PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 102 Kwalifikacje a wydajność i jakość pracy w przemyśle | 222
Tytuł artykułu

Uwarunkowania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych : studium porównawcze z osobami pełnosprawnymi

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka niniejszej rozprawy podejmuje zagadnienia rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (z ograniczoną sprawnością fizyczną - dysfunkcjami narządu ruchu). Osoby te mają określone potrzeby, oczekiwania wobec siebie i otoczenia, formułują zbliżone do osób pełnosprawnych cele dotyczące życia rodzinnego, decyzji o wyborze zawodu i szkoły, spędzania wolnego czasu, w tym uczestnictwa w kulturze itp. Znaczna ich część uczy się lub pracuje zawodowo. Dziedzina życia zawodowego osób niepełnosprawnych jest jedną z istotnych płaszczyzn działalności tejże grupy osób i jako taka stała się zasadniczym tematem rozważań i przedmiotem badań omawianych w pracy. Prezentowana praca omawia problematykę zawodowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, koncentrując się na czynnikach związanych z kształceniem młodzieży niepełnosprawnej a także przystosowaniem do pracy tej grupy osób, w porównaniu z osobami pełnosprawnymi. Podejmowanie zagadnień osób niepełnosprawnych, w formie studium porównawczego z osobami pełnosprawnymi stwarza precyzyjne kryterium, stanowiące stały punkt odniesienia i pozwalające usytuować je w realnej, otaczającej społeczności. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Allport G.W.: Personality, psychological interpretation, New York 1960.
 • Atkinson J.W., N.T. Feather (red.): A theory of advertisement motivation, New York, London, Sydney 1966.
 • Ausbel D.P.: Theoris and problems of child development. New York 1958, Harcourt and Brace.
 • Bandura A., Walters R.W.: Social learning and personality development. New York 1963, Holt, Reinhart and Winston.
 • Bartkowiak G.: Postawy przełożonych wobec osób niepełnosprawnych, nieopublikowana praca doktorska, Warszawa 1981, Uniwersytet Warszawski.
 • Bościk St.: Wybór zawodu a szkoła, 1974, WSiP.
 • Bennigs W.: Teoria i metoda zastosowania nauk o zachowaniu w planowanej zmianie organizacyjnej. [w:] W. Scott, L. Cummings (red.): Zachowanie człowieka w organizacji, Warszawa 1983, PWN.
 • Brejnak W. (red.): Poradnictwo wychowawczo-zawodowe. Wyd. Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Warszawa 1978.
 • Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1978, PWN.
 • Brzeziński J., Stachowski R.: Zastosowanie analizy wariancji w eksperymentalnych badaniach psychologicznych. Warszawa 1984, PWN.
 • Brzozowska W.: Rodzina inwalidzka jako środowisko wychowawcze, w: A. Hulek (red. ) Rewalidacja młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984, PWN.
 • Burt C.: Alternative methodes of factor analis and their relations to Person's Method of Principal Axes. "Brit. J. Psycholog. Statistic", 1949.
 • Cartwirght D.: Prowadzenie do zmiany w ludziach, niektóre zastosowania teorii dynamiki grupy, [w:] W. Scott, L. Cummings (red.): Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa 1983,PWN.
 • Coch L., French J.R.P.: Overcoming resistance to Manage. "Human Relations", 1948, nr 1.
 • Czaj-Waluś J.: Jak rozwiązać życiowe problemy. Poradnik dla młodych inwalidów ze schorzeniami narządu ruchu. Centralny Ośrodek Koordynacji Szkolenia CZ3I, Warszawa 1984.
 • Czarniawska B.: Motywacyjne problemy zarządzania. Warszawa 1980,PWN.
 • Czerwińska-Jasiewicz M.: Psychologiczna analiza cech decyzji zawodowych młodzieży szkolnej. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979.
 • Dembo T.: Der Arger als dynamisches Problem "Psychologische Forschung" 1931, nr 15.
 • Dobzhansky T.: Dziedziczność a natura człowieka. Warszawa 1968,PWN.
 • Dryżałowska J.: Podstawy społeczne młodzieży niepełnosprawnej. [w:] J. Sowa (red.): Uwarunkowania kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych. Wyd. WSP, Rzeszów 1986.
 • Dyoniziak R.: Młodzieżowa podkultura. Warszawa 1965, Wiedza Powszechna.
 • English H.B., English A.C.: A comprehensive dictionary of psychological and psychoanalytical terms, New York 1958, Longmons, Green.
