PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 nr 5 Przemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego | 83--96
Tytuł artykułu

Special-purpose (Earmarked) Funds in the Public Finance Sector - An Evolution of the System

Warianty tytułu
Fundusze celowe sektora finansów publicznych - zmiany systemowe
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Public finance is organised into budgetary institutions, as well as, off-budgetary or para-budgetary economic forms. Budgetary economy, which is frequently contrasted with the formula of budget-based management of public funds, ranks among the latter group. The discussion has been on for a long time now, among theoreticians and practitioners, as to the legitimacy of building special-purpose or earmarked public funds - in particular, as to their number and legal character. This study seeks to analyse the reformatory efforts taken since the earliest 1990s with respect to special funds in the public finance sector, and to assess the present situation in light of the Polish Public Finance Act of August 27th,2009.(original abstract)
Organizacja finansów publicznych obejmuje zarówno instytucje budżetowe, jak i formy gospodarki pozabudżetowej czy parabudżetowej. Do tych ostatnich należy nierzadko przeciwstawiana formule gospodarowania środkami publicznymi w oparciu o budżet, gospodarka budżetowa. Od dawna trwa w teorii i praktyce dyskusja co do zasadności tworzenia publicznych funduszy celowych, a w szczególności ich liczby i charakteru prawnego. Celem niniejszego opracowania jest analiza podejmowanych od początku lat 90. ub. wieku wysiłków reformatorskim w zakresie funduszy celowych sektora finansów publicznych, wraz z oceną aktualnej sytuacji w świetle regulacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Maria Skłodowska-Curie University of Lublin
Bibliografia
 • Druk (załącznik) nr 1627 Sejmu RP III kadencji [print (Annex) no. 1627 the Sejm of the Republic of Poland, 3rd Term-of-Office], www.sejm.gov.pl [access: 25.07.2016].
 • Druk (załącznik) nr 49 Sejmu RP IV kadencji [print (Annex) no. 49 of the Sejm of the Republic of Poland, 4th Term-of-Office], www.sejm.gov.pl [access: 25.07.2016].
 • Gilowska Z., Mierzwa A., Misiąg W., 1997, Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polsce, Gdańsk: IBnGR.
 • Gilowska Z., Mierzwa A., Misiąg W., 1998, Projekt ustawy o finansach publicznych, Warszawa: IBnGR.
 • Gilowska Z., Misiąg W., 1999, Funkcjonowanie ustawy o finansach publicznych. Postulaty de lege ferenda, Przegląd Sejmowy, 5, 39-71.
 • Grodyński T., 1932, Zasady gospodarowania budżetowego w Polsce na tle porównawczym, Kraków.
 • Malinowska E., Misiąg W., 1999, Propozycje zmian organizacyjno-finansowych państwowych funduszy celowych i agencji rządowych, Gdańsk: IBnGR.
 • Misiąg W., Roguska-Suchocka E., Tymiński S., 1992, Polski system budżetowy, Warszawa: Twigger.
 • NIK, 1996, Fundusze celowe w systemie budżetowym państwa (raport Najwyższej Izby Kontroli za lata 1991-1996), Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 • Piotrowska-Marczak K., 2000, Analiza celowości działania funduszy celowych oraz agencji, Informacja nr 715 Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP, Warszawa: Wydział Studiów Budżetowych, Kancelaria Sejmu.
 • Piotrowska-Marczak K., 2004, Uwagi do "Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, Informacja nr 1032 Biura Studiów i Ekspertyz, Warszawa: Wydział Studiów Budżetowych, Kancelaria Sejmu.
 • Program uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych, 2003, Warszawa: Rada Ministrów.
 • Projekt ustawy o finansach publicznych, druk nr 1828, Sejm RP [Draft Public Finance Act, print no. 1828, of the Sejm of the Republic of Poland, 4th Term-of-Office]; www.sejm.gov.pl [access: 25.07.2016].
 • Projekt ustawy o finansach publicznych. Cele, zasady, instrumenty, Ministerstwo Finansów, Warszawa, 7.04.2006 [Draft Public Finance Act. Objectives, Principles, Instruments, Ministry of Finance of the Republic of Poland, Warsaw, 7th April 2006]; www.mf.gov.pl [access: 25.07.2016].
 • Racjonalizacja wydatków społecznych. Raport. "Zielona księga", 2003, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Strzelecka J., Fundusze celowe, Informacja Biura Studiów i Ekspertyz nr 823 (IP-96G) [Information note no. 823 of the Parliamentary Office for Studies and Expertises (IP-96G)].
 • Szołno-Koguc J., 2006, Samorządowe fundusze celowe - zasady funkcjonowania, perspektywy rozwoju, w: Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach UE, ed. E. Chojna-Duch, Warszawa: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Szołno-Koguc J., 2007, Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Lublin: Wyd. UMCS.
 • Średniookresowa strategia finansów publicznych, 2003, Warszawa: Rada Ministrów.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy, Dz.U. nr 89, poz. 517 ze zm. [Act of 14th December 1990 on the abolition and elimination of some funds, Journal of Laws no. 89, item 517, as amended].
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe, Dz.U. nr 5, poz. 18 ze zm. [The Act of 5th January 1991 - Budget Law, i.e. Journal of Laws no. 5, item 18, as amended].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241 [Act of 27th August 2009 - The provisions implementing the Public Finance Act, Journal of Laws no. 157, item 1241].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 Public Finance Act of 27th August 2009, Journal of Laws no. 157, item 1240.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2014, poz. 1457 [Act of 29th August 2009 amending the Act on professional and social rehabilitation and employment of the disabled, and amending certain other Laws, Journal of Laws 2014, item 1457].
 • Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 215, poz. 1669 [Act of 20th November 2009 amending the Environmental Protection Law, i.e. Journal of Laws no. 215, item 1669].
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 2009 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 215, poz. 1669 [Environmental Protection Law of 20th November 2009, i.e. Journal of Laws no. 215, item 1669].
 • Uwagi i wnioski wynikające z kontroli NIK dotyczących funduszy celowych, agencji i fundacji władz publicznych, 2000, Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli, Departament Strategii Kontrolnej.
 • Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu ds. dokonania analizy celowości działania państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek organizacyjnych (agencji), niepublikowane [Instruction no. 2 of the President of the Council of Ministers of 14th January 2000 re. the Interdepartmental Team for analysis of the purposefulness of operation of State-owned special funds and other organisation units (agencies); unpublished].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.