PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 93 Rozwój nauki o handlu wewnętrznym w latach 1945-1985 | 178
Tytuł artykułu

Rozwój nauki o handlu wewnętrznym w latach 1945-1985

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca niniejsza ma charakter studium analitycznego, zawierającego krytyczną ocenę publikacji z zakresu ekonomiki handlu powstałych w latach 1945-1985 w Polsce. Są to zatem rozważania odnoszące się do niedawnej przeszłości, kiedy to mieliśmy do czynienia z modelem społeczno-gospodarczym określanym jako tzw. socjalizm realny. Praca, mająca charakter historyczny, ukazuje występującą już wówczas pewną ewolucję poglądów, wskazujących na potrzebę przejścia na system gospodarki rynkowej. Celowość prowadzenia takich badań i dociekań wydaje się oczywista, trudno bowiem dostrzec postęp w rozwoju danej nauki bez oceny całokształtu dotychczasowych jej osiągnięć.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • Abramowicz Z., O klasyfikacji i ewidencji kosztów w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, "Roczniki IHW" 1961, z. 4.
 • Abramowicz Z., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa handlowego, PWE, Warszawa 1963.
 • Abramowicz Z., Zasady klasyfikacji i ewidencji kosztów w handlu detalicznym, PWE, Warszawa 1963.
 • Altkorn J., Bodźce ekonomiczne. Założenia systemu stymulującego pracę kierowników przedsiębiorstw handlowych, IHWiU, Warszawa 1977.
 • Altkorn J., Kryteria i metody taryfikacji pracy pracowników handlu, "Zeszyty Naukowe WSE", Kraków 1965, z. 8.
 • Altkorn J., Organizacja wewnętrzna przedsiębiorstw handlowych, WSE, Kraków 1972.
 • Altkorn J., Taryfikacja pracy w handlu, PWE, Warszawa 1967.
 • Altkorn J., Strużycki M., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych, wyd. 1, PWE, Warszawa 1978.
 • Analiza rynku, pr.zbiór, pod red. T. Kramera, PWE, Warszawa 1971.
 • Andreczke J., Łabędzki Z., Stachowiak B., Organizacja obrotu sprzętem rolniczym w składnicach PZGS, ZW CRS, cz. 1, Warszawa 1965.
 • Bakanow M. J., Tatur S. K., Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw i organizacji handlowych, PWG, Warszawa 1951.
 • Banasiak A., Marektingowe strategie cen, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1984.
 • Bandosz J., System informacji w handlu wiejskim, SIB, Warszawa 1977.
 • Barcikowski K., Rynek i ceny nawozów mineralnych, PWRiL, Warszawa 1966.
 • Beksiak J., Rynek dóbr konsumpcyjnych w procesie szybkiego wzrostu gospodarczego, SGPiS, Warszawa 1977.
 • Bengom J., Organizacja i zasady działania centrali zbytu, PWE, Warszawa 1969.
 • Beskid L., System detalicznych cen w Polsce, PWE, Warszawa 1962.
 • Białecki K., Borowski J., Marketing w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1975.
 • Bitter C., Badanie popytu i preferencji na usługi gastronomiczne w kombinacie przemysłowym, IHW, Warszawa 1965.
 • Bitter C., Przesłanki i założenia perspektywicznego planu rozwoju gastronomii, IHW, Warszawa 1964.
 • Blaik P., Racjonalizacja systemu przepływów towarowych produktów rolno-spożywczych, WSP, Opole 1982.
 • Błońska T., System płac w handlu detalicznym, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1981.
 • Boczar K., Handel w systemie gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1984.
 • Boczar K., Polityka aktywnego kształtowania rynku artykułów konsumpcyjnych na wsi, w: Spółdzielczość w strategii rozwoju rynku wiejskiego, SIB, Warszawa 1977.
 • Boczar K., Rozwój teorii handlu wewnętrznego, "Handel Wewnętrzny" 1962, nr 4.
 • Boczar K., Społeczna efektywność handlu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1963, z. 46.
 • Boczar K., Społeczno-ekonomiczne podstawy obrotu towarowego, PWG, Warszawa 1959.
 • Boczar K., Zaopatrzenie wsi w towary konsumpcyjne jako zadanie spółdzielczości samopomocowej, w: C.RS "Samopomoc Chłopska" w służbie wsi polskiej 1948 - 1968, ZW CRS, Warszawa 1968.
 • Boczar K., Chołaj H., Rola handlu socjalistycznego w gospodarce polskiej, KiW, Warszawa 1956.
 • Boczar K., Kossut Z., Ekonomika handlu, wyd. 1, PWE, Warszawa 1966.
 • Boczar K., Wrzosek W., Regulowanie działalności handlu, PWE, Warszawa 1984.
 • Bodnar A., Ekonomika i polityka, PWE, Warszawa 1980.
 • Boduch J., Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw handlowych, PWN, Poznań 1953 (maszynopis powielany).
 • Bogacz S., Spółdzielczość wiejska, PWRiL, Warszawa 1968.
 • Bogusławska Z., Elastyczność zatrudnienia w handlu detalicznym, IHW, Warszawa 1973.
 • Bogusławska Z., Planowanie funduszu płac i wykorzystanie instrumentów pobudzania w przedsiębiorstwie handlowym, IHWiU, Warszawa 1976.
 • Bogusławski M., Borecki J., Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej przedsiębiorstwa handlowego, PTE, Warszawa 1956.
 • Bogusławski M., Hołdakowski M., Wielkie organizacje gospodarcze w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa 1977.
 • Brojerski M., Handel artykułami do produkcji rolnej a poziom gospodarczy rolnictwa, "Zeszyty Naukowe AE", Poznań 1974, z. 54.
 • Brojerski M., Rola handlu wiejskiego w systemie gospodarki żywnościowej, "Zeszyty Naukowe AE", Poznań 1978, z. 74.
 • Brojerski M., Dietl J., Problemy funkcjonowania skupu produktów ogrodniczych, ZW CRS, Warszawa 1971.
 • Brójerski M., Dietl J., Gregor B., Szulce H., Kierunki rozwoju handlu wiejskiego w Wielkopolsce, "Zeszyty Naukowe WSE", Poznań 1968, z. 32.
 • Brojerski M., Michalak A., Urbanowska- Sojkin E., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa handlowego, AE, Poznań 1984.
 • Brójerski M., Pilarczyk B., Ekonomika przedsiębiorstw handlowych, AE, Poznań 1978.
 • Brójerski M., Szulce H., Zakrzewski Z., Denaturalizacja spożycia i zadania spółdzielczego handlu wiejskiego, SIB, Warszawa 1974.
 • Brojerski M., Szulce H., Zakrzewski Z., Obrót wewnętrzny wsi na tle społeczno-gospodarczym rolnictwa, SIB, Warszawa 1973.
 • Buczowski L., Efektywność systemu organizacyjnego przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 1967.
 • Buczowski I., Ekonomiczne środki zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi, PWE, Warszawa 1969.
 • Buczowski L., Rola zysku w zarządzaniu handlem, PWE, Warszawa 1974.
 • Budzich E., Społeczne koszty handlu, IHWiU, Warszawa 1977.
