PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1990 | nr 104 Konsekwencje transportowe rozmieszczenia, organizacji i funkcjonowania gospodarki magazynowej | 172
Tytuł artykułu

Konsekwencje transportowe rozmieszczenia, organizacji i funkcjonowania gospodarki magazynowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy ustalono i wyjaśniono przyczyny występowania współzależności pomiędzy przestrzenno-funkcjonalną strukturą gospodarki magazynowania a transportochłonnością obrotu towarowego oraz wskazano sposoby zmniejszania poziomu transportochłonności. Mechanizm tworzenia się dysharmonijnych struktur przestrzenno-funkcjonalnych gospodarki magazynowej polegał na utrwalaniu w czasie takich zjawisk jak: nieproporcjonalny podział nakładów inwestycyjnych na rozwój produkcji i rozwój infrastruktury technicznej, powstawanie różnic w zagospodarowaniu poszczególnych regionów i wpływ monocentrycznej struktury województw na tworzenie się różnorodnych form przestrzennych sieci baz magazynowych, braki w zakresie wykorzystywania metod lokalizacji baz magazynowych i w efekcie nieuwzględnianie racjonalnych przesłanek rozmieszczania tych jednostek w przestrzeni gospodarczej. W wyniku utworzenia się dysharmonijnych struktur przestrzenno-funkcjonalnych w gospodarce magazynowej następowało przenoszenie funkcji magazynowania z ogniw obrotu do produkcji lub detalu a także powielanie się funkcji ogniw obrotu gdy np. odbiorcą zbytu był hurt. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • S. Abt, Racjonalność przepływów towarów a struktura i przestrzenna organizacja handlu, IGM, Poznań, 1983 r., rozdz. 3.
 • A. G. Aganbegian, K. A. Bogrinovsky, A. G. Granberg, Sistema modielej narodnochozjajstviennogo płanirovanija, Izd. Myśl. Moskva, 1972 r., str. 44.
 • M. K. Bandman, Ischodnyje pozycji mietodyczesnich położenij po ispolzowaniju modielej TPK wpriedpłanovych issledovanijach, Mietodyi modeli regionalnego analiza, Novosybirsk, 1977 r., str. 83.
 • M. K. Bandman, Modielirowanije formirovanije tieritorialno-proizvodstviennych kompleksov, "Planovoje chozjajstvo", 1975 r., nr 7, str. 25.
 • Z. Barczyk, J. Królik, Kompleksy przemysłowe w polityce rozwoju spolaryzowanego, Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej, PWN, Tom LXX, Warszawa, PAN, KPZK, 1979 r., str. 48.
 • A. Barteczek, Infrastruktura w polityce rozwoju spolaryzowanego, Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej, PAN, KPZK, PWN, Warszawa, 1979 r., str. 110.
 • K. Bentkowska-Senator, Kosztowa ocena transportochłonności wybranych produktów, Problemy Ekonomiki Transportu 4/1980 r.
 • A. Bera, Kryteria określające optymalne zdolności składowania w zespołach magazynowych, Magazynowanie i Transport Towarów, nr 4/1977 r., str. 29.
 • S. Berezowski, Geografia ekonomiczna Polski, Warszawa, PWN, 1978 r., str. 150-154.
 • J . Bielejec, A. Peszel, Zakres gestii transportowej w dostawach dóbr zaopatrzeniowych, Przegląd Komunikacyjny 9/1981 r.
 • J. Biniecki, Lokalizacja działalności w kompleksie terytorialno-produkcyjnym, Elementy teorii zintegorwanej gospodarki przestrzennej, Studia KPZK PAW, Warszawa, PWN, Tom LXX.
 • K. Blatko, Racjonalny podział przewozów ładunków między gałęzie transportu, WkiŁ, Warszawa, 1978 r.
 • J. R. Boudeville, Schema de recherche pour une analyse de polarisation w: Poles de devcloppement et contres de croissance dans le deweloppement regional, eols. A. Kukliński, J. Boudeville, Dunod Paris, 1970 r., str. 14.
 • D. Boasson, J. Bidoult, Lesprestataires de services en logistąue, MTD, 17,1979 r.
 • J. Brdulak, Z. Kordel, Dylematy polityki transportowej, Przegląd Komunikacyjny, 7/1983 r.
 • E. Budzich, R. Głowacki, Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie handlowym, PWE, Warszawa, 1972 r., str. 38.
