PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 96 System motywowania a racjonalność działania przedsiębiorstwa | 253
Tytuł artykułu

System motywowania a racjonalność działania przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem opracowania jest problematyka i projekt systemu motywowania pracowników do poprawy jakości procesów pracy - jako podstawowego warunku racjonalności działania przedsiębiorstwa w reformowanym systemie funkcjonowania gospodarki. Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu motywowania opartego na idei samodzielności, samofinansowania i samorządności przedsiębiorstwa nie jest sprawą łatwą zwłaszcza, że nie mamy w tej dziedzinie ani dostatecznych doświadczeń, ani uogólnień teoretycznych. Tymczasem skuteczność rozwiązań w sferze motywacji jest warunkiem sine qua non praktycznego powodzenia reformy.(fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • J. Albrecht: Inflacja - żyć z nią czy walczyć, Życie Gospodarcze z dnia 26.V.1985.
 • Alternatywy rozwoju. Reformowany system gospodarki węgiekiej, materiały konferencyjne, PTE, Warszawa 1980.
 • S. Baley: Wprowadzenie do psychologii społecznej, Warszawa 1969, PWN.
 • L . Bar: Konstytucyjna zasada udziału załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Państwo i Prawo, 1976.
 • M. Bąk: System pobudzania w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1984, PWN.
 • S. Borkowska: System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985, PWN.
 • S. Borkowska: Wartościowanie pracy kadry kierowniczej, w pracy: Metody wartościowania pracy, Warszawa 1979, PWE.
 • S. Borkowska: Sterowanie relacjami płac, Życie Gospodarcze nr 3/1985.
 • S. Borkowska: Grupowe i zespołowe formy wynagrodzeń, Warszawa 1987, PWE.
 • L . Borcz : Relacje płac w przedsiębiorstwie, Warszawa 1980, PWE.
 • L. Borcz: Prawo podziału według pracy, Warszawa 1970, PWE.
 • J. Bolkowiak: Opodatkowanie dochodów, ludności w warunkach reformy gospodarczej, Warszawa 1985.
 • Z . Czajka: Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie, Reforma Gospodarcza, dodatek do Rzeczypospolitej z dnia 21.VIII.1986.
 • S. Czajka: Stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy, analiza socjologiczna, Warszawa 1986, PWN.
 • S. Czajka: Człowiek i jego potrzeby w procesie pracy, Warszawa 1984, PWE.
 • M. Cieślak: Przedsiębiorstwo jako samodzielna jednostka gospodarcza, w pracy: Elementy rachunku- ekonomicznego, pod redakcją Z. Hellwiga, Warszawa 1985, PWE.
 • B. Czarniawska: Motywacyjne problemy zarządzania, Warszawa 1980, PWN.
 • M. Czechowski, M. Tazbir: Eksperymentalne zasady wynagradzania pracowników w Łódzkich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju "Uniontex", Ekonomika i Organizacja pracy nr 3/1984.
 • A . Czechowski; R. Kośmider: System motywacji w Fabryce Silników Elektrycznych "Ema-Besel" w Brzegu, Ekonomika i Organizacja pracy nr 3/1984.
 • A. Cyndecki, L. Ząbkowicz: Działania humanizacyjne w zakładzie pracy, IWCRZZ, Warszawa 1976.
 • Z. Chróścicki: Zarządzanie przez cele w warunkach przedsiębiorstwa socjalistycznego, Warszawa 1978.
 • K. Daszkiewicz: Traktat o złej robocie, Warszawa 1984, KIW.
 • R. Dolczewski: Przedsiębiorstwo - podstawowe ogniwo w systemie społeczno-gospodarczym, Warszawa 1979, PWE.
 • J. Dubrowski, M. Mielników:, B. Cetkin, Naukowa organizacja pracy, Warszawa 1980, PWE.
 • D. Dubnin: Praktyczna psychologia zarządzania, Warszawa 1978, PWN.
 • J. Elbanowski: W obronie PFAZ, Życie Gospodarcze z dnia 10.11.1983.