 • Budzich E., Zarządzanie handlem. Analiza elementów nakazowych, IHWiU, Warszawa 1980.
 • Budzich E., Głowacki R., Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie handlowym, PWE, Warszawa 1976.
 • Buga J., Ekonomiczne i matematyczne przesłanki rejonizacji towarów, IHW, Warszawa 1964.
 • Buga J., Modele lokalizacji magazynów, IHW, Warszawa 1968.
 • Buga J., Programowanie liniowe w planowaniu przewozów towarowych, WKiŁ, Warszawa 1966.
 • Buga J., Jerczyńska M., Kolupa M., Zastosowanie programowania liniowego do planowania przewozów win importowanych, IHW, Warszawa 1961.
 • Buga J., Nykowski J., Zagadnienia transportowe w programowaniu liniowym, PWN, Warszawa 1972.
 • Całczyński A., Kryterium czasu w optymalnym planowaniu przewozów towarów, IHW, Warszawa 1964.
 • Całczyński A., Modele i metody lokalizacji ośrodków dystrybucyjnych, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Całczyński A., Modele i metody ustalania tras przewozów towarowych, IHWiU, Warszawa 1979.
 • Całczyński A., Racjonalne kierunki przebiegów towarowych na przykładzie wybranych artykułów spożywczych, IHW, Warszawa 1965.
 • Całczyński A., Wyznaczanie wstępnego rozwiązania zagadnienia transportowego. Przegląd metod, IHW, Warszawa 1963.
 • Charabin D., Lokalizacja ośrodków handlowych, IHWiU, Warszawa 1972.
 • Chojnacka H., Podstawy regionalnego zróżnicowania cen produktów rolnych, IER, Warszawa 1966.
 • Cholewicka-Goździk K., Rola i zadania cen w gospodarce, PWE, Warszawa 1980.
 • Chołaj H., Kontraktacja produktów rolnych, PWE, Warszawa 1965.
 • Chołaj H., Rozwój form skupu produkcji rolnej i ich efektywność, ZW CRS, Warszawa 1965.
 • Cramer W., Handelsökonomie, Die Wirtschaft, Berlin 1979.
 • Czaplak T., Mleko w polityce żywnościowej, ZW CRS, Warszawa 1972.
 • Czubała A., Funkcje płac w handlu detalicznymi, AE, Kraków 1977.
 • Czubała A., Płace pracowników handlu detalicznego, IHWiU, Warszawa 1977.
 • Dani luk W., Motywacja efektywności zawodowej kierowników w handlu, IHW, Warszawa 1969.
 • Darabinian M.M., Kształtowanie asortymentu a zapasu towarów, PWE, Warszawa 1977.
 • Daszkowska M., Ekonomika i organizacja usług, PWN, Warszawa 1982.
 • Dietl J., Ceny mięsa na rynku światowym i ich wpływ na polski eksport, UAM, Poznań 1965.
 • Dietl J., Handel i rynek w rejonach uprzemysławianych, KiW, Warszawa 1970.
 • Dietl J., Handel targowiskowy płodami ogrodniczymi, ZW CRS, SIB, Warszawa 1972.
 • Dietl J., Marketing, wyd. 1, PWE, Warszawa 1977.
 • Dietl J., Powiązanie rynku wewnętrznego produktów rolnych z rynkiem światowym, WSE, Poznań 1959.
 • Dietl J., Problemy rynku płodów ogrodniczych, PWRiL, Warszawa 1968.
 • Dietl J., Rynek produktów rolnych, PWRiL, Warszawa 1959.
 • Dietl J., Studia nad dochodami pieniężnymi ludności, handlem, usługami oraz rynkiem w okręgach uprzemysławianych, PWE, Warszawa 1968.
 • Dietl J., Tendencje rozwojowe handlu na tle gospodarki narodowej, "Handel Wewnętrzny" 1969, nr 6.
 • Dietl J., Brojerski M., Problemy funkcjonowania skupu płodów ogrodniczych, ZW CRS, Warszawa 1971.
 • Dietl J., Dyka S., Kierunki rozwoju oraz przebudowy rynku rolnego oraz handlu wiejskiego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1972, nr 1.
 • Dietl J., Gałecki R., Metody analizy kosztów skupu, PWG, Warszawa 1956.
 • Dietl J., Gługiewicz Z., Metody analizy rynku, wyd. 1, WSE, Poznań 1961.
 • Dietl J., Gregor B., Rynek artykułów do produkcji rolnej w świetle literatury krajowej z lat 1966-68, ZW CRS, SIB, Warszawa 1969.
 • Dietl J., Iwińska K., Jaworska T., Ekonomika i organizacja gastronomii, CZSS "Społem", Warszawa 1975.
 • Dietl J., Magott K., Rola handlu w procesie rozwoju gospodarczego Polski Ludowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1964, nr 4.
 • Domagalski J., Gospodarka magazynowa w handlu, PWE, Warszawa 1975.
 • Domagalski J., Lokalizacja magazynów hurtowych na tle analizy przebiegów towarowych, IHW, Warszawa 1967.
 • Domagalski J., Olearczyk A., Założenia rozwoju ośrodków handlowych, "Biblioteka IHW", Warszawa 1971.
 • Drąg M., Doskonalenie planowania w przedsiębiorstwie handlu wewnętrznego, IHW, Warszawa 1971.
 • Drąg M., Marketing w systemie centralnego planowania, IHWiU, Warszawa 1978.
 • Drąg M., Planowanie w przedsiębiorstwach handlowych, PWE, Warszawa 1973.
 • Drąg M., Planowy rozwój czynników wytwórczych w handlu, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Drewiński M., Programowanie sieci detalicznej. Metody ilościowe, IHWiU, Warszawa 1979.
 • Drewiński M., Programowanie sieci handlu i usług, "Skrypty AE", Wrocław 1976.
 • Drozdowicz J., Spóź K., Ekonomika handlu owocami i warzywami, ZW CRS, Warszawa 1962.
 • Dudziński Z., Stachowiak A., Efektywność gospodarki magazynowej (metody oceny), PWE, Warszawa 1975.
 • Dulinieć S., Podstawowe zasady analizy rynku paszowego w spółdzielniach, ZW CRS, Warszawa 1974.
 • Dworzecki Z., Ludwiczyński A., Kształtowanie kadr kierowniczych wielkiej organizacji handlowej, IHWiU, Warszawa 1980.
 • Dyka S., Gospodarka mięsna w Polsce, PWE, Warszawa 1969.
 • Dyka S., Sackiewicz E., Handlowa obsługa rolnictwa, PWE, Warszawa 1978.
 • Ekonomika handlu, pr. zbiór, pod red. K. Boczara, SGPiS, Warszawa 1954/55; 1956; PWE, Łódź-Warszawa 1957.
 • Ekonomika handlu, pr.zbiór, pod red. Z. Zakrzewskiego, PWN, Warszawa 1965.
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa handlu wewnętrznego, pr.zbiór, pod red. E. Michalskiego, AE, Katowice 1977.
 • Ekonomika sowietskoj torgowli, pr.zbiór, pod red. M. Lifica, Sowtorgizdat, Moskwa 1950.
