PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 4 Przemiany sektora usług transportowych i turystycznych = The Transformation of Transport and Tourism Industry | 187--197
Tytuł artykułu

Zrównoważona konsumpcja jako atrybut i uwarunkowanie rozwoju branży turystycznej w XXI wieku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainable Consumption as Attribute and Condition of Tourism Sector Development in the 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie zrównoważonej konsumpcji jako współczesnego atrybutu i uwarunkowania rozwoju branży turystycznej. Przedstawiona w pracy koncepcja konsumpcji zrównoważonej oraz bezpośrednie odwołanie się do niej w turystyce pozwoliło autorom określić współczesne zmiany zachodzące na rynku usług turystycznych i podkreślić znaczenie troski o ochronę środowiska przyrodniczego we współczesnych wyborach konsumenta. Zdaniem autorów, ukierunkowanie konsumenta usług turystycznych na ochronę środowiska przyrodniczego wpisuje się w globalne zmiany zachowań konsumenckich, zauważalne również w innych sektorach usług. Jak podkreślają autorzy, w przypadku turystyki zmiana ta jest szczególnie ważna, bowiem powszechne uznawanie turystyki za formę działalności gospodarczej przyjaznej środowisku doprowadziło przez lata do nieodpowiedzialnego gospodarowania zasobami przyrody na rzecz jej rozwoju, a w konsekwencji do wielu nieodwracalnych zmian. Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce poprzez konsumpcję stanowi, w ocenie autorów, nie tylko element warunkujący rozwój turystyki, ale również istotną cechę wyróżniającą na tle innych sektorów usług. Odwołując się do pojęcia zrównoważonej konsumpcji, autorzy podkreślają również istotną rolę branży turystycznej w implementacji zrównoważonego rozwoju w turystyce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to demonstrate the sustainable consumption as contemporary attribute and condition of the tourism sector development. The article presents the concept of sustainable consumption with direct reference to tourism that allowed the authors to define contemporary changes on tourism services market, highlighting the importance of protection of the natural environment in contemporary choices of consumers. In the authors' opinion, the focusing of consumers tourism services on this protection is in line with the global changes of consumers' behaviour that are visible in other services sectors. The authors also emphasize that this changes are particularly important for tourism. This relates to the universal recognition of tourism as a form of an environmentally friendly economic activity that over the years caused the irresponsible management of natural resources for development and consequently led to numerous irreversible changes. According to the authors, the implementation of the principles of sustainable tourism development by consumption is not only the element which decides on the development, it could be an important distinguishing feature in comparison to other services sectors. By referring to the concept of sustainable consumption the authors also emphasize the important role of tourism industry in implementation of sustainable development in tourism.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Alejziak, W. (1999). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Albis.
 • Becken, S. (2014). Water equity - Contrasting tourism water use with that of the local community. Water Resources and Industry, 7-8, 9-22.
 • Berry, S., Ladkin, A. (1997). Sustainable tourism: a regional perspective. Tourism Management, 18(7), 433-440.
 • Bohdanowicz, P. (2008). Turystyka a świadomość ekologiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Borowska, A. (2013). Tendencje we współczesnej konsumpcji w dobie globalizacji i wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju. Handel Wewnętrzny, 71, 66-73.
 • Buckley, R. (2012). Sustainable tourism: Research and reality. Annals of Tourism Research, 2(39), 528-546.
 • Butler, R.W. (2005). Developing the destination: Difficulties in achieving sustainability. W: W. Alejziak, R. Winiarski (red.). Tourism in Scientific Research. Kraków-Rzeszów: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 33-45.
 • Chudy-Hyski, D. (2013). Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie turystyki na środowisko przyrodnicze. W: D. Chudy-Hyski, M. Żemła (red.). Turystyka bardziej przyjazna. Wybrane zagadnienia minimalizacji negatywnego wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 25-38.
 • Czubała, A, Jonas, A., Smoleń, T., Wiktor, J.W. (2012). Marketing usług. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 • Dąbrowska, B.J. (2006). Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
 • Durydiwka, M., Kowalczyk, A., Kulczyk, S. (2010). Definicja i zakres pojęcia "turystyka zrównoważona". W: A. Kowalczyk (red.). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 21-43.
 • Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej, 442.
 • Eccles, G. (1995). Marketing, sustainable development and international tourism. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 7(7), 20-26.
 • Flejterski, S., Klóska, R., Majchrzak, M. (2005). Tendencje rozwoju sektora usług. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 36-40.
 • Hudson, S. (1996). The 'greening' of ski resorts: a necessity for sustainable tourism, or a marketing opportunity for skiing communities? Journal of Vacation Marketing, 2(2), 176-185.
