PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 109 Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną | 170
Tytuł artykułu

Warunki wyboru ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badawczym podejmowanym w pracy jest bliższe określenie i rozpatrzenie przesłanek i warunków jakie muszą być uwzględnione, w związku z dokonującymi się przemianami prawno-ustrojowymi i społeczno-gospodarczymi, zarówno przez konstruktora ekonomiczno-finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną jak i przez organa dokonujące wyboru tych mechanizmów oraz posługujące się nimi w kierowaniu opieką zdrowotną jako dziedziną gospodarki publicznej. Rezultatem tak określonego celu badawczego jest na tej podstawie oparte zaprojektowanie i rozpatrzenie, w kończącym pracę rozdziale, alternatywnych rozwiązań systemowych w tym zakresie, z uwzględnieniem dyskutowanych we wcześniejszych partiach pracy warunków i przesłanek wyboru możliwego do zastosowania ekonomiczno finansowego mechanizmu kierowania opieką zdrowotną. Wyniki przeprowadzonych badań w jakimś przynajmniej stopniu przyczynić się mogą do rozwoju nauki finansów, zwłaszcza w zakresie problematyki finansowania usług opieki zdrowotnej stanowiących ważną dziedzinę finansów publicznych. Podstawowym założeniem badawczym jest przyjęcie poglądu, zgodnie z którym opieka zdrowotna jest przedmiotem regulacyjnego oddziaływania państwa m. in. także z wykorzystaniem mechanizmów ekonomiczno finansowych, które wymagają zmian w dostosowaniu do zmieniających się warunków ustrojowych, gospodarczych, społecznych, ludnościowych itp. Kolejnym założeniem badawczym przyjmowanym w pracy jest przeświadczenie, że nie wystarcza formułowanie ogólnych założeń i postulatów dotyczących zmian ekonomiczno finansowych mechanizmów kierowania opieką zdrowotną. Niezbędne jest skonstruowanie szczegółowej, ale równocześnie całościowej, wewnętrznie zgodnej i akceptowalnej (możliwej do przyjęcia przez potencjalnych pacjentów, pracowników medycznych oraz władze państwowe) koncepcji ekonomiczno-finansowych mechanizmów odnoszących się do całego systemu kierowania opieką zdrowotną, dostosowanej do przemian ustrojowych i systemowo powiązanej z reformą w całej gospodarce oraz uwzględniającej doświadczenia wypływające z rozwiązań stosowanych współcześnie i w przeszłości. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • J. Aleksandrowicz, W poszukiwaniu definicji zdrowia, Studia Filozoficzne 1972 nr 9.
 • K. Arrow, Uncertainaty and the Welfare Economics of Medical Care, American Ecomomic Review, December 1963.
 • J. Auleytner, Wprowadzenie do doktryn polityki społecznej (Niektóre aspekty systemowe i aksjologiczne), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1986.
 • J. Bielecki, B. Piekutowska, Działalność wiejskich spółdzielni zdrowia w Polsce Ludowej w latach 1956-57, Zdrowie Publiczne 1958 nr 2.
 • H. L. Blum, Expanding Health Care Horizons, Oakland 1983.
 • J. L. Bolandis, Hospital Finance, London 1982.
 • S. E. Borki, Hospital Economics, Lexington Books Toronto 1972.
 • K. E. Bulding, The concept of Needform Health Services, w: Issues in Health Economics, pod red. R. D. Luka, J. C. Bauer, An Aspen Publication Rockville, Maryland, London 1982.
 • M. Brown, An Economic Analysis of Hospital Operations, Hospital Administration 1970 Spring no 15.
 • M. Brown, H. L. Lewis, Hospital Managament Systems, Maryland 1976.
 • A. Brudło, M. Janiszewski, J. Sobiech, Problemy funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, w: Studia ekonomiczno-finansowe z działalności socjalno-kulturalnej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, nr 117, Poznań 1983.
 • J. M. Buchanan, C. M. Lindsay, Financing of Medical Care in the United States, w: Health Services Financing, London B.M.A. 1970.
 • A. Burda, Polskie prawo państwowe, PWN Warszawa 1987.
 • R. Bures, Wstęp do teorii ochrony zdrowia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1962.
 • Cele i zadania polskiego programu "Zdrowie dla wszystkich w roku 2000", Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1987.
 • J. Chechliński, Finanse w procesie zaspokajania potrzeb niematerialnych - problemy - metody, w: Problemy finansowania działalności niematerialnej, pod red. J. Chechlińskiego i K. Szymańskiej-Piotrowskiej, PWE Warszawa 1979.
 • J. Chechliński, Wiodąca rola mikroekonomicznego rachunku kosztów zmiennych, w: Rachunek kosztów w sferze niematerialnej - metodologia, wyniki badań, Wyd. UL Łódź 1986.
 • J. Chechliński, Gospodarka finansowa ochrony zdrowia i opieki społecznej punkty wyjścia i założenia reformy, Finanse 1988 nr 4.
 • J. Chechliński, Reforma gospodarki finansowej ochrony zdrowia i opieki społecznej - doświadczenia i perspektywy, Finanse 1988 nr 6.
 • J. Chechliński, Polityka finansowa w dziedzinie ochrony zdrowia i opieki społecznej w latach 1970-1985, Zeszyty Naukowe WSI w Opolu, Opole 1988 zeszyt nr 19.
 • J. Chechliński, Finansowanie przedmiotowe, podmiotowe i zryczałtowane w reformie lat osiemdziesiątych, w pracy zbiorowej pod red. J. Chechlińskiego, Finansowanie świadczeń społecznych. Problemy i metody, PWE Warszawa 1989.
 • J. Chechliński, Polityka finansowa państwa w dziedzinie świadczeń społecznych w latach 1970-85, w pracy zbiorowej pod red. J. Chechlińskiego, Finansowanie świadczeń społecznych. Problemy i metody, PWE Warszawa 1989.
 • J. Chechliński, Wielowymiarowa zmienność kosztów na tle doświadczeń NRD i USA, w pracy zbiorowej pod red. J. Chechlińskiego, Finansowanie świadczeń społecznych. Problemy i metody, PWE Warszawa 1989.