 • Z. Foderowicz: Wielka Organizacja Gospodarcze, Produkcja dodana, zysk, fundusze, Warszawa 1976.
 • B. Fick: Bodźce ekonomiczne w przemyśle, Warszawa 1965, PWE.
 • W. Gabrusewicz: Stymulowanie efektywności czynnika pracy w przedsiębiorstwie, w pracy: Zmiany w systemie zarządzania przedsiębiorstwem w latach 1986-1990, PTE, Poznań 1986.
 • Gliszczyńska: Motywacje do pracy, Warszawa 1981, PWE.
 • X. Gliszczyńska: Psychologiczne badania motywacji w środowisku pracy, Warszawa 1981, PWE.
 • B. Gliński: Zarządzanie w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1985, PWE.
 • B. Gliński: System motywowania, w pracy: Funkcjonowanie gospodarki polskiej, Warszawa 1984, PWE.
 • B. Gliński, T. Kierczyński, A. Topiński: Zmiany w systemie zarządzania przemysłem, Warszawa 1975, KIW.
 • G . Gruszczyńska-Malec: Wartościowanie pracy, Katowice 1985.
 • L. Grela, M. Strumińska, Metody wzbogacania treści pracy na stanowiskach monotonnych, IPPiSS, Warszawa 1981.
 • Z. Hagel, E. Tabaczyński: Rachunek efektywności eksportu w polskim handlu zagranicznym, Warszawa 1978.
 • A. Holstein-Beck: Kierownicy o potrzebach pracowników, Zarządzanie nr 7/1986.
 • J. Ickiewicz: Skuteczność regulacyjnej funkcji PFAZ, Finanse nr 1/1985.
 • Z. Jacukowicz: Proporcje płac w Polsce, Warszawa 1975, PWE.
 • Z. Jacukowicz: Wykorzystanie analityczno-punktowej metody oceny pracy do kształtowania proporcji płac, w pracy: Polityka płac w przedsiębiorstwie, IPPiSS, Warszawa 1986.
 • Z. Jacukowicz: Poszukiwanie motywacyjnych systemów płac w krajach socjalistycznych i kapitalistycznych, Warszawa 1984, IPPiSS.
 • T. B. Jaworski: Demokracja w przedsiębiorstwie, Warszawa 1984, KiW.
 • M. Kabaj : System motywacji i płac w reformie gospodarczej, Warszawa, PWE, 1984.
 • M. Kabaj; FAZ - Warianty wyboru, Życie Gospodarcze z dnia 7.XI.1982.
 • M. Kabaj : Dynamiczna interpretacja wartościowania pracy, w pracy: Metody wartościowania pracy, Warszawa 1979, PWE.
 • M. Kabaj: Wartościowanie pracy, Życie Gospodarcze nr 27 i 46/1982.
 • M. Kabaj: Metody wartościowania pracy, Warszawa 1979, PWE.
 • J. Kaleta: Czy naprawdę nie mamy rezerw, Życie Gospodarcze z dnia 8.VI.1986.
 • W. Karpińska - Mizielińska: Reforma w oczach kadry, Życie Gospodarcze z dnia 7.IX.1986.
 • B. Kamiński, A. Łukaszewicz: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, Warszawa 1980, PWE.
 • F. Krawiec: Formy wynagradzania robotników w przedsiębiorstwach przemysłowych, Warszawa 1972, IWCRZZ.
 • W. Krencik: Licząc prawidłowo, Życie Gospodarcze z dnia 17.III. 1985.
 • W. Krencik: Polityka wzrostu płac w Polsce w długim okresie, Warszawa 1985.
 • W. Krencik: Badania polityki zatrudnienia i płac w gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1962, PWN.
 • W. Krencik: Podstawowe problemy płac a reforma gospodarcza, IPPiSS, Warszawa 1982.
 • W. Krencik: System kierowania politykę płac, Życie Gospodarcze z dnia 28.11.1982.
