PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 1(17) Praca i bezrobocie - ramy prawne i instytucjonalne | 58--65
Tytuł artykułu

Bezdomni na rynku pracy : analiza sytuacji ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Homeless People in the Labour Market : the Analysis of the Situation with a Particular Emphasis on the Legal Conditions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezrobocie to jeden z głównych problemów osób bezdomnych - często stanowi przyczynę utraty miejsca zamieszkania, uniemożliwia też poprawę warunków bytowania. Znalezienie zatrudnienia jest jednak dla bezdomnych zadaniem bardzo trudnym. W tekście omówiono przyczyny takiego stanu rzeczy, jak również zwrócono uwagę na prawne instrumenty mające na celu ułatwienie podjęcia pracy osobom bezdomnym jako szczególnie zagrożonym wykluczeniem społecznym. Podjęto ponadto próbę analizy skuteczności stosowania wspomnianych przepisów, która to skuteczność - jak się okazuje - często jest niezadowalająca. Mając to na uwadze, przedstawiono postulaty zmian legislacyjnych, jakie mogłyby poprawić sytuację osób bezdomnych na rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Unemployment is one of the main problems of homeless people. It is often the cause for loss of the place of residence and makes it impossible to improve the living standard. However, finding a job is a very difficult task for homeless people. The article presents the causes of this situation. It takes also into consideration the legal instruments aiming to make it easier to take up a job for homeless as those who are especially threatened by social marginalization. Moreover, the effectiveness of the mentioned law rules is analyzed in the paper. It turns out that it is often unsatisfying. Taking this into consideration, the author presents postulates that could improve the situation of homeless people in the labour market. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl
Bibliografia
 • 1. Baranowski M., (2010) Raport na temat osób bezdomnych [w:] Tittenburn J., (red.), Spółdzielnie socjalne. Skuteczny mechanizm walki z wykluczeniem społecznym czy ślepa uliczka? Poznań: Wydawnictwo Nakom.
 • 2. Culępa M., Rotkiewicz M., Wołoszyn-Kądziołka D., (2015) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • 3. Danecka M., (2013) Zatrudnienie socjalne czy pomoc społeczna?: aktywizacja społeczno-zawodowa w opinii jej odbiorców, "Ekonomia społeczna", nr 3.
 • 4. Duracz-Walczak A., (2007) Bezrobocie bezdomnych [w:] Duracz-Walczak A., (red.), Bezrobocie jako problem bezdomnych polskich, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • 5. Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 roku, Dz.U. z 1999 r. nr 8, poz. 67.
 • 6. http://www.bezdomnosc.pl/images/dokumenty/stanowiska/2015.06.09_KPSiR_zmiana_UPS.pdf [22.07.2016].
 • 7. http://www.mops-stalwol.pl/images/Download/gminny%20program%20wychodzenia%20z%20bezdomnoci%20na%20lata%202013-2015.pdf [15.07.2016].
 • 8. http://www.rp.pl/artykul/309888-Bez-meldunku-praca-tez-mozliwa.html?template=restricted [10.07.2016].
 • 9. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zatrudnieniu-socjalnym [10.07.2016].
 • 10. https://www.nik.gov.pl/plik/id,6740,vp,8559.pdf [10.07.2016].
 • 11. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania skutkom bezdomności, (2016) Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 12. Kaźmierczak-Kałużna I., (2015) Bezdomność jako forma wykluczenia społecznego w świetle wybranych aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych i programowych, "Opuscula Sociologica", nr 2.
 • 13. Koczur W., (2012) Zatrudnienie socjalne - wybrane zagadnienia, "Studia Ekonomiczne", nr 161.
 • 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • 15. Koral J., (2008) Spółdzielnie socjalne, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • 16. Maciejko W., Zaborniak P., (2008) Instytucje zatrudnienia socjalnego, "Samorząd Terytorialny", nr 11.
 • 17. Mazur J., (2006) Bezdomność jako przedmiot polityki społecznej [w:] Mazur J., (red.), Bezdomność. Szkice z socjologii, polityki społecznej i katolickiej nauki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • 18. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku, Dz.U. z 1977 r. nr 38, poz. 169.
 • 19. Mizerski R., (2010) Prawa pracownicze [w:] Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora".
 • 20. Olech P., (2007) Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych [w:] Duracz-Walczak A., (red.), Bezrobocie jako problem bezdomnych polskich, Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
 • 21. Piekut-Brodzka B., (2006) Bezdomność, Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 • 22. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku, http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [10.07.2016].
 • 23. Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, (2015) Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 24. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 października 1927 roku o zwalczaniu żebractwa i włóczęgostwa, Dz.U. nr 92, poz. 823.
 • 25. Sprawozdanie z realizacji "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2015, (2016) Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • 26. Szałtys D., (2013) Osoby w obiektach zbiorowego zakwaterowania oraz osoby bezdomne [w:] Nowak L., (red.), Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 • 27. Śledzianowski J., (2011) Bezrobocie czynnikiem destrukcyjnym życia rodzinnego na przykładzie społeczności osób bezdomnych, "Państwo i Społeczeństwo", nr 3.
 • 28. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, Dz.U. nr 24, poz. 141 ze zm.
 • 29. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym, Dz.U. nr 122, poz. 1143 ze zm.
 • 30. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.
 • 31. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.
 • 32. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. nr 94, poz. 651 ze zm.
 • 33. Zaborowska A., (2012) Wielosektorowa praca socjalna szansą na skuteczniejszą pomoc bezdomnym, "Forum. O bezdomności bez lęku", s. 67-74.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.