 • Faure F. i inni: Uczyć się, aby być. Warszawa 1975, PWN.
 • Frączek A., Kofta M.: Struktura i mechanizmy regulujące czynności człowieka. [w:] T. Tomaszewski (red.) Psychologia. Warszawa 1975, PWN.
 • Freisse P.: Podręcznik ćwiczeń z psychologii eksperymentalnej. Warszawa 1960, PWN.
 • Fryer D.H.: The measurment of interests. New York 1931, Henry Holt.
 • Gierluk-Lubowicz Z.: Wychowanie w rodzinie wielkomiejskiej. Warszawa 1979.
 • Gliszczyńska X.: Psychologiczne badanie motywacji w środowisku pracy. Warszawa 1971. PWN.
 • Gliszczyńska X.: Psychologia pracy. Warszawa 1979. PWN.
 • Góralski A.: Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii. Wyd. 2. Warszawa 1976. PWN.
 • Guilford J.P.: Three faces of intellect, "American Psychologist", 1959.
 • Gurycka A.: Zainteresowania uczniów. Część II, Warszawa 1964, PZWL.
 • Gurycka A. (red.): Aktywność i aktywizacja społeczna. Zeszyty naukowe. Warszawa 1976, IP.
 • Gurycka A.: Rozwój i kształtowanie się zainteresowań. WSiP, Warszawa 1978.
 • Heflich-Piątkowska H., Walicka J.: Problemy psychologiczne i psychopatologiczne w ciężkich uszkodzeniach narządu ruchu. Warszawa 1975. PZWL.
 • Hilgard E.R.: Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1972. PWN.
 • Homans G.C.: Social behavior, its elementary forms. New York 1961, Har Court, Brace.
 • Hoppe F.: Erfolg und Mirrerfolg. W: Psychologische Forschung, 1930, nr 14.
 • Hornowski B.: Psychologia różnic indywidualnych. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1985, WSiP.
 • Horoszowska B.: Badania nad kształtowaniem się życzeń zawodowych młodzieży klas VII szkół podstawowych. "Psychologia Wychowawcza", 1959, nr 2.
 • Hulek A.: Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów, Warszawa 1969, PZWL.
 • Hulek A. (red.): Kształcenie zawodowe młodzieży z odchyleniami rozwojowymi. Warszawa 1978, PWN.
 • Hulek A. (red.): Pedagogika rewalidacyjna. Wyd. II, Warszawa 1980, PWN.
 • Hulek A.: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Polsce i za granicą w świetle przepisów prawnych, Warszawa 1982, IW Związków Zawodowych.
 • Hulek A. (red.): Rewalidacja dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy. Wspólna i odrębna problematyka. Warszawa 1982a. Wydawn. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Hulek A.: Rodzina istotnym ogniwem rewalidacji, w: A. Hulek (red.) Rewalidacja młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984, PWN.
 • Hulek A.: Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie. Materiały z II Kongresu TWK, Warszawa 1-2 Październik 1983,Jarszawa 1986,PZWL.
 • Hulek A.: Wprowadzenie w problematykę konferencji, w: J.Sowa (red.) Uwarunkowanie kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych, Rzeszów 1986a, Wyd. WSP.
 • Hurlock E.: Rozwój młodzieży. Warszawa 1965, PWN.
 • Hutton G.W.: Thinking about organization, London 1972.
 • Jankowski K.: Człowiek i choroba, psychofizyczne problemy przewlekłej choroby, inwalidztwa i rehabilitacji. Warszawa 1975, PWN.
 • Janowski A.: Aspiracje młodzieży szkół średnich, Warszawa 1977, WPiS.
 • Jucknat M.: Leistung, Aspruchsniveau und Selbśtbewusstsein."Psychologische Porschung", 1937, nr 22.
 • Kaczor S.: 0 nowoczesny model szkoły zawodowej. Warszawa 1978, Instytut Kształcenia Zawodowego.
 • Kaczor S. (red.): Podstawowe problemy kształcenia zawodowego, Warszawa 1981, Instytut Badań Pedagogicznych.
 • Kaczor S.: Potrzeby kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych i możliwości ich zaspokojenia, [W:] J. Sowa (red.): Uwarunkowania kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych. Rzeszów 1986, Wydawnictwa WSP.
 • Kendall M.C.: Rank correlation methods. London 1970, Griffin.
 • Kelley H.H.: Solence of membership and resistance to change of group-anchored attitudes, "Human Relations" 1955, 8.
