PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 21 (XXI) | nr 23 (1) | 7--29
Tytuł artykułu

Instrumenty graždanskogo vozdejstviâ na razvitie publičnoj služby v Ukraine kak faktor gumanizacii ukrainskogo obŝestva

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tools of Citizens' Impact on the Development of Public Service in Ukraine
Języki publikacji
RU
Abstrakty
EN
This article is devoted to the tools of civic influence on the public service development as a humanizing factor for Ukrainian society. The level of modern civil society's activity is analyzed, accounting its transformation under the social and political changes in Ukraine. The main approaches to interpretation of civic influence on public service development are generalized. A concept "public control after the public policy-making and decision-making" is examined. There were considered the significant tools of civic influence on forming the public policy and decision-making, among of which are consultative and conciliatory councils, public control (public monitoring, public expertise), lobbying (administrative and parliament). Becoming the consultative and conciliatory councils' institute is characterized by taking into account experience of acceptance of normative-legal documents, which regulate their activity, without a concordance with public. The value of public expertise is described for the activity's estimation of executive bodies, the expedience of decisions' acceptance and implementation by these authorities, the preparation of their proposals to normative-legal acts on rights and freedoms of man, terms of references of government and public administration officials. The specific differences of public control from others tools of civic influence are researched and distinguished. It's mentioned, that public control is an inalienable element of forming the democratic, social, legal state in Ukraine, civiс control system of democratic public administration, and irreplaceable constanta of society's development, that's providing a support to public relations in a state of stability and equilibrium. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
7--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Dnepropetrovskij regionalʹnyj institut gosudarstvennogo upravleniâ Nacionalʹnoj akademii gosudarstvennogo upravleniâ Priprezidente Ukrainy, Ukraina
 • Dnepropetrovskij regionalʹnyj institut gosudarstvennogo upravleniâ Nacionalʹnoj akademii gosudarstvennogo upravleniâ Priprezidente Ukrainy, Ukraina
autor
 • Dnepropetrovskij regionalʹnyj institut gosudarstvennogo upravleniâ Nacionalʹnoj akademii gosudarstvennogo upravleniâ Priprezidente Ukrainy, Ukraina
Bibliografia
 • [1] Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р., зі змінами згідно Закону України від 21 лютого 2014/742, Відомості Верховної Ради України, К. 2014/11, с. 143.
 • [2] Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, http://www.president.gov.ua/documents/18688.html.
 • [3] Антонова О.В., Середовище вироблення державної політики (теоретико-методологічні аспекти), автореф. дис. к-та наук з держ. упр., 25.00.01, ДРІДУ НАДУ при Президентові України, Д. 2005, 20 с.
 • [4] Артеменко Н.Ф., Управління професіоналізацією кадрів державної служби України, автореф. дис. к-та наук з держ. упр., 25.00.03, ДРІДУ НАДУ при Президентові України, Д. 2010, 23 с.
 • [5] Баштанник В.В., Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів: монографія, ДРІДУ НАДУ, Д. 2010, 390 с.
 • [6] Василевська Т.Е., Етичні виміри громадянськості державного службовця, "Публічне управління: теорія та практика" 5/1(2011), http://www.kbuapa.kharkov.ua/ebook/putp/2011-1/doc/3/05.pdf.
 • [7] Газарян С.В., Професіоналізація служби в органах місцевого самоврядування: зміст, форми та методи, автореф. дис. д-ра наук з держ. упр., 25.00.03, НАДУ при Президентові України, К. 2011, 39 с.
 • [8] Гончарук Н.Т., Управління керівним персоналом у сфері державної служби України: теорія та практика: монографія, ДРІДУ НАДУ, Д. 2012, 343 с.
 • [9] Громадський контроль, Енциклопедія державного управління: у 8-ми т., Т. 1., редкол.: В.М. Князєв (співголова), І.В. Розпутенко (співголова) та ін., НАДУ, К. 2011, c. 113.
 • [10] Громадські ради: створення та організація роботи. Довідково-методичний посібник для членів громадських рад, за заг. ред. А.С. Крупника, Одеса 2012, 326 с.
 • [11] Державна служба в цифрах - 2015: Інформаційне видання Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС, Прес-центр, http://www.center.gov.ua/prestsentr/materiali/item/1356-86 -2013.
 • [12] Европейская хартия активной гражданственности, http://eurobelarus.info/eaea/.
 • [13] Енциклопедичний словник з державного управління, уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна, НАДУ при Президентові України, К. 2010, 820 с.
 • [14] Енциклопедія державного управління, у 8 т., Нац. акад. держ.упр. при Президентові України, наук.ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін., К. 2011.
 • [15] Ефективна організація роботи громадської ради: методичні рекомендації, www.gromrady.org.ua/2011/06/posibnyk-efektyvna-orhanizatsiya-roboty-hromadskoji-radymetodychni-rekomendatsiji.
 • [16] Кошова Т.В., Професійний розвиток державних службовців на засадах самотренінгу, автореф. дис. к-та наук з держ. упр., 25.00.03, ДРІДУ НАДУ при Президентові України, Д. 2004, 22 с.
 • [17] Крутій О.М., Діалогова взаємодія органів влади та громадськості як умова демократизації державного управління, автореф. дис. ... д-ра наук з держ.упр., 25.00.02, О.М. Крутій; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. інт держ. упр., Х. 2010, 36 с.
