PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
23 (2016) | nr 6 (109) | 41--54
Tytuł artykułu

Słody jako źródło enzymów amylolitycznych w procesie enzymatycznej hydrolizy skrobi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Enzymes in Enzymatic Hydrolysis Process of Starch
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było określenie: efektywności scukrzania skrobi zbożowej z wykorzystaniem słodów jako źródła amylaz oraz wydajności fermentacji alkoholowej z zastosowaniem drożdży rasy Ethanol Red. Zaciery gorzelnicze przygotowano metodą bezciśnieniowego uwalniania skrobi (BUS) z ziarna żyta niesłodowanego odmiany Dańkowskie Diament z 30-procentowym udziałem słodów - pszenicznego, żytniego i jęczmiennego. Dla porównania przeprowadzono fermentacje zacierów z żyta niesłodowanego, przygotowanych metodą BUS z zastosowaniem preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że enzymy słodowe umożliwiły uzyskanie zacierów słodkich o zawartości ekstraktu i cukrów ogółem zbliżonych do zacierów sporządzonych metodą BUS z udziałem α-amylazy i glukoamylazy, obecnych w preparatach komercyjnych. Zaciery żytnie przygotowane z udziałem słodów pszenicznego i jęczmiennego odznaczały się wyższym stopniem scukrzenia w porównaniu z próbami przygotowanymi wyłącznie z surowca niesłodowanego, jak i z udziałem słodu żytniego. Największą wydajność biosyntezy etanolu (83,6±91,95 % wydajności teoretycznej) stwierdzono w zacierach żytnich scukrzanych słodem pszenicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the research study was to determine the effectiveness of saccharification of cereal starch using malts as a source of amylases and the efficiency of alcoholic fermentation with the Ethanol Red yeast strain. Distillery mashes were prepared by a method of pressure-less liberation of starch (PLS) from unmalted rye of the Dańkowskie Diament cultivar with 30 % of wheat, rye, and barley malts added. For comparison, the unmalted rye mashes were fermented by the PLS method using enzyme preparations of microbial origin. Based on the research results, it was concluded that the malts enzymes made it possible to produce sweet mashes with a content of extract and total sugars similar to that in the rye mashes made by the PLS method with the use of α-amylase and glucoamylase present in commercial preparations. The mashes made of wheat and barley malts had a higher degree of saccharification comparing to the preparations made exclusively of unmalted grains and to the preparations with added rye malt. The highest efficiency of ethanol biosynthesis (83.69 ± 1.95 % of theoretical yield) was reported in the case of rye mashes saccharified with the wheat malt. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
41--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Balcerek M.: Carbonyl compounds in aronia spirits. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2010, 60 (3), 243-249.
 • [2] Balcerek M., Pielech-Przybylska K., Strąk E., Patelski P., Dziekońska U.: Comparison of fermentation results and quality of the agricultural distillates obtained by application of commercial amylolytic preparations and cereal malts. Eur. Food Res. Technol., 2015, 242 (3), 321-335.
 • [3] Biernacka P., Wardecki W.: Volatile composition of raw spirits of different botanical origin. J. Inst. Brew., 2012, 118, 393-40.
 • [4] Bledzki A.K., Mamun A.A., Volk J.: Physical, chemical and surface properties of wheat husk, rye husk and soft wood and their polypropylene composites. Composites: Part A, 2010, 41, 480-488.
 • [5] Blümelhuber G.: Cereals, malts and hops. Brauwelt Int., 2012, 2, 75-83.
 • [6] Boros D., Gołębiewski D., Myszka K.: Wstępne badania ziarna wybranych rodów hodowlanych pszenicy jako surowca do słodowania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 3 (94), 151- 164.
 • [7] Czupryński B., Kotarska K.: Wpływ preparatów enzymatycznych na przebieg fermentacji alkoholowej. Inż. Ap. Chem., 2011, 50 (3), 16-17.
 • [8] Czupryński B., Kotarska K.: Zanieczyszczenia chemiczne spirytusów surowych związkami karbonylowymi. Inż. Ap. Chem., 2009, 48 (2), 31-32.