 • J. Buga, Modele lokalizacji magazynów, IHW, Warszawa, nr 56,1968 r., str. 71.
 • J. Buga, Ekonomiczno-matematyczneprzesłanki rejonizacji towarów. Możliwości wykorzystania metod matematycznych do planowego rozmieszczenia magazynów, Warszawa, 1964 r., Biblioteka IHW, nr 28, str. 52.
 • E. Budzich, Zarządzanie handlem, IHW, Warszawa 1980 r.
 • S. Cheda, Metoda matematyczna w systemowym projektowaniu magazynów, Politechnika Warszawska, 1976 r., str. 41.
 • A. Calczyński, Modele i metody lokalizacji ośrodków dystrybucyjnych, Monografie i Syntezy, IHW, Warszawa 1981 r., str. 47.
 • J. Dębski, Integracje wielkich miast Polski w zakresie powiązań towarowych, PAN, Warszawa, 1980 r., str. 45.
 • J. Domagalski, Gospodarka magazynowa w handlu, PWE, Warszawa, 1975 r.
 • R. Domański, Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa, 1982 r., str. 83.
 • M. Drewiński, Programowanie sieci handlu i usług, Wrocław, AE, skrypty, 1983 r., str. 14-18.
 • R. Erbes, Espaces economiąues ettheorie de Tintegration, Economie appaliąuee, 1966 r., nr 3-4.
 • R. L. Frey, Infrastruktur, Grundlagen derPlanung Offentlichen Incestitionen, I. C. B. Molur, Tiibingen, 1972 r.
 • W. Filewski, L. Kamiński, Zmniejszyć przestoje samochodów dostarczających zaopatrzenie materiałowe, Gospodarka Materiałowa 20/1982 r.
 • H. Frąckowiak, A. Stachowiak, Kompleksowe usprawnienie gospodarki magazynowej w przemyśle meblarskim, IGM, Poznań, 1980 r., str. 14.
 • M. Gawroński, Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni magazynowej źródłem wzrostu efektywności magazynowania, Problemy magazynowania, nr 2/1981 r., str. 155.
 • W. Gaczek, Niehierarchiczna analiza skupień, nowa metoda klasyfikacji zjawisk społeczno-gospodarczych, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny, Zeszyt 2/1980 r" str. 145-159.
 • L. Gandon, Les prestatoires de services en logistiąue, MTD, 1979 r., str. 19.
 • P. Gay, Stawka na centralizację, Mantantion, Stockage, nr 14/79.
 • E. Garbacik, Podstawy optymalizacji przepływów towarowych, IHW, Warszawa, 1981 r.
 • J. Garczarczyk, Panel gospodarstw domowych w badaniach tynku, AE, Poznań, 1984 r., str. 17.
 • Z. Gąsiarz, Kierunki rozwoju mechanizacji i automatyzacji prac przeładunkowych i magazynowych, Magazynowanie i Transport Towarów, 1/37/1979 r.
 • R. Głowacki, Przedsiębiorstwo na rynku, Warszawa.
 • W. Goetting, Rozwój i funkcjonowanie rynku usług, IHW, Warszawa, 1981 r.
 • J. Gościński, Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWE, Warszawa, 1977 r.
 • W. Grzywacz, Organizacja łańcuchów transportowo-magazynowych, Problemy Magazynowania, 1/79 r., str. 22.
 • W. Grzywacz, Rynek usług transportowych, WKiŁ, Warszawa, 1980 r.
 • W. Grzywacz, Kryteria wyboru kierunków postępu technicznego w transporcie, Przegląd Komunikacyjny 9/1980 r.
 • W. Grzywacz, Polityka rozwoju systemu transportowego. Problemy Magazynowania i Transportu, nr 4/16, 1987 r., str. 3.
 • E. Gołembska, Wpływ zagospodarowania przestrzennego na racjonalność przepływów międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych strumieni towarów, IGM, Poznań, 1984 r., str. 52.
 • E. Gołembska, Wpływ rozmieszczenia sieci magazynowej na poziom transporto-chłonności w jednostkach obrotu, IGM, Poznań, 1983 r., str. 43.
 • E. Gołembska, Z badań nad ekonomiczną efektywnością budowy zintegrowanych zespołów magazynowych, Gospodarka Magazynowa, 20/1981 r., str. 84.
