PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3(15) CSR i rozwój zrównoważony | 20--28
Tytuł artykułu

Prawa człowieka do środowiska w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Human Rights to the Environment in the Context of Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest podjęcie tematyki praw człowieka do środowiska w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorstwa funkcjonują w określonym otoczeniu, oddziałując na pewną grupę interesariuszy (przede wszystkim na środowisko i społeczeństwo), wobec których są zobligowani do tworzenia trwałych i przejrzystych zasad. Autorka przeanalizuje dostępne metody i instrumenty prawne, które mają na celu ograniczać szkodliwą działalność biznesu. Część z nich jest inicjatywami dobrowolnymi, natomiast oczywistym jest przestrzeganie norm prawnych. Negatywne oddziaływanie na środowisko i brak odpowiedzialności za wyrządzone szkody to nie tylko działania nieetyczne, ale naruszanie podstawowych praw człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to take the issues of human rights to the environment in the context of corporate social responsibility. Companies operate in a specific environment, affecting a certain group of stakeholders (primarily the environment and society) to which they are obliged to create stable and transparent rules. The author analyzes the available methods and legal instruments, which are designed to limit the harmful activity of the business. Some of these initiatives are voluntary, but it is obvious to comply with legal standards. The negative impact on the environment and the lack of responsibility for the damage are not only unethical practices, but also violation of the fundamental human rights. (original abstract)
Rocznik
Strony
20--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • 1. Deklaracja Sztokholmska z dnia 14 czerwca 1972 roku.
 • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu z dnia 21 kwietnia 2004 roku (Dz. Urz. UE z 2004 r. L143 poz. 56 ze zm.).
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli z dnia 15 stycznia 2008 roku (Dz. Urz. UE z 2008 r. L24/8).
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE zmieniająca dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. UE z 2014 r. L124/).
 • 5. Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory z dnia 21 maja 1992 roku (Dz. U. z 1992 r. L206/7).
 • 6. Freeman M., (2007) Prawa człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • 7. http://amnesty.org.pl/index.php?id=85 [28.04.2016].
 • 8. http://archiwum.ekoportal.gov.pl/prawo_dokumenty_strategiczne/PolitykaOchronySrodowiskaUE/GenezaPolitykiOchronySrodUE.html [28.04.2016].
 • 9. http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/pl.pdf [28.04.2016].
 • 10. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [28.04.2016].
 • 11. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l28060&from=PL [01.05.2016].
 • 12. (http://ksow.pl/wpr-po-2013-roku/uwagi-i-opinie/siodmy-unijny-program-dzialan-w-zakresie-srodowiska-naturalnego.html [28.04.2016].
 • 13. http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/porozumienie-klimatyczne--w-paryzu-124 [01.05.2016].
 • 14. http://ungc.org.pl/o-nas/obszary-dzialan/ [29.04.2016].
 • 15. https://www.academia.edu/1469801Zr%C3%B3wnowa%C5%BCony_rozw%C3%B3j_a_prawa_cz%C5%82owieka [02.05.2016].
 • 16. http://www.biol.uni.wroc.pl/biol2003/OCHS/Szczyt.htm [28.04.2016].
 • 17. http://www.ios.edu.pl/pol/wydawnictwa/1_rozdz30.pdf [02.05.2016].
 • 18. http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm [28.04.2016].
 • 19. http://www.zmianyklimatu.pl/cat,218,Historia-konferencji-klimatycznych. html [29.04.2016].
 • 20. Jasudowicz T., (2010) Zagadnienia wstępne [w:] Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń: TNOIK.
 • 21. Karski L., (2006) Prawa człowieka i środowisko, "Studia Ecologiae et Bioethicae", nr 4.
 • 22. Kenig-Witkowska M.M., (2012) Prawo środowiska Unii Europejskiej, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 • 23. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • 24. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku.
 • 25. Rok B., (2004) Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 • 26. Rok B., Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Wieciech L., Brzozowski A., (2007) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Polsce. Wstępna analiza, Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce.
 • 27. Traktaty wersja skonsolidowana, (2010) Luksemburg.
 • 28. Urbaniak M., (2004) Zarządzanie Jakością. Teoria i praktyka, Warszawa: Difin.
 • 29. Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 ze zm.).
 • 30. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 ze zm.).
 • 31. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. nr 75, poz. 493 ze zm.).
 • 32. Walkowiak R., Krukowski K., (2009) Społeczna odpowiedzialność organizacji (od odpowiedzialności do elastycznych form pracy), Olsztyn: Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.