 • Hudson, S., Miller, G.A. (2005). The responsible marketing of tourism: the case of Canadian Mountain Holidays. Tourism Management, 26(2), 133-142.
 • Hunter, C. (1997). Sustainable tourism as an adaptive paradigm. Annals of Tourism Research, 24(4), 850-867.
 • Jedlińska, M. (2007). Zachowanie klienta na rynku usług turystycznych. W: A. Panasiuk (red.). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 45-61.
 • Jędrzejczyk, I. (1995). Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.
 • Kiełczewski, D. (2012). Różnorodność stylów życia jako czynnik rozwoju zrównoważonego. Ekonomia i Środowisko, 3(43), 73-84.
 • Kłos, A. (2013). Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 1(11), 147-162.
 • Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój, 1, 5-15.
 • Kruczek, Z., Sacha, S. (1995). Geografia atrakcji turystycznych Polski. Kraków: Oficyna Wydawnicza Ostoja.
 • Kurek, W. (1999). Rozwój turystyki i jej wpływ na środowisko przyrodnicze Alp. Turyzm, 9(1), 161-172.
 • Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Kurleto, M. (2013). Współczesne oddziaływanie polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką. Zarządzanie i Finanse, 1(11), 411-427.
 • Meyer, B. (2010). Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych. Acta Scientiarum Polonarum, Oeconomia, 9(4), 313-322.
 • Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Prace habilitacyjne, 24.
 • Niezgoda, A. (2010). Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 52, 643-652.
 • Niezgoda, A. (2011). The role of Environmental Knowledge, Attitudes and Initiatives in the Development of Tourism Product. Turism, 21(1-2), 33-39.
 • Panasiuk, A. (2007). Koncepcja marketingowa w turystyce. W: A. Panasiuk (red.). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 62-73.
 • Pawlicz, A., Sidorkiewicz, M. (2013). Ekologia jako podstawa innowacyjnego produktu hotelarskiego. W: P. Dominik (red.). Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie. Warszawa: Almamer Szkoła Wyższa. Wydział Turystyki i Rekreacji, 195-207.
 • Rosa, G. (2005). Przyczyny wzrostu znaczenia sektora usług. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 59-63.
 • Smerecnik, K.R., Andersen, P.A. (2011). The diffusion of environmental sustainability innovations in North American hotels and ski resorts. Journal of Sustainable Tourism, 19(2), 171-196.
 • Sumień, T. (1998). Idea zrównoważonego rozwoju w nowym systemie standardów urbanistycznych. Człowiek i Środowisko, 22, 7-24.
 • Sztumski, W. (2006). Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia. Problemy Ekorozwoju, 1(2), 73-76.
 • Todd, S.E., Williams, P.W. (1996). From white to green: A proposed environmental management system framework for ski areas. Journal of Sustainable Tourism, 4(3), 147-173.
 • Tourism Concern (2012) (2016, 19 grudnia). Water Equity in Tourism - A Human Right, A Global Responsibility. Pozyskano z http://www.tourismconcern.org.uk/
 • Turystyka i środowisko (1994). Tourin. Dodatek do Rynku Turystycznego, 9.
 • UNWTO (2013). UNWTO World Tourism Barometer, 11.
 • UNWTO (2015). UNWTO World Tourism Barometer, 13.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627).
 • Vera Rebollo, J.F., Ivars Baidal, J.A. (2003). Measuring sustainability in a mass tourist destina- tion: Pressures and Policy responses in Torrevieja, Spain. Journal of Sustainable Tourism, 11(2-3), 181-203.
 • Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona. Konsumpcja i Rozwój, 1(6), 66-74.
 • Witek, J. (2011). Zachowania konsumentów - wyzwaniem rynku. W: J. Perenc, G. Rosa (red.). Zachowania nabywców. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 9-23.
 • Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Konsumpcja jako przedmiot badań ekonomicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3, 63-80.
 • Zalejski, J., Faszczewska, K. (2012). Zachowania polskich konsumentów wobec produktów ekolo gicznych. Ekonomia i Zarządzanie, 3, 92-104.
 • Zaręba, D. (2010). Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Zdon-Korzeniowska, M., Rachwał, T. (2011). Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 18, 116-128.
 • Żabińska, T. (2000). Marketing a rozwój turystyki zrównoważonej. W: S. Bosiacki (red.). Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku. Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 • Żemła, M. (2010a). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.
 • Żemła, M. (2010b). Zrównoważony rozwój turystyki - problemy i dylematy. Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 40, 11-30.
 • Żemła, M. (2013). Turystyka zrównoważona. W: D. Chudy-Hyski, M. Żemła (red.). Turystyka bardziej przyjazna. Wybrane zagadnienia minimalizacji negatywnego wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze. Katowice: Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, 49-62.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454257

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.