 • K. Clarkson, Some Implications of Property Rights in Hospital Management, Journal of Law Economics, October 1972 nr 15.
 • A.L. Cochrane, Skuteczność i sprawność - uwagi na temat służby zdrowia, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1974.
 • Control of health care cost in social security, EURO Raports and Studies 1982 no 55.
 • M. H. Cooper, Rationing Health Care, Croom Helm, New York, London 1975.
 • H. Csorba, Szpital - pacjent. System społeczny kliniki internistycznej, Ossolineum Wrocław 1966.
 • A.J. Culyer, Apprasing Government Expenditure on Health Services: The Problems of "Need" and "Output", Public Finance 1972.
 • A. J. Culyer, Need and the National Healthe Service, Economics and Social Choice, Martin Robertson, Oxford 1979.
 • E. Czerwińska, Samodzielność finansowa przedsiębiorstwa państwowego, PTPN Poznań 1963.
 • E. Denek, Działalność socjalno-kulturalna jako przedmiot gospodarki terenowej, w: Studia ekonomiczno-finansowe w działalności socjalno-kulturalnej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, nr 117, Poznań 1983.
 • E. Denek, Rola organów terenowych gmin oraz miast i gmin w działalności socjalno-kulturalnej po reformie z lat 1973-1975 (studium ekonomiczno-finansowe), Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria II, nr 83, Poznań 1985.
 • A. S. Detsky, The Economic Foundations of National Health Policy, Ballinger Publishing Campany, Cambridge Massachusetts 1978.
 • A. Dowgird i in., Propozycje zmian sposobu finansowania szpitali, Zdrowie Publiczne 1972 nr 9.
 • W. Dorczak, Medyczne i ekonomiczne aspekty działalności opieki zdrowotnej w przemyśle, Medycyna Pracy 1979 nr 4.
 • S. Dulski, System podmiotowy gospodarki. Centralizacja. Decentralizacja?, PWE Warszawa 1986.
 • Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, pod red. E. D. Kilbourne, W. G. Smille, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973.
 • Farmacja społeczna, pod red. J. Indulskiego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1981.
 • Z. Fedorowicz, Racjonalny system finansowy. Główne kierunki reformy, PWE Warszawa 1984.
 • P. Feldstein, Applying Economic Conceps to Hospital Care, Hospital Administration 1988 Winter no 13.
 • M. S. Feldstein, Economic Analysis for Health Services Efficiency, North Holland Amsterdam 1967.
 • M. S. Feldstein, Hospital Cost Inflation: A Study of Nenprofit Price Dynamics, American Economic Review, December 1971 nr 51.
 • M. S. Feldstein, Economic Analysis form Health Service Efficiency, North Holland Publishing Co, Amsterdam 1967.
 • L. Frąckiewicz, Sfery niedostatku, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1983.
 • L. Frąckiewicz, Ochrona zdrowia, w: Polityka społeczna, pod red. A. Rajkiewicza, wyd. III, PWE Warszawa 1979.
 • L. Frąckiewicz, Polityka ochrony zdrowia, PWE Warszawa 1983.
 • J. Fry, Primary Care, London 1980.
 • J. Fry, Medycyna w Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1972.
 • V.R. Fuchs, Who Shall Live?, Health, Economics and Social Choice, New York 1974.
 • Funkcje opiekuńcze państwa socjalistycznego, Studia Ekonomiczne nr 14, Instytut Nauk Ekonomicznych. PAN, Ossolineum 1986.
 • N. Gajl, Instrumenty finansowe w zarządzaniu gospodarką narodową, Wydanie II, PWE Warszawa 1988.
 • Global Strategy for All by the Year 2000, WHO Geneva 1982.
 • S. Golinowska, Odpłatność za usługi społeczne (warianty rozwiązań), Finanse 1982 nr 7.
 • S. Golinowska, K. Tymowska, Kierunki reformy gospodarczej w sferze usług społecznych, w: Usługi społeczne, pod red. A. Łukaszewicza, PWE Warszawa 1984.
 • S. Golinowska, K. Tymowska, C. Włodarczyk, W interesie zdrowia społeczeństwa (projekt reformy opieki zdrowotnej), maszynopis, listopad 1989.
 • W. Goronowski, Klasyfikacja wydatków w budżecie socjalistycznym, PWN Warszawa 1972.
 • W. Goronowski, O funkcjonalnej klasyfikacji wydatków budżetowych, Finanse 1973 nr 5.
 • J.W. Gościński, Efektywna reforma gospodarcza, PWE Warszawa 1989.
 • M. Grossman, The Demand for Health: A Theoretical and Empirical Investigation, Columbia University Press, New York, London 1972.
 • F. Grundy, W.A. Reinke, Badania nad opieką zdrowotną i sformalizowane metody zarządzania, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1977.
 • J. Gurtz, M. Miller, Finanse a polepszenie jakości usług i zwiększenie efektywności wykorzystania środków w sferze socjalno-kulturalnej w NRD, Finanse 1974 nr 1.
 • J. Harasimowicz, Warunki rozwoju decentralizacji budżetowej. Problemy Rad Narodowych 1971 nr 19.
 • J.G. Head, Public Goods and Public Welfare, Duke Uniwersity Press Durham 1975.
 • G. Hereźniak, Społeczno-ekonomiczne aspekty komercjalizacji usług w wybranych dziedzinach spożycia zakładowego (maszynopis), Łódź 1987.
 • E. Holst, Profesjonalne planowanie zdrowia i profesje zajmujące się zdrowiem, w: Polityka społeczna a zdrowie, pod red. J. Hołówki, KiW Warszawa 1978.
 • E. Howorka, Socjalistyczny szpital zintegrowany, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1969.
 • B. Howorka, Zasięg i rozpiętość kierowania w zespole opieki zdrowotnej, w: Metody oceny stanu zdrowia ludności oraz zarządzanie i kierowanie ochroną zdrowia, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej Poznań 1983.
 • A. Hulek, Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1979.
 • A. Hulek, Rehabilitacja inwalidów, w: Polityka społeczna, wyd. III pod red. A. Rajkiewicza, PWE Warszawa 1979.