 • E. Gołembska, Rozbudowa gospodarki magazynowej w resorcie energetyki i energii atomowej, Część 01. Koncentracja gospodarki magazynowej, COGM, Poznań, 1978 r.
 • E. Gołembska, Ocena efektywności ekonomicznej koncepcji transportu i technologii magazynowania w F. S. R. "Polmo", IGM, Poznań, 1980 r., str. 12.
 • E. Gołembska, Kierunki i możliwości reorganizacji obrotu towarowego w świetle wyników badań empirycznych, IGM, Poznań, 1985 r., str. 19.
 • E. Gołembska, Propozycje koncepcji rozwoju sieci baz magazynowych, Zeszyt 18; rozdz. 5, IGM, Poznań, 1980 r.
 • E. Gołembska, Wzorcowe technologie magazynowania wraz z wyposażeniem dla magazynów PMU, IGM, Poznań, 1982 r.
 • E. Gołembska, Z badań nad ekonomiczną efektywnością budowy zintegrowanych zespołów magazynowych, Gospodarka Materiałowa nr 20/1981 r.
 • E. Gołembska, Z. Skowroński, Uwagi do programu mechanizacji prac ładunkowych na lata 1980-85przedsiębiorstw z Poznania i województwa poznańskiego, IGM, Poznań, 1983 r.
 • E. Gołembska, Modernizacja gospodarki magazynowej w Poznańskich Zakładach Elektrochemicznych CENTRA, IGM, Poznań, 1980 r., str. 14.
 • W. Henn, Wirtschaftlich keitsvergleich von Lagersystem Industriebau, 6/1976 r., str. 53.
 • Ber Haus, Warunki koncentracji funkcji zaopatrzenia w zgrupowanich przemysłowych, Gospodarka Materiałowa nr 10/1982 r.
 • M. Hołdakowski, M. Strużycki, Kierunki założeń do reformy gospodarczej a problemy rynku wewnętrznego, Handel Wewnętrzny, 1/1981 r.
 • K. Husar, Planowanie i finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na Węgrzech, Inwestycje i budownictwo, 9/10, 1982 r.
 • Z. Hellwig, Zarys ekonometrii, PWE, Warszawa, 1967 r.
 • H. Hull, Usprawnianie ewidencji rachunkowej gospodarki magazynowej, jako czynnik obniżki kosztów, Gospodarka Materiałowa 9/1979 r.
 • W. Jakóbik, Przyczyny zmian i kierunki doskonalenia systemu zarządzania handlem, Handel Wewnętrzny 4/1980 r.
 • E. Jasińska, Model lokalizacji hurtowni w USA. Handel na świecie, IHW, Warszawa, nr 2/1981 r.
 • B. Jałowiecki, Regionalne oblicze kryzysu, Gospodarka przestrzenna Polski i organizacja terytorialna kraju, IOZiOK, Biuletyn PKZP PAN nr 133, Warszawa, 1983 r.
 • M. Jerczyńska, Badania operacyjne w handlu, IHW, Warszawa, nr 27/1964, str. 52.
 • A. Klasik, Integracja układów w różnych mechanizmach gospodarczych, Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej, KPZK, PAN, Studia Tom LXX, Warszawa, PWN, 1979 r.
 • A. Klasik, Układy centralne, gałęziowe i regionalne w gospodarce przestrzennej (elementy mechanizmu współdziałania), KPZK, Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy, PWN, Warszawa, 1982 r., str. 32.
 • J. Kołodziejski, Realizacja celów w warunkach narastania konfliktów w gospodarce przestrzennej, PAN, KPZK, Biuletyn, Zeszyt 120, 1982 r., str. 29.
 • Koszty logistyczne we Francji, Manutranton Stockage nr 38/81 r.
 • S. M. Komorowski, Przestrzenna organizacja gospodarki polskiej, PAN, KPZK, Zeszyt 117, Warszawa, 1981 r., str. 49.
 • S. M. Komorowski, Region a gałąź, Biuletyn KPZK, PAN, Zeszyt 93, Warszawa, 1976 r.
 • S. M. Komorowski, Elementy teorii przestrzennej organizacji systemu społecznego, Instytut Geografii Społeczno-ekonomicznej i regionalnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1985 r., (maszynopis), str. 12.
 • S. M. Komorowski, Genewski program badań regionalnych, PAN, KPZK, Warszawa, 1979 r., str. 54.