 • W. Krencik: Zakładowe systemy wynagradzania, IPPiSS, 1986.
 • T. Kierczyński, U. Wojciechowska: Przebudowa systemu finansowego przedsiębiorstwa w pracy: Funkcjonowanie gospodarki polskiej, Warszawa, PWE, 1984.
 • T. Kierczyński: Zależność między celami przedsiębiorstwa, Wektory nr 9/1985.
 • T. Kierczyński, U. Wojciechowska: Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych, Warszawa 1986, PWE.
 • J. Kwejt, Metody i strategia zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym, Warszawa 1970, PWE.
 • J. Kordaszewski: Ekonomika pracy stanowiska roboczego, Warszawa 1970.
 • J. Kordaszewski: Formy płac, Warszawa 1972, KiW.
 • H. Kozielecki: Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 1980.
 • A. K. Koźmiński, K. Obłój: Strategia zarządzania, w pracy: Współczesne koncepcje zarządzania, Warszawa 1985, PWN.
 • A. K. Koźmiński: Gospodarka w punkcie zwrotnym, Warszawa 1985, PWE.
 • M. Kowalska: Jaki cel taki wynik, Życie Gospodarcze nr 11/1988.
 • M. Kowalska: Zawiedzione nadzieje, Życie Gospodarcze z dnia 5.X.1986.
 • E. Kostowska: Idea równości społecznej, Warszawa 1983, WP.
 • T. Kotarbiński: Traktat o dobrej robocie, Ossolineum 1982.
 • J. Kluczyński, K. Opaliński, W. Włodarski : Edukacja i praca, Warszawa 1985, PWN.
 • J. Kluczyński: Kwalifikacje a rozwój gospodarczy, Warszawa 1970, PWN.
 • M. Kohn, C. Schooler: Praca a osobowość, studium współczesności, Warszawa 1986.
 • W. Kieżun: Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa 1977.
 • J. Kulpińska: Przesłanki rozwoju samorządu pracowniczego, w pracy: Funkcjonowanie gospodarki polskiej, Warszawa 1984.
 • O. Lange: Dzieła t. 3, Ekonomia Polityczna, Warszawa 1973, PWE.
 • J. F. Lis: Psychologiczne uwarunkowania w pracy, Humanizm Pracy nr 3-4/1970.
 • E. Lipiński, K. Marks: Zagadnienia współczesności, Warszawa 1969.
 • J. Łągowski: Polityka kadrowa w zakładzie pracy, Warszawa 1979, KiW.
 • A. Łukaszewicz: W sprawie koncepcji racjonalności ekonomicznej, w pracy: Teorie ekonomiczne a współczesne społeczeństwo, pod redakcją B. Kamińskiego i J. Kuliga, Warszawa 1981, PWE.
 • K. Marks: Pisma wybrane, Człowiek i Socjalizm, Warszawa 1979.
 • Z. Madej: Jeszcze nie do pary, Życie Gospodarcze z 11.1.1987.
 • A. Melich: Podstawy teorii gospodarowania, Warszawa 1985, PWE.
 • A . Melich: Sprawiedliwość a gospodarowanie w zakładzie pracy, Warszawa 1985, IWZZ.
 • A. Melich: Problemy płac w Polsce, w pracy: Polityka płac w przedsiębiorstwie, IPPiSS, Warszawa 1980.
 • A. Melich: Technika płac i kierunki jej usprawnienia, Warszawa 1972, PWE.
 • A . Melich: Polityka płac i dochodów a problemy społeczne w świetle reformy gospodarczej, w pracy: Polityka społeczna a reforma gospodarcza w pierwszym roku jej wdrażania, Materiały i Studia Opolskie, Zeszyt 48, Opole 83.
 • A . Melich: Rachunek ekonomiczny w gospodarce socjalistycznej, praca zbiorowa, Warszawa 1978, PWE.
 • A. Melich: Podstawy teorii płac w socjalizmie, Warszawa 1973.
