PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16 | nr 2 | 107--121
Tytuł artykułu

Determinants and Development of Companies Created Through the Ue Projects on the Example of Selected People Groups

Warianty tytułu
Determinanty i rozwój firm tworzonych w ramach projektów unijnych na przykładzie wybranych grup osób
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rola mikroprzedsiębiorstw w gospodarce jest niezwykle istotna. Ich wzrost przyczynia się do powiększenia kapitału społecznego oraz wpływa na konieczne zmiany w strukturze zatrudnienia. W związku z tym w latach 2007- 2013 w ramach wdrożenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczono znaczne środki pieniężne na dotowanie nowych przedsiębiorstw. Rola programów była nakierowana głównie na pobudzenie osób bezrobotnych oraz należących do grup wykluczonych społecznie. Przeprowadzone badanie obejmowało dwie grupy uczestników projektów, którzy brali udział w analogicznych projektach. Pierwsza grupa obejmowała osoby po zakończeniu edukacji w wieku do trzydziestu lat, natomiast drugą grupę stanowiły osoby w wieku powyżej pięćdziesięciu lat. Warunkiem uczestnictwa było spełnienie kryterium wiekowego oraz posiadanie statusu osoby bezrobotnej. W badaniu wykorzystano głównie metody statystyczne oraz metodę kwestionariuszową, które polegały na przekazaniu uczestnikom specjalnie opracowanej ankiety. Głównym celem badania była identyfikacja podstawowych barier rozwoju utworzonych przedsiębiorstw oraz zweryfikowanie liczby przedsiębiorstw, które po zakończeniu czasu przewidzianego w projekcie, jako obowiązkowy zdecydowały się kontynuować działalność gospodarczą. Jednocześnie położono nacisk na wskazanie różnic w podejściu do rozwoju oraz prowadzenia działalności gospodarczej w zależności od grupy wiekowej. Uzyskane wyniki pozwalają na wskazanie uwarunkowań rozwojowych przedsiębiorstw zakładanych przez osoby 50+ oraz osoby młode. Wyniki badania stanowią odmienną obserwację w stosunku do badań i wcześniejszych analiz, gdzie wykazywano, że to głównie osoby powyżej 50 roku życia charakteryzowały się większym ryzykiem niż osoby młode. Jednocześnie uzyskane wyniki mogą mieć zastosowanie do przyszłych programów dotyczących wspierania przedsiębiorczości osób wykluczonych, a także lepiej dopasować je do ich potrzeb. Należy zauważyć potrzebę przeprowadzenia szerszych analiz obejmujących większą liczbę uczestników projektów z różnych regionów.(abstrakt oryginalny)
EN
The role of micro-enterprises in the economy is invaluable. Their growth contributes to the increase of human capital, and influences necessary changes in the employment structure. Conducted research involved two groups of project participants, who took part in analogical projects. The first group consisted of people who had finished their education up to the age of 30, and the second group consisted of people aged above 50. The conditions for participation were the age criteria and having an unemployed person status. In the research, mostly statistical methods and the questionnaire method were used, consisting of presenting the participants with a specifically designed survey. The main aim of the research was to identify the main barriers of development of the established enterprises, and verification of the number of enterprises that decided to continue their commercial activity after the obligatory period imposed by the project. The results of the research constitute a different observation that the previous researches which have shown that it has been mainly people over 50 years old which were characterized by a higher risk than young people. At the same time, the received results may find use in future programs concerning promoting entrepreneurship of excluded people, and also better fit those projects to their needs. The need of conducting broader analysis covering a larger number of project participants from various regions, should also be considered.(original abstract)
Rocznik
Tom
16
Numer
Strony
107--121
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007 - 2013 (2013), https://www.efs.2007-013. gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/ Documents/raport_skutecznosc_ PAG_1_18092013.pdf [online 18.09.2015 r.]