 • Klonowicz St.: Starzenie się, stan zdrowia, praca, Warszawa 1973, PZWL.
 • Konczewski H.: Proces integracji a rehabilitacja zawodowa w społeczności inwalidów. Warszawa 1972, I. Wydawn. CRS.
 • Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 1975, PWN.
 • Korabiowska-Nowacka K.: Sprawozdanie z badań w problemie węzłowym. Temat 5.0, Warszawa 1980, maszynopis Instytut Kształcenia Zawodowego.
 • Korel Z.: Społeczne uwarunkowania wyboru szkoły zawodowej. Warszawa 1974, Instytut Badań Pedagogicznych.
 • Kowalczuk R.: Podstawy psychologii, socjologii i organizacji. Warszawa 1978, WSiP.
 • Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1975, PWN.
 • Krech D.: Crutchfield R.S.: Elements of psychology. New York 1958, A.A. Knopt.
 • Kuder G.F.: Identyfying the fake, "Personnal Psychology" 1950, nr 3.
 • Kulczycki M.: Model drugiej osoby a problemy życiowe inwalidów. [w:] Problemy psychologiczne rehabilitacji inwalidów, tom II, Warszawa 1974, PZWL.
 • Kwieciński Z., Kwiecińska P.E.: Kształtowanie się orientacji zawodowej dzieci i młodzieży - próba analizy badań radzieckich, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1977, nr 8.
 • Larkowa H.: Wartościowanie i samoocena w rehabilitacji inwalidów. W: Psychologiczne problemy rehabilitacji inwalidów, tom III, Warszawa 1974, PZWL.
 • Larkowa H.: Problemy pracy osób z naruszoną sprawnością organizmu w przemyśle, [w:] Materiały do studiów i badań, nr 25, Warszawa 1975, CiOP.
 • Larkowa H.: Czynniki warunkujące powodzenie w zawodowej adaptacji niepełnosprawnych pracowników, [w:] Materiały do studiów i badań, nr 50 cz. I. Warszawa 1980, CiOP.
 • Larkowa H.: Potrzeby, możliwości i formy szkolenia zawodowego niepełnosprawnych pracowników w zakładach przemysłowych.[w:] Materiały do studiów i badań, nr 50 cz. II, Warszawa 1980a, CiOP.
 • Larkowa H.: Zatrudnienie i zawodowa adaptacja absolwentów szkół specjalnych w zwykłych zakładach pracy. [W:] Materiały do studiów i badań, nr 59, Warszawa 1980b, CiOP.
 • Larkowa H.: Zawodowa rehabilitacja młodzieży niepełnosprawnej.[w:] Materiały do studiów i badań, nr 64, Warszawa 1984, CiOP.
 • Larkowa H.: Niektóre czynniki warunkujące zawodową rehabilitację osób niepełnosprawnych, [w:] J. Sowa (red.) Uwarunkowanie kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych, Rzeszów 1986, Wyd. WSP.
 • Larkowa H.: Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne. Warszawa 1987, CiOP.
 • Lehmann J.: Praktyczna fizjologia pracy, Warszawa 1966, PWN.
 • Leontiew A.N.: 0 rozwoju psychiki. Wybór i opracowanie M. Maruszewskiego. Warszawa 1962, PWN.
 • Leontiew A.N. Działalność a osobowość. [W:] J. Reykowski (red.): Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Wrocław 1977, PWN.
 • Lewicki A.: Psychologia kliniczna. Warszawa 1969, PZWL.
 • Lewin K., Dembo T., Festinger L., Sears P.S.: Level of aspirations. [w:] J. Mc Hunt (red.), Personality and the behaviour disorders, New York 1944, Ronald Press.
 • Lewin K.: Field theory and social science, [w:] D.Cartwright (red.), New York 1951, Harper.
 • Lenitow N.: Detskaja i piedagogiczeskaja psichołogija.Wyd.1, Moskwa 1965, Gos Ucebnopedagog. Izdat.
 • Lippit R., White R.: Leader behavior and member reaction in three "social elimates" [in:] D. Cortwright, A. Zander (red.) Groups dynamics, 3 rd, New York 1966, Harper and Row.
 • Łapińska R.: Psychologia wieku dorastania, Warszawa 1966, PZWS.
 • Łoś M.: Aspiracje i środowisko. Warszawa 1972, PWN.
 • Łuczyński Cz., Malinowski J.: Aktualne problemy rehabilitacji zawodowej i społecznej. "Problemy rehabilitacji zawodowej", 1979, nr 3.
