PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 83 | 63--75
Tytuł artykułu

Gini Index as an Irregularity Analysis Tool of Students' Marks Distribution in a Quality Assurance Process at University

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wskaźnik Giniego jako narzędzie analizy nierównomierności rozkładu ocen studentów w procesie zapewniania jakości kształcenia na uczelni wyższej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Znowelizowana Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wymusiła na uczelniach wyższych wdrożenie wielu projakościowych zmian w systemie kształcenia, w tym m.in. budowy programów studiów opartych na efektach kształcenia, określenia szczegółowych metod dydaktycznych umożliwiających osiągnięcie tych efektów przez studentów oraz sposobów oceny stopnia ich osiągnięcia. Uczelnie mają także obowiązek budowy wewnętrznego systemu zapewniania i doskonalenia jakości. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań z zakresu analizy nierównomierności rozkładu ocen studentów, z wykorzystaniem wskaźnika Giniego jako narzędzia wspomagającego funkcjonowanie tego systemu. Według autorów stosowanie ww. wskaźnika może skutecznie wspomagać identyfikację tych elementów programu studiów, które mogą negatywnie oddziaływać na jakość. W celu lepszego zobrazowania istoty wskaźnika Giniego przedstawiono sposób jego obliczania i interpretacji w ramach analizy rozkładów ocen na przykładzie danych z systemu USOS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.(abstrakt oryginalny)
EN
The amended Law on Higher Education has forced universities to implement a number of pro-quality changes in the educational system, including building programs of study based on learning outcomes, determining the specific teaching methods, and specifying ways to assess the degree of student achievements. Universities are also obliged to build an internal system of quality assurance and improvement. This paper presents the results of the irregularities analysis in the students marks distribution using the Gini index (ratio) as a tool supporting this system. According to the authors, the use of this ratio can effectively help to identify those elements of the study program that may adversely affect its quality. In order to better illustrate the efficacy of this method, the Gini index was calculated and interpreted for distributions of student marks using example data from the USOS University of Economics in Wroclaw.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Aczel A. 2011. Statystyka w zarządzaniu. Warszawa, PWN. [in Polish]
 • Antczak E., Żółtaszek A. 2009. Mierniki koncentracji przestrzennej w analizie aktywności ekonomicznej ludności w Polsce [Selected indexes of spatial concentration in the analysis of human economic activity in Poland]. Pr. Nauk. UE Wroc., Ser. Taksonomia 47, 341-348. [in Polish]
 • Buga J., Kassyk-Rokicka H. 2003. Podstawy statystyki opisowej. Warszawa, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG. [in Polish]
 • Chmielecka E. 2010. Zewnętrzne i wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia a Krajowe Ramy Kwalifikacji, w: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa, Wydaw. MNiSW, 135-137. [in Polish]
 • Kotarbiński T. 1986. Elementy teorii poznania i logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa, PWN. [in Polish]
 • Lerman R., Yitzhaki S. 1984. A note on the calculation and interpretation of the Gini index. Econ. Lett. 15, 363-368.
 • Marcinkowska I., Ruzik A., Strawiński P. 2008. Badanie struktury i zmian rozkładu wynagrodzeń w Polsce. Warszawa, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. [in Polish]
 • Panek T. 2007. Statystyka społeczna. Warszawa, PWE. [in Polish]
 • Paradysz J. 2009. Spisy jako źródło informacji o warunkach życia ludności w Polsce [Census as a source of information on the living conditions of the population in Poland]. Wiad. Statyst. (7), 1-9. [in Polish]
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. DzU z 2011 r., nr 253, poz. 1520. [in Polish]
 • Saryusz-Wolski T. 2010. Projektowanie programu zajęć dydaktycznych (sylabus) z wykorzystaniem efektów kształcenia, w: Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa, MNiSW, 103-111. [in Polish]
 • Toruński J., Wyrębek H. 2009. Kierunki i narzędzia doskonalenia jakości kształcenia [Directions and tools of improving the quality of the education]. Zesz. Nauk. Akad. Podl. Siedl., Ser. Administracja i Zarządzanie 10, 56-68. [in Polish]
 • Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. DzU z 2011 r., nr 84, poz. 455. [in Polish]
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU z 2005 r., nr 164, poz. 1365, z późn. zm. [in Polish]
 • Wierzbiński J. 2006. Statystyka opisowa. Warszawa, Wydaw. Nauk. UWarsz. [in Polish]
 • Zimny A. 2010. Statystyka opisowa. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Konin, Wydaw. PWSZ.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455731

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.