 • Ekonomika torgowli, pr.zbiór., Ekonomika, Moskwa 1978.
 • Ekonomika wnutemeho obchodu, pr.zbiór, pod red. L. Rendosa, Bratislawa 1978.
 • Felbur S., Analiza układu cen produktów rolnych w Polsce, PWN, Warszawa 1962.
 • Funkcje gospodarki kadrowej w przedsiębiorstwie handlowym, pr. zbiór, pod red. A. Sackiewicz, IHWiU, Warszawa 1978.
 • Gadomski K., Krygier K., Organizacja zbytu i obrotu środkami produkcji, PTE, Warszawa 1968.
 • Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego, WSE, Kraków 1967; PWE, Warszawa 1970.
 • Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego i usług, wyd. 1, PVJN, Warszawa-Łódź 1978.
 • Garbacik E., Obrót towarowy środkami produkcji w ogólnym systemie obrotu towarowego, "Gospodarka Materiałowa" 1969 nr 22.
 • Garbacik E., Ogólna charakterystyka rynku środków produkcji, "Gospodarka Materiałowa" 1967, nr 24.
 • Garbacik E.,O istocie i funkcjach handlu socjalistycznego, w: Problemy teorii gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1970.
 • Garbacik E., Przedmiot nauki o obrocie towarowym i jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych, "Handel Wewnętrzny" 1960, nr 4.
 • Garbacik E., Rozwój teorii handlu wewnętrznego, "Handel Wewnętrzny" 1962, nr 4.
 • Garbacik E., Wybrane zagadnienia z teorii obrotu towarowego, AE, Kraków 1976.
 • Garliński B., Metody kształtowania zapasów, PWE, Warszawa 1971.
 • Gawron W., Lonc T., Woś A., Programowanie rozwoju i zarządzanie gospodarką żywnościową, PWRiL, Warszawa 1985.
 • Głowacki R., Handel a marketing, "Wektory" 1974, nr 7.
 • Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, wyd. 1, PWE, Warszawa 1977; wyd. 2, Warszawa 1982.
 • Głowacki R., System bodźców ekonomicznych w przedsiębiorstwie handlowym, PWE, Warszawa 1962.
 • Głowacki R., System marż handlowych, IHW, Warszawa 1965; PWE, Warszawa 1966.
 • Głowacki R., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, "Roczniki IHW" 1967, nr 4.
 • Głowacki R., Kossut Z., Kramer T., Marketing, PWN, Warszawa 1984.
 • Głowacki R., Kramer T., Żabiński L., Analiza rynku, PWE, Warszawa 1981.
 • Gługiewicz Z., Konstraktacja trzody chlewnej w woj. poznańskim na tle elementów ekonomiki rejonu, "Zeszyty Naukowe WSE", Poznań 1963, z. 11.
 • Gługiewicz Z., Kryteria w liniowym programowaniu przewozów w handlu, "Zeszyty Naukowe WSE", Poznań 1965, z. 35.
 • Gługiewicz Z., Metoda różnic przeciętnych w zastosowaniu do badań nad przestrzennym rozmieszczeniem kontraktacji trzody chlewnej, "Zeszyty Naukowe WSE", Poznań 1961.
 • Gomułowicz A., Kredyt konsumpcyjny jako źródło finansowania potrzeb ludności, UAM, Poznań 1979.
 • Gospodarka i obrót ziemniakami, zbiór referatów na konferencję naukową pod red. S. Dyki, ZW CRS, Warszawa 1971.
 • Gospodarowanie usługami handlowymi, pr.zbiór, pod red. S. Nowackiego, PWE, Warszawa 1976.
 • Górny M., Organizacja i planowanie obrotu towarowego, PWG, Warszawa 1952.
 • Górny M., Planowanie obrotu towarowego, PWG, Warszawa 1960.
 • Grabowski S., Pasze treściwe, produkcja, podaż, opłacalność, PWRiL, Warszawa 1973.
 • Grabski- A., Analiza zaopatrzenia wsi na tle ekonomiki rejonu, PWG, Warszawa 1959.
 • Graszewicz H., Programowanie inwestycji i metody ustalania optymalnej wielkości zakładów gastronomii wiejskiej, SIB, Warszawa 1978.
 • Gregor B., Rynek artykułów do produkcji rolnej w warunkach szybkiej industrializacji, SIB, Warszawa 1972.
 • Grzeszczyk T., Efektywność zatrudnienia w handlu wewnętrznym, "Roczniki IHWiU" 1978, z. 2.
 • Grzeszczyk T., Polityka zatrudnienia w handlu, IHWiU, Warszawa 1980.
 • Haubold O., Kierunki rozwojowe organizacji pracy w detalicznym handlu odzieżą, IHW, Warszawa 1963.
 • Haubold O., Wpływ domów towarowych na kształtowanie sieci detalicznej, IHWiU, Warszawa 1977.
 • Haubold O., Wydajność pracy w handlu detalicznym, PWE, Warszawa 1962.
 • Haubold O.,Konkołowicz K., Handel komisowy, IHW, Warszawa 1971.
 • Haubold O., Kozłowska W., Dynamika rozwoju nowych form sprzedaży. Lokalizacja i specjalizacyja, IHW, Warszawa 1963.
 • Haubold O., Kozłowska W., Rola domów towarowych w sieci detalicznej, IHWiU, Warszawa 1978.
 • Hodoly A., Wstąp do badań rynku, PWG, Warszawa 1961.
 • Hodoly A., Zarys ekonomiki konsumpcji, AE, Katowice 1975.
 • Iwankiewicz B., Miejsce gospodarki mięsnej w kompleksie żywnościowym, "Prace Naukowe AE", Wrocław 1978.
 • Jakóbik W., Elementy polityki rynkowej przedsiębiorstw handlowych, IHWiU, Warszawa 1975.
 • Jakóbik W., Marże handlowe w obecnym systemie ekonomiczno-finansowym, IHWiU, Warszawa 1976 (maszynopis).
 • Jakóbik W., Rola marży handlowej w sterowaniu rynkiem w: Polityka marż handlowych, Polskie Towarzystwo Marketingowe, Łódź 1984.
 • Jakóbik W., Rola marży i pozostałych parametrów rachunku ekonomicznego w procesie kształtowania poziomu usług handlowych, "Roczniki IHW" 1975, z. 3-4.
 • Jakóbik W., Systemy pobudzania pracowników handlu, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Jakóbik W., Z problematyki badań w zakresie bodźców materialnego zainteresowania w przedsiębiorstwie handlowym, "Roczniki IHWiU" 1978, z. 1.
 • Jankowiak L., Handel zagraniczny. Wybrane zagadnienia dla studentów kierunku handlu wewnętrznego, WSE, Poznań 1969.
 • Jastrzębowski W., Handel i pojęcia pokrewne, "Handel Wewnętrzny" 1960, nr 5.
 • Jastrzębowski W., Równowaga rynkowa i dwie formy jej występowania: rynek nabywcy i rynek sprzedawcy, "Studia Ekonomiczne" 1963, nr 9.
 • Jerczyńska M., Badania operacyjne w handlu, IHW, Warszawa 1964.
 • Jerczyńska M., Elektroniczne maszyny cyfrowe w systemie informacji handlu, PWE, Warszawa 1971.
