PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 43--60
Tytuł artykułu

Rola drobnych gospodarstw rolnych w tworzeniu kapitału i dziedzictwa kulturowego wsi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Small Farms in Creating the Cultural Capital and Heritage of the Countryside
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Drobne gospodarstwa rolne są nie tylko korzystniejszą formą gospodarowania, lecz także gwarancją silnych relacji międzyludzkich. Już przed pierwszą wojną światową dostrzegano, że drobne gospodarstwa dają tym większą produkcję z hektara, im są mniejsze. Dotychczas w większości koncepcji naukowych zjawiska kultury wiejskiej były pomijane bądź traktowane jako obiekt wymagający dofinansowania, a nie potencjalne źródło dochodu mieszkańców wsi. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, m.in. przeświadczenie, że kultura jako towar luksusowy wymaga pielęgnowania i dofinansowania, zatem w przypadku braku pieniędzy należy pogodzić się z zaniechaniem działań na jej rzecz. Badania nad znaczeniem miejscowego dziedzictwa dla życia kulturalnego małych miejscowości wykazały, że najlepiej znane przez respondentów są zabytki, a na drugim miejscu plasują się wydarzenia historyczne. Małe miejscowości często nie nawiązują do rodzimego folkloru, oferując rozrywki bazujące na popkulturze i zachodnich wzorcach. Jednym z niewielu przejawów kultury regionalnej są festyny, jednak treści kulturalne schodzą tam na drugi plan, stając się tłem dla spotkań towarzyskich. Powstaje zatem problem kapitalizacji i komercjalizacji zasobów kulturowych. Należy zwrócić uwagę na nowe sposoby kapitalizacji zasobów kulturowych, jak np. "przemysły kultury". Tworzą je przedsiębiorstwa niezależnych wykonawców i twórców branży artystycznej, księgarskiej, filmowej i innych. Zaletą ich działań jest to, że inicjatywy, mimo że podejmowane z myślą o celach ekonomicznych, będą miały zdolność kreowania kapitału społecznego danych środowisk. Celem działań powinno być uruchomienie potencjału drobnych gospodarstw rolnych oraz skonstruowanie otoczenia instytucjonalnego i sieci kooperacji, tak aby maksymalnie wykorzystać możliwości tych gospodarstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Small farms are not only the most beneficial form of farming, but also a guarantee of strong relationships. Even before the First World War, it was noticed that smaller farms produce more output. So far, cultural phenomena have been neglected in most scientific concepts or have been treated as an object that requires funding rather than a potential source of income for rural residents. There are many reasons for this situation, including the belief that culture, as a luxury, requires care and financing, so if there is no money, we need to accept the omission of actions on its behalf. Research on the importance of the local cultural heritage in small localities showed that monuments are most recognised by the respondents, and historical events take second place. Small localities often do not refer to the native folklore, offering entertainment based on pop culture and western patterns. One of the few manifestations of the regional culture is the so-called festivities, but cultural content becomes of secondary importance there, becoming a backdrop for social gatherings. Therefore, this raises an issue of capitalisation and commercialisation of cultural resources. Attention needs to be paid to new ways of capitalisation of cultural resources, such as "cultural industries". These are companies of independent performers and developers of creative industries, bookselling, film-making and other industries. The advantage of these measures is that the initiatives, although taken with a view to achieving economic goals, will have the ability to create social capital of various communities. The aim of the activities should be to exploit the potential of small farms and to construct the institutional environment and cooperation networks in order to maximise the potential of these farms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa
Bibliografia
 • Beksiak J., red. (2001), Państwo w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN.
 • Bello W. (2011), Wojny żywnościowe. Warszawa, Książka i Prasa.
 • Berger B., red. (1994), Kultura przedsiębiorczości. Warszawa, PWE.
 • Bliziński W. (1928), Działalność spółdzielni i organizacji rolniczych w Liskowie. Warszawa, Związek Spółdzielni Rolniczych.
 • Bojarska S. (1916), Nasz dorobek kulturalny. Warszawa, Kronika Rodzinna.
 • Bukraba-Rylska I. (2000), Kultura w społeczności lokalnej - podmiotowość odzyskana? Warszawa, IRWiR PAN.
