PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 292 | 7--19
Tytuł artykułu

Instrumenty prawne wspierające zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Legal Instruments to Support Employment People Over the 50 Years of Age
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu wskazano najważniejsze rozwiązania prawne dotyczące wspierania zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej. Znajdują się one przede wszystkim w prawie pracy i regulacjach ustawowych dotyczących rynku pracy. Ustanowiono w nich różne instrumenty, których zadaniem jest umożliwienie uczestnictwa na rynku pracy osób defaworyzowanych za względu na wiek. (abstrakt oryginalny)
EN
This study identifies the most important legal solutions for supporting the employment of people aged 50 years and older. They are located primarily in labor law and statutory regulations regarding the labor market. They set up different instruments whose purpose is to enable participation in the labor market people disadvantaged based on age. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2010-2012 (2013), GUS, Warszawa.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. I kwartał 2015 (2014), GUS, Warszawa.
 • Błędowski P. (2013), Aktywność zawodowa osób w starszym wieku [w:] M. Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Derlacz-Wawrowska M., Latos-Miłkowska M. (2013), Kodeks pracy. Komentarz w perspektywie europejskiej i międzynarodowej, Lex/el.
 • Driczinski S. (2014), [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Lex/el. Gagacka M., Głąbicka K. (2014), Przedsiebiorczość społeczna - wyzwania dla rynku pracy, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny, Radom.
 • Góral Z. (2014), [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Lex/el. Jaśkowski K., Maniewska E. (2015), Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy, Lex/el.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kryńska E. (2007), Osoby starsze na rynku pracy [w]: E. Karpowicz (red.), Rynek pracy, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 • Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2014 r., www. mpips.gov.pl/analizy/ raporty-sprawozdania/ryku pracy.
 • Perdeus W. (2014), [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Lex/el.
 • Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014.
 • Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce (2013), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Dz.U. 2009, nr 5, poz. 25 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. Dz.U. 2009, nr 61, poz. 502 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego z dnia 19 maja 2014. Dz.U. 2014, nr 631.
 • Rysz-Kowalczyk B. (2012), (Nie) dostosowanie instytucji polityki społecznej do zmian w cyklu życia współczesnych pokoleń Polaków [w:] Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana. Z okazji Jubileuszu 90-lecia urodzin Profesora Antoniego Rajkiewicza, IPiSS, Warszawa.
 • Schimanek T. (2012), Zatrudnienie osób starszych [w:] Strategie działania w starzeją- cym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, RPO, Warszawa.
 • Tomaszewska M. (2014), [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Lex/el.
 • Trafiałek E. (2006), Zmiany demograficzne zadaniem współczesnej polityki społecznej [w:] A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiat lat polityki społecznej w Polsce. Księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesiąciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz, AE, Katowice.
 • Trzos K., Zatorska M. (2010), Popyt na dojrzałość [w:] Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz.U. 2004, nr 64 poz. 593, ze zm.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Dz.U. 2006, nr 94, poz. 651.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. 2015, poz. 149 ze zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo- łecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. 2010, nr 77, poz. 512 z ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 2014, poz. 1502 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia z 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. Dz.U. nr 94, poz. 651 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2007 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 ze zm.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo- łecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. 2010, nr 77, poz. 512 ze zm.
 • Wiśniewski Z. (2011), Podstawy aktywnej polityki rynku pracy [w:] Z. Wiśniewski, K. Zawadzki (red.), Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, UMK, Toruń.
 • Wojdyło-Preisner M. (2008), Współczesna identyfikacja osób szczególnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem na lokalnych rynkach pracy [w:] Z. Wiśniewski, E. Dolny (red.), Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, UMK, Toruń.
 • Wyrok SA w Gdańsku z dnia 11 października 2012 r., III APa 17/12, Lex nr 1236144.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.