PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 43--68
Tytuł artykułu

Determinanty wynagrodzeń członków rad nadzorczych w bankach anotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinants of supervisory board member remuneration: the case of Warsaw Stock Exchange-listed banks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących wynagrodzenie osób w radach nadzorczych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badanie czynników determinujących poziom wynagrodzenia członków rad nadzorczych zostało przeprowadzone na próbie panelowej obejmującej 1034 obserwacje. Dla potrzeb badania wykorzystano model ekonometryczny zawierający trzy grupy zmiennych objaśniających, reprezentujących standardy nadzoru korporacyjnego, indywidualne cechy osób nadzorujących oraz wyniki i uwarunkowania ekonomiczne. Badanie wykazało, że wśród zmiennych nadzoru korporacyjnego mających istotny wpływ na poziom wynagrodzenia członków rad nadzorczych była liczba komitetów, w jakich członkowie zasiadają, pakiet akcji w rękach zarówno akcjonariusza strategicznego, jak i samych członków rad nadzorczych. Indywidualne cechy kierownictwa okazały się istotne przy ustalaniu poziomu wynagrodzeń członków rad nadzorczych. Zajmowane stanowisko a także pełniona funkcja były dodatnio skorelowane z poziomem wynagrodzenia. Również staż pracy na stanowisku członka rady nadzorczej w danym banku wpływał pozytywnie na wynagrodzenie. Przeprowadzona analiza wykazała, że wyniki i uwarunkowania ekonomiczne są czynnikami branymi pod uwagę przy określaniu poziomu wynagrodzenia. Wielkość banku, mierzona za pomocą wartości aktywów, jest dodatnio skorelowana z poziomem wynagrodzenia. Stopa zwrotu z aktywów, zarówno z okresu bieżącego, jak i z okresu wcześniejszego oraz wskaźnik zadłużenia, okazały się statystycznie istotne. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to identify factors determining the remuneration of supervisory board members in banks listed on the Warsaw Stock Exchange. The study was conducted on a panel sample of 1,034 observations. For the purposes of the study, an econometric model was used containing three groups of explanatory variables representing corporate governance standards, individual characteristics of supervisors and economic performance and conditions. The study found that among corporate governance variables with a significant impact on the remuneration of supervisory board members was the number of committees on which individual members sit and the block of shares held by a strategic shareholder as well as by the supervisory board members themselves. Individual characteristics of management proved to be an important factor in determining the level of remuneration of supervisory board members. The position held as well as the function performed were positively correlated with the level of remuneration. Seniority had a positive impact on remuneration as well. The analysis showed that economic performance and conditions were among the factors taken into account when determining the level of remuneration. The size of a bank, measured by asset value, was positively correlated with the level of remuneration. The rate of return on assets, both in the current period and in an earlier period, as well as the debt ratio turned out to be statistically significant. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
43--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ang J., Lauterbach B., Schreiber B. [2000], Pay at the Executive Suite: How do U. S. Banks Compensate Their Top Management Teams?, "Recent Work, Finance", Anderson Graduate School of Management, UC Los Angeles.
 • Angbazo L., Narayanan R. [1997], Top Management Compensation and the Structure of the Board of Directors in Commercial Banks, "European Finance Review", no. 1.
 • Baker G. P. [1991], Incentive Contracts and Performance Measurement, Harvard Business School Working Papers, September 1991, forthcoming in the "Journal of Political Economy".
 • Balachandran S., Kogut B., Harnal H. [2010], The Probability of Default, Excessive Risk, and Executive Compensation: A Study of Financial Services Firms from 1995 to 2008, Columbia Business School Research Paper Series, May.
 • Barro R.J. [1990], Pay, Performance, and Turnover of Bank CEOs, "Journal of Labor Economics", vol. 8, no. 4.
 • Bebchuk L. A., Spamann H. [2010], Regulating Bankers' Pay, The Harvard John M. Olin Discussion Paper No. 641.
 • Brick I. E., Palmon O., Wald J. K. [2006], CEO Compensation, Director Compensation, and Firm Performance: Evidence of Cronyism?, "Journal of Corporate Finance", no. 12.
 • Bugeja M., Fohn S., Matolcsy Z. [2014], Determinants of the Levels and Changes in Non-executive Director Compensation, "Accounting and Finance", DOI: 10.1111/acfi.12093.
 • Burghof H. P., Hofmann C. [2000], Executives' Compensation of European Banks. Disclosure, Sensitivity, and Their Impact on Bank Performance, "Munich Business Research".
 • CEBS [2010], Wytyczne w sprawie polityki i praktyki wynagrodzeń, 10 grudzień.
 • Chen C. R., Steiner T. L., Whyte A. M. [2006], Does Stock Option-based Executive Compensation Induce Risk - Taking? An Analysis of the Banking Industry, "Journal of Banking & Finance", no. 30.
 • Claassen D. [2016], Supervisory Board Compensation Structure, Employee Representation, and Earnings Management: Evidence from German Boards, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2482487 (16.05.2016).
 • Clarkson K., Olsson A. [2010], Economic Determinants of Director Compensation in Sweden: A Study of OMX Stockholm 30 firms, BUSM36, BUSP03.
 • Core J. E., Holthausen R. W., Larcker D. F. [1999], Corporate Governance, Chief Executive Officer Compensation, and Firm Performance, "Journal of Financial Economics", no. 51.