 • M. Mieszczankowski: Wynik finansowy a wzrost płac, o systemie obciążeń na rzecz PFAZ, Życie Gospodarcze nr 26/85.
 • M. Mieszczankowski: Fiskus a finanse przedsiębiorstw, Życie Gospodarcze z dnia 17.VIII.1986.
 • Z. Morecka: Społeczne aspekty gospodarowania, Warszawa 1981, PWE.
 • Z. Morecka: Problemy motywacji w świetle nauk ekonomicznych, Prakseologia nr 25/1966.
 • Z. Morecka: Niektóre aspekty polityki płac, w pracy: Ekonomia Polityczna Socjalizmu, Warszawa 1971, PWE.
 • Z. Morecka: Płace w przemyśle PRL, Warszawa 1966.
 • M. Morawiński: Demokracja przemysłowa a polityka, Życie Gospodarcze z dnia 31.VIII.1986.
 • D. Mc Gregor: Motivation and Personality, New York 1960.
 • F. Murawski: Instrumenty ekonomiczno-finansowe sterowania jednostkami gospodarczymi, w pracy: Zarys systemu funkcjonowania przemysłowych jednostek inicjujących, Warszawa 1975.
 • J. Mujżel: Krytyczne ogniwo, Życie Gospodarcze nr 49/87.
 • J. Mujżel, Sz. Jakubowicz: Funkcjonowanie gospodarki polskiej, doświadczenia, problemy, tendencje, Warszawa 1984, PWE.
 • J . Mujżel: Racjonalność gospodarowania na tle problemów systemu funkcjonowania w gospodarce socjalistycznej, w pracy: Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, pod redakcje B. Kamińskiego, A. Łukaszewicza, Warszawa 1980, PWE.
 • Motywacyjne problemy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Materiały konferencyjne, TNOIK, Poznań 1985.
 • M. Nasiłowski: Socjalistyczny system gospodarowania w Polsce, Warszawa 1987, PWE.
 • M. Olędzki: Zatrudnienie i jakość pracy, Ze stanowiska nauki o polityce społecznej, Warszawa 1985, PWE.
 • M. Olędzki : Zatrudnienie społecznie racjonalne, propozycje współdziałania, Warszawa 1985, IWZZ.
 • Ocena funkcjonowania zakładowych systemów wynagradzania przedłożona Sejmowi przez Radę Ministrów z dnia 24.III.1986.
 • Opinia Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie na temat raportu o realizacji reformy gospodarczej, Reforma Gospodarcza, dodatek do Rzeczypospolitej z dnia 15.VIII.1985.
 • Opracowanie w ramach realizacji problemu międzyresortowego MR III.4., Człowiek i praca, pod kierownictwem M. Przedpelskiego, Czynniki i mechanizmy zróżnicowania płac i dochodów pozapłacowych w przymyśle, Poznań 1985.
 • Organizacja tworzenia zakładowych systemów wynagradzania, Materiały konferencyjne, TNOiK, Poznań 1984.
 • J. Pajestka: Kształtowanie procesu rozwoju, Racjonalność i manowce polityki, Warszawa 1983, PWE.
 • J. Pajestka: Sposób funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Warszawa 1979.
 • J. Pajestka: O raporcie po trzech latach, Życie Gospodarcze nr 37/1985.
 • L. Pasieczny: Zarys ekonomiki przedsiębiorstwa, IWCRZZ, Warszawa 1972.
 • K. Pawelczyk: Fatalny stereotyp, Zycie Gospodarcze z 21.11.1988.
 • M. Pohorille: Potrzeby, podział, konsumpcja, Warszawa 1985, PWE.
 • M. Pohorille: Trzy "S" i trzy "R", Zycie Gospodarcze z dnia 5.IX.1982.
 • K. Porwit: System planowania, Warszawa 1982, PWE.
 • Ponad ekonomią, Wybrał i przełożył J. Grosfeld, Warszawa 1985, PIW.
 • T. Pszczołowski: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, 1978.