 • Bukraba-Rylska I. (2007), Przedsiębiorczość społeczna w Polsce dwudziestolecia międzywojennego - przykłady, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza, red., Kapitał społeczny, ekonomia społeczna. Warszawa, ISP, s. 57-86.
 • Bukraba- Rylska I. (2008), Socjologia wsi polskiej. Warszawa, PWN.
 • Bukraba-Rylska I., Burszta W., red. (2011), Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce. Kanon i rozproszenie. Warszawa, NCK.
 • Duczkowska-Piasecka M. (1998), Przedsiębiorczość na wsi, [w:] A. Woś, red., Encyklopedia agrobiznesu. Warszawa, WSS-E, s. 631-642.
 • Dzun W. (2009), Kształtowanie się nowej struktury własnościowej i prawno-organizacyjnej producentów rolnych w Rosji. Wieś i Rolnictwo, nr 4.
 • Fedyszak-Radziejowska B. (2000), Społeczność lokalna a rozwój przedsiębiorczości, [w:] M. Kłodziński, A. Rosner, red., Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza. Warszawa, IRWiR PAN, s. 153-174.
 • Grabski W. (1930), Wieś i folwark. Warszawa, PINGW.
 • Grosse T.G., Hardt Ł. (2011), Sektorowa czy zintegrowana, czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi. Warszawa, Pro Oeconomia.
 • Gutowska K., red. (2000), Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym. Warszawa, PW.
 • Holbwachs M. (1969), Społeczne ramy pamięci. Warszawa, PWN.
 • Hunek T. (1993), Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju "small biznesu" na terenach wiejskich, [w:] K. Duczkowska-Małysz, red., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Warszawa, IRWiR PAN, s. 37-56.
 • Ilczuk D. (2002), Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. Kraków, UJ.
 • Janikowski R. (2009), Kultura osią zrównoważonego rozwoju, [w:] K. Krzysztofek, R. Janikowski, red., Kultura a zrównoważony rozwój. Warszawa, UNESCO, s. 79-108.
 • Judt T. (2008), Powojnie. Warszawa, PWN.
 • Kłapkowski T. (1929), Spółdzielczość w rolnictwie polskim. Warszawa, Tow. Spółdzielcze.
 • Kobyliński Z. (2000), Zarządzanie dziedzictwem kulturowym a koncepcja ekorozwoju, [w:] K. Gutowska, red., Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym. Warszawa, PW.
 • Ksenofont (1857), Ekonomik. Warszawa, Księgarnia Żupańskiego.
 • Kuligowski W. (2007), Antropologia współczesności. Kraków, UJ.
 • Magryś F. (1932), Żywot chłopa-działacza. Lwów, Drukarnia Naukowa.
 • Murzyn-Kupisz M. (2010), Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3.
 • Pawłowski T. (1986), Tworzenie pojęć w naukach humanistycznych. Warszawa, PWN.
 • Putnam R. (2008), Samotna gra w kręgle. Warszawa, Wyd. Akademickie.
 • Rifkin J. (2003), Wiek dostępu. Wrocław, Wyd. Dolnośląskie.
 • Staszyński L. (2010), Wieś na wstecznym biegu. Warszawa, KMS.
 • Szlendak T. (2011), Nic? Aktywność kulturalna na wsi i w małych miastach, [w:] I. Bukraba-- Rylska, W. Burszta, red., Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast. Kanon i rozproszenie. Warszawa, NCK, s. 79-136.
 • Szomburg J., red. (2002), Kultura i przemysły kulturowe szansą rozwojową dla Polski. Gdańsk, IBnGR.
 • Szultka S., red. (2004), Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. Gdańsk, IBnGR.
 • Wiatrak A., red. (1996), Rola doradztwa w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Warszawa, IRWiR PAN.
 • Witos W. (1964), Moje wspomnienia, t. I. Paryż, Instytut Kultury.
 • Zegar J. (2010), Efektywność gospodarki rodzinnej w rolnictwie w warunkach globalizacji produkcji. Konferencja "Przyszłość rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce i Europie", 16- 17.09.2010 r., CDR Brwinów - CBR Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456777

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.