 • A. Koźbiał, R. Sokolski, Handel a popyt na usługi komunikacyjne, Przegląd Komunikacyjny 6/1981 r.
 • Z. Kordel, Rynek usług transportowych w warunkach gospodarki planowej, Przegląd Komunikacyjny 5/1981 r.
 • A. Kozubski, Badania operacyjne i ich zastosowanie w transporcie, Uniwersytet Gdański, Skrypty Uczelniane, Gdańsk, 1980 r., str. 35.
 • P. Kotler, Marketing management, analysis, planing and conted, New Jersey, 1967 r.
 • J. Kornai, Anti-Eąuilibruim, PAN, Warszawa, 1973 r.
 • G. Kondracik, Gabryś, Metody badania i mierniki transportochłonności usług. Transportochłonność gospodarki narodowej, WKiŁ, Warszawa, 1981 r., str. 78.
 • G. Kondraciuk-Gabryś, Transportochłonność działalności usługowej, WKiŁ, Warszawa, 1981 r., rozdz. 6.
 • A. Korzeniowski, Modernizacja gospodarki magazynowej, PWE, Warszawa, 1979 r.
 • A. Kukliński, Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski, Biuletyn KPZK, nr 123, 1983 r.
 • A. Kukliński, Problemy gospodarki przestrzennej, Przegląd Geograficzny, Zeszyt 2, 1977 r., str. 26.
 • A. Kukliński, Regiony silne i słabe w polityce społeczno-ekonomicznej, Przegląd Geograficzny, Zeszyt 3, 1976 r.
 • A. Kukliński, Współzależność między rozwojem i strukturą procesów inwestycyjnych a funkcjonowaniem gospodarki przestrzennej, PAN, Biuletyn Informacyjny nr 26, System gospodarki przestrzennej (sprawozdanie z badań), Warszawa, 1978 r., str. 3.
 • A. Kukliński, Koncepcje polskiej przestrzeni w latach osiemdziesiątych, Biuletyn KPZK, PAN, 1982, 1983, nr 118, 123, str. 6.
 • A. Kukliński, Przestrzeń w polityce i planowaniu, Przegląd Geograficzny, Zeszyt 1, 1975 r., str. 41.
 • T. Kubis, Metoda ustalania optymalnej koncentracji obrotów baz magazynowych w handlu, Handel Wewnętrzny nr 1/1976 r.
 • T. Kubis, A. Kosmacz-Chodorowska, J. Zrobek, Koncentracja obrotów i rozmieszczenie magazynów handlowych zaopatrzenia materiałowego na przykładzie wybranych branż, COGH, Studia i Materiały, Poznań, 1977 r.
 • T. Kubis, Przewidywane zmiany organizacyjne i ekonomiczne determinujące ukształtowanie się bazy magazynowej jednostek handlu środkami produkcji do roku 2000. Gospodarka Materiałowa, nr 4, 1980 r.
 • R. Kuziemkowski, Transportochłonność gospodarki narodowej, WKiŁ, Warszawa, 1981 r., str. 15.
 • K. Kukuła, D. Surówka-Marszałek, K. Wojdacki, Problemy oceny bazy materialno-technicznej handlu w układzie przestrzennym, Handel Wewnętrzny nr 4/154, 1980 r.
 • K. Kuciński, Koncentracja ludności a uprzemysłowienie, PWN, Warszawa, 1984 r., str. 70.
 • K. Kuciński, Zmiany struktury przestrzennej przemysłu w Polsce w latach 1946-76, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysł. KBRU, PAN, Zeszyt 74, Warszawa, 1981 r., str. 17.
 • W. Lissowski, Wpływ układu działowo-gałęziowego na układ regionalny planu perspektywicznego. Biuletyn KPZK, PAN nr 36, Warszawa, 1965 r., str. 25.
 • E. Lissowska, M. Madeyski, Zagospodarowanie transportowe kraju, PWN, Warszawa, 1972 r.
 • T. Lijewski, Studia porównawcze nad siecią transportu Polski i krajów rozwiniętych gospodarczo, PAN, Biuletyn Informacyjny nr 26, System gospodarki przestrzennej. Sprawozdanie z badań. Warszawa, 1978 r.
 • T. Lijewski, Geografia transportu Polski, PWE, Warszawa, 1977 r., str. 24.
