PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10/3 | 49--60
Tytuł artykułu

An Analysis of Arrangements of the Local Spatial Management Plans in the Context of Determining Coverage of Transmission Easements - the Example of the City of Krakow

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście określania zasięgu służebności przesyłu na przykładzie miasta Krakowa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Jednym z podstawowych problemów związanych z ustanawianiem i funkcjonowaniem instytucji służebności przesyłu jest określenie jej przestrzennego zasięgu, czyli powierzchni pasa służebności przesyłu. Wobec braku ustawowej regulacji w praktyce stosowane są różne podejścia określenia areału pasa służebności, w tym wykorzystanie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Krakowa w kontekście zapisów dotyczących stref oddziaływania urządzeń przesyłowych. W odniesieniu do każdego z rodzajów sieci uzbrojenia terenu zauważyć można typowe kierunki kształtowania obszarów oddziaływania urządzeń przesyłowych. Podejście polegające na określeniu w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej w zależności od parametrów technicznych poszczególnej sieci przeważa w przypadku sieci energetycznych, wodociągowych i ciepłowniczych. Propozycja ustanowienia strefy ochronnej zależnej od innych ustaleń planu, np. z uwzględnieniem odległości do obiektów różnego typu czy podstawowego przeznaczenia gruntu, przeważa w przypadku kanalizacji. Jeśli chodzi o sieci gazowe, wyraźnie najczęściej wybieranym kierunkiem jest ustanowienie strefy ochronnej w nawiązaniu do przepisów odrębnych. Przegląd dokumentów planistycznych z obszaru Krakowa wskazuje, że na obszarach lokalizacji urządzeń przesyłowych, które mogą oddziaływać na otoczenie, MPZP zwykle ustala zasięg obszaru oddziaływania obiektu, co może zostać wzięte pod uwagę przy ustanawiania prawa służebności przesyłu. Jednocześnie MPZP pokrywają niespełna połowę obszaru miasta, a wśród nich przeciętnie tylko mniej więcej połowa odnosi się do przedmiotowego zagadnienia, co powoduje, iż przeważający obszar miasta nie jest objęty ustalaniami planistycznymi dotyczącymi stref ochronnych wokół urządzeń przesyłowych. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the basic problems associated with the establishment and functioning of transmission easements is to determine the spatial extent, that is, the transmission easement zones. In the absence of statutory regulation, in practice there are various approaches to determine range of easement zone, including the use of the arrangements of the local spatial management plans. This study analyzes the arrangements of the obligatory local spatial management plans in the city of Krakow, in the context of provisions relating to the impact zones of transmission equipment. For each type of network utilities, there can be observed typical trends shaping the areas of influence of transmission equipment. The approach of defining the local spatial management plan protection zone depending on the technical parameters of the particular networks prevails for power grids, water supply and heating. The proposal to establish a protection zone dependent on other arrangements of plan e.g. based on the distance to objects of different types and the basic purpose of the land prevails in the case of sewage. For gas networks, clearly the most frequently chosen direction is to establish a protection zone in reference to the separate regulations. An overview of planning documents from Krakow indicates that the areas the location of transmission facilities, which may affect the environment, local development plan usually sets range impact area of the object, which can be taken into account when legislating transmission easement. At the same time local plans cover less than half of the city area, among them an average of only about half relates to the subject matter, which means that in most parts of the city there is a lack of planning arrangements for the protection zones around transmission equipment.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--60
Opis fizyczny
Twórcy
  • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
  • [1] Bochaczyk J.: Służebność przesyłu jako szczególny przypadek ograniczenia praw do nieruchomości. AGH, Kraków 2015 [M.Sc. thesis, supervisor: E. Preweda].
  • [2] Butryn K., Preweda E.: Selected Issues of Establishing and Functioning of the Transmission Easement. Geomatics and Environmental Engineering 2016, vol. 10, no. 1.
  • [3] Powszechne Krajowe Zasady Wyceny - Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny 4: Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, 2014.
  • [4] Sajnóg N.: Infrastruktura techniczna związana z przesyłem i dystrybucją mediów oraz towarzyszące jej pasy terenów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2014/II, 2014, pp. 467-480.
  • [5] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997 nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 1774 [Journal of Laws 1997, no. 115, item 741 with amendments; consolidated text: Journal of Laws 2015, item 1774].
  • [6] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2014 z późniejszymi zmianami [Journal of Laws 1964, no. 16, item 93 with amendments; consolidated text: Journal of Laws 2014 with amendments].
  • [7] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U 2003, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami [Journal of Laws 2003, no. 80, item 717 with amendments].
  • [8] Zamroch P.: Problematyka prawna urządzeń przesyłowych na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. [in:] Dąbek J., Nowakowska M., Zamroch P., Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną, wyd. 2 poprawione, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171457619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.