PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | z. 150 | 58--81
Tytuł artykułu

Ocena metod przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Warianty tytułu
Assessment of methods to counteract money laundering
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest analizie i krytycznej ocenie metod zwalczania jednego z najpoważniejszych przestępstw gospodarczych współczesnego świata, jakim jest pranie brudnych pieniędzy. Składa się z pięciu rozdziałów oraz podsumowania. Wprowadzenie, stanowiące rozdział pierwszy, obejmuje zagadnienia wstępne. W drugim rozdziale pokrótce zwrócono uwagę na aspekt historyczny prania brudnych pieniędzy, a także określono istotę tego procederu. Rozdział trzeci (podzielony na trzy podrozdziały poprzedzone wstępem motywującym przyjęty podział) skrótowo charakteryzuje opisane w literaturze przedmiotu metody prania brudnych pieniędzy (w fazie umiejscawiania, w fazie maskowania, w fazie integracji), skupiając się na ich najważniejszych wyróżnikach. W rozdziale czwartym przywołano metody przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Rozdział piąty stanowi analityczną część artykułu - dokonuje się w niej oceny ww. metod, wynikających z zapisów prawnych przywołanych w rozdziale czwartym. Podjęta ocena metod przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy jest dwupłaszczyznowa (zaprezentowana w formie tabeli): wyróżnia się zarówno mocne, jak i słabe strony poszczególnych metod. Omówienie tabeli znajduje się podsumowaniu niniejszego artykułu. Sformułowano w nim również wniosek wynikający z całości opracowania, że proces przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy jest złożony i nie może ograniczać się do działań jednostkowych. Autor dowodzi, że tylko działania długofalowe, podejmowane we współpracy różnych organów, działania międzynarodowe dadzą możliwość ograniczenia przedmiotowego procederu. Słowa kluczowe: pranie brudnych pieniędzy, metody przeciwdziałania, ocena metod, przestępstwo gospodarcze, regulacje prawne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article entitled Assessment of Methods to Counteract Money Laundering is devoted to the analysis and critical assessment of the methods of fighting one of the most important business crimes of the contemporary world, i.e. money laundering. The article consists of four parts, introduction and summary. The introduction includes some lead-in issues. The first chapter briefly discusses the historical aspects of money laundering as well as the idea of this illegal practice. The second chapter, which is divided into three sub-chapter preceded by an introduction explaining the division into subsequent sub-chapters), outlines money laundering methods described in the literature focusing of their most important characteristics. The third chapter discusses the methods of counteracting money laundering. The fourth chapter is an analytical part of the article- it assesses the aforementioned methods resulting from legal regulations discussed in the third chapter. The assessment of methods of counteracting money laundering is made on two planes (presented in a table) indicating strong as well as weak points of all the methods. In the same chapter there are conclusions formulated on the basis of the table content. Chapter five summarises the article, which indicates that the process of counteracting money laundering is complex and it cannot be confined to single-time actions. The author claims that only long term activities pursued in cooperation of different organisations, including international activities will give rise to the limitation of this illegal practice. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Gołębiewska E., Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Difin, Warszawa 2014.
 • Grzywacz J., Pranie brudnych pieniędzy: metody, raje podatkowe, zwalczanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Smolak M., Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego" 2013, nr 9 (5), s. 302.
 • Sobociński P., Więcaszek-Kuczyńska L., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy przez operatorów świadczących usługi pocztowe - aspekty wybrane, w: Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, red. W. Kitler, M. Marszałek, AON, Warszawa 2014, s. 260-274.
 • Wąsowski K., Pranie brudnych pieniędzy, "Materiały i Studia NBP" 2001, nr 121.
 • Wójcik J., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Zakamycze, Kraków 2004.
 • http://edziennik.policja.gov.pl/DU_KGP/2014/40/akt.pdf, dostęp 8.11.2015.
 • http://www.abw.gov.pl/pl/wolnytekst/69, dok.html, dostęp 11.04.2015.
 • http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849 &rid=1, dostęp 07.11.2015.
 • http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:309:0015:0036: pl:PDF, dostęp 24.01.2015.
 • http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=025ebc40-536e-49eb-b- -78e-cf20e85e8289&groupId=764034, dostęp 24.01.2015.
 • http://www.strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/monitoring/moneyval/, dostęp 8.11.2015.
 • Raport Pranie Pieniędzy, Chmielniak Adwokaci we współpracy z Kroll Ontrack, http://bialekolnierzyki.com.pl/wp-content/uploads/2014/12/Pranie_Pieniedzy_ RAPORT_2014.pdf, dostęp 11.04.2015.
 • Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 01.08.2006 r. ustanawiająca środki wykonawcze do Dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do definicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak również w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad należytej staranności wobec klienta oraz wyłączenia z uwagi na działalność finansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.11.2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 z dnia 15.06.2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające decyzję 2009/62/WE.
 • Rozporządzenie Rady z dnia 20.01.2014 r. zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 267/2012 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz Dyrektywę Komisji 2006/70/WE.
 • Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. nr 116, poz. 1216) - wersja archiwalna.
 • Ustawa z dnia 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1317) - akt archiwalny.
 • Ustawa z dnia 12.10.1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz.U. nr 126, poz. 615) - akt archiwalny.
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr140, poz. 939) - wersja archiwalna.
 • Ustawa z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.) - akt obowiązujący. 11. Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 455) - akt obowiązujący. 12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.). 13. Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 01.08.2006. 14. Dziennik Urzędowy NBP, nr 18 z dnia 05.08.1998. 15. Zarządzenie wydane na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 31.01.1989 r. o Narodowym Banku Polskim.
 • Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 455) - akt obowiązujący.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.).
 • Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 01.08.2006.
 • Dziennik Urzędowy NBP, nr 18 z dnia 05.08.1998.
 • Zarządzenie wydane na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 31.01.1989 r. o Narodowym Banku Polskim.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171455999

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.