 • M. Illner, Struktura planowania społecznego a możliwości rozwiązania problemów społecznych, w: Polityka społeczna a zdrowie, pod red. M. Sokołowskiej i J. Hołówki, KiW Warszawa 1978.
 • J. Indulski, J. Leowski, Podstawy medycyny społecznej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1971.
 • J. Indulski, J. Gdulewicz, L. Szymborski, C. Włodarczyk, Opieka zdrowotna w Polsce. Próba oceny i kierunki usprawnień, Zdrowie Publiczne 1981 nr 11.
 • J. Indulski, M. Matulewicz, Tendencje rozwojowe systemu ochrony zdrowia w Polsce cz. I. Finansowanie, Zdrowie Publiczne 1982 nr 1-2 cz. II. Baza materialna, Zdrowie Publiczne 1982 nr 3 cz. III. Zasoby pracy, Zdrowie Publiczne 1982 nr 4 cz. IV. Proste eksploatacje i proporcje rozwojowe, Zdrowie Publiczne 1982 nr 5-6.
 • J. Indulski, M. Góralczyk-Modzelewska, Przemysłowa służba zdrowia w opinii robotników, Instytut Medycyny Pracy ZG PTHP, Łódź 1984.
 • J. Indulski, G. Rzepecka-Koniarek, Korzystanie z porad lekarzy prywatnie praktykujących, Zdrowie Publiczne 1985 nr 7.
 • J. Indulski, M. Matulewicz, Pieniężne i niepieniężne bariery równości społecznej w ochronie zdrowia, cz. I. Kilka obserwacji empirycznych, Zdrowie Publiczne 1986 nr 4.
 • J. Indulski, M. Matulewicz, Finansowanie szpitali w oparciu o metodę grup relacji diagnostycznych, Finanse 1988 nr 2-3.
 • R. Jachowicz, Zarys technologii współczesnego szpitala, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1970.
 • P. Jacobs, A. Survey of Economic Models of Hospitals, Inquiry 1974 vol. XI June 1974.
 • Z. Jarosz, S. Zawadzki, Prawo konstytucyjne, PWN Warszawa 1980.
 • J. Jędrasik-Jankowska, Zasiłek chorobowy (problematyka prawna), Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1983.
 • J. Jończyk, Czy istnieje instytucja ubezpieczenia chorobowego, w: Ubezpieczenia chorobowe, UW Wrocław 1984.
 • J. Jończyk, Prawo do ochrony zdrowia, Państwo i Prawo 1988 nr 1.
 • M. Jurcka, Moznosti vyuzili casovych rad pri financnim planovani skolstvi, zdrovotnictvi a kultury, Finance a Uver 1974 nr 12 Finance a Uver 1975 nr 1.
 • M. Kacprzak, Ocena stanu zdrowia ludności, Zdrowie Publiczne 1962 nr 4-5.
 • J. Kaja, Cele społeczne w systemie gospodarczym, SGPiS Monografie i Opracowania nr 162, Warszawa 1984.
 • J. Kaleta, Terenowe planowanie budżetowe w Polsce Ludowej, PWE Warszawa 1968.
 • J. Kaleta, Planowanie budżetowe, PWE Warszawa 1982.
 • J. Kaleta, Gospodarka budżetowa, wyd. III, Warszawa 1985.
 • J. Kaleta, Perspektywy wyjścia z kryzysu, KAW Warszawa 1986.
 • J. Kamiński i inni, Ochrona zdrowia pracowników przemysłowych, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1968.
 • S. Karpiński, Początki rehabilitacji zawodowej w Polsce, Biuletyn Zakładu Badawczego Związku Spółdzielczości Inwalidów 1962 nr 4.
 • T. Kielanowki, Propedeutyka medycyny, wyd. III, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1979.
 • Kierowanie gospodarcze, praca zbiorowa pod red. J. Sołdaczuka, PWE Warszawa 1981.
 • H.B. Klarman, The Economics of Health, Columbia University Press, New York and London 1965.
 • B.M. Kleczkowski, Zakres działalności współczesnej ochrony zdrowia (Próba systematyzacji pojęciowej). Zdrowie Publiczne 1967 nr 4.
 • B.M. Kleczkowski, Programowanie ochrony zdrowia społeczeństwa. Model ogólnej metody optymalizacji, Zdrowie Publiczne 1968 suplement nr 2.
 • W. Kondrat, Społeczne determinanty umieralności niemowląt, Wydawnictwo SGPiS Warszawa 1982.
 • J. Kornai, Niedobór w gospodarce, PWE Warszawa 1985.
 • E. Korzeniewska, O zdrowiu i jego definicjach, Zdrowie Publiczne 1988 nr 3.
 • S. Kosiński, S. Tokarski, Ochrona zdrowia ludności wiejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny), PWN Warszawa-Łódź 1987.
 • Z. Kowalczyk, Rachunkowość społeczna, PWE Warszawa 1974.
 • Z. Kowalczyk, Strumienie finansowe w gospodarce kapitalistycznej, PWN Warszawa 1978.
 • P. Krasucki, J. Pignan-Otto, Problemy optymalizacji struktur organizacyjnych przemysłowej służby zdrowia w dużej aglomeracji przemysłowej. Zdrowie Publiczne 1982 nr 7-8.
 • J. Kroszel, Infrastruktura społeczna w teorii i praktyce gospodarki socjalistycznej, PWN Opole 1974.
 • J. Kroszel, Rozmieszczenie infrastruktury społecznej. Wybrane problemy, PWN Wrocław Warszawa-Kraków, 1982.
 • M. Kucharski, Bilanse syntetyczne gospodarki narodowej, PWE Warszawa 1967.
 • M. Kulesza, Administracyjno-prawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1987.
 • T. Kuta, Aspekty prawne działań administracji publicznej w organizowaniu usług, Ossolineum, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Seria A nr 132, Wrocław 1969.
 • T. Kuta, Zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych i oświatowo-kulturalnych obywateli, w: System prawa administracyjnego, t. IV, pod red. T. Rabskiej, Ossolineum, Wrocław 1980.
 • O. Lange, Dzieła t. 3; Ekonomia polityczna, t. 1 PWE Warszawa 1975.
 • M.L. Lee, A Conspicuous Produktion Theory of Hospital Behavior, Southern Economic Journal, July 1971 nr 38.