 • Jerczyńska M., Handel a system EPD, IHW, Warszawa 1968.
 • Jerczyńska M., Informatyka w handlu wewnętrznym. I etap rozwoju 1965-70, IHW, Warszawa 1972.
 • Jerczyńska M., System informacji dla branży tekstylno-odzieżowej przy elektronicznym przetwarzaniu danych, IHW, Warszawa 1966.
 • Jerczyńska M., System informacji dla detalu przy automatyzacji przetwarzania danych, IHW, Warszawa 1971.
 • Jerczyńska M., System informacji statystycznej dla handlu hurtowego, IHW, Warszawa 1968.
 • Jezierski A., Petz B., Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1985, PWN, Warszawa 1988.
 • Juchniewicz Z., Analiza przebiegów towarów do produkcji rolnej, IHW, Warszawa 1970.
 • Juchniewicz Z., Ośrodki gospodarcze (forma koncentracji handlu wiejskiego), IHW, Warszawa 1965.
 • Juchniewicz Z., Racjonalna lokalizacja spółdzielczej sieci detalicznej na wsi, wyd. 1, ZW CRS, Warszawa 1965; wyd. 2, Warszawa 1971.
 • Juchniewicz Z., Struktura sieci handlowej a perspektywiczny rozwój wsi, IHW, Warszawa 1975.
 • Juchniewicz Z., Słomińska B., Podstawy długofalowej polityki inwestycyjnej w handlu, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Kałążna-Drewińska U., Programowanie sieci handlu detalicznego w małych miastach, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Kamiński W., Problemy przestrzennego rynku rolnego i gospodarki żywnościowej, PWE, Warszawa 1969.
 • Kamiński W., Wahania sezonowe w gospodarce żywnościowej, PWRiL, Warszawa 1965.
 • Kaliński J., Handel wewnętrzny w Polsce. Zarys dziejów od 1918 r., SGPiS, Warszawa 1989.
 • Kania J., Warunki pracy w handlu. Z badań ergonomicznych, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Kania J., Wpływ czynników psychologicznych na pracę sprzedawców, IHW, Warszawa 1969.
 • Kąpa K., Działania marketingowe w przedsiębiorstwie handlowym, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Klimas M., Analiza i rachunek ekonomiczny w handlu, PWE, Warszawa 1984.
 • Klimek Z., Metody graficzne w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, IHW, Warszawa 1962.
 • Klimek Z., Wskaźniki rotacji towarów w analizie działalności gospodarczej "GS", IHW, Warszawa 1963.
 • Klimek Z., Zastosowanie wykresów Gantta w handlu, IHW, Warszawa 1965.
 • Kloc M., Handel detaliczny w aglomeracjach. Kryteria kształtowania sieci, IHWiU, Warszawa 1978.
 • Kloc M., Sieć handlu detalicznego w procesie programowania przestrzennego, IHWiU, Warszawa 1977.
 • Kłosiewicz U., Rola sprzedawców w procesie aktywnej sprzedaży, IHW, Warszawa 1976.
 • Kłys J., Kruczkowski R.; Pałaszewska-Reind T., Metody i techniki badań rynku w handlu hurtowym, "Roczniki IHW" 1967 z. 1/41 i 1/42.
 • Kołodziejek B., Kos Cz., Zaopatrzenie ludności wiejskiej w artykuły żywnościowe przez sieć handlowej spółdzielczości zaopatrzenia i zbytu w latach 1960-1966, ZW CRS, Warszawa 1968.
 • Kornai J., Anti-equilibrium teoria systemów gospodarczych, kierunki badań, PWN, Warszawa 1973.
 • Kossut Z., Ekonomiczna sprawność handlu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1963, z. 46.
 • Kossut Z., Koszty i efektywność wiejskiego handlu spółdzielczego, PWE, Warszawa 1967.
 • Kossut Z., Międzyzakładowa analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 1961.
 • Kozłowska W., Asortyment a metody sprzedaży w handlu detalicznym, IHW, Warszawa 1967.
 • Kozłowska W., Dynamika rozwoju nowych form sprzedaży. Samoobsługowe sklepy ogólnospożywcze, IHW, Warszawa 1963.
 • Kozłowska W., Formy handlu detalicznego w świetle przemian asortymentowych, IHW, Warszawa 1971.
 • Kozłowska W., Niektóre ekonomiczne aspekty rozwoju samoobsługi w Polsce, IHW, Warszawa 1965.
 • Koźmiński A.K., Handel a konsumenci, ZW CRS, Warszawa 1967.
 • Koźmiński L., Sackiewicz E., Strużycki M., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 1972.
 • Kramer J, Podstawy planowania handlu w regionach gospodarczych, PWE, Warszawa 1968.
 • Kramer T., Analiza rynku, PWE, Warszawa 1971.
 • Kramer T., Funkcjonowanie rynku wewnętrznego w Polsce, PWN, Warszawa 1969.
 • Kramer 1., Rynek miejski a proces industrializacji, PWE, Warszawa 1963.
 • Kramer T., Zbyt w aktualnym układzie stosunków rynkowych, "Roczniki IHW" 1965, z. 3/35.
 • Kramer T., Żabiński L., Rynek w procesie zarządzania gospodarką, PWN, Warszawa 1979.
 • Krasiński Z., Mruk H., Szulce H., Ceny a rynek, PWE, Warszawa 1985.
 • Krasiński Z., Piasny J., Szulce H., Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984.
 • Kruszczyński S., Polityka ekonomiczna i planowanie gospodarki narodowej, WSE, Poznań 1961.
 • Krusze N., Podmiejska gospodarka warzywna, PWRiL, Warszawa 1958.
 • Krzymiński A.H., Dynamiczny marketing dla przedsiębiorstw eksportujących, PWE, Warszawa 1970.
 • Krzysztopik S., Łuczko D., Spółdzielcza sieć handlowa w osiedlach mieszkaniowych, ZW CZSR, Warszawa 1977.
 • Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej, pr.zbiór, pod red. A. Altkorna, AE, Kraków. 1984.
 • Kubis E., Ekonomiczne przesłanki koncentracji obrotu magazynowego, GOGM, Poznań 1971.
 • Kurnal J., O efektywności handlu, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1959, z. 14.
 • Kurnal J., O problemie efektywności handlu, "Handel Wewnętrzny" 1958, nr 2.
 • Kurnal J., Próba ogólnego sformułowania problemów organizacji i zarządzania w handlu, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1961, z. 28.
 • Kurnal J., Przebiegi towarowe, "Handel Wewnętrzny" 1961, nr 3
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1969.
 • Kurnal J., Zasady gospodarowania usługami handlowymi w polskim modelu gospodarczym, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1959, z. 1.
 • Kurnal J., Kusińska A., Stefanowska I., Przebiegi towarowe artykułów przemysłowych, "Roczniki IHW" 1957 , z. 4.
 • Kurna J., Rusińska A., Stefanowska I., Przebiegi towarowe artykułów spożywczych w handlu miejskim, PWG, Warszawa 1955.
 • Rusińska A., Misiąg F., Powiązania umowne między przemysłem i handlem, IHW, Warszawa 1965.