 • Malinowski J.: Wprowadzenie do metody prób pracy. Warszawa 1976, Wyd. Z.GRZZ.
 • Meuleman-Travesin: Valeur et place de l'interet proffessionel dans la psychologie appliąuee, Revue des enąuetes et des etudes accomplies ces dernieres annees. "Biotypologie" 1959, nr 3.
 • Mika St.: Psychologia społeczna. Warszawa 1983, PWN.
 • Mikulski J.: Rehabilitacja zawodowa, [w:] J. Mikulski (red. ),A.Naumann (red.), Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Poradnik dla służb społecznych. Warszawa 1982, Wyd. Spółdzielcze.
 • Muszyński H.: Rodzina. Moralność. Wychowanie. Warszawa 1971. Nasza Księgarnia.
 • Muszyński H.: Wstęp do teorii wychowania. Warszawa 1976, PWN.
 • Nadolski J.: Jak oceniać pracowników. Warszawa 1972, IW GRZZ.
 • Nadolski Z.: Rehabilitacja w przemyśle. Warszawa 1981, PZWL.
 • Naumann A.: Cele i zadania rehabilitacji, [w:] J. Mikulski (red.), A. Neumanna (red.): Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Warszawa 1982, Wyd. Spółdzielcze.
 • Newcomb T., Turner R., Conerse Ph.: Psychologia społeczna. Warszawa 1970, PWN.
 • Niebrzydowski L.: Cechy osobowości uczniów a ich osiągnięcia w nauce. [w:] L.Niebrzydowski (red.): Podstawy psychologii wychowawczej w aspekcie rozwoju aktywności dzieci i młodzieży, Łódź 1984, Wydawnictwa U. Łódzkiego, skrypt.
 • Nowacki T.: Podstawy dydaktyki zawodowej. Warszawa 1977. PWN.
 • Nowacki T.: Teoria kształcenia zawodowego, [w:] S. Kraucewicz (red.): Nauki pedagogiczne a modernizacja systemu oświaty. Warszawa 1978, WSiP.
 • Nowacki T.: Założenia projektowe szkolnictwa zawodowego. Warszawa 1982, Instytut Kształcenia Zawodowego.
 • Nowacki T.: Kształcenie i doskonalenie pracowników. Zarys androgogiki pracy. Warszawa 1983, PWN.
 • Nowak J.: Pedagogiczne problemy przystosowania młodych pracowników w przemyśle, 1969, Ossolineum.
 • Nowak J.: Adaptacja społeczno-zawodowa nowego pracownika. Warszawa 1971, Instytut Wyd. Związków Zawodowych.
 • Obuchowska I.: Dynamika nerwic. Warszawa 1985, PWN.
 • Obuchowski K.: Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych. Warszawa 1970, PWN.
 • Obuchowski K.: Psychologia dążeń ludzkich. Wyd. II. Warszawa 1985, PWN.
 • Offe S.: Psychische und gesellschaffliche Bedingunen der Zeitungsmotivation, Darmstadt 1977.
 • Olędzki M.: Zatrudnianie społeczno-racjonalne. Propozycje współdziałania. Warszawa 1985, IW Związków Zawodowych.
 • Okoń J., Paluszkiewicz L.: Psychologia w zakładzie pracy. Wyd. II, Warszawa 1967, WZ, CRZZ.
 • Oleksiak H.: Adaptacja młodych pracowników w środowisku pracy. Katowice 1974, Wyd. Uniw. Śląskiego.
 • Perczyńska D., Zuchowska-Czwortosz E.: Charakterystyka dzieci aktywnych społecznie ze względu na uznawane przez nie wartości społeczne oraz cechy temperamentu. Z. Naukowe I.P. nt. "Aktywność i aktywizacja społeczna"(red. A. Gurycka) Warszawa 1976.
 • Pichalski R.: Aspiracje zawodowe osób z uszkodzonym narządem ruchu. Warszawa 1978, Zakład Wyd. CZSR.
 • Pichalski R.: Cele życiowe młodych osób z uszkodzonym narządem ruchu i pełnosprawnych, [w:] A. Hulek (red.:): Rewalidacja dzieci i młodzieży z odchyleniami od normy. Warszawa 1984. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Pichalski R.: Cele i aspiracje młodych ludzi niepełnosprawnych. Warszawa 1983, Wyd. Spółdzielcze.
 • Pichalski R.: Uczestnictwa ludzi niepełnosprawnych w kulturze (w porównaniu z ludźmi pełnosprawnymi). Warszawa 1984. Centrum N-Bad. Spółdz. Inwal. CZSI.