 • K. Leowski, Ocena efektywności nakładów na ochronę zdrowia i opiekę społeczną, Zdrowie Publiczne 1978 nr 11.
 • A. Lipiński, Z. Reysner, Pozainwestycyjne źródła bazy szpitalnej, Zdrowie Publiczne 1972 nr 10.
 • M. Longchamps, Wokół reformy władz i administracji w terenie, Państwo i Prawo 1983 nr 5.
 • E.J. Lusk, J.G. Lusk, Financial and Managerial Control. A Health Care Perspective. An Aspen Publication, Gormantown Maryland, 1979 s. 347 i nast.
 • E. Łętowska, Cywilno-prawne gwarancje samodzielności rad narodowych, Problemy Rad Narodowych 1982 nr 54.
 • L. Mackiewicz-Golnik, Finansowe problemy składki ubezpieczeniowej, w pracy zbiorowej pod red. J. Chechlińskiego, Finansowanie świadczeń społecznych. Problemy i metody, PWE Warszawa 1989.
 • J. Małecki, Opodatkowanie fundacji i spółek, Ruch PEiS 1989 nr 1.
 • W. Matuszkiewicz, Współczesne modele podstawowej opieki zdrowotnej, cz. I, Zdrowie Publiczne 1987 nr 9 cz. II, Zdrowie Publiczne 1987 nr 11-12.
 • H. Matuszewski, S. Paździoch, M. Księżyk, Wstępne wyniki badań nad efektywnością działania zespolonej opieki zdrowotnej na poziomie powiatu, cz. I. Założenia metodologiczne, problematyka badawcza i struktura demograficzna badanej zbiorowości, Zdrowie Publiczne 1987 nr 10.
 • H. Matuszewski, H. Bajka, J. Paździoch, M. Skalski, Wstępne wyniki badań nad efektywnością działania zespolonej opieki zdrowotnej na poziomie powiatu cz. II. Podstawowa opieka w zintegrowanej i tradycyjnej strukturze organizacyjnej opieki zdrowotnej, Zdrowie Publiczne 1974 nr 11.
 • H. Matuszewski, S. Paździoch, M. Skalski, Wstępne wyniki badań nad efektywnością zespolonej opieki zdrowotnej cz. III. Opieka stomatologiczna w zintegrowanej i tradycyjnej strukturze, Zdrowie Publiczne 1974 nr 12.
 • H. Matuszewski, S. Paździoch, M. Skalski, Wstępne wyniki badań nad efektywnością zespolonej opieki zdrowotnej na poziomie powiatu cz. IV. Opieka specjalistyczna i laboratoryjna-diagnostyczna w zintegrowanej i tradycyjnej strukturze organizacji opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne 1975 nr 1.
 • H. Matuszewski, H. Bajka, S. Paździoch, M. Skalski, Wstępne wyniki badań nad efektywnością zespolonej opieki zdrowotnej na poziomie powiatu z cz. V. Opieka szpitalna w zintegrowanej i tradycyjnej strukturze organizacji opieki zdrowotnej, Zdrowie Publiczne 1975 nr 2.
 • A. Mazur, Eksperyment wolnego wyboru dla populacji dorosłej w miejscu zamieszkania w miastach cz. I. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1986 nr 7 cz. II. Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1986 nr 8.
 • A. Maynard, A. Ludbrook, Inequality, the National Health Service and Health Policy, Journal of Public Policy, vol. 2, part 2, May 1982.
 • Metody oceny stanu zdrowia ludności oraz zarządzenie i kierowanie w ochronie zdrowia Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej, Poznań 1983.
 • K. Michnowska, Fundusz świadczeń społecznych na rzecz ludności. Problemy metodologii badań GUS Warszawa 1973.
 • Międzynarodowa opieka medyczna. Porównanie i ocena organizacji opieki zdrowotnej na świecie, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1976.
 • H. Mikulski, Rachunek kosztów i planowanie usług społecznych, bariery, uwarunkowania, propozycje metodologiczne, w pracy zbiorowej pod red. J. Chechlińskiego, Finansowanie świadczeń społecznych. Problemy i Metody, PWE Warszawa 1989.
 • E. J. Mishan, Spór o wzrost gospodarczy, PiW Warszawa 1986.
 • M. Miśkiewicz, W. Straszewicz, Planowanie docelowej sieci przestrzennej szpitali, Zdrowie Publiczne 1969 nr 12.
 • M. Miśkiewicz, Ochrona zdrowia, w: Polityka społeczna, wyd. I. pod red. A. Rajkiewicza, PWE Warszawa 1973.
 • Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, pod red. M. Kuleszy, Uniwersytet Warszawski (maszynopis) cz. I Warszawa 1982, cz. II Warszawa 1983.
 • E. Modliński, Podstawowe zagadnienia prawne ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1968.
 • Z. Morecka, Społeczne aspekty gospodarowania, PWE Warszawa 1981.
 • W. Muszalski, Ubezpieczenia społeczne, Zarys ogólny, cz. I, ZUS Warszawa 1984.
 • P.F. Nederstigt, Diagnosis Realated Groups : Een Patient georienteerd Kosteninformatiesysteem, Utrecht 1985.
 • S.Z. Nagi, Zespół leczniczy w opiece zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, w: Polityka społeczna a zdrowie, pod red. M. Sokołowskiej, J. Hołówki, KiW Warszawa 1978.
 • M. Nieduszyński, Ekonomiczne aspekty odpłatności za usługi socjalne, Zakład Budżetu Państwa, Instytut Finansów Warszawa 1970.
 • M. Nieduszyński, Problematyka odpłatności i efektywności usług socjalnych, Finanse 1971 nr 12.
 • M. Nieduszyński, Odpłatność za usługi socjalne w aspekcie realizacji opieki społecznej, Zakład Budżetu Państwa Instytut Finansów Warszawa 1971.
 • M. Nieduszyński, Analiza społecznej i ekonomicznej efektywności usług zdrowia, Studia Finansowe 1972 nr 13.
 • M. Nieduszyński, Analiza jednostkowych kosztów działalności szpitali (optymalizacja działalności szpitali), Studia Finansowe 1974 nr 17.