 • Kwejt J., Gospodarka materiałowa, PWE, Warszawa 1978.
 • Kwejt J., Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa, PWE, Warszawa 1982.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, PWE, Warszawa 1963.
 • Lange O., Ekonomia polityczna socjalizmu, w: Zagadnienia ekonomii politycznej socjalizmu, KiW, Warszawa 1959.
 • Lewandowski J., Kary umowne jako cywilno-prawny instrument oddziaływania handlu na przemysł, SGPiS, Warszawa 1967.
 • Lewandowski J., Kary umowne w handlu, SGPiS, Warszawa 1974.
 • Liczkowski J., Ekonomika rolnictwa, PWN, Warszawa 1980.
 • Lisewska A., Czasochłonność zakupu towarów, IHWiU, Warszawa 1978.
 • Łoś F., Organizacja i funkcjonowanie spółdzielczych domów handlowych, ZW CRS, Warszawa 1967.
 • Łoś F., Skup mleka, ZW CZSR, Warszawa 1980.
 • Łoś F., Spółdzielcze domy handlowe. Programowanie, organizacja i eksploatacja, ZW CRS, Warszawa 1970.
 • Macieik E., Obsługa transportowa obrotu towarowego meblami, IHWiU, Warszawa 1980.
 • Macieik E., Szynalski A., Organizacja i technologia obsługi miejskiej sieci detalicznej, "Roczniki IHW" 1976.
 • Mała encyklopedia ekonomiczna, PWE, Warszawa 1974.
 • Marcinkowski S., Czynnik ludzki w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, CZSS "Społem", Warszawa 1973.
 • Marcinkowski S., Strużycki M., Czynnik ludzki w handlu i usługach, SGPiS, Warszawa 1977.
 • Marks K., Kapitał, t. I, KiW, Warszawa 1951.
 • Marks K., Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, KiW, Warszawa 1953.
 • Masztalerz J., Wymiana towarowa organizacji handlu wewnętrznego z zagranicą, IHW, Warszawa 1964 (maszynopis powielony).
 • Mąkosa T., Handel zagraniczny. Wybrane zagadnienia dla studentów kierunku handlu wewnętrznego, wyd. 1, AE, Wrocław 1979; wyd. 2, Wrocław 1982.
 • Mąkosa T., Systemy powiązań rynku wewnętrznego Polski z rynkami zagranicznymi, "Prace Naukowe AE", Wrocław 1977.
 • Mianowska E., Wiśniewski J., Skup i obrót hurtowy owocami i warzywami, wyd. 2 uzup., ZW CZSR, Warszawa 1980.
 • Michalski E., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych, AE, Katowice 1979.
 • Minc B., Planowanie i polityka gospodarcza, wyd. 1, PWN, Łódź-Warszawa 1955; wyd. 2, Łódź-Warszawa 1961.
 • Misiaszek Z., Zasady ustalania asortymentów dla sieci detalicznej, IHW, Warszawa 1960.
 • Misiąg F., Funkcjonowanie układu organizacyjnego w handlu, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Misiąg F., Kształtowanie powiązań między przemysłem i handlem, PWE, Warszawa 1970.
 • Misiąg F., Polityka zakupu i rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwach handlowych, "Roczniki IHW" 1969.
 • Misiąg F., Rachunek ekonomiczny w dziedzinie zakupu, IHW, Warszawa 1971.
 • Misiąg F., Rola handlu w koordynacji produkcji i spożycia odzieży, IHW, Warszawa 1963.
 • Misiąg F., Segmentacja organizacyjna przedsiębiorstw handlowych, IHWiU, Warszawa 1978.
 • Misiąg F., Strategia w kierowaniu przedsiębiorstwem handlowym, IHWiU, Warszawa 1977.
 • Misiąg F., Wpływ warunków wyjściowych na doskonalenie systemu zarządzania, IHWiU, Warszawa 1978.
 • Misiuna W., Problem zbożowy w Polsce Ludowej, PAN, Warszawa 1962.
 • Misiuna W., Wstęp do polityki zbożowej, KiW, Warszawa 1969.
 • Mogilnicki E., Ekonomika obrotu paszami treściwymi, PWRiL, Warszawa 1963.
 • Mogilnicki E., Iwan B., Ekonomika i organizacja handlu rolniczego, wyd. 2, PWE, Warszawa 1980.
 • Mogilnicki E., Olszewski H., Strużek B., Ekonomika handlu rolnego, wyd. 1, PWE, Warszawa 1974.
 • Mruk H., Makroekonomiczne przesłanki polityki rynkowej, IHWiU, Warszawa 1980.
 • Mujżel J., Stosunki towarowe w gospodarce socjalistycznej, PWE, Warszawa 1963.
 • Muller A., Przyspieszony wzrost gospodarczy w latach 1971-75 a proporcje wzrostu w trzydziestoleciu 1950-80, w: U źródeł polskiego kryzysu, PWN, Warszawa 1985.
 • Mynarski S., Analiza rynku, wyd. 1, PWN, Warszawa 1977; wyd. 2, Warszawa 1980.
 • Mynarski S., Analiza rynku. Problemy i metody, PWN, Warszawa 1987.
 • Mynarski S., Cybernetyczne aspekty analizy rynku, wyd. 1, PWE, Warszawa 1973; wyd. 2, Warszawa 1976.
 • Mynarski S., Metody analizy i optymalizacji obrotu towarowego, PWE, Warszawa 1976.
 • Mynarski S., Metody analizy rynku, PWN, Warszawa 1973.
 • Mynarski S., Modelowanie rynku w ujęciu systemowym, PWN, Warszawa 1982.
 • Najlepszy E., Handel zagraniczny w systemie planowania i zarządzania w Polsce, PWN, Warszawa-Poznań 1973.
 • Niestrój R., Kryteria oceny podmiotowej struktury handlu, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków 1983.
 • Niestrój R., Podstawy kształtowania podmiotowej struktury handlu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków 1986, z. 74.
 • Niestrój R., Systemy organizacyjne w ich hierarchicznych układach, IHWiU, Warszawa 1980.
 • Niewadzi Cz., Zagadnienia usług w teorii ekonomii, PAN, Warszawa 1979.
 • Nowacki S., Zakres teorii handlu, "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1964.
 • Nowak S., Fundusze zachęty pracowniczej w przedsiębiorstwach handlowych jako instrument aktywizacji sprzedaży, AE, Poznań 1976 (maszynopis).
 • Nowak S., Relacje kosztów i marż jednostkowych w przedsiębiorstwach handlowych, IRWiK, Warszawa 1984.
 • Nowicki W., Podstawy terminologii, Komitet Naukoznawstwa PAN, Ossolineum, Wrocław 1986.
 • Nurowski H., Analiza ekonomiczna w handlu, "Skrypty Uczelniane WSI", Radom 1984, nr 9.
 • Nurowski H., Analiza gospodarki przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 1969.
 • Nurowski H., Wpływ wielkości przedsiębiorstw spółdzielni spożywców na ich efektywność ekonomiczną, ZW CRS, SIB, Warszawa 1964.
 • Obsługa transportowa handlu detalicznego. Organizacja i technologia, pr. zbiór, pod red. E. Macieika, IHWiU, Warszawa 1977.
