PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 38 | nr 111 | 103--110
Tytuł artykułu

Wpływ aktywności badawczo-rozwojowej na innowacyjność przedsiębiorstw sektora transportowego we wschodniej Polsce

Warianty tytułu
The impact of Research and Development Activity on Innovativeness in Transport Related Enterprises in Eastern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wdrażanie innowacji technologicznych w zakresie produktu czy procesu jest związane z realizacją różnych celów i skutków. Istnieje wiele strategii rozwoju. Jedna z nich wykorzystuje działalność B+R jako główne źródło innowacji. Niniejszy artykuł dotyczy roli działalności B+R w przedsiębiorstwach w świetle uwarunkowań gospodarczych, jakie wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej. W artykule przedstawiono fakt, że mechanizmy innowacji są w dużej mierze związane z aktywnością w sferze B+R. Uwarunkowanie to określaj aktualny kształt systemów innowacyjnych w Polsce. Głównym celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wyników badania dotyczącego określenia wpływu aktywności w zakresie B+R na innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych sektora transportowego w Polsce Wschodniej. Aktywność innowacyjna w szczególności uwzględnia wdrażanie nowych/udoskonalonych rozwiązań (produktów i procesów) oraz kooperację innowacyjną. Główna hipoteza badawcza to twierdzenie, iż aktywność innowacyjna podmiotów gospodarczych jest uzależniona od szeregu wpływających na nią determinant, a aktywność w sferze B+R, rozumiana przez ponoszenie nakładów na tę działalność może wpływać na działalność innowacyjną w różnokierunkowy sposób (pozytywny lub negatywny). Wyniki badań oparte zostały na przeprowadzonym badaniu ankietowym wśród przedsiębiorstw przemysłowych sektora transportowego w Polsce Wschodniej. Wzięło w nim udział 167 jednostek należących do tego sektora. W celu określenia oddziaływania wpływu aktywności badawczo-rozwojowej na innowacyjność przedsiębiorstw posłużono się modelami opartymi na analizie prawdopodobieństwa - modelami probitowymi.(abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of technological innovations in terms of products or processes is related to different purposes and effects. There are many strategies for development. One of them uses R&D activities as the main source of innovativeness. This article concerns the role of R&D activities in enterprises in terms of economic conditions that affect enterprises in Eastern Poland. The article presents the fact that the innovation mechanisms are largely associated with R&D activity. This specifies the actual shape of the innovation systems in Poland. The main purpose of this article is to present the results of a study on the determinants and the impact of R&D activity on innovativeness of industrial enterprises in the transport related sector in Eastern Poland. Innovation activity in particular takes into account the implementation of new or improved solutions (products and processes) and innovative cooperation. The main hypothesis of the research is the claim that the innovative activity of economic entities is subject to a number of determinants that affect it, and the activity in the R&D sphere, understood by incurring expenditures on this activity, may affect the innovative activity in multidirectional way (positive or negative). The test results were based on a survey conducted among industrial enterprises in the transport releted industrial sector in Eastern Poland. It was attended by 167 industrial enterprises belonging to this sector. In order to determine the impact of research and development activity on the innovativeness of enterprises, authors used models based on probability analysis - probit models.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, Polska
Bibliografia
 • Barret C.W., Musso C., Padhi A., Upgrading R&D in a downturn, "The McKinsey Quarterly" 02/2009.
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, IBS, Warszawa 2012.
 • Cincera M., Cozza C., Tubke A., Voight P., Doing R&D or not, that is the question (in a crisis...), IPTS Working Paper on Corporate R&D and Innovation, 12/2010.
 • Dworczak M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Etzkowitz H., The Triple Helix of University - Industry - Government. Implications for Policy and Evaluation, Institutet för studier av utbildning och forskning, Stockholm 2002
 • Głodek P., Matusiak K.B., Transfer technologii, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011
 • Fiedorowicz K., Duda J., Polska Wschodnia - warunki wyjścia z niedorozwoju, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2007, nr 11.
 • Kerssens-Van Drongelen I.C., Weerd-Nederhof, P.C. de, Fissche, O.A.M. (1996). Describing the Issues of Knowledge Management in R&D: Towards a Communication and Analysis Tool. R&D Management, vol. 26, no. 3.
 • Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2011.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Wydanie trzecie, Paryż 2005.
 • Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Szopik-Depczyńska K., Wpływ aktywności badawczo-rozwojowej na innowacyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie łódzkim, Studia Ekonomiczne regionu łódzkiego. Małe i średnie przedsiębiorstwa w wybranych perspektywach badawczych, nr XII/2014, PTE Łódź.
 • Szopik-Depczyńska K., Źródła finansowania projektów a innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w województwie podlaskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 803. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456119

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.