PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 6 | 69--93
Tytuł artykułu

Wynagrodzenia menedżerów a cele ekonomiczne spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Manager salaries and economic objectives in companies listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja zależności między wynagrodzeniem poszczególnych menedżerów a celami ekonomicznymi spółek giełdowych, ze szczególnym uwzględnieniem celów strategicznych. Grupę badawczą stanowiły spółki notowane od co najmniej siedmiu lat na GPW w Warszawie, w których przynajmniej jedna osoba z zarządu pełniła swoją funkcję w całym badanym okresie. W literaturze fachowej nie są prezentowane wyniki badań uwzględniające powyższe kryteria. Do weryfikacji zależności zastosowano współczynnik korelacji liniowej Pearsona a okresem badawczym były lata 2005-2011, co zapewniło uwzględnienie strategicznej perspektywy zarządzania, pozwalającej na uwidocznienie wpływu danego zarządzającego na wyniki ekonomiczne spółki. Przyjęcie 2005 roku za początek okresu badawczego wynikało z obowiązujących od tego roku przepisów o przedstawianiu w rocznym sprawozdaniu finansowym spółek informacji o wartości wynagrodzeń poszczególnych członków zarządu. Natomiast przyjęcie 2011 roku za koniec okresu badawczego wynikało ze znacznej rotacji w zarządach spółek w kolejnych latach, co w istotny sposób ograniczało wielkość badanej próby. Spośród spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie na dzień 31 grudnia 2011 roku - ustalone do badań kryteria spełniło około 14% spółek i około 6% ogółu menedżerów. Wyniki badań wykazały, że w około 88% badanych spółek i u około 90% badanych menedżerów nie było pozytywnej i istotnej statystycznie zależności między wynagrodzeniem poszczególnych menedżerów a celami strategicznymi spółek. Podobne wyniki uzyskano także z analizy zależności wynagrodzeń menedżerów z tzw. pozostałymi celami ekonomicznymi spółek. W tym wypadku, brak pozytywnego i istotnego statystycznie związku miedzy omawianymi zmiennymi wystąpił w ponad 93% spółek i u około 90% badanych menedżerów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to empirically verify the relationships between the salaries of board members and the economic objectives of listed companies, especially their strategic goals. The sample comprised companies with at least a seven-year history of being listed on the WSE where at least one board member was holding his or her position for the entire period of analysis. In the literature on the subject no results meeting such criteria have been found. To verify these relationships, the Pearson correlation coefficient was used, and the study covered the 2005-2011 period, which allowed for a strategic perspective of management, i.e. made it possible to identify the actual contribution of a given manager to the company's economic performance. The year 2005 was selected as the beginning of the study period since it was the first year when companies were required by law to present information on the salaries of individual board members in their annual financial reports. The selection of 2011 as the final year of the study period was determined by intense rotation among board members in the following years, which significantly reduced the size of the sample. Among the companies listed on the WSE, approximately 14 percent of the businesses and 6 percent of the managers met the criteria of the study as of Dec. 31, 2011. The results reveal that in roughly 88 percent of the analyzed companies and 90 percent of the managers no positive statistically significant correlation was found between the salaries of individual managers and companies' strategic objectives. Similar results were obtained for the relationship between salaries and other economic objectives of companies; this lack of a positive and statistically significant correlation between those variables was found in about 93 percent of the companies and 90 percent of the managers. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
69--93
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
Bibliografia
 • Adamska A. Urbanek P. [2014], Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym polskich spółkach publicznych, "Gospodarka Narodowa", nr 2.
 • Aluchna M. [2007], Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Aluchna M. [2010], Kryzys gospodarczy 2007-2009: Wyzwania dla corporate governance, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Borkowska S. [2004], Motywować skutecznie, IPiSS, Warszawa.
 • Borkowska S. [2006], Motywacja i motywowanie w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Borkowska S. [2007], Wynagradzanie, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Campbell K., Jeżak J., Boghanowicz L. [2006], Czynniki wpływające na wysokość wynagrodzeń zarządów polskich spółek giełdowych w świetle założeń teorii agencji: raport z badań, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 • Davis M. L., Edge J. T. [2004], Executive Compensation: The Professional's Guide, To Current Issues&Practices, Windsor, San Diego.
 • Dávila A., Epstein M., Manzoni J. F. (red.) [2010] Performance Measurement and Management Control: Innovative Concepts and Practices, Emerald Grup, Bingley.