 • Przemiany systemu pracy w PRL w latach 1982-2000, Zbiór studiów pod redakcją J. Kordaszewskiego, Warszawa 1984, PAN.
 • Plenarne posiedzenie Komisji do Spraw Reformy Gospodarczej, Reforma Gospodarcza, dodatek do Rzeczypospolitej z dnia 13.XI.1986.
 • Raport Konsultacyjnej Rady Gospodarczej, Gospodarka 1981-85, Życie Gospodarcze z dnia 20.IV.1986.
 • J. Reykowski: Teoria motywacji a zarządzanie, Warszawa 1979, PWE.
 • S. Rogowski: Ocena funkcjonowania miernika produkcji sprzedanej oraz PFAZ, Finanse nr 3/1985.
 • P . Rybicki: Struktura społecznego świata, Studia z teorii społecznej, Warszawa 1979.
 • J. Rychlewski: Wzrost płac w przemyśle w latach 1978- 1985, analiza w aspekcie podziału, w pracy: Polityka płac w przedsiębiorstwie, iPPiSS, Warszawa 1986.
 • A. Sarapata : Praca robotnika, Warszawa 1986, IWZZ.
 • M. Sadownik: Kierownicy i specjaliści w usprawnianiu zarządzania, Warszawa 1983.
 • A . Sajkiewicz: System wynagradzania w zarządzeniu współczesnym przedsiębiorstwem, Materiały na konferencję TNOiK, Poznań 1987.
 • A. Sajkiewicz: System organizacji pracy, w pracy: Ekonomia pracy, praca zbiorowa pod redakcją A. Sajkiewicz, Warszawa 1977, PWE.
 • J. Szreter: Grupowa organizacja pracy, Wiadomości i Propozycje nr 37/86.
 • W. Szubert: Jakość i efektywność pracy, IPPiSS, 1977.
 • P. Sulmicki: Planowanie i zarządzanie gospodarcze, Warszawa 1973, PWE.
 • Z. Szeliga: Przeciw podatkowi - za podatkiem, Polityka z dnia 16.IV.1983.
 • S. Spotan : System taryfikacyjny w Polsce, MPPiSS, Warszawa 1977.
 • A . Smith: Bogactwo narodów, t.l, Warszawa 1953.
 • S. Smoleński: Płace pracowników umysłowych w przemyśle okrętowych, Gdańsk 1972.
 • Z. Studniarek: Podstawowe elementy analitycznej metody kwalifikowania pracy na stanowiskach nierobotniczych, TNOiK, Poznań 1984.
 • J. Szczepański: Instrumenty finansowe a efektywność, Finanse nr 6/1985.
 • S. Szpalerski: Motywacyjne rodzaje premii, PTE, Warszawa 1986.
 • Z. Szeliga: Dać czy umożliwiać, Rzeczypospolita z dnia 14.IV.1982.
 • Style zarządzania, Teoria i praktyka, praca zbiorowa, Warszawa 1975.
 • M. Sochacka - Krysiak: Polityka podatkowa,. materiały konferencyjne, SGPIS, Warszawa 1975.
 • F. Skalniak: Systemy finansowe w wybranych krajach socjalistycznych, Finanse nr 18/84.
 • W. Trzeciakowski: System nagradzania produkcji eksportowej nowym instrumentem kierowania gospodarczego, Gospodarka Planowa 1966 nr 8-9.
 • A. Toffler: Szok przyszłości, Warszawa 1974, PIW.
 • Uniwersalna metoda wartościowania pracy - UMEWAP-85, Służba Pracownicza, nr 6/86.
 • Uniwersalna metoda wartościowania pracy - UMEWAP-87 - Reforma Gospodarcza, dodatek do Rzeczypospolitej nr 103/87.
 • J. Unolt : Zasady racjonalnego doboru form płac w przedsiębiorstwie, Materiały konferencyjne, PTE, Poznań 1984.
 • U. Wojciechowska: Podatek dochodowy i obciążenia na FAZ, Życie Gospodarcze z dnia 2.X.1986.
