PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 7 | nr 20 Konflikt na Ukrainie - reaktywacja geopolityki? | 177--194
Tytuł artykułu

The Legal Structure of the Joint-stock Company as the Ultimate Source of Corporate Governance

Warianty tytułu
Prawna konstrukcja spółki akcyjnej jako praprzyczyna ładu korporacyjnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą zasady corporate governance stanowią efektywne uzupełnienie norm prawnych w zakresie nadzoru funkcjonowania spółek akcyjnych, podnosząc tym samym jakość i efektywność ich działania.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Analiza przepisów prawnych obowiązujących spółki akcyjne ukazuje obok potencjału rozwojowego tej formy organizacyjno-prawnej również możliwe obszary nadużyć i niejasności. Dlatego zasadne jest podejmowania działań mających na celu uzupełnienie luk prawnych wytycznymi, które przyniosłyby zamierzony efekt i nie obciążałyby przedsiębiorstw nadmierną biurokracją. Artykuł został przygotowany w koncepcji hipotetyczno-dedukcyjnej.

PROCES WYWODU: Praca składa się z pięciu zasadniczych części. Eksplorację rozpoczyna analiza konstrukcji prawnej spółki akcyjnej wraz z fundamentalnymi zasadami jej działania stanowiącymi uzasadnienie do wdrażania i respektowania zasad dobrych praktyk. W konkluzji podjęto próbę oceny efektów, na jakie mogą liczyć spółki wykazujące wyższy poziom corporate governance.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Poziom kultury organizacyjnej wpływa na zdolność gospodarek do akumulacji środków kapitałowych, ich efektywnego wykorzystania, jak również skutecznego nadzorowania kierunków ich przeznaczenia, co pozwala na pozytywną weryfikację postawionej w pracy hipotezy, zgodnie z którą zasady corporate governance stanowią efektywne uzupełnienie norm prawnych w zakresie nadzoru funkcjonowania spółek akcyjnych, podnosząc tym samym jakość i efektywność ich funkcjonowania.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Rozwiązania zaproponowane przez corporate governance stanowią odpowiedź na oczekiwania rynku, w tym skuteczne narzędzie zarządzania oczekiwaniami inwestorów oparte nie na nakazach i zakazach, ale przemyślanym budowaniu stabilnej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this paper is to verify the hypothesis according to which the principles of corporate governance constitute an effective complement to the legal norms pertaining to the supervision over the operation of joint-stock companies, thereby improving the quality and effectiveness of their operation.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: An analysis of the legal regulations governing joint-stock companies reveals that, while providing a potential for further development of this organisational and legal form, they also contain areas that are ambiguous or open to abuse. Therefore, steps should be taken to close the existing legal loopholes by providing governance guidelines that would have the desired effect without burdening enterprises with excessive bureaucracy. In their work, the authors have employed the hypothetico-deductive method.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The present work consists of five parts. It begins with an analysis of the legal structure of joint-stock companies and the fundamental principles of their operation justifying the implementation and observance of good practices. In the concluding part, we discuss the effects that can be achieved by companies with a higher level of corporate governance.

RESEARCH RESULTS: The prevailing level of corporate culture affects the ability of national economies to accumulate capital resources, use them efficiently, and successfully monitor their allocation. This corroborates the hypothesis put forward in the present work, according to which the rules of corporate governance constitute an effective complement to the legal norms pertaining to the supervision over the operation of joint-stock companies, thereby improving the quality and efficiency of their operation.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Solutions offered by corporate governance meet the market's need for an effective tool for managing investor expectations that would be based on the thought-out building of a stable market position for a given company rather than on dictates and prohibitions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
7
Strony
177--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Bialystok, Poland
 • University of Warsaw, Poland, student
Bibliografia
 • Aluchna, M. (2007). Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych. Warsaw: SGH.
 • Cejmer, M., Napierała, J., & Sójka, T. (2006). Corporate governance Tom III. Cracow: Wolters Kluwer Poland.
 • Colley, J.L., Doyle, J.L., Logan, G.W., & Stettinius, W. (2005). Ład korporacyjny. Warsaw: Liber.
 • Dobija, D., & Koładkiewicz, I. (red.). (2011). Ład korporacyjny. Warsaw: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW. (2007). Warsaw.
 • Domański, G. (2000, March). Zasady corporate governance a nowe polskie prawo akcyjne (2000). Paper presented at the Conference of Foundation - Privatization Center, "Corporate governance - nowe prawo o spółkach", Warsaw.
 • Frydman, R., Rapaczyński, A., Earle, J. S., & co-workers. (1994). Proces prywatyzacji w Europie Środkowej. Warsaw: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Central European University.
 • Galbraith, J.K. (1967). The New Industrial State. London: Hamish Hamilton, Ldt.
 • http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/dp2005.pdf
 • http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf
 • http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_19_10_2011_final.pdf
 • http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf
 • https://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrzezenia.html
 • http://www.ecgi.org/codes/documents/practices_2002.pdf
 • http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0013/KAT_B4556.PDF
 • http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0013/KAT_B4557.PDF
 • https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf
 • https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/foldery/dobre_praktyki_GPW.pdf
 • Jeżak, J. (2010). Ład korporacyjny. Doświadczenia oraz kierunki rozwoju. Warsaw: C.H. Beck.
 • Kidyba, A. (2010). Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom II. Warsaw: Wolters Kluwer Polska.
 • Komitet Dobrych Praktyk. (2004). Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005. Warsaw: Forum - Corporate governance.
 • Kraakman, R.H. i in. (red.). (2004). The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Functional Approach. Oxford: Oxford University Press.
 • Kutera, M. (2016). Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie. Warsaw: Difin.
 • Lipińska-Długosz, O. (2006). Ochrona spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy przed niewłaściwych wykonywaniem prawa. Warsaw: C.H. Beck.
 • Lis, K.A., & Sterniczuk, H. (red.). (2005). Nadzór korporacyjny. Cracow: Oficyna Ekonomiczna.
 • McKinsey. (2002). Global Investor Opinion Survey on Corporate Governance.
 • Mesjasz, Cz. (2011). Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicje i podstawowe problemy. In: D. Dobija, & I. Koładkiewicz (Eds.), Ład korporacyjny. Warsaw: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Monks, R.A.G. & Minow, N. (1996). Watching the Watchers: Corporate Governance for the 21st Century. Cambridge: Blackwell Publishers.
 • Nartowski, A.S. (2016). Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016. Warsaw: GPW.
 • OECD. (2004). Zasady nadzoru korporacyjnego.
 • Okolski, J. (red.). (2008). Prawo handlowe. Cracow: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warsaw: C.H. Beck.
 • Pisz, Z. & Rojek-Nowosielska, M. (red.). (2008). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Wroclaw: Wroclaw University of Economics.
 • Romanowska, M., Trocki, M., & Wawrzyniak, B. (2000). Grupy kapitałowe w Polsce. Warsaw: Difin.
 • Roszkowska, P. (2011). Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność społeczna odpowiedzialność. Warsaw: Difin.
 • Shleifer A., & Vishny, R.W. (1997). A Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance, vol. 52, issue2, pp. 737-783.
 • Zalegal, K. (2003). Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową. Warsaw: SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456349

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.