 • Demsetz R. S., Saidenberg M. R. [1999], Looking Beyond the CEO: Executive Compensation at Banks, FRB of New York Staff Report no. 68.
 • EBA [2015], Final Report. Guidelines on Sound Remuneration Policies under Articles 74 (3) and 75 (2) of Directive 2013/36/EU and Disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No.575/2013, EBA/GL/2015/22, 21 December.
 • Fahlenbrach R., Stulz R. M. [2009], Bank CEO Incentives and the Credit Crisis, NBER Working Paper No. 15212, July.
 • Fedaseyeu V., Linck J. S., Wagner H. F. [2013], The Determinants of Director Compensation, Villanova Seminar, https://www1.villanova.edu/content/dam/villanova/VSB/department/finance/sping14seminar/JimLinck_2014_Feb_14.pdf
 • FSB [2009a], FSB Principles for Sound Compensation Practices, 2 April.
 • FSB [2009b], FSB Principles for Sound Compensation Practices, 25 September.
 • Gibbons R., Murphy K. J. [1989], Relative Performance Evaluation for Chief Executive Officer, NBER Working Papers no 532.
 • GPW [2015], Dobre praktyki spółek notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 13 października.
 • GUS [2014], Kobiety i mężczyźni na rynku pracy, Warszawa.
 • Hahn P. D., Lasfer M. [2011], The Compensation of Non-executive Directors: Rationale, Form, and Findings, "Journal of Management & Governance", vol. 15, issue 4.
 • Hakenes H., Schnabel I. [2013], Bank Bonuses and Bail - Outs, "Journal of Money, Credit, and Banking" forthcoming.
 • Jensen M. C., Murphy K. J. [1990a], Performance Pay and Top - Management Incentives, "Journal of Political Economy", April.
 • Jensen M. C., Murphy K. J. [1990b], CEO Incentives - It's Not How Much You Pay, but How, "Harvard Business Review", No. 3, May-June.
 • John T. A., John K. [1993], Top-Management Compensation and Capital Structure, "Journal of Finance", vol. 48, no. 3.
 • KNF [2014], Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 22 lipca.
 • Komisja Europejska [2009], Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2009 / 384 / WE), (DzU UE, L 120/22).
 • Krause R. [2009], Does "Long - Term Compensation" Make CEOs Think Long - Term? A Study of CEO Compensation in the Commercial Banking Industry, "The Michigan Journal of Business", vol. 2, no. 2.
 • Lee K. W. [2008], Director Compensation, Board Independence, Ultimate Ownership and Earnings Quality, American Accounting Association, Annual Meeting, Anaheim CA, August.
 • Livne G., Markarian G., Milne A. [2011], Bankers' Compensation and Fair Value Accounting, "Journal of Corporate Finance", vol. 17, no. 4.
 • Luo Y., Jackson D. O. [2012], Executive Compensation, Ownership Structure and firm Performance in Chinese Financial Corporation, "Global Business and Finance Review", Spring.
 • Marcinkowska M. [2010], Jak wzmocnić władztwo korporacyjne w bankach?, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • McClain G. [2014], Outside Director Equity Compensation and the Monitoring of Management, "The Journal of Applied Business Research", vol. 28, no. 6, November-December.
 • Parlament Europejski [2010a], Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowego i restrukturyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (DzU UE, L 329/3).
 • Parlament Europejski [2010b], Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie wynagrodzeń dyrektorów spółek i giełdowych oraz polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2010/2009 (INI)), (DzU UE, C 351 E/56).
 • Parlament Europejski [2013a], Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (DzUrz UE, 27.06.2013).
 • Parlament Europejski [2013b], Rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (DzUrz UE, 27.06.2013).
 • Słomka-Gołębiowska A., Urbanek P. [2013a], How (if any) Uniform Corporate Governance Measures Matter for Executive Compensation Practice at Closely-held Banks, Working Paper.
 • Słomka-Gołębiowska A., Urbanek P. [2013b], Polityka wynagradzania kadry zarządzającej w sektorze bankowym w Polsce po kryzysie finansowym - ewolucja czy rewolucja, Kongres Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 11 listopad.
 • Urbanek P. [2011], Polityka wynagradzania menedżerów w sektorze finansowym a praktyka polskich banków - wnioski z kryzysu finansowego, w: Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego, red. M. Jerzemowska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 • Urbanek P. [2013], Polityka wynagradzania kadry kierowniczej w sektorze bankowym w świetle wyników badań empirycznych, "Zarządzanie i Finanse", vol. 11, no. 2, part 6.
 • Urbanek P., Wieczorek A. [2012], Polityka wynagradzania kadry menedżerskiej jako czynnik budowy zaufania w sektorze bankowym na przykładzie banków publicznych w Polsce, w: Polityka finansowania w dobie kryzysu integracji europejskiej, red. J.L. Bednarczyk, W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa.
 • Urbanek P., Wieczorek A. [2016], Determinanty wynagrodzenia zarządu - porównanie sektorowe, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", w druku.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku, Prawo Bankowe (DzU 1997, nr 140, poz. 939).
 • Ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU, nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku, Kodeks Spółek Handlowych (DzU, nr 94, poz. 1037).
 • Ustawa z 28 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (DzU 2011, nr 131, poz. 763).
 • Yermack D. [2003], Remuneration, Retention, and Reputation Incentives for Outside Directors, AFA 2004 San Diego Meetings, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=329544.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.