PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 16(31) | z. 3 | 87--100
Tytuł artykułu

Europejska Polityka Sąsiedztwa - ewolucja i współczesne wyzwania wobec rozwoju euroregionów na zewnętrznych granicach UE (w Polsce)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
European Neighbourhood Policy - Evolution and Present Challenges Towards the Development of Euroregions on the EU's External Borders (in Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie genezy i ewolucji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) oraz oceny jej wpływu na rozwój euroregionów położonych na zewnętrznych granicach UE w Polsce. Realizacji celu służyła analiza literatury przedmiotu, dokumentów strategicznych UE, desk research oraz sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety skierowanej do dyrektorów sekretariatów euroregionów: Bug, Karpackiego, Puszcza Białowieska i Niemen. Wśród zakładanych przez UE efektów wdrażania EPS w odniesieniu do regionów transgranicznych można wymienić m.in.: wzmocnienie interakcji transgranicznych, poprawę jakości życia mieszkańców czy rozwój infrastruktury granicznej. W praktyce, zwłaszcza w przypadku euroregionów położonych na wschodniej granicy UE, przeważa orientacja społeczna projektów. Niskie nakłady na EPS uniemożliwiają redukcję asymetrii w dostępie do środków finansowania współpracy po zewnętrznej stronie granicy i utrudniają podejmowanie wspólnych projektów i uzyskiwanie znaczących efektów współpracy, co przyczynia się do braku akceptacji pojmowania granicy jako szansy rozwojowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to present the genesis and the evolution of the European Neighbourhood Policy (EPS) and the assessment of its impact on the development of euroregions located on the external borders of the EU in Poland. The implementation of the aim was based on literature analysis, strategic documents of the EU, desk research and diagnostic survey using a questionnaire addressed to the directors of the secretariats of the euroregions: Bug, Karpacki, Puszcza Białowieska, Niemen. The anticipated effects of the implementation of the EPS with respect to cross-border regions are strengthening of cross-border interactions, improving the quality of life and the development of border infrastructure. In practice, especially in the case of euroregions situated on the eastern border of the EU, social orientation of projects is predominant. Low expenditure on EPS prevents the reduction of asymmetries in access to funding of cooperation on the external side of the border and makes it difficult to undertake joint projects and obtain significant results of cooperation, which contributes to the lack of acceptance of the perception of the border as a development opportunity. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
87--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • Comelli, M. (2004). The Challenges of the European Neighbourhood Policy, The International Spectator, vol. 39, no 3, pp. 98-99.
 • Communication from the Commission, European Neighbourhood Policy, Strategy Paper, COM (2004) 373 final, Brussels, 12.05.2004.
 • Communication from the Commision, A Strong European Neighbourhood Policy, COM (2007) 774 final, Brussels, 5.12.2007.
 • Dumała, H. (2012). Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 • Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. (2012) M. Pietraś, K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Greta, M. (2013). Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz w przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • http://www.euroregion-pb.pl/, dostęp z dnia 29.07.2016.
 • http://www.euroregionbug.pl/index.php/zwiazek-transgraniczny-euroregion-bug, dostęp z dnia 29.07.2016.
 • http://www.karpacki.pl/euroregion-karpacki, dostęp z dnia 29.07.2016.
 • http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/unia_europejska/.../eps/, dostęp z dnia 15.04.2016.
 • http://www.niemen.org.pl/, dostęp z dnia 29.07.2016.
 • Kalicka-Mikołajczyk, A. (2013). Ramy prawne i zasady unijnej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa wobec partnerów wschodnich, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego nr 30, Wrocław.
 • Kawałko, B. (2007). Granica wschodnia jako czynnik ożywienia i rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów przygranicznych. Synteza, Ekspertyzy do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 2, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 622-632.
 • Konwencja Madrycka z 1980 r. Tekst dostępny w dokumentacji i materiałach Komisji Europejskiej, Dziennik Ustaw poz. 268. Pobrano w lipcu 2016 z: http://www.ec.europa.eu/regional_policy/index.pl.cfm.
 • Kowalska, I. (2015). Finansowanie unijne rozwoju terenów transgranicznych w ramach Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. [W:] Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych, T. 1, K. Świerczewska-Pietras, M. Pyra (red.).
 • Kozak, M.W., Smętkowski, M. (2015). Zewnętrzna granica Unii Europejskiej - rola współpracy transgranicznej w rozwoju regionów, Seminarium EUROREG Warszawa, 9 kwietnia 2015. Pobrano kwiecień 2016 z: http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_seminary_files/757/kozak_smtkowski_zewntrzna_granica_ue_09.04.15.pdf.
 • Lyubashenko, I. (2012). Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej, Dom Wydawniczy Duet, Toruń.
 • Maliszewska-Nienartowicz, J. (2007). Europejska Polityka Sąsiedztwa: cele i instrumenty, Sprawy Międzynarodowe, nr 3, 63-76.
 • Marchetti, A. (2006). The European Neighbourhood Policy. Foreign Policy AT EU's Periphery, Discussion Paper, no 158.
 • Marcinkowska, P. (2011). Europejska Polityka Sąsiedztwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa.
 • Mędza, A. (2014). EUWT - nowy wymiar współpracy transgranicznej. [W:] Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 28 (3), P. Laskowski (red.), Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych.
 • Mędza, A. (2015). Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w Polsce - wstępna ocena, PN UE we Wrocławiu nr 380 Gospodarka regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Niehaus, P. (2013). Problematik der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Europäischen Union AM Beispiel der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa und der Euroregion Bayerischer Wald-Böhmerwald-Untere Inn, Karlsruhe.
 • Pancer-Cybulska, E. (2015). Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) w pakiecie legislacyjnym na okres programowania 2014-2020. [W:] PN UE we Wrocławiu nr 380 Unia Europejska w 10 lat po największym rozszerzeniu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Podręcznik tworzenia EUWT dla podmiotów współpracy transgranicznej (2014), Wydawca Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej BMVI, Berlin.
 • Praktyczny Przewodnik współpracy transgranicznej LACE, wyd. 2. (1997), Komisja Europejska, rozdział 7.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania.
 • Szersza Europa i nowa Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej. (2004). E. Reichman (red.), PISM, Warszawa.
 • Świeżak, P. (2007). Europejska Polityka Sąsiedztwa. Bilans funkcjonowania na przykładzie Ukrainy. Bezpieczeństwo Narodowe, nr 3-4, 116-139.
 • Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne. (2010). M. Perkowski (red.), Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.