 • Z. Leszczyński, Próby oceny przestrzennego zróżnicowania czynników wytwórczych w handlu, Handel Wewnętrzny nr 3/158, 1981 r.
 • N. Larina, Podchody k nieszenju zadaezprognozirovanija lokalnych tierritorialno-proizvodstviennych sistem. Opyt regionalnego prognozirovania, Nowosybirsk, 1977 r., str. 112.
 • Modernizacja gospodarki magazynowej w jednostkach organizacyjnych zjednoczenia "ZREMB", część organizacyjno-ekonomiczna, E. Golembska, rozdz. VI, COGM. 1977 r.
 • S. Mynarski, Segmentacja rynku a nieokreśloność wyboru konsumenta, Handel Wewnętrzny, 1/1980 r., str. 18.
 • A. Michalak, Przedsiębiorstwo usługowe w warunkach nierównowagi tynkowej. Skrypty Uczelniane AE w Poznaniu, 1982 r.
 • W. Morawski, Trzy refleksje w sprawie teoretycznych podstaw badań transportochłonności, Problemy Ekonomiki Transportu, Zeszyt 3/1980 r., str. 33.
 • P. Małek, Problemy transportochłonności w gospodarce narodowej, Zagadnienia Transportu 1/2, 1973 r., str. 83.
 • A. T. Mickel, How do size and through put effect the choice of handling and storage system? Material Handling Engin, nr 11/1978 r.
 • B. Malisz, Trzy wizje polskiej przestrzeni, PAN, KPZK, str. 11, Konferencja naukowa, Kazimierz Dolny, 1983 r.
 • E. Macieik, Obsługa transportowa rynkowego Obrotu towarowego meblami. Roczniki IHW, Warszawa 3/95, 1980 r.
 • F. Misiąg, Funkcjonowanie układu organizacyjnego w handlu, IHW, Warszawa, 1981 r., str. 41.
 • M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski, Transport, rozwój i integracja, WKiŁ, Warszawa, 1975 r., str. 45.
 • A. Mykaj, Gospodarka przestrzenna Polski w aspekcie wartości nakładów inwestycyjnych, PAN, IGiPZ, Warszawa 1984 r., str. 39.
 • J. Mainka, Logistyka dystrybucji, Manatantion Stochage nr 27/1981 r., str. 23.
 • J. Mrożek, T. Głód, Przesłanki prognozowania rozwoju bazy magazynowej na tle rozwoju obrotu i jego struktury przestrzenno-rzeczowej, COGM, Kraków, 1978 r., str. 29.
 • St. Misztal, W. Kaczorowski, Regionalne zróżnicowanie procesu uprzemysłowienia Polski 1945-1975, Warszawa, PWN, PAN, KPZK, 1983 r" str. 48.
 • G., Michajłow, Z problematyki rozwoju gospodarki magazynowej w ZSRR, Gospodarka Matgeriałowa 1 i 2, 1982 r., str. 198.
 • N. Niekrasov, Naucznoje obosnovanije narodnochozjajstviennych kompleksov, Planovoje choziaistvo, nr 7, 1975 r., str. 42.
 • St. Nowacki, Metodologiczne przesłanki wyboru mechanizmu funkcjonowania gospodarki narodowej, Ekonomista nr 1/1980 r., str. 84.
 • M. Nieduszyński, Wieloetapowy model czynności produkcyjnych transportowych, PWN, Warszawa, 1964 r.
 • W. Niemczyków, Metody i modele ekonomiczno-matematyczne, PWE, Warszawa, 1964 r., str. 27.
 • R. Niestrój, Warunki rozwoju podmiotowej struktury handlu w reformowanym systemie gospodarczym. Handel Wewnętrzny, nr 4/1983 r., str. 27.
 • Obsługa transportowa handlu wewnętrznego, pod redakcją Zb. Gługiewicza, WKiŁ, Warszawa, 1975 r., str. 72.
 • J. Olearnik, A. Styś, Rynek i konsumpcja usług w Polsce, IHWiU, Warszawa, 1981 r.
 • J. Owczarek, Podział terytorialny oddziaływania poszczególnych jednostek obrotu, Gospodarka Materiałowa 6/1983 r.
 • Organizacyjne struktury zarządzania zasobami materiałowymi, doświadczenia firm w USA, Gospodarka Materiałowa 19/1979 r.
