PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1 | 15--27
Tytuł artykułu

Postawy partycypacyjne mieszkańców Żywca

Warianty tytułu
The assessment of Żywiec inhabitants' participatory attitude
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inwestycje miejskie stopniowo zmieniają wygląd i funkcjonowanie przestrzeni publicznej, jak również bezpośrednio wpływają na sposób postrzegania miasta i jego władz. Proces podejmowania decyzji o kształtowaniu przestrzeni lokalnej zależy od przyjętego modelu zarządzania. W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabiera w Polsce planowanie przestrzenne prowadzone z uwzględnieniem woli społeczeństwa. W 2014 roku przeprowadzono w Żywcu badania, których celem było określenie stosunku mieszkańców do możliwości stosowania partycypacji społecznej. Co istotne, odbywały się one przed podjęciem uchwały o utworzeniu pierwszego w historii miasta budżetu obywatelskiego. Czas prowadzenia badań pozwolił zatem uchwycić postawy mieszkańców przed wykorzystaniem narzędzi partycypacyjnych. Uzyskane wyniki pokazują, że mieszkańcy odczuwają brak wpływu na podejmowanie decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia. Świadomość możliwości zmiany tej sytuacji jest u nich słabo wykształcona z powodu braku doświadczeń w tej kwestii. Jednakże zawarta w ankiecie propozycja udziału w warsztatach została uznana za interesującą, co stanowi przesłankę dla kierunku budowania partycypacji społecznej w mieście.(abstrakt oryginalny)
EN
Urban investments not only gradually change the appearance and function of public space in the city but also directly affect the perception of the city and its authorities. Adopted management model is crucial for creating local space. In recent years, Poland has found it particularly important to ask for the citizen's opinion in the process of spatial planning. In 2014, in Żywiec, a study was carried out to determine the residents' attitude towards social participation. What is more important, it took place before undertaking resolution about creating the first edition of the Participatory budgeting. The research value was high because it showed the real attitude of the community before using participatory tools. It turned out that residents do not feel that they can contribute to the decision making process concerning their closest surroundings. Their awareness is still low due to the fact that they had no previous experience in this issue. However, the proposition of workshops on the active and common planning, which was a part the survey, was recognized as interesting. This fact is making a premise for a new way of city management including the idea of participation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--27
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Arnstein S., 1969, A ladder of citizen participation in the USA, Journal of American Institute of Planners, 57 (4). Dostępne na: http://lighgow- -schmidt.dk [16.01.2016].
 • Beck U., 2005, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej (tłum. J. Łoziński), Scholar, Warszawa
 • Borkowska-Nowak M., 2008, Bierność obywatelska siłą scentralizowanego państwa. Alexisa de Tocqueville'a wizja łagodnego despotyzmu, [w:] A. Keplinger (red.), Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, Eneteia, Warszawa
 • Chimiak G., 2004, Motywacje społeczników działających w organizacjach pozarządowych w Polsce. Próba typologii, [w:] P. Gliński, B. Lewenstein, S. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, IFiS PAN, Warszawa
 • Crozier M., Tilliette B., 1996, Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian, Poltext, Warszawa
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2007, Diagnoza Społeczna 2007. Dostępne na: http://www.diagnoza.com/ [14.04.2016].
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2015, Diagnoza Społeczna 2015. Dostępne na: http://www.diagnoza.com/ [14.04.2016].
 • Dahl R., Stinebrikner B., 2007, Współczesna analiza polityczna, Scholar, Warszawa
 • Gliński P., 2015, Innowacyjny model reform sektora obywatelskiego w Polsce. Uwarunkowania i bariery, [w:] W. Misztal, A. Kościański, G. Chimiak (red.), Obywatele wobec kryzysu. Uśpieni czy innowatorzy, IFiS PAN, Warszawa
 • Greń J., 1973, Statystyka matematyczna. Modele i zadania, PWN, Warszawa
 • Jażdżewska I., 2003, Statystyka dla geografów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Kobylarek A., 2008, Bierny obywatel, [w:] A. Keplinger (red.), Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, Eneteia, Warszawa
 • Kotarba B., 2008, Konflikty w samorządzie gminnym jako czynnik sprzyjający aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, [w:] K. Łabędź (red.), Bariery aktywności publicznej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń
 • Kwiatkowski J., 2003, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, Warszawa
 • Lauriusz N., 2013, Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce, [w:] M. Ćwiklicki, M. Frączak (red.), Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków
 • Malikowski J., 2008, Tu nic się nie da zrobić, czyli bierność obywatelska, [w:] A. Keplinger (red.), Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, Eneteia, Warszawa
 • Michałowski S., 2006, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - mit czy realna perspektywa, [w:] J.P. Hudzik, W. Woźniak (red.), Strefa publiczna. Kondycja - przejawy - przemiany, Wyd. UMCS, Lublin
 • Misztal W., Kościański A., 2011, Wprowadzenie: Idea - praktyka: społeczeństwo obywatelskie na rozdrożach?, [w:] W. Misztal, A. Kościański (red.), Rozdroża praktyki i idei społeczeństwa obywatelskiego, IFiS PAN, Warszawa
 • Niziołek K., 2013, Tak wygląda demokracja: sztuka społeczna jako środek obywatelskiej partycypacji, [w:] A. Maszkowska, K. Sztop-Rutkowska (red.), Partycypacja obywatelska - decyzje bliższe ludziom, Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab", Białystok
 • Olech A., 2012, Modele partycypacji publicznej w Polsce, [w:] A. Olech (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza stanu partycypacji publicznej w Polsce, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, t. 1,
 • Pawłowska K. (red.), 2010, Zanim wybuchnie konflikt. Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków.
 • Polańska D., 2015, Motywacje osób niezinstytucjonalizowanego sektora społecznościowego, [w:] G. Chimiak, K. Iwińska (red.), Krajobraz społecznościowy - Polska 2014, Fundacja Inicjatyw Obywatelskich FIO, Warszawa
 • Rummel-Syska Z., 1990, Konflikty organizacyjne: ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa
 • Runge J., 2006, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
 • Siemiński W., 2007, Cele i zasady partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Przegląd literatury, Człowiek i Środowisko, 31 (1 - 2)
 • Simlat M., 2002, Obywatel, czyli kto? Refleksje o kulturze obywatelskiej, [w:] Z. Stachowski (red.), Dyktat, protest i integracja w kulturze, Wyższa Szkoła Gospodarcza, Warszawa
 • Simlat M., 2008, Niektórzy obywatele nie są Obywatelami, [w:] A. Keplinger (red.), Bierność społeczna. Studia interdyscyplinarne, Eneteia, Warszawa
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2007, Indeks Społeczeństwa Obywatelskiego 2007. Dostępne na: http://www.klon.org.pl [14.04.2016].
 • Sułek A., 2009, Doświadczenia i umiejętności obywatelskie Polaków. Próba diagnozy, [w:] P. Gliński, A. Kościański (red.), Socjologia - style życia - społeczeństwo obywatelskie - studia nad przyszłością, IFiS PAN, Warszawa
 • Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., 2004, Nierówne koalicje - liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Wydawnictwo Scholar, Warszawa
 • Szymczak W., 2013, Partycypacja osób zaangażowanych społecznie, KUL, Lublin
 • Tischner J., 1993, Nieszczęsny dar wolności, Znak, Kraków
 • Tocqueville A., de, 1992, O demokracji w Ameryce, Znak, Warszawa
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl [20.01.2016].
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl [20.01.2016].
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dostępne na: http://isap.sejm.gov.pl [20.01.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.