 • M. Nieduszyński, Mierniki w urządzeniach socjalnych i kulturalnych, Finanse 1976 nr 10.
 • J.P. Newhouse, Toward a Theory of Nonprofit Instytions: An Economic Model of a Hospital, American Economic Review, March 1970 nr 60.
 • S. Nowacki, Mechanizm funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, PWE Warszawa 1980.
 • S. Nowacki, Wewnętrznie zgodny mechanizm funkcjonowania gospodarki narodowej, pod red. S. Dulskiego, Studia nad wewnętrznie zgodnym mechanizmem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, PWE Warszawa 1982.
 • Z. Ohanowicz, J. Górski, Zobowiązania. Część szczegółowa. PWN Warszawa-Poznań 1964.
 • A. Ostrowska, Problemy zdrowia i opieki lekarskiej w opiniach społeczeństwa polskiego, Ossolineum Wrocław 1975.
 • A. Ostrowska, Socjologia kalectwa i rehabilitacji. Wybrane problemy, Ossolineum Wrocław 1976.
 • S. Owsiak, Metody budżetowania sfery nieprodukcyjnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 60, Kraków 1983.
 • M.V. Pauly, M. Redisch, The Not-for-Profit Hospital as a Physiciens Cooperativs, American Economic Preview, March 1973 nr 63.
 • M.V. Pauly, Is Medical Care Different, w: Issves in Health Economics, An Aspen Publication, Rocville, Maryland, London 1982.
 • Perspektywy zdrowotne Polski. Polska 2000. PAN Komitet Prognozowania Rozwoju Kraju "Polska 2000" 2/1987, Warszawa 1987.
 • J. Piasny, Świadczenia społeczne w zakresie ochrony zdrowia, w: Problemy świadczeń społecznych na rzecz rodzin w Polsce i wybranych krajach socjalistycznych w latach 1975-1984, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, nr 145, Poznań 1987.
 • S. Piątek, Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej jako instytucja gospodarcza, Instytut Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr Warszawa 1986.
 • K. Piotrowska-Marczak, Finanse sfery niematerialnej, PWE Warszawa 1987.
 • K. Piotrowska-Marczak, Dylematy reformy systemu finansowania ochrony zdrowia, w: Finansowe i socjonalne aspekty usług społecznych. Acta Universitatis Lodzienzis UŁ 1987.
 • K. Piotrowska-Marczak, Problemy odpłatności w zakresie usług społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem służby zdrowia), Prace Zakładu Budżetu Państwa, Instytut Finansów Warszawa 1988.
 • J. Piotrowski, Od ubezpieczenia chorobowego do powszechnej służby zdrowia, Polski Instytut Służby Społecznej, Łódź (bez daty, prawdopodobnie 1948).
 • J. Piotrowski, Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, KiW Warszawa 1966.
 • Z. Pirożyński, Ekonomiczne aspekty wzrostu wydatków państwowych a cele oświatowo-kulturalne i socjalne, w: Studia podatkowe i budżetowe, pod red. Z. Jaśkiewicza, UMK Toruń 1964.
 • Z. Pirożyński, Ekonomiczne aspekty budżetowego finansowania usług, Finanse 1964 nr 10.
 • Z. Pirożyński, Koszty i źródła finansowania działalności nieprodukcyjnej, Studia Finansowe 1969 nr 6.
 • Z. Pirożyński, Budżet a finansowanie działalności nieprodukcyjnej, Studia Finansowe 1969 nr 7-8.
 • Z. Pirożyński, Założenia systemu finansowania jednostek nieprodukcyjnych, Studia Finansowe 1977 nr 24.
 • Z. Pirożyński, Makroekonomiczne uwarunkowania gospodarki terenowej, w: Finanse gospodarki terenowej, pod red. J. Wierzbickiego, PWE Warszawa 1989.
 • J. Piwosz, Ekonomiczna odrębność opłat za usługi socjalno-kulturalne, w: Studia ekonomiczno-finansowe z działalności socjalno kulturalnej (2), Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, nr 117, Poznań 1983.
 • H. Pławucka, Świadczenia pieniężne w związku z chorobą, w: Ubezpieczenie chorobowe. Materiały Kolokwium Ubezpieczenia Społecznego. Wrocław wrzesień 1984. Wrocław 1984.
 • M. Pohorille, Spożycie zbiorowe i świadczenia społeczne, PWE Warszawa 1975.
 • M. Pohorille, Dobrobyt społeczny (pojęcie, mierzenie, metoda analizy), w: Potrzeby. Podział. Konsumpcja, pod red. M. Pohorille, PWE Warszawa 1985.
 • M. Pohorille, Podział dezyderatywny a egalitaryzm, w: Potrzeby. Podział. Konsumpcja, pod red. M. Pohorille, PWE Warszawa 1985.
 • Polityka społeczna i służby społeczne w PRL, pod red. J. Rosnera, PWE Warszawa 1972.
 • B. Prandecka, Warunki skutecznego kierowania gospodarką, w: Kierowanie gospodarcze, pod red. J. Sołdaczuka, PWE Warszawa 1981.
 • B. Prandecka, Funkcje opiekuńcze państwa socjalistycznego. Studia Ekonomiczne nr 14, Instytut Nauk Ekonomicznych, PAN Ossolineum 1986.
 • Problemy medyczne rehabilitacji inwalidów, pod red. K. Wątorskiego, PWN Warszawa 1975.
 • Problemy zdrowotne Polski. Teraźniejszość i przyszłość częstszych chorób w Polsce, pod red. W. Kuryłowicza, PAN Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000" Ossolineum Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
 • Projekt założeń reformy w zakresie organizacji opieki zdrowotnej, Zespół d/s reformy w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej w zakresie organizacji opieki zdrowotnej przy Ministrze ZiOZ, Warszawa wrzesień 1988.
 • Projekt reformy, Zespół d/s reformy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, MZiOS Warszawa, listopad 1989 (maszynopis).
 • Przebudowa systemu budżetowego. Zagadnienia dyskusyjne, pod red. W. Jaworskiego, PWE Warszawa 1974.
 • T. Przeciszewski, Planowanie społeczne a polityka społeczna, PWN Warszawa 1987.