 • U. Wojciechowska: Polityka w praktyce, Zycie Gospodarcze z dnia 13.IV.1986.
 • U. Wojciechowska: Kosmetyka nie wystarczy, Życie Gospodarcze z dnia 7.IX.1982.
 • W. Wilczyński: Rachunek ekonomiczny a mechanizm rynkowy, Warszawa 1965.
 • W. Wilczyński: Polska reforma gospodarcza po czterech latach a kryteria oceny systemów ekonomicznych, IEP-AE, Poznań 85.
 • W. Wilczyński: Polska reforma gospodarcza a teoria ekonomiczna socjalizmu, w opracowaniu: Zreformowany system funkcjonowania gospodarki PRL, Warszawa 1985, PTE.
 • W. Wilczyński: Z teorii i praktyki doskonalenia systemów ekonomicznych, Poznańskie Roczniki Ekonomiczne, tom XXX za lata 1979-80, Warszawa - Poznań 1984.
 • W. Wilczyński: Socjalistyczne stosunki produkcji a system funkcjonowania, w pracy: Stosunki produkcji i ich ewolucja pod redakcją J. Lewandowskiego i R. Wolniaka, Warszawa 1981, PWN.
 • W. Wilczyński: Makro- i mikroekonomiczne kryteria wyboru oraz problemy integracji, Gospodarka Planowa nr 2/1979.
 • S. Winnicki: Kryzys motywacji pracy a zarządzanie we współczesnym kapitalizmie, Lublin 1980.
 • A . Wit: Samorząd załogi w ocenie NIK, Zarządzenie nr 1/86.
 • Wnioski kierunkowe z raportu o przebiegu i wynikach wdrażania reformy gospodarczej w latach 1981-85, Reforma Gospodarcza, dodatek do Rzeczypospolitej z dnia 25.VI.1986.
 • Wiadomości i propozycje (dodatek do Przeglądu Technicznego) nr 9/86, 15/86, 25/86, 38/86, 40/86.
 • Wywiad z prof. Cz. Bobrowskim, Życie Warszawy z dnia 1-2 listopada 1980.
 • Wywiad z prof. Z. Sadowskim, Od nakazu do szacunku, Życie Gospodarcze nr 16/85.
 • J. Teczke: Style i techniki zarządzania w: Organizacja i zarządzanie, pod redakcją A. Stabryły i O. Trzecienieckiego, Warszawa 1986.
 • Wystąpienie M. Gorywody na posiedzeniu Sejmu, Trybuna Ludu z dnia 24.X.1986.
 • Zakładowe systemy wynagradzania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Materiały konferencyjne, TNOIK, Poznań 1986.
 • Zakładowy system wynagradzania, Materiały konferencyjne, PTE, Poznań 1984.
 • B. Zielonka: Stymulacja społeczna i zawodowo-kwalifikacyjna w warunkach produkcji potokowej, IPPiSS, Warszawa 1979.
 • W. Zieleniewski: Organizacja i Zarządzanie, Warszawa 1970, PWE.
 • W. Ziółkowska: Formy powiązań producentów z eksporterami, materiały konferencyjne, Zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwami handlu zagranicznego w Polsce, Poznań-Bydgoszcz 1978.
 • W. Ziółkowska: Ekonomiczne aspekty poprawy efektywności gospodarowania, Materiały1 konferencyjne, PTE, Poznań 1979.
 • W. Ziółkowska: System wynagradzania w Wielkopolskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego, Ekonomika i Organizacja nr 3/1984.
 • W. Ziółkowska: Relacje płac a efektywność pracy, Ekonomika i Organizacja Pracy nr 3/1986.
 • B. Ziemianin: Opinia w sprawie zgodności projektu ustawy zmieniającej kodeks pracy w części dotyczącej układów zbiorowych z założeniami reformy gospodarczej, Zycie Gospodarcze z dnia 15.X.1986.
 • K. Zimniewicz: Nauka o organizacji i zarządzaniu, Poznań - Warszawa 1984, PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455531

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.