 • Obsługa transportowa handlu wewnętrznego, pr.zbiór, pod red. Z. Gługiewicza, WKiŁ, Warszawa 1978.
 • Olearczyk A., Lokalizacja ośrodków handlowych w planie jednostek osiedlowych, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Olearczyk A., Nowoczesne zgrupowanie sieci detalicznej, IRWiK, Warszawa 1984.
 • Olearczyk A., Planowanie środków handlowych. Wielkość i lokalizacja, IHWiU, Warszawa 1977.
 • Olearnik J., Styś A., Ekonomika i organizacja usług, wyd. 2 (popr. i uzup.), PWE, Warszawa 1985.
 • Olejniczuk-Merta A., Sztucki T., Rynek artykułów dziecięcych, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Olesińska J., Scentralizowane zaopatrywanie zakładów gastronomicznych, IHW, Warszawa 1965.
 • Organizacja i technika handlu, pr.zbiór, pod red. L. Koźmińskiego, SGPiS, Warszawa 1949/50; PWN, Warszawa-Łódź 1949/50; cz. I i II, 1957/58; PWE, Warszawa 1964.
 • Oszczędności i kredyty ludności, pr. zbiór, pod red. E. Wieczorka, Instytut Finansów, Warszawa 1979.
 • Pajestka J., Planowanie, centralne kierowanie, mechanizm rynkowy w gospodarce socjalistycznej, w: Plan a rynek, KiW, Warszawa 1979.
 • Peretiatkowicz R., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa handlowego, PWE, Warszawa 1971.
 • Peretiatkowicz R., Planowanie obrotu towarowego w detalu, PWG, Warszawa 1955.
 • Peretiatkowicz R., Systemy rejonizacji masy towarowej, PWE, Warszawa 1962.
 • Peretiatkowicz R., Firlejczyk A., Białecki A., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 1967.
 • Perspektywy i uwarunkowania rozwoju handlu w Polsce, pr.zbiór, pod red. H. Szufce, IRWiK, Warszawa 1986.
 • Pilarczyk B, Podstawy kształtowania decyzji rynkowych jednostek gospodarczych, IHWiU, Warszawa 1980.
 • Pilarczyk B., Zakrzewski Z., Kształtowanie rynku dóbr konsumpcyjnych, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Pilarczyk B., Zakrzewski Z., Polityka rynkowa i jej instrumenty, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Pilarski R., Związki transportowe z funkcjonowaniem handlu, w: Rynek a funkcjonowanie handlu, WSE, Poznań 1968.
 • Planowanie handlu wewnętrznego, pr.zbiór., WPG, Warszawa 1957.
 • Planowanie w strukturze handlu, pr.zbiór, pod red. S. Nowackiego, SGPiS, Warszawa 1975.
 • Podstawy optymalizacji przepływów towarowych, pr. zbiór, pod red. E. Garbacika, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Podstawy polityki rynkowej, pr.zbiór, pod red. Z. Zakrzewskiego, PWN, Warszawa-Poznań 1983.
 • Pokorska B., Kadra kierownicza w sieci detalicznej. System gospodarowania, IHWiU, Warszawa 1978.
 • Polanowski L., Obrót towarowy a dostosowanie podaży do popytu w krótkim okresie czasu, "Roczniki IHW" 1965, z. 3/5.
 • Popielewski T., Udział kredytu bankowego w finansowaniu państwowych przedsiębiorstw wewnętrznego obrotu towarowego, "Wiadomości NBP" 1969, nr 9.
 • Praca w handlu. Warunki, organizacja, gospodarowanie, pr.zbiór, pod red. M. Strużyckiego, KiW, Warszawa 1977.
 • Pracownicy handlu, cz.I (referaty), cz.II (dyskusja), pr.zbiór., WZ CRZZ, Warszawa 1964.
 • Problemy teorii gospodarki socjalistycznej, pr.zbiór. pod redakcją S. Nowackiego, PWN, Warszawa 1970.
 • Prymon M., Zarządzanie marketingowe, AE, Wrocław 1982.
 • Przewłocka T., Metody oceny pracy kierowników sklepów wybranych branż, IHW, Warszawa 1971.
 • Reforma rynku wewnętrznego, pr.zbiór., IRWiK, Warszawa 1984.
 • Romanowski T., Zaopatrzenie rolników w artykuły do produkcji rolnej, ZW CRS, Warszawa 1967.
 • Rulak E., Żabiński L., Ekonomiczno-finansowe instrumenty w zarządzaniu handlem, "Roczniki IHW" 1978, z. 4.
 • Rutkowska J., Koszty skupu podstawowych produktów rolnych, ZW CRS, Warszawa 1970.
 • Rutkowski I., Wrzosek W., Marketingowa strategia sprzedaży, wyd. 1, PWE, Warszawa 1976; wyd. 2, Warszawa 1979.
 • Rutkowski I., Wrzosek W., Strategia marketingowa, wyd. 3 popr., PWE, Warszawa 1985.
 • Rynek konsumpcyjny w gospodarce socjalistycznej, pr.zbiór, pod red. X. Kramera, AE, Wrocław 1975.
 • Rynek pasz treściwych w Polsce, pr.zbiór., ZW CRS, Warszawa 1968.
 • Rynek usług produkcyjnych dla rolnictwa, pr.zbiór., ZW CRS, Warszawa 1969.
 • Sackiewicz D., Oszczędności i ich kształtowanie, "Roczniki IHWiU" 1979, z. 3.
 • Sackiewicz D., Zakres i struktura kredytu konsumpcyjnego, "Handel Wewnętrzny" 1966, nr 4.
 • Sackiewicz E., Rozwój rynku zbożowego w Polsce, PWE, Warszawa 1962.
 • Sackiewicz E., Zagadnienia organizacyjne rynku ziemniaczanego, ZW CRS, SIB, Warszawa 1961.
 • Sadowski W., Podstawy ogólnej teorii systemów, PWN, Warszawa 1978.
 • Sala J., Podstawy planowania sieci gastronomicznej w miastach, IHWiU, Warszawa 1981.
 • Secomski K., Elementy polityki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1970.
 • Serebriakow S.W., Organizacja i technika handlu radzieckiego, PWG, Warszawa 1951.
 • Skowronek Cz., Wojciechowski T., Gospodarka materiałowa, PWE, Warszawa 1978.
 • Sławińska M., Handlowa obsługa przemysłu, IHWiU, Warszawa 1977.
 • Sławińska M., Powiązania między rynkiem dóbr konsumpcyjnych a rynkiem środków produkcji, AE, Poznań 1981.
 • Smardziewa Z., Procesy przepływów towarowych w ujęciu systemowym, IHWiU, Warszawa 1978.
 • Sobczak K., Zalewski A., Zakup pasz treściwych wg grup obszarowych gospodarstw chłopskich, ZW CRS, Warszawa 1971.
 • Sokołowska Z., Skoncentrowana, pozaośrodkowa sieć detaliczna, IHW, Warszawa 1975.
 • Sopoćko A., Regulatory rynku artykułów konsumpcyjnych, PWE, Warszawa 1977.
 • Sosnowski J., Wykorzystanie czynników wytwórczych w handlu, IHWiU, Warszawa 1975.
