated with the textile industry. Comparative analysis is related to the largest centers of the textile industry heritage in the UK, France and Poland. The main aim of the article is to identify the spatial arrangement of the textile industry postindustrial objects in a city scale and to describe transformations. It presents the examples of adapting factory buildings for new purposes and creating space as a destination for tourist services and public space for the residents. It shows the results of revitalization processes and industrial heritage potential that gives opportunities for development of educational, cultural and recreational tourism functions.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Carpenter, J. ,Verhage, R. (2014). Lyon City Profile. Cities, 38, 57-68.
 • Coudroy de Lille, L. (2003). Lyon Confluence - metropolitalny projekt w widłach Rodanu i Saony w Lyonie. W: I. Jażdżewska (red.). Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 267-275.
 • Cudny, W. (2012). Socio-economic changes in Lodz - the results of twenty years of system transformation. Geographical Journal, 64(1), 3-27.
 • Domański, B. (2001). Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim - prawidłowości i uwarunkowania. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 52-59.
 • Dzieciuchowicz, J. (2012). Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura w Łodzi i Ptak w Rzgowie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Gibson, Ch. (1997). The Role of Tourism in Restructuring Region and the Creation of a New Image of the City in Manchester. W: S. Liszewski, C. Young (red.). A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 263-277.
 • Han, J.-H., Kim, Y.-L., Choi, Y.-J. (2014). Characteristics of Spatial Structure and Sustainable Planning in Urban Mixed-use Development Project of Lyon Confluence. Korea Planners Association, 49(4), 121-140.
 • Kaczmarek, S. (2004). Tereny poprzemysłowe w miastach - problem czy wyzwanie? W: J. Słodczyk (red.). Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 155-165.
 • Kaczmarek, S., Kaczmarek, J. (2010). Tereny poprzemysłowe w Łodzi jako element potencjału miasta. W: T. Markowski, S. Kaczmarek, J. Olenderek (red.). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Łodzi. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, CXXXII, 68-79.
 • Kazimierczak, J. (2012). Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie nowej miejskiej przestrzeni turystycznej. Przykład Manchesteru i Lyonu. Turyzm, 22(1), 11-21.
 • Kazimierczak, J. (2014). Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze Lyonie i Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kidd, A. (1993). Manchester. Manchester: Ryburn Publishing, Keele University Press.
 • Koter, M. (1994). Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast. W: M. Koter, J. Tkocz (red.). Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce. Materiały konferencyjne. Toruń-Łódź: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki, 23-32.
 • Liszewski, S. (1997). The Origins and Stages of Development of Industrial Łódź and the Łódź Urban Region. W: S. Liszewski, C. Young (red.). A Comparative Study of Łódź and Manchester. Geographies of European Cities in Transition. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Lorens, P., Martyniuk-Pęczek, J. (red.) (2009). Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast. Seria Miasto-Metropolia-Region. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.
 • Maciejewska, A., Turek, A. (2014). Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego - wybrane studia przypadków. Problemy Rozwoju Miast, 2, 81-94.
 • Marczyńska-Witczak, E. (2001). Procesy dezindustrializacji przestrzennej w latach dziewięćdziesiątych na przykładzie Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2, 41-48.
 • Milestone, K. (2016). 'Northernness', gender and Manchester's creative industries. Journal for Cultural Reaserch, 20(1), 45-59.
 • Stopczyńska, K. (2013). Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji wizerunkowej na przykładzie Off Piotrkowska Center. W: Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki. Ekonomiczne Problemy, Usług, 109(795), 217-230.
 • Straszewicz, L. (1987). Lyon - przemiany wielkiej metropolii regionalnej Europy Zachodniej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 8, 131-163.
 • Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ (2012) (2016, 12 stycznia). Pozyskano z http:// www.uml.lodz.pl/miasto/strategia/
 • Świerczewska-Pietras, K. (2009). Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania poprzemysłowego obszaru Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 173-181.
 • Uchwała nr XLIII/824/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+.
 • Uchwała nr XLV/843/12 Rady Miasta w Łodzi z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego programu rewitalizacji Księżego Młyna.
 • Zintegrowany program rewitalizacji Księżego Młyna (2012) (2016, 12 stycznia). Pozyskano z http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?id=29848
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.