 • Bezrobocie osób do 25 roku życia w województwie zachodniopomorskim w 2014 (2015), https://www.wup.pl/images/uploads/ II_DLA_INSTYTUCJI/statystyka_analizy_ badania/analizy_i_opracowania/ 2014/Bezrobocie_os b_ do_25_roku_ ycia_w_wojew dztwie_ zachodniopomorskim_w_2014_roku. pdf [online 18.09.2015 r.]
 • Borowiec, A. (2012). Badanie postaw przedsiębiorczych związanych z zakładaniem mikroprzedsiębiorstw w Polsce wśród studentów kierunków ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 368(63), Szczecin, p. 41-42.
 • Gontarek J., Politańska J., Stanisławski P. (2013). Problemy ludzi młodych na rynku pracy, Forum Młodych Lewiatan, Warszawa, p. 2.
 • Gordon M.E., Trump D.J. (2014). Przedsiębiorczość, Onepres, Warszawa, p. 19.
 • Huczek M. (2008). Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię Europejską, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec, p. 9-10.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2015 r. (2015), http://stat.gov.pl/download/ gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 5498/1/38/1/z06_info_i_ polrocze_2015_zakladki.pdf [online 18.09.2015 r.].
 • Kalejdoskop zachodniopomorskiego rynku pracy 2015, https://www.wup.pl/images/uploads/ II_DLA_INSTYTUCJI/badania/gospodarka/ Kalejdoskop_Zachodniopomorskiego_ Rynku_Pracy_1_2015.pdf [online 18.09.2015 r.].
 • Karlof B. (1992). Strategia biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowa, p.18. Warszawa,
 • Kopczuk A., Proniewski M. (2006). Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, p. 213-214
 • Matejun M. (2015). Absorpcja wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - pojęcie strategiczne, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 1194, Łódź, p. 4.
 • Olszewska-Dyoniziak B. (1999). Antropologia totalitaryzmu europejskiego XX wieku, Wydawnictwo "Alta2", Wrocław, p. 38
 • Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2014 r. (2015), http://www. mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/ pl/defaultopisy/9267/1/1/2014 50.pdf [online 18.09.2015 r.]
 • Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2014 r. (2015), stat.gov. pl/.../PW_osoby_pow_50_roku_zycia_ na_rynku_pracy_2011.pl[online 18.09.2015 r.]
 • Pfirrmann O., Günter H. (2002). Small Firms and Entrepreneurship in Central and Eastern Europe, Springer Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, p. 308-310
 • Przegląd polityk i programów rozwoju przedsiębiorczości sprzyjających włączeniu społecznemu, https://www. power.gov.pl/media/9050/Raport_ OECD_przedsiebiorczosc_mlodych. pdf [online 18.09.2015 r.]
 • Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+ (2014), www.rynekpracy.pl/pliki/ pdf/3.pdf [online 18.09.2015 r.].
 • Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP (2014), http://www.efl.pl/finansowanie/EFL_ MLODZI_PRACA_RAPORT_www.pdf [online 18.09.2015 r.].
 • Sytuacja na rynku pracy osób młodych 2014, http://www.mpips.gov. pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/ 9158/1/1/SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSOB MLODYCH W 2014.pdf [online 18.09.2015 r.].
 • Sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ na lokalnym rynku pracy 2014, www.pup.poznan.pl/zalacznik/id/211 [online 18.09.2015 r.]
 • Szpon J. (2013). Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, Wydawnictwo WSIE, Szczecin, p. 18.
 • Szwabe M. (2007). Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych: Planowanie i realizacja, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, p. 271-272.
 • Tremmel J. (2010). A young generation under pressure, London School of Economics and Political Science, Warszawa, p. 91.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych t.j. Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887.
 • Zioło Z., Rachwała T. (2012). Rola przedsiębiorczości w edukacji: Przedsiębiorczość - Edukacja, Nowa Era, Warszawa, p. 375.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171453837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.