 • Pieron H.: Traite de psychologie appliąuee. T. 1-3, Paris 1949-1954, Presses Universitates de France.
 • Pilecki J.: Wpływ informacji na trafność wyboru zawodu przez uczniów umysłowo upośledzonych w stopniu lekkim, [w:] Uwarunkowania kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych. Rzeszów 1986, Wyd. Ucz. WSP.
 • Pieter J.: Poznanie środowiska wychowawczego. Wrocław 1960,Ossolineum.
 • Pieter J.: Słownik psychologiczny. Warszawa 1963. PWN.
 • Pietrasiński Z.: Zdolności, [w:] T. Tomaszewski (red.): Psychologia. Warszawa 1975, PWN.
 • Poplucz J.: Planowanie działań pedagogicznych w zakładach pracy. Warszawa 1971, Instytut Wyd. CRZZ.
 • Przecławska: Książka młodzieżowa i przeobrażenia kultury. Warszawa 1967, PZWS.
 • Przetącznikowa M.: Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. Warszawa 1967, PZWS.
 • Przetacznikowa M., Włodarski Z.: Psychologia wychowawcza. Warszawa 1980, PWN.
 • Raciborska M.: Zależność pomiędzy poziomem aktywności społecznej ucznia a jego doświadczeniami społecznymi (nieopublikowana praca magisterska napisana na U. Warszawskim pod kier. A. Guryckiej),Warszawa 1970.
 • Rachalska W., Wiatrowski Z.: Pedagogika pracy. Warszawa 1980.WSiP.
 • Ratajczak Z.: Psychologia organizacji. Zarys problematyki. Katowice 1979, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 • Reszke J.: Społeczne uwarunkowania wyboru szkoły zawodowej i odpływu uczniów ze szkół. Wrocław 1972, Ossolineum.
 • Reykowski J.: Osobowość i trwały stres. W: Psychologiczne problemy rehabilitacji inwalidów. Tom II. Warszawa 1971, PZWL.
 • Reykowski J.: Zadania osobiste jako regulator czynności, [w:] I. Kurcz (red.); J. Reykowski: Studia nad teorią czynności ludzkich. Warszawa 1975, PWN.
 • Reykowski J.: Osobowość, [w:] T.Tomaszewski (red.). Warszawa 1975, PWN.
 • Reykowski J.: Teoria motywacji a zarządzanie. Warszawa 1979. PWN.
 • Rewolucja naukowo-techniczna a pedagogika pracy. Słownik terminologiczny. Warszawa 1975, IKZ.
 • Rosenthal R.: Experimental effects in behavioral research. New York 1966, Appleton-Century-Crofts.
 • Roustang G.: Why study working conditions vice job satisfaction is on area for dirrect analysis. "International Labour Review",.vol. 115, 1977, nr 3.
 • Rubinsztein S.L.: Byt i świadomość. Warszawa 1961, KiW.
 • Rummel-Syska Z.: Wiadomości o podwładnych a sprawność działania kierownika (nieopublikowana praca doktorska). Warszawa 1974, Instytut Organizacji i Kierowania.
 • Sarapata A.: O zadowoleniu i niezadowoleniu z pracy. Warszawa 1977, I. Wyd. GRZZ.
 • Scott W.E., Cummings L.L.: Zachowanie człowieka w organizacji. Warszawa 1983, PWN.
 • Siwa T.: Analiza pracy. Wyd. Spółdz. CZSR, Warszawa 1981.
 • Skórny Z.: Aspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości. Wrocław 1980, Ossolineum.
 • Skorupska-Sobańska J.: Młodzież i dorośli. Warszawa 1967, PZWS.
 • Skorupska-Sobańska J.: Potrzeby nastolatków a ich wychowanie w rodzinie. Warszawa 1971, NK.
 • Sokołowska M.: Rola rodziny w kształtowaniu stosunku młodzieży do własnej przyszłości. "Psychologia wychowawcza", 1967, nr 1.
 • Sokołowska M., Ostrowska A.: Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy. Wrocław 1976, Ossolineum.
 • Sowa J.: Młodzież niepełnosprawna a wybór zawodu i jego determinanty, Rzeszów 1987, Wyd. Uczeln. WSP.
 • Spearman J.: General inteligence objectivelly determined and measured. "American Journal of Psychology", 1904. nr 15.
 • Stern W.: Psychologie der fruhen Kindheit. Wyd. V, I Lipzig 1926,Oruelle und Meyer.
