PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 7 | nr 19 Osoba, wspólnota, polityka | 107--131
Tytuł artykułu

Osobotwórcza rola rodziny w religii Starego Testamentu

Warianty tytułu
Family and the Formation of Personhood in the Old Testament Covenant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Artykuł ukazuje osobotwórcze znaczenie rodziny w przymierzu Starego Testamentu. W starotestamentalnym objawieniu Boga dokonuje się demitologizacja ludzkiej seksualności, której efektem jest oczyszczenie obrazu transcendentnego Boga z seksualnych odniesień. Płynąca z niej sekularyzacja ludzkiej seksualności nie oznacza wyłączenia jej ze sfery świętej, ale ukazuje płciowość jako część dzieła stworzenia, wiążąc ją z odpowiedzialnością rozumnego i wolnego człowieka oraz ze szczególnym błogosławieństwem Boga. Takie oczyszczenie pozwala w miłości mężczyzny i kobiety dostrzec sposób realizowania się przymierza z Bogiem, jak również obraz tego przymierza.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł wpisuje się w nurt historycznych badań nad antropologią relacyjną i krytyczną refleksję nad kulturą czasów współczesnych. Jego celem jest ukazanie religijnego i osobotwórczego znaczenia rodziny w strukturze przymierza Starego Testamentu.

PROCES WYWODU: Osobotwórcza rola rodziny unaocznia się w historii Abrahama, w której widoczne jest, że przymierze nie ma wypełnić się przez samo płodzenie potomstwa, ale poprzez wychowanie dzieci, mające religijny charakter, dokonujące się w przestrzeni rodzinnej i łączące się z przekonaniem o budowaniu siły narodu. Bardzo ważnym elementem tego wychowania jest rodzinna liturgia, z właściwym jej prymatem ojca, odsyłającym do prymatu Boga Ojca. Szczególna rola ojca ukazuje się w trzech celebracjach: przyniesienia do świątyni i wykupu pierworodnego syna, obrzezania oraz paschy.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Religia Starego Testamentu ma charakter osobotwórczy, tzn. prowadzi do ujawnienia, oświetlenia i dowartościowania podstawowych wymiarów osoby, takich jak: znaczenie płci, relacyjny charakter osoby ze względu na jej zróżnicowanie płciowe, znaczenie ojcostwa, macierzyństwa i ludzkiej płodności.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Odczytanie znaczenia tych rodzinnych uroczystości może mieć znaczenie także dzisiaj dla pogłębienia więzi rodzinnych i zrozumienia roli rytuałów społecznych oraz religijnych w budowaniu rodziny, która pozostaje pierwszym i podstawowym miejscem tworzenia dojrzałej osobowości każdego człowieka, mężczyzny i kobiety. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The article shows the importance that the family plays in the Old Testament covenant in the formation of personhood of the family members. The revelation of the Old Testament demythologizes human sexuality, i.e. purifies the image of the transcendent God from any sexual references. This secularization of human sexuality does not mean a radical detachment from the sacred sphere, but rather it presents sexuality as a part of God's creation and binds it with the responsibility of rational and free human beings, endowed with God's special blessing. This purification indicates that the fruitful love between man and woman is a realization of the covenant with God as well as the image of the covenant.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article is a part of historical research in relational anthropology and critical reflection on modernity and its culture. It shows the importance that the family plays in the Old Testament covenant in the formation of personhood.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION AND RESEARCH RE - SULTS: The role of the family in formation of the personhood of the family members is made visible in the story of Abraham, in which the covenant is fulfilled by the procreation of offspring, but also through the religious formation of children in order to build the strength of the Chosen People. A key element to this religious formation is a family liturgy, which is presided by the father - the earthly image of God the Father. The special role of the father appears in three liturgical home celebrations: redeeming the firstborn son; the circumcision and the Passover.

RESEARCH RESULTS: Religion of the Old Testament plays an important role in the formation of personhood, i.e. leads to the disclosure, illumination and appreciation of the fundamental dimensions of the person, such as: the importance of sexual difference, relational character of a person because of their sexual difference, the importance of fatherhood, motherhood and human fertility.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Recovery and a proper interpretation of the importance of these family celebrations can be particularly valuable today in order to deepen the family ties and understand the role of the social and religious rituals in the building of family, which remains first and fundamental place where a mature personality of every man and woman is created. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Strony
107--131
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Bibliografia
 • Atkinson, J.C. (2014). Biblical and theological foundations of the family. The Domestic Church. Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
 • Barclay, W. (1959). Train up a Child: Educational Ideals in the Ancient World. Philadelphia: Westminster Press.
 • Cullman, O. (1964). Christ and Time, The Primitive Christian Conception of the Time and History. Philadelphia: Westminster John Knox Press.
 • De Vries, S.P. (1999). Obrzędy i symbole Żydów, przekład A. Borowski. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Deodato, G. (2008). La persona in San Tommaso d'Aquino: gli inediti apporti tommasiani per una fondazione cristologica e metafisica della relazione in antropologia. Roma: Soveria Mannelli.
 • Eberly, D.E. (1999). Restating Civil Society Through Fatherhood. W: D.E. Eberly (Ed.), The Faith Factor in Fatherhood. Renewing the Sacred Vocation of Fathehood. Lanham: Lexington Books.
 • Eliade, M. (1993). Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski. Łódź: Wydawnictwo Opus.
 • Gawkowska, A. (2004). Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Kaplan, A. (2011). Waters of Eden. The Mystery of Mikvach. New York: NCSY.
 • Kaufman, M. (1992). Love, Marriage, and Family in the Jewish Law and Tradition. Northvale N.J.: Jason Aronson, Inc.
 • Merill, E.H. (2003). Teologia Pięcioksięgu. W: R.B. Zuck (red.), Teologia biblijna Starego Testamentu. Warszawa: Chrześcijański Instytut Biblijny.
 • Miller, J.W. (1990). Biblical Faith and Fathering: Why We Call God "Father". Mahwa: Paulist.
 • Moltmann, J. (1995). Bóg w stworzeniu, przekład Z. Danielewicz. Kraków: Znak.
 • Rad, G. von. (1986). Teologia Starego Testamentu, przeł. Bogusław Widła. Warszawa: Pax.
 • Schillebeeckx, E. (1976). Marriage: Secular Reality and Saving Mystery. London: Wheaton & Co. Ltd.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.