PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16 | nr 3 Applicability of Quantitative Methods to Economics, Finance, and Management | 159--180
Tytuł artykułu

Application of Selected Methods of Grouping Data in the Study on Spatial Differentiation of Socio-Economic Phenomena on the Example of Outward Mobility in Poland in 1989-2002

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zastosowanie wybranych metod grupowania danych w badaniu przestrzennego zróżnicowania zjawisk społeczno-ekonomicznych na przykładzie mobilności zewnętrznej w Polsce w latach 1989-2002
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie przydatności wybranych metod grupowania danych w analizie przestrzennej zjawisk społeczno-ekonomicznych na przykładzie analizy okresowej emigracji z Polski w latach 1989-2002. Badanie zmierzało do oceny przestrzennego zróżnicowania w wysokim stopniu szczegółowości, tj. z uwzględnieniem różnic występujących lokalnie. W przypadku emigracji okresowej taką ocenę umożliwiły zgromadzone w 2002 roku wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. W artykule zaprezentowano przykłady analiz terytorialnego zróżnicowania mobilności, w których zastosowano wybrane optymalizacyjno-iteracyjne i hierarchiczne metody grupowania. Elementami w przestrzeni grupowania były jednostki podziału terytorialnego w przekrojach: gmin, powiatów oraz podregionów. Po 1989 roku, w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej, czasowa emigracja w Polsce była zjawiskiem niezwykle silnie zróżnicowanym w wymiarze regionalnym oraz lokalnym, co potwierdziły wyniki przeprowadzonych badań. Wyraźną dyspersję przestrzenną wykazano pod względem poziomu, natężenia, ale także zróżnicowania demograficzno-społecznej struktury zjawiska. Zastosowanie przyjętych metod klasyfikacji danych umożliwiło szczegółową ocenę przestrzennego zróżnicowania okresowej emigracji w Polsce w przekroju niewielkich, a zarazem licznych jednostek terytorialnych oraz wizualizację wyników za pomocą wykresów mapowych. Zakres czasowy badania został zawężony do lat 1989-2002 ze względu na charakter wykorzystanego materiału źródłowego oraz brak porównywalnych danych statystycznych o emigracji poakcesyjnej i współczesnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to demonstrate the usefulness of some methods of grouping data in a spatial analysis of socio-economic phenomena on the example of the analysis of temporary emigration from Poland in the years 1989-2002. The study aimed at assessing spatial differentiation at a high level of detail, i.e. accounting for local differences. For temporary emigration, this kind of assessment was made possible by the results gathered by the National Census of Population in 2002. The paper shows examples of analyses of mobility territorial differentiation, where selected optimization-iterative and hierarchical methods of grouping were applied. The elements in the grouping space were units of territorial division covering the following breakdowns: gmina (municipality), poviat (district) and sub-region. During the socio-economic transition period following the year 1989 temporary emigration in Poland was a phenomenon which varied considerably in regional and local dimension, as has been confirmed by the findings of the studies conducted. A pronounced spatial dispersion was found not only in terms of its level and intensity, but also in terms of diversification of the demographic and social structure of the phenomenon. The application of the adopted methods of data classification made it possible to assess in detail the spatial differentiation of temporary emigration in Poland according to the breakdowns covering the minor, yet numerous, territorial units, as well as to visualize the results using map charts. The temporal scope of the study was limited to the years 1989-2002 because of the nature of the source material used and a lack of comparable statistical data on the post-accession and contemporary emigration.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Cluster Analysis (2008), in: Statistica Electronic Manual - dokumentacja pakietu STATISTICA PL, Statsoft Inc., USA.
 • Frejka T., Okólski M., Sword K. (1998), In-depth Studies on Migration in Central and Eastern Europe: The Case of Poland, United Nations, New York-Geneva.
 • Kaczmarczyk P. (2005), Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw.
 • Kaczmarczyk P. (2008), Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warsaw.
 • Kaczmarczyk P., Łukowski W. (ed.) (2004), Polscy pracownicy na rynku pracy Unii Europejskiej, Scholar, Warsaw.
 • Lusińska-Grabowska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia?, Scholar, Warszawa.
 • Marek E. (2001), Zatrudnienie Polaków za granicą. Praca cudzoziemców w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Metodologia badania migracji zagranicznych w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (NSP 2011) (2014), GUS, Warsaw.
 • Metodologia badania migracji z Polski (2007), Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warsaw.
 • Nowak E. (2004), Metody klasyfikacji w badaniach geograficznych, Wyd. Nauk. Bogucki, Kielce-Poznań.
 • Okólski M. (2001), Mobilność przestrzenna z perspektywy migracji niepełnej, in: Ludzie na huśtawce. Mobilność między peryferiami Polski i Zachodu, E. Jaźwińska, M. Okólski (ed.), Scholar, Warsaw.
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 • Pęczkowski M. (2009), Analiza skupień, in: Wielowymiarowa analiza statystyczna, E. Frątczak (ed.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw.
 • Horodeński R., Sadowska-Snarska C. (ed.) (2003), Rynek pracy w Polsce na progu XXI. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, IPiSS, Białystok-Warszawa.
 • Sokołowski A., Pasztyła A. (2004), Data Mining w prognozowaniu, Statsoft Polska, Kraków.
 • Strzelecki Z. (ed.) (1984), Teoretyczne i metodologiczne problemy badania różnych form migracji ludności Polski, Zakład Demografii Społeczno-Ekonomicznej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Koszalin.
 • Śleszyński P. (2006), Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzennym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, in: ,,Biuletyn Migracyjny", Dodatek Nr 10, grudzień.
 • Zamojski J.E. (2006), Migracje - dzieje i aktualia. Refleksje, w: Migracje: dzieje, typologia, definicje, A. Furdal, W. Wysoczański (ed.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Zelinsky W. (1971), The hypothesis of the mobility transition, w: ,,The Geographical Review", No. 61.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.