 • Deloitte [2009], Wynagrodzenia prezesów największych spółek giełdowych - Polska na tle regionu - raport z badań.
 • Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 opracowane przez Komitet Dobrych Praktyk Forum - Corporate Governance, http://www.ecgi.org/codes/documents/pol_best_practice_2005_final_pl.pdf (10.08.2016).
 • Gick A., Tarczyńska M. [1999], Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa.
 • Greenberg J., Baron R. A., [2003], Behavior in Organizations, Prentice - Hall, London.
 • Griffin R. W. [2007], Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Griffin R. W., Moorhead G. [2011], Organizational Behavior: Managing People and Organizations, Cengage Learning, Mason.
 • Haus B. [2000], Motywowanie zarządów spółek przez rady nadzorcze w: Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łodź.
 • Juchnowicz M. [2012], Zaangażowanie pracowników, PWE, Warszawa.
 • Kaplan R. S., Norton D. P. [2007], Strategiczna karta wyników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kopycińska D. [1992], Formalny system motywacyjny a motywacja do pracy w polskiej gospodarce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Kozioł L. [2002], Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 • Kopertyńska M. W. [2008], Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa.
 • Koźmiński A. K., Piotrowski W. [2007], Zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krzakiewicz K., Cyfert S. [2009], Nauka o organizacji, TNOiK, Poznań.
 • Mintzberg H. [2010], The nature of Managerial Work, w: Managin, red. H. Mintzberg, Read How You Want, San Francisco.
 • Ministerstwo Skarbu Państwa, Program profesjonalizacji nadzoru - Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa, https://www.msp.gov.pl/pl/media/aktualnosci/25352,Dobre-Praktyki-wynagradzania-menedzerow.html (5.06.2016).
 • Nogalski B., Zacharewicz J. [2000], Motywowanie zarządów spółek. Opis propozycji rozwiązań, w: Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Oleksyn T. [1997], Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 • Oleksyn T. [2006], Wynagrodzenie efektywne - przegląd problemów, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 • Oleksyn T. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Penc J. [2000], Motywowanie w zarządzaniu, WPSB, Kraków.
 • Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 • Prezesom spółek płaci się za wyniki?, GPW, http://www.pulshr.pl?wynagrodzenia/gpw-prezesom-spolek-placi-się-za-wyniki.33067.html (24.03.2016).
 • Pricewaterhouse Coopers [2012], Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku. Jak zmieniły się wynagrodzenia członków zarządów w stosunku do roku 2010, raport z badań, Warszawa.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P. [2002], Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (DzU 2005, nr 209, poz. 1743).
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (DzU 2009, nr 33, poz. 259).
 • Shields J. [2007], Managing Employee Performance and Reward: Concepts, Practices, Strategies, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sedlak K. [2010], Krytyczna analiza systemu raportowania o wynagrodzeniach i programach motywacyjnych w polskich spółkach giełdowych, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Sedlak&Sedlak [2011], Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW-raport z badań.
 • Sekuła Z. [2005], Wynagrodzenia zmienne i rzeczowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sekuła Z. [2008], Motywowanie do pracy, PWE, Warszawa.
 • Steers R. M., Mowday R. T., Shapiro D. L. [2004], The Future of Work Motivation Theory, "Akademy of Management Review", vol. 29, no. 3.
 • Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R. [2001], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, https://www.knf.gov.pl/Images/uchwala_258-tem75-27888.pdf (3.05.2016).
 • Urbanek P. [2006], Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 • Urbanek P. [2010a], Kryzys finansowy a polityka wynagrodzenia menedżerów, w: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, red. P. Urbanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Urbanek P. [2010b], Rotacja zarządów polskich spółek publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU 2005, nr 184, poz. 1539).
 • Ustawa z dnia 18 marca 2008 roku o zmianie ustawy o rachunkowości (DzU 2008, nr 63, poz. 393).
 • Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie 2004/913/WE (DzU UE L385/55).
 • Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji (nadzorczej) 2005/162/WE (DzU UE L 52/51).
 • Zalecenie Komisji Europejskiej z dn. 30 kwietnia 2009 roku uzupełniające zalecenia 2004/913/WE i 2005/162/WE w sprawie systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym 2009/385/WE (DzU UE L 120/28).
 • Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych 2009/384/WE, (DzU UE L 120/22).
 • http://www.gpwinfostrefa.pl
 • http://www.bankier.pl
 • strony internetowe badanych spółek giełdowych
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171456855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.