PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 4 (12) | 9--21
Tytuł artykułu

Eksport według klasy wielkości przedsiębiorstw - analiza struktury

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Export by Enterprise Size Class - Structure Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W projekcie Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wśród zagrożeń polskiego rozwoju wskazano m.in. na koncentrację ekspansji zagranicznej w grupie dużych firm, często powiązanych z kapitałem zagranicznym, przy czym jedynie 6 polskich firm można określić mianem światowych czempionów. W związku z tym strategia zakłada wsparcie potencjału rozwoju międzynarodowego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które samodzielnie kształtują swoją ścieżkę ekspansji. Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny koncentracji polskiego eksportu w obrębie działów (2-cyfrowy poziom agregacji) polskiego przetwórstwa przemysłowego według wielkości przedsiębiorstw. Znajomość odmienności struktur w poszczególnych branżach może stanowić istotną przesłankę do prowadzenia adekwatnej polityki eksportowej. Do celów analizy dokonano grupowania działów metodą eliminacji wektorów zaproponowaną przez Chomątowskiego i Sokołowskiego [1978]. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z bazy danych Eurostatu o handlu zagranicznym według cech przedsiębiorstw za 2013 rok. Zastosowana metoda taksonomii struktur pozwoliła podzielić sekcję przetwórstwo przemysłowe na trzy grupy działów: grupę, w której eksport był zdominowany przez sektor dużych przedsiębiorstw (działy: produkcja wyrobów tytoniowych, produkcja wyrobów farmaceutycznych, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) z udziałem dużych podmiotów w eksporcie wynoszącym 93%, średnich - 5,1%, małych 1,3% i mikro - 0,6%; grupę działów obejmującą: produkcję wyrobów tekstylnych, produkcję odzieży, produkcję skór i wyrobów skórzanych, poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji, produkcję wyrobów z metali), w której sektor średnich przedsiębiorstw generował 41,8% eksportu, tj. część zbliżoną do dużych przedsiębiorstw (40,1%), przy udziale małych podmiotów wynoszącym 14,4% , a mikro - 3,8% oraz grupę pozostałych działów, w której udziały poszczególnych klas wielkości przedsiębiorstw: dużych, średnich, małych i mikro wynosiły odpowiednio: 71,3%, 20,5%, 6,4% i 1,8%. Z przeprowadzonego grupowania można wnioskować, że występujące zróżnicowanie roli poszczególnych klas eksporterów według ich wielkości może stanowić głos w dyskusji dotyczącej polityki eksportowej. Nie jest jednak jasne, w obrębie których zidentyfikowanych w badaniu grup działów przemysłu wsparcie powinno się koncentrować. Czy miałyby to być działy, w których, ceteris paribus, eksport jest zdominowany przez duże podmioty i w których relatywnie wysoka wartość eksportu przypada w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo (grupa III), czy raczej grupa II, w której sektor średnich przedsiębiorstw nie ustępuje dużym, ale przeciętna intensywność eksportu jest niska, czy też grupa I, w której wartość eksportu w przeliczeniu na jednego eksportera jest zbliżona lub nieco wyższa od średniej wszystkich działów sekcji przetwórstwo przemysłowe, a udział sektora dużych podmiotów jest przeważający przy jednoczesnym znaczącym udziale pozostałych klas przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The draft strategy for the responsible development indicates among the threats for Polish economic development path the problem of concentration of foreign expansion in the group of large companies which are often linked to foreign capital. At the same time only 6 of Polish companies are identified as world champions. Therefore, the strategy assumes supporting the potential of international development of small and medium-sized enterprises, which are able to independently shape their path of expansion. The study attempts to assess the concentration of Polish exports within the manufacturing divisions (2-digit level of aggregation) using data on exports by company size. Knowledge on the diversity of the groups' export structures can be an important prerequisite for providing an adequate export policy. The classification of NACE divisions into groups of similar structure was carried out by vector elimination method [Chomątowski, Sokołowski 1978]. The study used data coming from the Eurostat database on trade by business characteristics for 2013. The method of structure taxonomy allowed to divide the manufacturing section into three following groups: a group in which export was dominated by the large enterprise size class (divisions: manufacture of tobacco products, manufacture of pharmaceutical products, manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers) - with the 93% share of large entities class, 5.1% share of medium-sized companies, 1.3% share of small companies and 0.6% of microenterprises' participation; a group of divisions including: manufacture of textiles, manufacture of wearing apparel, manufacture of leather and related products, printing and reproduction of recorded media, manufacture of metal products, in which medium-sized enterprises sector generated 41.8% of exports, i.e. a share that is similar to that of large enterprises (40.1%), with the 14.4% participation of small entities and 3.8% share of microenterprises, and a group of other NACE divisions in which the shares of each size class (large, medium, small and microenterprises) equalled to: 71.3% 20.5%, 6.4% and 1.8% respectively. It can be concluded basing on the conducted taxonomy analysis that the existing differences in the role of each size class of enterprises in generating exports can be a voice in the discussion on export policy. It is not clear, however, which of the identified groups of divisions the support should concentrate on. Should it concentrate on the divisions, which export is dominated ceteris paribus by big players and in which relatively high export value falls per one enterprise (group III), or a group II, in which the share of medium-sized enterprises is similar to that of large companies, but the average intensity of exports is rather low, or group I, in which the value of exports per enterprise is similar or slightly higher than the average for section C with the predominant role of large enterprises, but at the same time a significant share of the other size classes of enterprises.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Cieślik J., 2010, Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje - implikacje dla polityki gospodarczej, Akademia Leona Koźmińskiego. Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa, listopad, http://www.seipa.edu.pl/s/p/artykuly/92/921/Cieslik%20Internacjonalizacja%202010.pdf.
 • Chomątowski, S., Sokołowski A., 1978, Taksonomia struktur, Przegląd Statystyczny, nr 2, s. 217-226.
 • GUS, 2016, Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2015, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_by_enterprise_characteristics.
 • http://www.konsultacje.gov.pl/node/4257.
 • http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/krajowe-inteligentne-specjalizacje/.
 • Kukuła K., 2007, Z problematyki badań nad strukturą agrarną w Polsce w ujęciu przestrzenny, Scientiarum Polonorum - Oeconomia, nr 6(4), s. 19-27.
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • MR, 2016a, Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf.
 • MR, 2016b, Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/23504/projekt_SOR_29072016.pdf.
 • Panek T., Zwierzchowski J.K., 2013, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej: teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • PARP, 2014, Ewaluacja potencjału eksportowego przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa.
 • PARP, 2015, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa.
 • Pluciński E.M., 2015, Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.