 • Rachunek kosztów w sferze niematerialnej - metodologia, wyniki badań, praca zbiorowa pod red. J. Chechlińskiego, Wyd. UŁ Łódź 1986.
 • H. Rafalski, Ochrona zdrowia ludności wiejskiej w PRL, LSW Warszawa 1972.
 • Regional Strategy for Attaining Health for All by the Year 2000, Regional Office for Europe WHO Copenhagen 1982.
 • A. Rajkiewicz, Zabezpieczenie społeczne, w pracy zbiorowej pod red. A. Rajkiewicza, Polityka społeczna, wyd. II, PWE Warszawa 1976.
 • Rehabilitacja inwalidów i innych osób niepełnosprawnych a służby socjalne, PWN Warszawa 1975.
 • P. Roman, Instrumenty finansowe w kierowaniu terenowymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, w: Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, nr 130, Poznań 1985.
 • K. Rogoziński, Kategoria potrzeb w teorii ekonomii, Ekonomista 1979 nr 3.
 • T. Serdakowski, Zmiana systemu finansowania bodźcem intensyfikacji pracy w szpitalnictwie, Zdrowie Publiczne 1971 nr 10.
 • Skrócona klasyfikacja usług, GUS Warszawa 1985.
 • J. Sobiech, Aktualne kierunki dyskusji o finansowaniu działalności nieprodukcyjnej, Ruch PEiS 1971 nr 4.
 • J. Sobiech, Usługi ochrony zdrowia i źródła ich finansowania, w: Z zagadnień polityki finansowej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, nr 61, Poznań 1975.
 • J. Sobiech, Ekonomiczno-finansowa problematyka rozwoju roli rad narodowych w ochronie zdrowia w Polsce Ludowej, Ruch PEiS 1976 nr 2.
 • J. Sobiech, Kierunki przebudowy metod finansowania ochrony zdrowia, w: Problemy finansowania działalności niematerialnej, pod red. J. Chechlińskiego i K. Szymańskiej-Piotrowskiej, PWE Warszawa 1979.
 • J. Sobiech, Terenowe planowanie ochrony zdrowia w Polsce i Czechosłowacji (studium porównawcze), w: Planowanie i finansowanie działalności organów terenowych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, nr 87, Poznań 1980.
 • J. Sobiech, Kierowanie terenową opieką zdrowotną w aktualnych warunkach funkcjonowania gospodarki terenowej, w: Wybrane problemy aktywizacji organów terenowych, PTPN Poznań 1982.
 • J. Sobiech, Ochrona zdrowia w reformie gospodarczej, w: Studia ekonomiczno-finansowe z działalności socjalno-kulturalnej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, nr 117, Poznań 1983.
 • J. Sobiech, Ogólnokrajowy system kierowania opieką zdrowotną a samorządność terytorialna, w: Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, nr 130, Poznań 1985.
 • J. Sobiech, Finansowanie i odpłatność usług społecznych, Polityka Społeczna 1985 nr 3.
 • J. Sobiech, Bariery reformy ekonomicznej w opiece zdrowotnej, Ruch PEiS 1989 nr 1.
 • J. Sobiech, J. Wierzbicki, Problemy terenowego kierowania zaspokojeniem potrzeb socjalnych i kulturalnych ludności, w: Studia ekonomiczno-finansowe z działalności socjalno-kulturalnej (2), Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, nr 167, Poznań 1987.
 • H. Sochacka-Krysiak, Elastyczność systemu finansowego działalności socjalno-kulturalnej, w: Problemy finansowania działalności niematerialnej, pod red. J. Chechlińskiego i K. Szymańskiej-Piotrowskiej, PWE Warszawa 1979.
 • H. Sochacka-Krysiak, W. Jaworski, Finanse krajów socjalistycznych, wyd. 2 zm., PWE Warszawa 1982.
 • H. Sochacka-Krysiak, M. Pietrewicz, Gospodarka terenowa, PWE Warszawa 1986.
 • H. Sochacka-Krysiak, System finansowania zadań samorządu terytorialnego w Holandii, Finanse 1989 nr 10-12.
 • H. Sochacka-Krysiak, Podstawy organizacji oraz zakres i źródła finansowania zadań samorządu terytorialnego w Szwecji (studium porównawcze pod kątem perspektyw reformy finansów lokalnych w Polsce, seria: Systemy finansów i cen za granicą, Instytut Finansów Warszawa 1990.
 • Socjalizm i ochrona zdrowia, pod red. S. J. Czikina, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1978.
 • M. Sokołowska, Dwa style polityki zdrowotnej. Charakterystyka podstawowych typów prientavji lekarzy, Studia Socjologiczne 1971 nr 3.
 • M. Sokołowska, A. Ostrowska, Socjologia kalectwa i rehabilitacji, Wybrane problemy. Ossolineum Wrocław 1976.
 • M. Sokołowska, Dysfunkcjonalność instytucji służby zdrowia, Studia Socjologiczne 1972 nr 4.
 • M. Sokołowska, Socjologia medycyny, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich Warszawa 1986.
 • M. Sokołowska, Granice medycyny, Wiedza Powszechna Warszawa 1980.
 • Stan zdrowia mieszkańców Polski w roku 1984, Państwowy Zakład Higieny Warszawa 1985.
 • J.W. Stephen, Systems of Primary Health Care, w: Primary Care, pod red. J. Fry, London 1980.
 • J.W. Stephen, An Analysis of Primary Medical Care, An Internationale Study, Cambridge University Press, London 1979.
 • R.J. Stimson, Research Desing and Methodological Problems in the Geography of Health, w: Geographical Aspects of Health, London-Toronto 1983.
 • P. Sulmicki, Planowanie i zarządzanie gospodarcze, wyd. III, PWE Warszawa 1978.
 • M. Sułkowski, Specyficzne aspekty podstawowej opieki zdrowotnej, Zdrowie Publiczne 1980 nr 6.
 • M. Sułkowski, Podstawowa opieka zdrowotna jako dziedzina medycyny, Zdrowie Publiczne 1982 nr 9.
 • Cz. Surowik, Warunki realizacji prawa do ochrony zdrowia, Wydawnictwo UG Gdańsk 1976.
