PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 31 | nr 3 | 37--53
Tytuł artykułu

Koncepcja systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie

Warianty tytułu
The Concept of Absenteeism Management System in an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wielu polskich przedsiębiorstwach zarządzanie absencją jest podyktowane regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz pragmatyką menedżerską sprowadzającą się głównie do kontroli nieobecności i dyscyplinowania pracowników. W ostatnich latach podejście firm do pracowników zmienia się. Dbałość o ich kondycję, zaangażowanie i satysfakcję z pracy nie jest już postrzegana jako obowiązek, ale jako szansa. Brakuje jednak uniwersalnej metodyki zarządzania absencją, integrującej podejście holistyczne i interdyscyplinarne, łączące różne sfery i perspektywy. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji systemu zarządzania absencją w przedsiębiorstwie, którego użyteczność jest związana ze spełnieniem przez system funkcji formalizacyjnej, diagnostycznej i motywacyjnej, ukierunkowanych na ograniczenie absencji chorobowej i poprawę wyników przedsiębiorstwa. Przyjęto tezę, że polityka i działania operacyjne podejmowane w ramach zarządzania absencjami prowadzą do tworzenia wspólnej wartości dla przedsiębiorstwa i pracowników. Tworzenie wspólnej wartości koncentruje się na identyfikowaniu powiązań między rozwojem ekonomicznym i społecznym oraz zarządzaniu tymi relacjami. Przedstawiona koncepcja systemu zarządzania absencją chorobową obejmuje pięć elementów: cele i podmioty zarządzania, diagnozowanie przyczyn i skutków absencji, działania profilaktyczne, pomiar efektywności działań oraz analizę i ocenę wpływu tych działań na wyniki firmy, a także weryfikację metod procesu zarządzania absencjami. Opisano podstawowe aspekty tego procesu: aspekt podmiotowy, celowościowy i instrumentalny, przy czym szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania i alternatywnych modeli kierowania ludźmi. Do realizacji tak nakreślonego celu posłużyły metody badawcze: analiza wyników badań poprzedników oraz rezultaty własnych badań empirycznych nad warunkami humanizacji pracy i czynnikami motywacji pracy. Ze względu na ograniczone ramy artykułu poruszono jedynie wybrane, ważniejsze wątki badawcze, zwłaszcza te, które dotyczą relacji kierownik - podległy mu pracownik. (abstrakt oryginalny)
EN
In many Polish enterprises managing absenteeism is dictated by legal regulations in this regard and managerial pragmatics boiling down mainly to the control of absences and disciplining employees. In recent years, the approach of firms to employees has been changing. Caring about their condition, commitment and satisfaction from work are not perceived as a duty any more, but as a chance. However, there is no universal methodology of absenteeism management integrating the holistic approach and interdisciplinary approach, combining various spheres and perspectives. The aim of the paper is to present a concept of the absenteeism management system in an enterprise, the usefulness of which is related to the system's fulfilment of formalisation, diagnostic and motivational function aimed at the reduction of sickness absenteeism and the improvement of the enterprise performance. A thesis was adopted that the policy and operational activities undertaken within absenteeism management lead to the creation of common value for the firm and the employees. The common value creation focuses on the identification of relations between the economic and social development and the management of these relations. The presented concept of the system of managing sickness absenteeism includes five elements: goals and subject of the management, diagnosing causes and effects of absenteeism, preventive measures, the measurement of the effectiveness of the measures, as well as the analysis and assessment of the impact of these activities on the company performance, and the verification of the methods of absenteeism management process. The basic aspects of this process, namely the subjective, purposive and instrumental aspect are described, but special attention is paid to the use of modern methods of management and alternative models of managing people. To fulfil the goal defined in this way, the following research methods were used: an analysis of the research findings of predecessors and the findings of own empirical research into the conditions of the humanization of work and the factors of work motivation. Due to the limited framework of the paper, only selected, more important research threads were tackled, particularly those which concern the relationship between a manager and a subordinated employee. (original abstract)
Rocznik
Tom
31
Numer
Strony