 • J. Perenc, Metoda analizy progowej i jej wykorzystanie w transporcie, Przegląd Komunikacyjny 2/1981 r.
 • Plan perspektywicznego zagospodarowania kraju do r. 1990, Praca zbiorowa, KPZK, PAN, Biuletyn, Zeszyt 85, Warszawa, 1974 r., str. 60-61.
 • K. Porwit, J. Żurowski, Cele i warunki zastosowania modeli matematycznych w programowaniu rozwoju regionów przemysłowych, SIN, Katowice, 1974 r., str. 18.
 • S. Peretatkowicz, Systemy rejonizacji masy towarowej, Warszawa, PWE, 1962 r.; str. 220.
 • F. Piontek, Współdziałanie transportu z otoczeniem w regionie wielkoprzemysłowym, PAN, Kraków, 1982 r.
 • W. Piertkiewicz, Teoretyczne przesłanki koncentracji gospodarki materiałowej, Gospodarka Materiałowa 11/1981 r., str. 92.
 • M. Penouil, Politiąue regionale et pole de croissance w: Le developpement regional en Europę, Mouton La Haye - Paris, 1971 r.
 • A. Piskozub, Problemy determinujące długofalową politykę transportową Polski, Przegląd Komunikacyjny nr 10-11-12, 1981 r.
 • F. Perroux, Economic Space. Theory and Applications, Quartely Journal of Economics, 1950 r., nr 1.
 • F. Perroux, La firmę motrice dans la region motrice. "Cahiers de FISEA" serie AD, nr 1, 1961 r.
 • A. Piskozub, Gospodarowanie w transporcie, WKiŁ, Warszawa, 1987 r.
 • M. Potrykowski, Rozwój społeczno-gospodarczy a zagospodarowanie drogowe w Polsce, PWN, Warszawa, 1983 r., str. 56.
 • L. Polanowski, Koncetracja w handlu wewnętrznym w Polsce, IHW, Warszawa, 1981 r.
 • Przestrzenne uwarunkowania obrotu towarowego, pod redakcją E. Gołembowskiej, PAN, IGiPZ, Zeszyt 51, Warszawa, 1985 r., str. 73.
 • J. Pelan, Kierunki i metody usprawnienia organizacji przedsiębiorstw obrotu materiałowego w warunkach reformy. Gospodarka Materiałowa 13/1982 r., str. 22.
 • K. Południk, Model symulacyjny funkcjonowania magazynu hurtowego, Problemy Magazynowania nr 3,4/1981 r.
 • W. Ratajczak, Analiza i modele wpływu czynników społeczno-gospodarczych na kształtowanie się sieci transportowej, PAN, Warszawa, 1980 r.
 • B. Słomińska, Ocena potrzeb inwestycyjnych ogniw przebiegów towarowych, Handel wewnętrzny nr 3/1981 r.
 • P. C. Stubbs, W. Tyson, Transport Economics, London, G. Allen, 1980 r.
 • G. Siess, Metoda punktowa cech diagnostycznych w analizie rozwoju sieci handlowej, Handel Wewnętrzny, Warszawa, 4/1981 r., str. 36.
 • T. Sztucki, Kanały rynku. Czynniki kształtowania. Kierunki rozwoju, Biblioteka IHWiU nr 168, Warszawa, 1978 r., str. 38.
 • K. Secomski, Ekonomika regionalna, Warszawa, PWE 1982 r., str. 55.
 • R. Szul, Ceny w gospodarowaniu przestrzenią, Życie Gospodarcze, 9/1984 r.
 • R. Szul, Związki cen i gospodarki przestrzennej, Konferencja KPZK, PAN, Kazimierz Dolny, 1983 r., str. 19.
 • R. Szul, Z metodologii badań nad relacjami systemu cen i gospodarki przestrzennej. Biuletyn Informacyjny KPZK, PAW, nr 45, Warszawa, 1983 r., str. 41.
 • A. Stachowiak, Podstawowe uwarunkowania formowania zintegrowanej sieci magazynowania w kraju, Poznań, COWM, Studia i Materiały nr 37/1978 r., str. 26.
 • M. Strandowa, The importance of market segmentation in market resarch, The European Marketing Research Review, nr 1, 1970 r.
 • A. Styś, Rynek w ujęciu przestrzennym, PWE, Warszawa, 1977 r.