 • [18] Кучабський О., Довіра до органів публічної влади як ключовий фактор ефективності системи державного управління, О. Кучабський, С. Погорєлий, "Публічне управління: теорія та практика" 13/1 (2013), http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/2/07.pdf.
 • [19] Кушнірова Г.П., Формування професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування, автореф. дис. к-та наук з держ. упр., 25.00.03, НАДУ при Президентові України, К. 2011, 23 с.
 • [20] Лациба М.В., Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: крок за кроком, М. Лациба, О. Хмара, О. Орловський, Укр. незалеж. центр політ. дослідж, [Агентство "Україна"], К. 2010, 96 с.
 • [21] Лісєєнко О., Динаміка політичного капіталу в Україні, "Політичний менеджмент" 10/1 (2005), c. 90-96.
 • [22] Лукашевич О.М., Громадянськість як результат громадянського розвитку особистості: психологічний дискурс, [в:] О.М. Лукашевич, Збірник наукових праць К-ПНУ імені І.Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології, 2014, Випуск 24, c. 467-477
 • [23] Морально-етичні засади розвитку державної служби України: європейський та вітчизняний досвід: монографія, С.М. Серьогін, О.В. Антонова, І.І. Хожило та ін.; за заг. ред. проф. С.М. Серьогіна, ДРІДУ НАДУ, Д. 2007, 272 с.
 • [24] Нинюк І.І., Професіоналізм державних службовців: сутність, стан та особливості формування, автореф. дис. к-та наук з держ. упр., 25.00.03, НАДУ при Президентові України, К. 2005, 18 с.
 • [25] Ничта Н.Л., Психологічний ресурс оптимізації взаємодії місцевих органів виконавчої влади з громадськістю, автореф. дис. ... канд.. наук з держ.упр., 25.00.02, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр., Л. 2014, 21 с.
 • [26] Пархоменко-Куцевіл О.І., Формування, розвиток та модернізація державних посад: концептуально-методологічні засади: монографія, ФАДА, ЛТД, К. 2010, 296 с.
 • [27] Петренко О.С., Формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні, автореф. дис. к-та наук з держ. упр., 25.00.03, Петренко Оксана Станіславівна; ДРІДУ НАДУ при Президентові України, Д. 2008, 20 с.
 • [28] Реформування професійного навчання державних службовців в Україні: проблеми та перспективи ДРІДУ НАДУ, колект. моногр. С.М. Серьогін, Є.І. Бородін, Н.А. Липовська, І.І. Хожило [та ін.]; за заг. та наук. ред. С.М. Серьогін, ДРІДУ НАДУ, Д. 2012, 274 c.
 • [29] Сидоренко Н.С., Формування професійної культури державних службовців, автореф. дис. к-та наук з держ. упр., 25.00.03, Сидоренко Павло Володимирович, НАДУ при Президентові України, К. 2012, 23 с.
 • [30] Синергетичні засади державного управління в умовах реформ: монографія, С.М. Серьогін, І.В. Письменний, І.І. Хожило та ін..; за заг. ред. С.М. Серьогіна, ДРІДУ НАДУ, Д. 2007, 194 с.
 • [31] Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг, За ред. д. ек. н. В. Ворони, д. соц. н. М. Шульги, Інститут соціології НАН України, К. 2012, 660 с, http://i-soc.com.ua/institute/soc-mon-2012.pdf.
 • [32] Моніторинг громадської думки, Український інститут соціологічних досліджень ім. О.Яременка, http://www.uisr.org.ua/monitoring.
 • [33] Довіра до соціальних інституцій та групп: за матеріалами прес-релізу Ліана Новіковой (по состоянию на 4-14 декабря 2015), Київський міжнародний інститут соціології, http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=579&page=2&t=3.
 • [34] Довіра до політичних інститутів та банків падає, компанії повертають довіру громадян (GfK Ukraine), http://sostav.ua/news/2009/04/22/8/19934/.
 • [35] Філіпова Т.В., Професійний менталітет державних службовців в Україні: технологія формування, автореф. дис. к-та наук з держ. упр., 25.00.03, ДРІДУ НАДУ при Президентові України, Д. 2006, 20 с.
 • [36] Цегольник П.А., Формування професійної моделі фахівця в сфері управління, автореф. дис. к-та наук з держ. упр., 25.00.03, НАДУ при Президентові України, К. 1997, 17 с.
 • [37] Чабанна М.В., Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії, Магістеріум, К. 2014, Вип. 58, с. 8-14.
 • [38] Шпекторенко І.В., Управління професійною мобільністю державних службовців, автореф. дис. д-ра наук з держ. упр., 25.00.03, Інститут з-тва Верховної Ради України, К. 2012, 32 с.
 • [39] Jurgilewicz M.K., Kilka uwag na temat znaczenia pojecia administracji publicznej, M.K. Jurgilewicz, O. Jurgilewicz, M. Ura, "Modern Management Review" 21/2 (2014), c. 43-52.
 • [40] Newton K., Political trust and institutional performance, [в:] K. Newton, Social and Political Trust, European Social Survey, 2013, http://essedunet.nsd.uib.no/cms/topics/2/3/all.html.
 • [41] Peffley M., Democratization and Political Tolerance in Seventeen Countries: A Multi-level Model of Democratic Learning, "Political Research Quarterly" 56/3 (2003), c. 243-257.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.