PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 4 Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = The Transformation of Transport and Tourism Industry | 158--173
Tytuł artykułu

Popytowe uwarunkowania rozwoju usług rekreacyjnych w Krakowie na przykładzie młodzieży akademickiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demand-related Conditions of the Development of Recreational Services in Krakow Based on the Example of University Students
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnące znaczenie rekreacji jako zjawiska gospodarczego budzi pytania dotyczące mechanizmów jej rozwoju. Współcześnie podstawowym regulatorem procesów gospodarczych jest rynek i relacje popyt-podaż. W związku z tym w niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia czynników warunkujących wielkość i strukturę popytu na usługi rekreacyjne młodzieży akademickiej Krakowa. Badaniami ankietowymi objęto w sumie 490 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Rolniczego. Jedną z hipotez badawczych była weryfikacja stwierdzenia, że czynnik ekonomiczny leży u podstaw możliwości uczestniczenia w rekreacji. Współcześnie młodzi ludzie mają wiele możliwości aktywnego wypoczynku i rekreacji. Czy zatem wydaje się zasadne stwierdzenie, że jedynie czynnik ekonomiczny może utrudniać uczestnictwo w różnych formach rekreacji? Badania wykazały, że główną barierą ograniczającą uczestnictwo studentów w różnych formach rekreacji jest brak wolnego czasu (34% ogółu odpowiedzi), następnie sytuacja finansowa (20,73%) oraz "brak chęci" (16,16% wszystkich wskazań). Blisko połowa respondentów (46,6%) wskazała, że przynajmniej raz w tygodniu korzysta z bazy sportowo-rekreacyjnej Krakowa, przy czym 5,9% codziennie, 24,5% - dwa-trzy razy w tygodniu, zaś 16,2% - raz w tygodniu. Porównanie wyników badań prowadzi do wniosku, że studenci dysponują wolnym czasem, ale przeznaczają go na korzystanie z internetu, natomiast aktywny wypoczynek i rekreacja są zajęciami o mniejszym znaczeniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of recreation as an economic phenomenon raises questions on its developmental mechanisms. At present, the market and demand-supply relations are the basic regulators of economic processes. Therefore, this paper is an attempt to determine the factors which are conditions for the size and structure of demand for recreation services among the university students in Krakow. The survey was administered among a total of 490 students of full-time and extramural undergraduate studies at the Pedagogical University in Krakow, the Pontifical University of John Paul II and the Agricultural University. One of the research hypotheses was the verification of the statement that the economic factor lies at the base of the possibilities to participate in recreation. Currently, young people have broad possibilities of active relaxation and recreation and it seems justified to state that only an economic factor may hinder participation in various forms of recreation. Research has shown that the main barriers that restrict student participation in various forms of recreation include the lack of free time (34% of all answers), followed by the financial condition (20.73%) and "lack of eagerness" (16.16%). Almost half of the respondents (46.6%) indicated that they use sports and recreational facilities in Krakow at least once a week while 5.9% do it every day, 24.5% - twice or three times a week, 16.2% once a week. The comparison of research results leads to the conclusion that students have their free time but they spend it on the Internet whereas active relaxation and recreation are of less importance to them.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak, W. (2007). Inhibitory aktywności turystycznej. Teoretyczne i metodologiczne aspekty studiów nad ograniczeniami i barierami uczestnictwa w wyjazdach wypoczynkowych, Folia Turistica, 18, 59-87.
 • Bergier, J. (2012). Aktywność fizyczna społeczeństwa - współczesny problem (przegląd badań), Człowiek i Zdrowie, 6(1).
 • Czerepniak-Walczak, M. (2007). Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego. W: E. Marynowicz-Hetka (red.). Pedagogika społeczna, t. II. Warszawa: PWN.
 • Delekta, A. (2013). Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Delekta, A. (2014). Społeczne determinanty aktywności turystycznej studentów krakowskiego ośrodka akademickiego, Humanities and Social Sciences, 19(21), 25-35.
 • Godek, Ł., Brożyna, M., Śliż, M. (2014). Aktywność turystyczna studentów I roku turystyki i rekreacji w Wydziale Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Turystyka i Rekreacja, 11(2), 82-86.
 • Gołembski, G., Hołderna-Mielcarek, B., Niezgoda, A., Szmatuła, P. (2002). Model zachowań turystycznych w czasie wolnym polskiej młodzieży studiującej. Problemy turystyki, 1-2, 69-85.
 • Kamińska, J. (2009). Model wypoczynku wakacyjnego studentów Kielecczyzny i jego determinanty. Handel Wewnętrzny, 11, 76-86.
 • Latosińska, J., Ludwicka, D. (2010). Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni w Łodzi. Turyzm, 1, 21-28.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P., Paczyńska-Jędrycka, M. (2010). Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Lubowiecki-Vikuk, A.P., Podgórski, Z. (2013). Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej. W: R. Pawlusiński (red.). Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 149-158.
 • Maksymiuk, G., (2005). Rozwój terenów rekreacyjnych - wspomaganie czy ograniczenie w przyrodniczej rewitalizacji miast. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych Oddziału Lubelskiego PAN, 1, 149-156.
 • Młodzi w internecie (2015, 12 grudnia). . Pozyskano z http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/4509763,mlodzi-w-internecie-ponad-polowa-rodzicownie-wie-co-robia-tam-ich-dzieci,1,id,t,sa.html
 • Mróz, F., Rettinger, R. (2015). Turystyka aktywna a spędzanie czasu wolnego przez studentów kierunku "Turystyka i rekreacja" wybranych szkół wyższych w Małopolsce. W: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk B., (red.). Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej. Warszawa, 373-386.
 • Stangel, M., (2013). Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Ujma-Wąsowicz, K. (2007). Otwarte tereny aktywnej rekreacji na obszarach zurbanizowanych. Cele i kierunki rozwoju. Czasopismo Techniczne. Architektura, 104(1A), 169-174.
 • Young Europeans: A survey among Young people aged between 15 and 30 in the European UnionAnalitycal Report (2007) (2016, 21 stycznia). Flash Eurobarometr, 202. Pozyskano z http:// ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf
 • Zaniewska, K. (2012). Kultura czasu wolnego młodzieży akademickiej średniego miasta. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 3, 123-144.
 • Zielińska, M. (2011). Teoretyczne i metodologiczne problemy badania czasu wolnego - co, jak i po co badać. W: E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.). Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 5-6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454015

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.