 • Cz. Skowronek, J. Mrozek, Funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw w sferze obrotu zaopatrzeniowego, Ekonomika i Organizacja Pracy, 12/407/1983 r.
 • Cz. Skowronek, Koncentracja zapasów w sferze obrotu środkami produkcji i jej efektywność, Gospodarka Materiałowa, 17/1977 r.
 • M. Strużycki, Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego w gospodarce magazynowej na poziom usługowości handlu, Bielsko-Biała, 1979 r.
 • W. Suchecki, Lokalizacja magazynów hurtu. Gospodarka Materiałowa, 13/1973 r.
 • W. Świtalski, Przestrzenne zależności między kosztami i cenami. Wybrane aspekty w ujęciu modelowym, Konferencja KPZK, PAN, Kazimierz Dolny, 1983 r.
 • M. Śliwinka, H. Kazek, Koszty obrotu towarowego a koszty magazynowania i transportu, Magazynowanie i Transport Towarów, 2/30/1977 r.
 • J. M. Thomson, Nowoczesna ekonomika transportu, WKiŁ, Warszawa, 1978 r.
 • S. Taher, Ocena wykorzystania magazynów handlu artykułami częstego zakupu, Roczniki IHWiU, 3/81, str., 137-148.
 • J. Turski, Międzyregionalne przepływy strumieni towarów w świetle aktualnej, przestrzennej organizacji handlu, IGM, Poznań, 1984 r.
 • B. Troka, Rola punktów transportowych w intensyfikacji procesów transportowych, Zeszyty Naukowe, Wydz. Ekonomiki Transportu, Uniwersytet Gdański, 75/1979 r., str. 19.
 • B. Trocka, Ekonomika transportu regionalnego, Uniwersytet Gdański, 1986 r., str. 19.
 • R. Vassard, La charte du departament logistiąue, MTD - 10/1975 r.
 • E. Warzecha, Współdziałanie w układach terytorialnych w warunkach reformy, Gospodarka Planowa 1/1984 r., str. 63.
 • St. Wesołowski, Sposoby zwiększenia skuteczności zarządzania procesami zaopatrzenia i gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie, Gospodarka Materiałowa nr 19/1982 r.
 • W. Wilczyński, Sposób funkcjonowania a efektywność gospodarki socjalistycznej, Ekonomista 1/1981 r.
 • E. Wróblewski na podstawie "Fórdern und Heben", 1980 r., nr 12, Problemy magazynowania : transportu nr 1/1984 r., str. 92.
 • W. Wilczyński, Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, PWE, Warszawa, 1975 r., str. 49.
 • B. Winiarska, Kierunki i mechanizmy polityki przestrzennej, PAN, KPZK, Konferencja naukowa, Kazimierz Dolny, 1983 r., str. 12.
 • Wpływ współczesnych tendencji lokalizacyjnych na wzrost transportochłonności gospodarki w Polsce, Miasto 9/1980 r.
 • J. Wronka, Problematyka transportochłonności i energochłonności w budownictwie, Politechnika Śląska, 1980 r.
 • Z. Zagożdżon, Obszary problemowe w Polsce, PAN, KPZK, Konferencja naukowa, Kazimierz Dolny, 1983 r., str. 14.
 • Z. Zakrzewski, Zasady rozmieszczania sieci obrotu towarowego, Elementy teorii planowania przestrzennego pod red. K. Secomskiego, PWN, PAN, KPZK, Warszawa, 1972 r.
 • Z. Zajda, J. Szlachta, Ocena teorii i praktyki lokalizacji inwestycji w Polsce w latach siedemdziesiątych, Biuletyn KPZK, PAN, nr 123, Warszawa, 1983 r.
 • A. Zawalski, Instrumenty ekonomiczne sterowania zaopatrzeniem materiałowym, Gospodarka Materiałowa nr 20/1982 r.
 • F. D. Zastawnyj, Ekonomiczeskije problemy razvitja tierritorialno-promyszlennych kompleksów, Jed. Lvovskogo Universiteta, Lvov, 1969 r., str. 39.
 • F. D. Zastawnyj, Problemy razmieszczenija promyszlennosti i formirowanija industrialnych kompleksów w SSSR, Izd. Lvovskogo Universitieta, Lvov, 1972 r., str. 46.
 • A. Zych, Struktury organizacyjne w sferze usług a efektywność gospodarki materiałowej, Gospodarka Materiałowa 23/24, 1982 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455189

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.