PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 31 | nr 3 | 83--95
Tytuł artykułu

Czynnik ludzki i warunki techniczne w procesie kształtowania bezpieczeństwa pracy - efekt synergii

Warianty tytułu
Human Factor and Technical Conditions in the Process of Shaping Safety Work - Synergy Effect
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezpieczne warunki pracy nabierają coraz większego znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zapewnienie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest procesem złożonym i zależy od wielu systemów. Pomimo wzajemnego przenikania się systemów o różnym poziomie złożoności to ostatecznie człowiek jest ostatnim ogniwem systemu bezpieczeństwa, będąc jednocześnie odbiorcą skutków działania takiego systemu. Człowiek jest nadrzędnym czynnikiem w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa i to od jego wiedzy, postawy i poglądów zależy owo prawidłowe funkcjonowanie. W szukaniu przyczyn niskiego poziomu bezpieczeństwa pracy pewne cechy charakteryzujące przedsiębiorstwo nie mają znamion przyczyn przy ich oddzielnym rozpatrywaniu. Jednak w przypadku nałożenia się innych okoliczności mogą prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pracownika, obniżenia jakości produkcji lub negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy zatem założyć, że do nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa dochodzi w wyniku splotu zdarzeń i koincydencji, czyli nakładania się symptomów, co wywołuje efekt synergii negatywnej. Głównym celem niniejszej pracy było poszukiwanie związku między stanem bezpieczeństwa pracy, korelacją między nakładami na zwiększanie świadomości ludzi a nakładami na środki techniczne. Przeprowadzono badania danych statystycznych dotyczących inwestycji oraz nakładów na prewencję wypadkową, po czym zestawiono je ze wskaźnikiem wypadkowości. Stwierdzono korelację między nakładami na techniczne środki bezpieczeństwa, prewencję wypadkową i wskaźnikiem wypadkowości. Świadczy to o pozytywnym efekcie synergii w sferze zapewnienia bezpieczeństwa pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Safe work conditions are becoming more and more essential for the proper functioning of an enterprise. Providing safety in a manufacturing enterprise is a complex process and depends on numerous systems. Despite mutual penetration of systems of various levels of complexity, a human is the final link of a safety system, at the same time being an addressee of the results of the operation of such a system. A human is a superior factor in the functioning of each enterprise and proper operation of each company depends on his/her knowledge, attitude and views. When searching for reasons of a low level of occupational safety, some features characterizing an enterprise do not have a character of reasons when regarded individually. However, when other circumstances occur, they can lead to the risk of employees' loss of life or health, lower production quality or a negative influence on the environment. Thus, we have to assume that abnormalities in enterprise functioning occur as a result of combined events and coincidences, i.e. the overlap of symptoms, which causes the effect of negative synergy. The main aim of the work was to search for a relationship between the state of occupational safety and the correlation between expenditures on increasing people's awareness and expenditures on technical means. Studies were carried out on statistical data concerning investment expenditures and expenditures on accident prevention and they were correlated with the accident index. A correlation was found between expenditures on technical safety means, accident prevention and accident index. It is a symptom of the positive effect of a synergy in the area of providing occupational safety. (original abstract)
Rocznik
Tom
31
Numer
Strony
83--95
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • EN ISO 6385:2004 - Zasady ergonomiczne w projektowaniu systemów pracy.
 • Freser, I. (red.). (2010). Przewodnik dotyczący stosowania dyrektywy 2006/42/WE w sprawie maszyn. Wyd. 2. Bruksela: Komisja Europejska. Przedsiębiorstwa i Przemysł.
 • Gabryelewicz, I., Sadłowska-Wrzesińska, J. (2014). Tendencje zmian i rola czynnika ludzkiego w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W: R. Prusak, C. Kolmasiak (red.). Inżynieria produkcji. Wybrane elementy zarządzania przedsiębiorstwem (s. 20-29). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. ISBN 9788363989200.
 • GUS. (2007-2015). Rocznik Statystyczny Przemysłu. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 0554-4424.
 • KGP. (2002). Wypadki drogowe w Polsce w 2001 roku [online, dostęp: 2015-05-09]. Warszawa: Komenda Główna Policji. Dostępny w Internecie: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html.
 • KGP. (2015). Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku [online, dostęp: 2015-05-09]. Warszawa: Komenda Główna Policji. Wydział Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dostępny w Internecie: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html.
 • Kłak, M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach; Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej. ISBN 9788360056523.
 • Legutko, S. (2009). Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn. Eksploatacja i Niezawodność, 2, 8-16.
 • Pietrzak, L. (2007). Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy.
 • Pietrzak, L. (2014). Wypadek przy pracy. Poradnik pracodawcy. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy, Główny Inspektorat Pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz.U. z 1996 r., nr 62, poz. 287.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz.U. z 1996 r., nr 69, poz. 332 z późn. zm.
 • Strakulski, R. (2016). Służba BHP [online, dostęp: 2016-05-03]. Dostępny w Internecie: www.fzzk.pl/bhp/sluzba_BHP.pdf.
 • Werner, G.W. (2000). Praktyczny poradnik konserwacji maszyn i urządzeń. Warszawa: WEKA - Wydawnictwo Informacji Zawodowej.
 • Wrzesińska, J. (2012). Czynnik ludzki jako determinanta występowania wypadków przy pracy. W: J. Konieczny (red.). Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w zagrożeniach środowiskowych. Postępy metodologii badań (s. 569-581). Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza.
 • ZUS. (2009). Prewencja wypadkowa prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych [online, dostęp: 2016-05-04]. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dostępny w Internecie: http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/pdf/material13.pdf.
 • ZUS. (2015). Program dofinansowania przedsiębiorstw [online, dostęp: 2016-05-04]. Ulotka. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dostępny w Internecie: http://www.zus.pl/files/ulotka.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171454991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.