 • Strelau J.: Temperament i zdolności jako wyznaczniki działań związane ze strukturalnymi właściwościami podmiotu. W: J. Strelau (red.), A. Jurkowski, Z. Putkiewicz: Podstawy psychologii dla nauczycieli. Wyd. IV. Warszawa 1978, PWN.
 • Strong E.K.jr.: The vocotional interests of men and women. Stanford 1943, Stanford Univ. Press.
 • Strong E.K.jr.: Vocotional interests 18 years after college. Mineapolis 1955. Univ. Minnescota Press.
 • Super D.E.: Vocotional interests and vocotional choice "Educotiond and Psychological Measurment", 1947, nr 7.
 • Super D.E.: Appraising vocational fitness by means of psychological tests. Wyd. II. New York 1962. Harper.
 • Super D.E.: Psychologia zainteresowań. Warszawa 1972, PWN.
 • Suszek K.: Społeczne podłoże aspiracji szkolnych młodzieży. Poznań 1970, PWN.
 • Szajek S.: Poradnictwo i orientacja zawodowa. Warszawa 1979, PWN.
 • Szajek S.: Rola szkół zawodowych w orientacji zawodowej. Wyd. II, Warszawa 1987 WSPiS.
 • Szczepański J.: Referat wygłoszony na III Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym. W pracy zbiorowej: Społeczne aspekty industrializacji w Polsce Ludowej. Warszawa 1965.
 • Szmid I.: Psychologiczna analiza czynników wpływających na przebieg rehabilitacji. Warszawa 1979, Związek Wydawniczy CZSR.
 • Sztander W.: Warunki i przebieg tworzenia się doświadczeń społecznych dzieci biernych. Wrocław 1980, Ossolineum.
 • Tiepłow B.M.: Zdolności i uzdolnienia, [w:] J. Strelau: Zagadnienia różnic indywidualnych. Warszawa 1971, PWN.
 • Tomaszewski T.: Aktywność człowieka. W: Psychologia jako nauka o człowieku, [w:] M. Maruszewski (red.). J. Reykowski, T. Tomaszewski. Warszawa 1967, KiW.
 • Tomaszewski T.: Człowiek i otoczenie. W: T. Tomaszewski (red.). Psychologia. Warszawa 1975, PWN.
 • Tomaszewski T.: Rozwój wszechstronny i ukierunkowany, "Problemy", 1975a, nr 8.
 • Tomaszewski T.: Człowiek jako podmiot; człowiek jako przedmiot. [w:] J, Reykowski (red.), 0. Owczynikowa, K. Obuchowski: Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości. Wrocław 1977, Ossolineum.
 • Trąmpczyński S.- Adaptacja zawodowa i społeczna inwalidów w spółdzielczej formie gospodarowania. W: Materiały do studiów i badań, nr 25, Warszawa 1975, CiOP.
 • Trzeciak M.: Elementy nauki o pracy. Warszawa 1977, PWN.
 • Tulski J.: Postawy młodych robotników wobec pracy. Warszawa 1970,PWE.
 • Tyszkowa M.: Problemy psychicznej odporności dzieci i młodzieży. Warszawa 1972, PZWS.
 • Zabłocki J.: Środowiskowe uwarunkowania stabilizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. |_w:] J. Sowa (red.): Uwarunkowania kształcenia zawodowego i pracy osób niepełnosprawnych. Rzeszów 1936, Wydawnictwo Uczelniane.
 • Zabłocki J.: Wpływ rodziny na uspołecznienie upośledzonych umysłowo zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej, w: A. Hulek (red.) Rewalidacja młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa 1984, PWN.
 • Zaborowski Z.: Psychologia społeczna a wychowanie. Warszawa 1962, PZWS.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. Warszawa 1981, PWN.
 • Zielińska K.: Preorientacja zawodowa w szkole. Warszawa - Poznań 1975.
 • Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa 1980, PWN.
 • Żyliński T.: Typowanie i dobór stanowisk pracy dla pracowników niepełnosprawnych. [w:] Inwalidztwo i rehabilitacja. Wrocław 1979.
 • Weiss M.: Podstawowe zagadnienia rehabilitacji schorzeń narządu ruchu. Warszawa 1966.
 • Wielka Encyklopedia Powszechna. Warszawa 1962, PWN.
 • Wolański N.: Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa 1970, PWN.
 • Wygotski L.S.: Wybrane prace psychologiczne, tłum. E. i J. Fleszerowie, Warszawa 1971, PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.