 • Sowula M., Charakter rynku zbożowego w Polsce. Szkice o sytuacji i polityce zbożowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe WSE", Poznań 1968, z. 43.
 • Sowula M., Rynek mięsny w Polsce, PWRiL, Warszawa 1965.
 • Statystyka dla ekonomistów, t.l: B. Szulc, Opis statystyczny, PWE, Warszawa 1972.
 • Stęplowski B., Ekonomiczne czynniki racjonalizacji transportu, WKiŁ, Warszawa 1975.
 • Strumiński T., Polityka cen detalicznych w Polsce, PWN, Warszawa 1966.
 • Strużycki M., Czynniki wytwórcze w handlu. Człowiek, organizacja, technika, PITE, Warszawa 1984.
 • Strużycki M., Modernizacja techniki handlu. Podstawy i kierunki, PWE, Warszawa 1968.
 • Strużycki M., Organizacja działalności handlowej, procesy informacyjno-decyzyjne, PWE, Warszawa 1984.
 • Strużycki M., Postęp techniczno-organizacyjny w handlu. Mechanizmy kierowania, PWE, Warszawa 1978.
 • Strużycki M., Postęp techniczny w handlu, PWE, Warszawa 1964.
 • Strużycki M., Rynek wewnętrzny, "Polska Reforma Gospodarcza", PWE, Warszawa 1983.
 • Strużycki M., Zagadnienia opłacalności mechanizacji w hurcie spożywczym, IHW, Warszawa 1963.
 • Styś A., Olearnik J.,Kurczyna J., Ekonomika i organizacja usług, AE, Wrocław 1978.
 • Sulmicki P., Planowanie i polityka gospodarcza, SGPiS, Warszawa 1969.
 • Sulmicki P., Planowanie i zarządzanie gospodarcze, wyd. 2, PWE, Warszawa 1973.
 • Systemy i mechanizmy przebiegów towarowych. Zagadnienia wybrane, pr.zbiór, pod red. E. Garbacika, PWE, Warszawa 1979.
 • Szawłowska H., Przestrzenne zróżnicowanie sieci handlu detalicznego w miastach, IHWiU, Warszawa 1980.
 • Szczepański J., Finansowe instrumenty w zarządzaniu przedsiębiorstwami handlowymi, "Roczniki IHW" 1976, z. 4.
 • Szczepański J., Szyszko L., Finanse przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa 1974.
 • Szczepański J., Szyszko L., System finansowy handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1981.
 • Szpaderski A., Podstawy organizacji handlu i przedsiębiorstwa handlowego, AE, Poznań 1977.
 • Szpaderski A., Podstawy organizacji handlu wewnętrznego, WSE, Poznań 1969.
 • Szpaderski A., Rynek zbożowy w Poznańskiem, "Zeszyty Naukowe WSE", Poznań 1962, z. 26.
 • Szpek J., Planowanie handlu w radach narodowych, PWG, Warszawa 1955.
 • Szromnik A., Modelowanie przestrzennych układów działalności handlowej w miastach, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków 1982.
 • Szromnik A., System punktów sprzedaży detalicznej, przestrzenno-ekonomiczna, IHWiU, Warszawa 1979.
 • Sztucki T., Dyrektywne wskaźniki planowania handlu, IHW, Warszawa 1961.
 • Sztucki T., Kanały rynku - czynniki kształtowania - kierunki rozwoju, IHWiU, Warszawa 1968.
 • Sztucki T., Kierowanie przedsiębiorstwami handlowymi, PWE, Warszawa 1975.
 • Sztucki T., Kryteria i metody oceny sprawności organizacyjnej przedsiębiorstw handlowych, IHWiU, Warszawa 1976.
 • Sztucki T., Plan i rynek w obrocie towarowym, PWN, Warszawa 1966.
 • Sztucki T., Problematyka planowania w handlu, IHW, Warszawa 1963.
 • Sztucki T., System aktywnej sprzedaży, PWE, Warszawa 1970.
 • Sztucki T., Techniki kierowania przedsiębiorstwem handlowym, IHWiU, Warszawa 1976.
 • Sztucki T., Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem handlowym, IHW, Warszawa 1972.
 • Szulce H., Czynniki różnicujące handlową obsługę wsi, SIB, Warszawa 1970.
 • Szulce H., Ekonomiczne instrumenty sterowania rynkiem żywnościowym, LSW, Warszawa 1981.
 • Szulce H., Ekonomika obrotu rolnego, "Skrypty Uczelniane AE", Poznań 1981, nr 298.
 • Szulce H., Rola spółdzielczości w rozwoju rynku wiejskiego, ZW CRS, SIB, Warszawa 1974.
 • Szulce H., Rynek i handel wiejski jako czynnik rozwoju rolnictwa, "Zeszyty Naukowe WSE", Poznań 1973, z. 52.
 • Szymański W., Ceny a konsumpcja i produkcja żywności, LSW, Warszawa 1979.
 • Szyszko L., Rola kredytu w finansowaniu przyrostu zapasów, SGPiS, Warszawa 1969.
 • Śliwa J., Rola cen w powiązaniu produkcji z rynkiem, PWN, Warszawa 1971.
 • Śliwa J., Rola zysku w funkcjonowaniu handlu socjalistycznego, PWN, Warszawa 1969.
 • Śliwiński A., Programowanie rozwoju obrotu towarowego, IHWiU, Warszawa 1979.
 • Śniegowska D., Lokalizacja szczegółowa sieci sklepowej w miastach, PWE, Warszawa 1972.
 • Tarka Z., Zasady obrotu środkami produkcji, PWE, Warszawa 1963.
 • Teoria handlu socjalistycznego, pr.zbiór, pod red. A. Wakara, PWN, Warszawa 1966.
 • Tinbergen J., On the Theory of Economic Policy, North-Holland Publishing Company, Amsterdam 1955.
 • Tomczak F., Usługi produkcyjne w rolnictwie (zagadnienia wstępne), ZW CRS, Warszawa 1967.
 • Turski J., Czynniki kształtowania struktury zużycia pasz, ZW CRS, SIB, Warszawa 1976.
 • Turski J., Rynek krochmalu ziemniaczanego, PWRiL, Warszawa 1967.
 • Turski J., Rynek ziemniaków w Polsce, ZW CRS, Warszawa 1971 (maszynopis powielony).
 • Turski J., Skuteczność funkcjonowania aktualnego systemu zaopatrzenia rolnictwa w pasze przemysłowe, ZW CRS, SIB, Warszawa 1974.
 • Urbanek T., Efektywność procesów zbytu i zaopatrzenia mate-riałowego, PWE, Warszawa 1970.
 • Wakar A., Handel socjalistyczny (próba sformułowania problemu), "Zeszyty Naukowe SGPiS" 1959, z. 15.
 • Wakar A., Handel zagraniczny w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa 1968.
 • Wakar A., Miejsce nauk handlowych w teorii ekonomii politycznej, "Handel Wewnętrzny" 1960, nr 2.
 • Wakar A., Zarys teorii gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1965.
 • Warzecha B., Zagadnienia organizacji obrotu materiałowego, PWG, Warszawa 1961.
