PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 3 Od prawa przeszłego do współczesnego : księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu | 557--574
Tytuł artykułu

Rola studiów prawniczych w przygotowaniu do pełnienia służby sędziowskiej : uwagi o dyskursie i praktyce II RP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Studies of Law in the Preparation for the Performance of the Judicial Service : the Discourse and Practice of the Second Republic of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest deskrypcja międzywojennych polskich wyobrażeń o pożądanym układzie relacji między organizacją studiów prawniczych a odpowiednim poziomem przygotowania osób sposobiących się do pełnienia oraz już pełniących służbę sędziowską. Za kluczowe uznano ustalenie przekonań o kompetencjach konstytuujących pojęcie odpowiedniego przygotowania oraz określenie tego, które spośród nich i w jakim stopniu wedle uczestników debaty powinny być wytworzone na etapie edukacji uniwersyteckiej. W pracy zarysowano specyfikę szeroko rozumianego społecznego kontekstu dyskusji (rosnąca podaż prawników, "płytki" rynek pracy, instrumentalny stosunek państwa do młodzieży prawniczej) oraz stan regulacji prawnej. W dalszej części rozważań zestawiono i porównano reprezentatywne koncepcje reformy studiów prawniczych oraz wskazano na zasadnicze osie sporu (rola przedmiotów historycznych i wykształcenia ogólnego, potrzeba i ewentualny zakres specjalizacji studiów, ich powiązania z praktyką, celowość zachowania jednolitego charakteru studiów), wykazując zarazem, że przynajmniej w części był on ufundowany na nieporozumieniu (zwłaszcza debata dotycząca roli wykształcenia ogólnego i specjalizacji studiów). (abstrakt oryginalny)
EN
The idea of the article is to describe Polish interwar ideas of a desired religious system of relationships between the organisation of the studies of law and an appropriate level of training for persons who prepare for and those who already perform the judicial service. Determining convictions concerning competences, which constitute the concept of the appropriate preparation, as well as stating which of the competences and to what extent should, according to the participants of the debate, be obtained as a part of university education were considered essential. In the paper the specifics of a widely understood social context of discussion (an increasing supply of lawyers, a "shallow labour market", an instrumental employment relationship of the country with the law youth) and the state of regulation are outlined. In further considerations, representative concepts of the reform of the studies of law are listed and compared. Basic axis of controversy (the role of the historical items and general education, the need and range of the specialization of the studies, combining studies and practice, the desirability of preserving a unified character of the studies) is also indicated. At the same time, it shows that it was at least partially based on a misconception (especially the debate concerning the role of general education and the specialisation of the studies). (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bekerman J., Jednoosobowość, "Palestra" 1932, nr 3-10.
 • Bekerman J., Nieco o studiach prawniczych, "Głos Sądownictwa" 1937, nr 4.
 • Bekerman J., O reformie studiów prawniczych, "Palestra" 1934, nr 9.
 • Dąbrowski P., Muatationes in doctrina iuris. Kwestia prac nad reformą uniwersyteckich studiów prawniczych w Polsce (1918-1939), Gdańsk 2015.
 • Deręgowski J., Seminaria dla aplikantów sądowych, "Głos Sądownictwa" 1937, nr 3.
 • Dymek W., O typ polskiego sędziego, "Głos Sądownictwa" 1930, nr 7-8.
 • Fleszyński K., Szkoła prawa i szkoła życia, "Głos Sądownictwa" 1936, nr 9.
 • Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Mały rocznik statystyczny 1938, Warszawa 1938.
 • Haytler J., Projekt reformy uniwersyteckich studiów prawniczych, "Głos Prawa" 1938, nr 9-10.
 • Kwieciński K., Ordyniec J., O należyte przygotowanie do zawodów prawniczych, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1936, nr 6.
 • Ławnikowicz G., Idea niezawisłości sędziowskiej w porządku prawnym i myśli prawniczej II RP, Toruń 2009.