 • L. Swatler, Usługi socjalne i kulturalne jako element redystrybucji dochodu narodowego, w: Problemy finansowania działalności niematerialnej, pod red. J. Chechlińskiego i K. Szymańskiej-Piotrowskiej, PWE Warszawa 1979.
 • L. Swatler, Finanse w polityce gospodarczej i społecznej państwa, PWE Warszawa 1970.
 • System prawa administracyjnego, t. IV pod red. T. Rabskiej, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980.
 • T. Szuba, Leki dla wszystkich, Zdrowie Publiczne 1985 nr 3.
 • T. Szuba, Ekonomika farmaceutyczna, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1987.
 • W. Szubert, Geneza, zakres i zadania socjalistycznej polityki społecznej, w: Polityka społeczna, wyd. III, pod red. A. Rajkiewicza, PWE Warszawa 1979.
 • W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, PWN Warszawa 1987.
 • K. Szwemberg, Ekonomiczne zagadnienia farmacji, w: Farmacja społeczna, pod red. J. Indulskiego, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1981.
 • K. Szwemberg, Aktualne problemy ekonomiczne ochrony zdrowia. Zdrowie Publiczne 1978 nr 11.
 • K. Szwemberg, Koszty jednostkowe jako podstawowa cen rozliczeniowych szpitala ZOZ, Zdrowie Publiczne 1989 nr 7-9.
 • B. Trąmpczyński, Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa w spółdzielczości inwalidów, Zakład Wydawnictw CRS Warszawa 1961.
 • K. Tymowska, Systemy finansowe jednostek podstawowych sfery usług społecznych, Finanse 1982 nr 8-9.
 • K. Tymowska, C. Włodarczyk, Reforma w ochronie zdrowia i opiece społecznej, w: Usługi społeczne, pod red. A. Łukaszewicza, PWE Warszawa 1984.
 • K. Tymowska, Systemy finansowania służby zdrowia w wybranych krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, Informacja adresowana CINTE 1984 nr 4.
 • K. Tymowska, Problemy rachunku kosztów w służbie zdrowia (maszynopis powielony), Prace Zakładu Budżetu Państwa, Instytut Finansów Warszawa 1985.
 • K. Tymowska, Źródła finansowania usług zdrowotnych w Polsce, Ekonomista 1987 nr 2.
 • K. Tymowska, Infrastruktura systemu opieki zdrowotnej i społecznej - tendencje dotychczasowego rozwoju, stan obecny, szacunek potrzeb, w: Perspektywy zdrowotne Polski, Polska 2000, PAN Komitet Prognozowania Rozwoju Kraju "Polska 2000" nr 2/1987, Warszawa 1987.
 • H. Wapnaruk -Gruchman, Niektóre uwarunkowania i problemy gospodarki finansowej stowarzyszeń kulturalnych (na przykładzie organizacji świadczących usługi muzyczne), w: Studia ekonomiczno-finansowe z działalności socjalno-kulturalnej, pod red. J. Wierzbickiego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 117, Poznań 1983.
 • R. Wiciński, Propozycje w sprawie zasad finansowania działalności szpitali, Zdrowie Publiczne 1971 nr 11.
 • J. Wierzbicki, Budżety terenowe w Polsce Ludowej, PWN Poznań 1967.
 • J. Wierzbicki, Budżety terenowe w systemie wieloletniego planowania budżetowego (I, II), Finanse 1973 nr 7 i 8.
 • J. Wierzbicki, Znaczenie wieloletniego planowania budżetowego dla decentralizacji zarządzania gospodarką terenową, w: Przebudowa systemu budżetowego. Zagadnienia dyskusyjne, pod red. W. Jaworskiego, PWE Warszawa 1974.
 • J. Wierzbicki, Usługi socjalne w systemie finansowym, Opolskie Roczniki Ekonomiczne 1975 t. 7.
 • J. Wierzbicki, Inwestycje w człowieka oraz ich efektywność, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, Poznań 1979, t. XXVI.
 • J. Wierzbicki, Działalność socjalno-kulturalna, źródła i formy jej finansowania, w: Problemy finansowania działalności niematerialnej, pod red. J. Chechlińskiego i K. Szymańskiej-Piotrowskiej, PWE Warszawa 1979.
 • J. Wierzbicki, Problemy samorządności w reformie gospodarczej, Ruch PEiS 1982 nr 1.
 • J. Wierzbicki, W sprawie organizacyjno-finansowego uwarunkowania samorządu terytorialnego w świetle nowego unormowania zasad funkcjonowania rad narodowych, w: Finansowe podstawy rozwoju samorządności terytorialnej, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria I, Poznań 1985.
 • J(eremi) Wierzbicki, Rachunek usług niematerialnych w gospodarce narodowej, PWN Warszawa 1973.
 • M. Wierzbowski, Nowe prawo o stowarzyszeniach, Państwo i Prawo 1989 nr 7.
 • A. Wiliams, R. Anderson, Efficiency in the Social Services, Brasil Blackwell and Martin Robertson, London 1975.
 • L. Wiszniewski, Planowanie urządzeń kulturalnych i socjalnych, Państwowe Wydawnictwo Gospodarcze Warszawa 1954.
 • C. Włodarczyk, Strategia "Zdrowie dla wszystkich do roku 2000" jako program polityki społecznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1987 nr 8.
 • C. Włodarczyk, O prakseologicznym dylemacie polityki ochrony zdrowia, Polityka Społeczna 1987 nr 10.
 • C. Włodarczyk, Prakseologiczny dylemat polityki ochrony zdrowia w Polsce, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Łódź 1989.
 • World Health Organization Constitution, WHO Geneva 1960.
 • K.G. Wirght, Alternative Measures of the Output of Social Programmes, w: Economics and Social Goals. Aspects of Public Choice, Martin Robertson, London 1974.
 • K. Wyszomirski, Spółdzielnie zdrowia w Jugosławii, Spółdzielczy Przegląd Naukowy 1934 zeszyt 9.
 • K. Wyszomirski, Spółdzielnie zdrowia na wsi. Zakład Wydawniczy CRS Warszawa 1961.