37--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Bartkowski, J. (2004). Analiza absencji chorobowej w pracy na podstawie danych GUS i ZUS. W: E. Giermanowska, M. Racław-Markowska (red.). Absencja chorobowa w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych. ISBN 8388594893.
 • Beesley, C. (2013). 7 Tips for Controlling and Preventing Employee Absenteeism [online, dostęp: 2013-04-11]. Dostępny w Internecie: http://www.sba.gov/community/blogs/community-blogs/small-businessmatters/7-tips-controlling-and-preventing-employee-ab.
 • Bisbe, J., Malagueño, R. (2009). The choice of interactive control systems under different innovation management mode. European Accounting Review, 18(2), 371-405.
 • Cascio, W., Boudreau, J. (2011). Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326411793.
 • Chappell, T. (1993). The Soul of a Business. Managing for Profit and the Common Good. New York: Bantam.
 • Chenhall, R. (2008). Accounting for the horizontal organization. A review essay. Accounting, Organizations and Society, 33(4-5), 517-550.
 • Chenhall, R., Langfield-Smith, K. (1998). Adoption and benefits of management accounting practices. An Australian study. Management Accounting Research, 9(1), 1-19.
 • Clutterbuck, D. (2005). Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355515.
 • Dąbrowska, K. (2014). Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 17(2), 41-53.
 • Drucker, P.F. (1984). Converting social problems into business opportunities: The new meaning of corporate social responsibility. California Management Review, 26(2), 53-63.
 • EU-OSHA. (2010). European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER) - Managing safety and health at work [online, dostęp: 2012-02-22]. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostępny w Internecie: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management.
 • Grant, A.M., Christianson, M.K., Price, R.H. (2007). Happiness, health, or relationships? Managerial practices and employee well-being tradeoffs. Academy of Management Perspectives, 21(3), 51-63.
 • http://bradfordfactorcalculator.com [online, dostęp: 2011-09-23].
 • Kot-Radojewska, M. (2014). Jak zachować równowagę? O work-life balance słów kilka [online, dostęp: 2016-02-15]. Dostępny w Internecie: www.jobs.pl/poradniki/jak-zachowac-rownowage-o-work-lifebalance-slow-kilka.
 • Lopez-Valeiras, E., Gomez-Conde, J., Naranjo-Gil, D. (2015). Sustainable innovation. Management accounting and control systems, and international performance [online, dostęp: 2015-03-23]. Sustainability, 7, 3479-3492. DOI 10.3390/su7033479. Dostępny w Internecie: www.mdpi.com/journal/sustainability.
 • Maletič, M., Maletič, D., Dahlgaard, J.J., Dahlgaard-Park, S.M., Gomišček, B. (2014). Sustainability exploration and sustainability exploitation. From a literature review towards a conceptual framework. Journal of Cleaner Production, 79, 182-194.
 • MERCER. (2010). Pan-European Employer Health Benefits Issues [online, dostęp: 2012-02-22]. Human Resource Consulting Survey Report. Dostępny w Internecie: http://www.mercer.com/survey/pan-european-health-benefits-survey-results-2010.
 • Monster Polska. (2016). Sukces to równowaga = balans między życiem zawodowym a osobistym [online, dostęp: 2016-02-15]. Dostępny w Internecie: http://informacje.monsterpolska.pl/sukces-to-rownowagabalans-miedzy-zyciem-zawodowym-a-osobistym/article.aspx.
 • Pęciłło-Pacek, M. (red.). (2013). Opracowanie kalkulatora wytycznych do oszacowania kosztów i korzyści działań skierowanych na ograniczenie absencji chorobowej związanej z pracą oraz materiałów szkoleniowych. Warszawa: CIOP-PIB.
 • Porter, M.E., Kramer, M.R. (2011). Creating shared value. How to reinvent capitalism - and unleash a wave of innovation and growth. Harvard Business Review, 89(1-2), 48-59.
 • Samojlik, M. (2016). Work-life Balance [online, dostęp: 2016-02-15]. Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Dostępny w Internecie: www.ecam.ohp.pl/-/worklife-balance-71323.
 • Smoliński, M., Słowik, J. (2016). Zdrowe przyśpieszenie. Harvard Business Review Polska. Numer specjalny.
 • Striker, M. (2013). Absencja pracownicza a diagnoza dysfunkcji zarządzania zasobami ludzkimi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 143-151.
 • Striker, M. (2015). Stereotypy dotyczące absencji chorobowej pracowników a zatrudnialność. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 35(1), 109-123.
 • Thomas, M., Miles, G., Fisk P. (2009). Kompetentny CEO. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Warr, P., Clapperton, G. (2010). The Joy of Work? Jobs, Happiness and You. London: Routledge.
 • Wright, T.A., Bonett, D.G. (2007). Job satisfaction and psychological well-being as nonadditive predictors of workplace turnover. Journal of Management, 33(2), 141-160.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454899

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.