 • Ławnikowicz G., Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego, Lublin 2014.
 • Ławnikowicz G., Międzywojenne rozważania o granicach sędziowskiego imperium i polityce orzecznictwa, [w:] Najnowsze kierunki badań w dziedzinie historii doktryn politycznych i prawnych, red. R.M. Małajny, Katowice 2008.
 • Makowski W., Uniwersyteckie studium kryminalistyczne, Warszawa 1924.
 • Makowski W., Uniwersyteckie studium prawnicze, Warszawa 1934.
 • Masłowski P., O seminaria dla aplikantów, "Głos Sądownictwa" 1934, nr 10.
 • Medyński W.J., Kilka uwag w związku z wprowadzeniem seminariów aplikanckich, "Głos Sądownictwa" 1933, nr 6.
 • Muraszko C., Postulaty organizacji aplikacji sądowej, "Głos Sądownictwa", nr 9.
 • Peszyński S., III. Zjazd prawników polskich, "Palestra" 1936, nr 11.
 • Prochazka J.M., W sprawie reformy aplikacji sądowej, "Głos Sądownictwa" 1938, nr 1.
 • Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 października 1932 r. o aplikantach i asesorach sądowych (Dz.U., nr 95, poz. 825).
 • Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego z dnia 16 października 1920 r. w sprawie organizacji studiów prawnych w uniwersytetach państwowych (Dz.U.M.W.R i O.P.R.P z 1920 r., nr 22, poz. 140).
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. w sprawie upoważnienia władzy mianującej do przenoszenia sędziów w stan spoczynku i na inne miejsce służbowe (Dz.U., nr 73, poz. 663).
 • Semadeni T., Zagadnienie selekcji kandydatów do sądownictwa, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1937, nr 8-9.
 • Siewierski M., Uwagi o projekcie reformy studiów prawniczych, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1937, nr 1.
 • Sitnicki Z., O reformę studiów prawniczych, "Głos Sądownictwa" 1934, nr 5.
 • Szczepański P., Jeszcze o problemie aplikacji sądowej, "Głos Sądownictwa" 1937, nr 4.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia Zrzeszenia Aplikantów Adwokackich w Warszawie z dn. 17 IV 1939 r., "Współczesna Myśl Prawnicza" 1939, nr 5.
 • Waśkowski E., Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932.
 • Waśkowski E., System procesu cywilnego. Wstęp teoretyczny. Zasady racjonalnego ustroju sądów i procesu cywilnego, Wilno 1932.
 • Wąsowski H., O reformę studiów prawniczych, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1936, nr 5.
 • Weinzieher K., Niby sędziowie, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1939, nr 6.
 • Weinzieher K., Walka z bezpłatnością aplikacji, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1936, nr 8-9.
 • Winiarski B., Zagadnienie organizacji studiów prawniczych, Poznań 1937.
 • Wróblewski B., Reforma studiów prawniczych, "Głos Sądownictwa" 1934, nr 4.
 • Wywiad z P. Profesorem dr. Antonim Peretiatkowiczem rektorem Uniwersytetu Poznańskiego, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1936, nr 11.
 • Wywiad z P. Profesorem dr. Fryderykiem Zollem b. rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1936, nr 11.
 • Z przemówienia Pana Ministra Sprawiedliwości, W. Grabowskiego w sejmowej Komisji Budżetowej, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1937, nr 1.
 • Zagadnienie reformy uniwersyteckich studiów prawniczych, Warszawa 1936.
 • Zarzęski J., O reorganizację aplikacji sądowej, "Głos Sądownictwa" 1937, nr 12.
 • Znamierowski C., Zagadnienie reformy uniwersyteckich studiów prawniczych, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1936, nr 8-9.
 • Żenczykowski T., Palące zagadnienie, "Współczesna Myśl Prawnicza" 1936, nr 7.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.