 • A.S. Yerby, Administracja zdrowia publicznego, w pracy zbiorowej pod red. E.D. Kilbourne, W.G. Smile, Ekologia człowieka i zdrowie publiczne, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1973.
 • P. Zadina, Vyuziti regresni a korelacni analyzy pri planovani vecnych nakladu nemocnic, Finance a Uver 1974 nr 3.
 • B. Zawadzka, Pojęcie ustrojowe samorządu w państwie socjalistycznym. Państwo i Prawo 1983 nr 9.
 • S. Zawadzki, Socjalna funkcja państwa w ustroju socjalistycznym, w: Polityka społeczna i służby społeczne w PRL, pod red. J. Rosnera, PWE Warszawa 1972.
 • A.W. Zawadzki, Próby zastosowania rachunku ekonomicznego w finansowaniu urządzeń komunalnych, socjalnych i administracji w NRD, Finanse 1971 nr 8.
 • S. Zieliński, K. Tymowska, T. Parchimowicz, Projekt reformy systemu opieki zdrowotnej i społecznej, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa marzec 1988.
 • L. Zienkowski, Dochód narodowy. Wytwarzanie i podział, PWE Warszawa 1970.
 • L. Zienkowski, Poziom życia. Metody mierzenia i oceny. PWE Warszawa 1979.
 • Z. Zołnowski, Preparacja zorganizowanych działań zdrowotnych, Zdrowie Publiczne 1967, Suplement nr 1.
 • T. Żyliński, Społeczna służba zdrowia a ubezpieczenie chorobowe, w: Ubezpieczenie chorobowe, Wydawnictwo UW Wrocław 1984.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 22 marca 1928 r. o zakładach leczniczych (Dz. U 1928 nr 38 poz. 382, zm. Dz. U 1934 nr 110, poz. 975; Dz. U 1939 nr 30 poz. 200; Dz. U. 1948 nr 55 poz. 434; Dz. U. 1949 nr 25 poz. 174; Dz. U. 1949 nr 65 poz. 530; Dz. U. 1988 nr 41 poz. 324).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 27 października 1932 - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1932 nr 94 poz. 808; zm. Dz. U. 1946 nr 4 poz. 30; Dz. U. 1949 nr 41 poz. 313; Dz. U. 1949 nr 45 poz. 335; Dz. U. 1950 nr 44 poz. 401; Dz. U. 1950 nr 53 poz. 489; Dz. U. 1964 nr 41 poz. 276; Dz. U. 1985 nr 36 poz. 167).
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 1939 r. o publicznej służbie zdrowia (Dz. U. 1939 nr 54 poz. 342).
 • Ustawa z 23 października 1948 o zakładach społecznych służby zdrowia i planowanej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. 1948 nr 55 poz. 434).
 • Dekret z 5 sierpnia 1949 - zmiana niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. 1949 nr 45 poz. 335).
 • Uchwała Rady Ministrów z 19 listopada 1962 w sprawie udziału zakładów przemysłowych w organizowaniu opieki nad zdrowiem pracowników (MP 1962 nr 82 poz. 384).
 • Zarządzenie Min. Fin. z 24 października 1963 w sprawie szczegółowych zasad finansowych w zakresie udzielania przez zakłady przemysłowe na rzecz zakładów przemysłowej służby zdrowia świadczeń związanych z opieką zdrowotną nad pracownikami (MP 1963 nr 85 poz. 412).
 • Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 10 marca 1973 w sprawie organizacji i wzorcowych statutów zespołów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZiOS 1973 nr 6 poz. 28).
 • Rozporządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 20 lutego 1973 w sprawie organizacji Zespołów Opieki Zdrowotnej (Dz. U. 1973 nr 7 poz. 52).
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 4 lipca 1975 w sprawie organizacji i wzorcowych statutów zespołów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrowia i Opieki Społecznej 1975 nr 12 poz. 38).
 • Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 4 lipca 1975 r. w sprawie organizacji i wzorcowego statutu wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz specjalistycznych zespołów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrowia i Opieki Społecznej 1975 nr 12 poz. 39).
 • Rozporządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 czerwca 1975 r. w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. 1975 nr 25 poz. 134).
 • Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 16 lipca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i wzorcowych statutów zespołów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZiOS 1980 nr 6 poz. 19).
 • Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 16 lipca 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i wzorcowego statutu wojewódzkiego szpitala zespolonego oraz specjalistycznych zespołów opieki zdrowotnej Dz. Urz. MZiOS 1980 nr 6 poz. 20).
 • Ustawa o prawie spółdzielczym z 16 września 1982 (Dz. U. nr 30 poz. 210 art. 1).
 • Ustawa z 20 lipca 1983 o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. 1983 nr 41 poz. 185. Jednolity tekst Dz. U. 1988 nr 26 poz. 183).
 • Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 10 listopada 1982 w sprawie organizacji i ramowych statutów zespołów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZiOS 1982 nr 12 poz. 61).
 • Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 10 listopada 1982 r. w sprawie organizacji i ramowego statutu wojewódzkiego szpitala zespolonego oraz specjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZiOS 1982 nr 12 poz. 62).
 • Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 10 listopada 1982 w sprawie organizacji i ramowego statutu wojewódzkiego szpitala (Dz. Urz. MZiOS 1982 nr 12 poz. 63).
 • Rozporządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 maja 1982 r. w sprawie organizacji zadań zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. 1982 nr 15 poz. 121).
 • Zarządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 24 marca 1983 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i ramowego statutu wojewódzkiego szpitala zespolonego oraz specjalistycznych zespołów opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MZiOS 1983 nr 4 poz. 27).
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 1984 - Prawo budżetowe (Dz. U. 1984 nr 56 poz. 283).
 • Zmiany ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. 1988 nr 19 poz. 130).
 • Ustawa z 7 kwietnia 1989 - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104).
 • Rozporządzenie Min. Zdrowia i Opieki Społecznej z 2 maja 1989 r. zm. rozporządzenie w sprawie organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. 1989 nr 28 poz. 152).
 • Ustawa z 17 maja 1989 o izbach lekarskich (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 158).
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 94).
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95).
 • Ustawa z 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1990 nr 32 poz. 191).
 • Ustawa z 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określanych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1990 nr 34 poz. 198).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455049

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.