 • [9] Dominikiewicz M.: Gorzelnictwo. Wyd. Księgarnia Ludwika Fiszera, Warszawa 1923.
 • [10] Heinz Weyermann® GmbH, Mich. Weyermann® GmbH & Co. KG, Weyermann Specialty Malting Company: Aromatische Malze und Malzextrakte für die Spirituosenindustrie. Niemcy 2013 [online] Dostęp w Internecie [30.09.2016]: http://www.weyermann.de/downloads/ger/br/ Weyermann_Produktbrosch re_Spirituosen_09_2013.pdf
 • [11] Jarosz K., Jarociński J.: Gorzelnictwo i drożdżownictwo. Wyd. WSIP, Warszawa 1994.
 • [12] Jarosz K., Jarociński J.: Technologia gorzelnictwa. Wyd. WPLiS, Warszawa 1994.
 • [13] Kaukovirta-Norja A., Wilhelmson A., Poutanen K.: Germination: a means to improve the functionality of oat. Agric. Food Sci., 2004, 13, 100-112.
 • [14] Krełowska-Kułas M.: Badanie jakości produktów spożywczych. PWE, Warszawa 1993.
 • [15] Kunze W.: Technologia piwa i słodu. Wyd. Piwo-Chmiel, Warszawa 1999.
 • [16] Łączyński B.: Skrócony kurs gorzelnictwa rolniczego. Wyd. Sigma NOT 1992, s. 3.
 • [17] Osman A.M.: The advantages of using natural substrate - based methods in assessing the roles and synergistic and competitive interactions of barley malt starch-degrading enzymes. J. Inst. Brew., 2002, 108 (2), 204-214.
 • [18] PN-A-79523:2002. Destylat rolniczy.
 • [19] Poel P., Gosepa S., Kroes W., Kruis G., Berkhout B., de Wit W.: The contribution of the spirits industry to the EU economy. A report commissioned by The European Spirits Companies Liaison Group in coordination with The European Spirits Organisation - CEPS and conducted by Ernst & Young Tax Advisors and Regioplan Policy Research, Amsterdam 2010.
 • [20] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Dz. U. L 250 z 18.09.2008, str. 1.
 • [21] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady(WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89. Dz. U. L 39 z 13.02.2008, s. 16.
 • [22] Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Dz. U. L 189 z 20.07.2007 r., s.1.
 • [23] Russell I.: Understanding yeast fundamentals. In: The alcohol textbook. 4th ed. Eds. K.A. Jacques, T.P. Lyons, D.R. Kelsall. Nottingham University, Nottingham 2003.
 • [24] Szwed Ł., Błażewicz J., Zembold-Guła A., Pelak M., Dawidowicz A.: Wpływ frakcjonowania i czasu słodowania ziarna jęczmienia na liczbę Kolbacha słodów oraz zawartość wolnego azotu alfaaminokwasowego w brzeczkach. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 6 (67), 119-128.
 • [25] Śliwińska M., Wiśniewska P., Dymerski T., Wardencki W., Namieśnik J.: The flavour of fruit spirits and fruit liqueurs: A review. Flavour Fragr. J., 2015, 30 (3), 197-207.
 • [26] Thomas K.C., Hynes S.H., Ingledew W.M.: Effect of Lactobacilli on yeast growth, viability and batch and semi-continuous alcoholic fermentation of corn mash. J. Appl. Microbiol., 2001, 90 (5), 819-828.
 • [27] Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.
 • [28] Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE.
 • [29] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 49/2000 z dnia 10 stycznia 2000 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1139/98 dotyczące obowiązkowego oznaczania na etykietach umieszczonych na niektórych środkach spożywczych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie innych danych niż przewidziane w dyrektywie 79/112/EWG.
 • [30] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 50/2000 z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie etykietowania środków spożywczych oraz składników żywności zawierających dodatki oraz środki aromatyzujące, które zostały zmodyfikowane genetycznie lub zostały wyprodukowane z organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
 • [31] Rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do aflatoksyn (Tekst mający znaczenie dla EOG).
 • [32] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 369/2005 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.