 • Warzecha B., Zarządzanie zaopatrzeniem przemysłu, PWE, Warszawa 1972.
 • Wierzbicki M., Gospodarka zakładów gastronomicznych, WPLiS, Warszawa 1963.
 • Wierzchosławski S., Koszty detalicznego handlu miejskiego w Wielkopolsce w warunkach modernizacji form sprzedaży, "Poznańskie Roczniki Ekonomiczne" t. XVII, 1964/1965.
 • Wierzchosławski S., Rozwój handlu w okresie powojennym na tle wzrostu gospodarczego kraju, "Poznańskie Roczniki Ekonomiczne" t. XXIII, 1972.
 • Wierzchosławski S., Tendencje rozwojowe kosztów w przedsiębiorstwach handlu detalicznego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1965, nr 2.
 • Wierzchosławski S., Udział handlu wewnętrznego w tworzeniu dochodu narodowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1976, nr 3.
 • Wierzchosławski S., Wpływ struktury branżowej przedsiębiorstw handlu detalicznego na koszty ich działalności, "Poznańskie Roczniki Ekonomiczne" t. XIX, 1966/67.
 • Wilczyński W., Istota i funkcje cen. Problemy racjonalizacji' systemu cen, "Prace i Materiały Zakładu Badań Cen", Warszawa 1974.
 • Wilczyński W., Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, PWE, Warszawa 1965.
 • Wilczyński W., Strategia przedsiębiorstwa a system ekonomiczny, "Analizy Polityki Gospodarczej", Instytut Ekonomii Politycznej, AE, Poznań 1984, nr 5.
 • Winogradów W.I., Kamiński J.A., Organizacja i technika handlu radzieckiego, PWG, Warszawa 1955.
 • Wiszniewski E., Dobry rynek. Założenia i uwarunkowania, KAW, Warszawa 1981.
 • Wiszniewski E., Handel uspołeczniony w warunkach szybkiego wzrostu gospodarki socjalistycznej, PWE, Warszawa 1962.
 • Wiszniewski E., Działalność usługowa handlu uspołecznionego w okresie planu sześcioletniego, IHW, Warszawa 1961.
 • Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, wyd. 1, PWN, Warszawa 1977; wyd. 2, Warszawa 1983.
 • Wiszniewski E., Handel uspołeczniony w warunkach szybkiego wzrostu gospodarki socjalistycznek PWE, Warszawa 1962.
 • Wiszniewski E., O podmiocie i przedmiocie polityki handlowej, "Handel Wewnętrzny" 1958, nr 5.
 • Wiszniewski E., Planowanie w handlu, "Roczniki IHW" 1964, z. 2.
 • Wiszniewski E., Łoś J., Kołodziejek B., Ekonomika konsumpcji, SGPiS, Warszawa 1968.
 • Witkowski H., Zbyt w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1978.
 • Witkowski J., Poziom marż handlowych uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa handlowe, w: Polityka marż handlowych, Polskie Towarzystwo Marketingowe, Łódź 1984.
 • Wojciechowski T., Handel w systemie zaopatrzenia materiałowo-technicznego, PWE, Warszawa 1983.
 • Wojciechowski T., Obrót środkami produkcji, PWE, Warszawa 1972.
 • Wojtyna I., Zasady polityki handlowej i organizacji obrotu, Chłopska Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1947.
 • Woś A., Kryteria alokacji nawozów w gospodarce planowej, w: Rynek nawozów mineralnych w Polsce, ZW CRS, Warszawa 1966.
 • Woś A., Rynek nawozów mineralnych w Polsce, ZW CRS, SIB, Warszawa 1969.
 • Woś A., Zegar J.S., Gospodarka żywnościowa, Problemy ekonomiki i sterowania, PUT5, Warszawa 1983.
 • Wryć za S., Słupski M., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych i usługowych. Materiały do ćwiczeń, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1985.
 • Wrzosek W., Funkcje handlu hurtowego, PWE'., Warszawa 1969.
 • Wrzosek W., Zależności między handlem a marketingiem "Handel Wewnętrzny" 1976, nr 2.
 • Zabrzewski R., Rola handlu w reprodukcji gospodarki socjalistycznej, "Handel Wewnętrzny" 1981, nr 3.
 • Zakrzewski Z., Efektywność handlu wewnętrznego. Próba teorii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1961, nr 1.
 • Zakrzewski Z., Ekonomika handlu jako nauka, "Zeszyty Naukowe WSE", Poznań 1957, z. 3.
 • Zakrzewski Z., Ekonomika handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1972
 • Zakrzewski Z., Nauka o handlu wewnętrznym w świetle literatury polskiej 1945-1983, "Ekonomista" 1985, nr 4-5.
 • Zakrzewski Z., Obrót towarowy w ujęciu przestrzennym, PTPN, PWN, Poznań 1962.
 • Zakrzewski Z., Ogólne kierunki rozwoju nauki o handlu wewnętrznym w Polsce Ludowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1980, nr 1.
 • Zakrzewski Z., Podstawy teoretyczne "Ekonomiki handlu wewnętrznego", "Roczniki . Ekonomiczne" t. XV, 1962/63.
 • Zakrzewski Z., Polityka zbytu produktów rolnych, PWN, Poznań 1959.
 • Zakrzewski Z., Rola i funkcje handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa 1977.
 • Zakrzewski Z., Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w nauce o handlu, PWE, Warszawa 1966.
 • Zakrzewski Z., Właściwości popytu konsumpcyjnego a organizacja aparatu usług, "Studia i Informacje Instytutu Przemysłu Drobnego i Rzemiosła" t. 9/10, Warszawa 1966.
 • Zakrzewski Z., Właściwości popytu konsumpcyjnego a sprawne działanie handlu, referat wygłoszony w Ośrodku Konsultacji Handlowej IHW na Targach Krajowych Wiosna 1965.
 • Zakrzewski Z., Wskaźniki oceny działalności handlu socjalistycznego, "Handel Wewnętrzny" 1970, nr 6.
 • Zakrzewski Z., Wstęp do teorii handlu wewnętrznego, PWN, Warszawa 1969.
 • Zalewski J., Rozmieszczenie i programowanie sieci detalicznej w miastach, IHW, Warszawa 1963.
 • Zalewski J., Wskaźniki sieci detalicznej, IHW, Warszawa 1963.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwami uczestnikami rynku dóbr konsumpcyjnych, pr. zbiór, pod red. J. Beksiaka, wyd. 1, PWN, Warszawa 1978; wyd. 2, Warszawa 1981
 • Zarządzanie w przedsiębiorstwie handlowym i usługowym, pr.zbiór., SGPiS, Warszawa 1977 (skrypt).
 • Zegar J.S., Sterowanie i informacja w gospodarce żywnościowej, PWE, Warszawa 1981.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, wyd. 3, PWN, Warszawa 1969.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, wyd. 12 popr., PWN, Warszawa 1984.
 • Żabiński L., Rynkowy proces informacyjny w zarządzaniu handlem, "Prace Naukowe AE", Wrocław 1976, nr 107.
 • Żabiński L., Systemy sterowania rynkiem w gospodarce planowej, IHWiU, Warszawa 1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455213

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.