PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 6 | nr 287 | 67--76
Tytuł artykułu

Przesłanki braku kontynuacji działalności a sprawozdawczość finansowa jednostki - wybrane problemy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Premise for the Lack of the Going Concern Assumption and the accounting of the Company - Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasada kontynuacji działalności stanowi fundamentalną zasadę rachunkowości. Zakwestionowanie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości powoduje zmiany w sposobie sporządzania sprawozdań finansowych. Z tego też powodu kierownik jednostki jest zobowiązany do oceny zasadności przyjęcia tego założenia, analizy symptomów i przesłanek zagrożenia kontynuacji działalności.(abstrakt oryginalny)
EN
Going-concern principle is a fundamental principle of accounting. The rejection of this assumption causes changes in the way the preparation of the financial statements. For this reason, the Unit Manager is required to assess the appropriateness of going concern assumptions, analysis of any symptoms and indications concern threat(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
67--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, DZ.U. UE nr 182.
 • Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDiK, Gdańsk.
 • Gos W., Hońko S. (2013), Próba kwantyfikacji założenia kontynuacji działalności, "Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 129, s. 131-144.
 • Hamrol M. (2013), Niedoceniane aspekty badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 760(59).
 • Helin A. (2012), Ustawa o rachunkowości. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Hołda A. (2005), Zasady kontynuacji działalności w kontekście problematyki błędów i oszustw [w:] S. Surdykowska (red.), Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza.
 • Hołda A., Pociecha J. (2004), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 30.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności, Dz.Urz. Min. Fin. z 2014 r., poz. 17.
 • Korol T. (2010), Ocena skuteczności dyskryminacyjnych modeli logitowych, probitowych oraz liniowych w prognozowaniu upadłości spółek giełdowych [w:] B. Prusak (red.), Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Kowalski A. (2004), Ryzyko braku kontynuacji działalności w księgach rachunkowych, "Doradca Podatnika", nr 39, http//www. e-podatnik.pl (dostęp: 2.06.2015).
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część A, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, 2011.
 • Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej, nr 570 Kontynuacja działalności, http://kibr.org.pl (dostęp: 2.09.2015).
 • Musvoto S.W., Douws D.G. (2011), Rethinking the Going Concern Assumption as a Pre-Condition for Accounting Measurement, "International Business & Economics Research Journal" April.
 • Nowak E. (2008), Rachunkowość jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w ocenie zagrożenia upadłością, "Barometr Regionalny", nr 2(12), http:// www.br.wszia.edu.pl/zeszyty/12_2008.html (dostęp: 30.06.2015).
 • Szydełko A. (2015), Wpływ KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności" na rachunkowość [w:] E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a controling, Prace Naukowe, nr 399, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, s. 446-455.
 • Świderska G.K. (2010), Informacja zarządcza jako czynnik ograniczający ryzyko [w:] E. Mączyńska, Z. Messner (red.), Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 330, 613 z 2013 r. z późn. zm., Dz.U. z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844, 1893.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037 z póź. zm., Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z 2014 r., poz. 265, 1161, z 2015 r., poz. 4, 978, 1333, 1830.
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, Dz.U. 2003t., Nr 60 poz. 535 z późn. zm., Dz.U. z 2015 r., poz. 233, 978, 1166, 1259, 1844.
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, Dz.U. z 2015 r., poz. 978, 1259, 1513, 1830, 1844.
 • Walińska E., Gad J. (2011), "Ramy konceptualne" międzynarodowych standardów rachunkowości [w:] Sprawozdanie finansowe według MSSF, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.