PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 3 (28) | 105--125
Tytuł artykułu

Efemerydy, katedry na pustyni i balasty w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych miast

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ephemerides, Cathedrals in the Desert and Ballast in Local Development Governance of Small Towns
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Absorpcja czynników egzogenicznych to jeden z głównych elementów zarządzania rozwojem lokalnym. Sprzyja jej współcześnie wiele ponadlokalnych uwarunkowań, wśród których dominująca jest dystrybucja środków finansowych pochodzących głównie z funduszy Unii Europejskiej. W absorpcji tej zdarzają się jednak niepowodzenia mające różne przyczyny i skutki. Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących tego zagadnienia, zrealizowanych w dwóch fazach. Pierwsza obejmowała obserwacje uczestniczące poczynione w latach 2000-2014 w 61 różnych gminach, których celem była identyfikacja cech wspomnianych niepowodzeń i ich typowych wzorców. Druga ukierunkowana została na identyfikację częstości i przyczyn występowania tych wzorców w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych miast. Wykorzystano w niej długie wywiady osobiste, które przeprowadzono w 2014 r. z burmistrzami 46 takich miast. Artykuł kończą zalecenia odnośnie do doskonalenia procesów lokalnego i ponadlokalnego zarządzania rozwojem lokalnym, ukierunkowanego na redukcję liczebności i skutków niepowodzeń w absorpcji egzogenicznych czynników rozwoju lokalnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The absorption of exogenous factors remains one of the main components in local development governance. It is facilitated contemporarily by many supra-local determinants, among which the dominating one is the distribution of financial means originating mainly from the European Union funds. Such absorption, however, does experience failures having various reasons and effects. The article presents the research results in this matter, which were carried out in two phases. The first of them covered participant observations performed in the period 2000-2014, in 61 different municipalities, aimed at identifying the characteristics of the above-mentioned failures and their typical patterns. The second one focused on identifying both the frequency and reasons of these patterns occurrence in local development governance of small towns. Long personal interviews were used in its course, which were conducted in 2014 with the Mayors of 46 such towns. The article is concluded with recommendations related to the improvement of local and supra-local governance of local development aimed at reducing the number and consequences of failures in absorbing exogenous factors of local development.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Accetturo A., De Blasio G., 2012, Policies for local development: An evaluation of Italy's "Patti Territoriali", Regional Science and Urban Economics, no. 42, s. 15-26.
 • Ademola Olukotun G., 2008, Achieving project sustainability through community participation, Journal of Social Sciences, no. 17(1), s. 21-29.
 • Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Barcik A., 2009, Dążenie do doskonałości w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym w teorii i praktyce, [w:] Teoria i praktyka rozwoju lokalnego i regionalnego, Barcik R., Biesok G. (red.), Wydawnictwo Naukowe ATH w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Blair F., Evans B., 2004, Seeing the Bigger Picture. Delivering Local Sustainable Development, University of Northumbria, Newcastle.
 • Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków.
 • Boström M., 2012, A missing pillar? Challenges in theorizing and practicing social sustainability: Introduction to the special issue, Sustainability: Science, Practice and Policy, no. 8, s. 3-14.
 • Brol R., 1998a, Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Obrębalski M. (red.), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Brol R., 1998b, Zarządzanie rozwojem lokalnym - definicje, cele, zasady, procedury, [w:] Zarządzanie rozwojem lokalnym. Studium przypadków, Brol R. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Chądzyńska E., Iwaszko K., 2012, Rozwój wybranych funkcji w małych miastach dolnośląskich - analiza wzorca rozkładu przestrzennego, [w:] Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Heffner K., Halama A. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Csosz I., Aftanache M., 2013, Types of Approaching The Issue of Local Food Through European Projects, Editura Agroprint Timişoara, Timişoara.
 • Dericioğlu K.T., 1988, Az Gelişmiş Ülkelerde Kirsal Alanlara Yönelik Güncel Bölge Planlama Yaklaşimlari, ODTÜ MFD, no. (8:1), s. 11-21.
 • Dziemianowicz W., Swianiewicz P. (red.), 2007, Gmina pasywna, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 • Filipiak B., 2006, Pomoc publiczna jako determinanta rozwoju lokalnego, [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, Filipiak B. (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., 2005, Rozwój lokalny i regionalny: uwarunkowania, finanse, procedury, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Furmankiewicz M., Janc K., 2012, Partnerstwa terytorialne jako nowy model zarządzania rozwojem lokalnym - różnice regionalne i wpływ na aktywność mieszkańców, [w:] Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Harańczyk A. (red.), Studia KPZK PAN, Warszawa.
 • Garofoli G., 2009, Local Development, [w:] International Encyclopedia of Human Geography, vol. 6, Elsevier, Amsterdam.
 • Gilejko L.K., 2007, Renesans lokalizmu we współczesnym świecie, [w:] Lokalizm, problemy, instytucje i aktorzy, Gilejko L.K. (red.), Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.
 • Gorzelak G., 1996, Rozwój lokalny: szanse i zagrożenia (na przykładach z USA), [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Obrębalski M. (red.), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Gorzelak G., 2000, Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie Programu Inicjatyw Lokalnych), Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(3), s. 99-120.
 • Grabher G., 1994, The Disembedded Regional Economy: The Transformation of East German Industrial Complexes into Western Enclaves, [w:] Globalization, Institutions, and Regional Development in Europe, Amin A., Thrift N. (red.), Oxford University Press, Oxford.
 • Graziano da Silva J., 2002, Local sustainable development, globalization and agricultural restructuring in underdeveloped countries, International Journal of Sociology of Agriculture and Food, no. 10, s. 33-39.
 • Griffin R.W., 2005, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hardoy J., Satterthwaite D., 1986, Why Small and Intermediate Urban Centres?, [w:] Small and Intermediate Urban Centres: Their Role in National and Regional Development in the Third World, Hardoy J., Satterthwaite D. (red.), Hodder and Stoughton, London.
 • Hardy J., 1998, Cathedrals in the desert? Transnationals, corporate strategy and locality in Wrocław, Regional Studies, no. 32, s. 639-652.
 • Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J., 2012, Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej, [w:] Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Heffner K., Halama A. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
 • Klasik A., 2001, Zarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych, Kuźnik F. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Katowice.
 • Kok S., 2013, Town and City Jobs: Your Job is Different in Another Location, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague.
 • Korenik S., 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym (gminy), [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, Dolata S. (red.), Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Kostera M., 2003, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.
 • Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa.
 • Kurek S., 2006, Starzenie się ludności małych miast i obszarów wiejskich w Polsce na tle pozostałych jednostek osadniczych, [w:] Rola małych miast w rozwoju obszarów wiejskich, Rydz E. (red.), Polska Akademia Nauk IGiPZ, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa.
 • Levy B., 2004, Governance of Service Delivery in ECA. Processed, The World Bank, Washington DC.
 • Marques H.R., 2011, Local development at a human scale, Polis. Magazine of the Universidad Bolivariana, no. 22, s. 137-158.
 • Messina P., 2011, Policies for strategic territorial development. Inter-municipality association as a form of network governance: The Italian experience, Eastern Journal of European Studies, no. 2.
 • Morris D.J., Hess K., 1975, Neighborhood power: The New Localism, Beacon Press, Boston.
 • Pietrzyk I., 1997, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, [w:] Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Broszkiewicz R. (red.), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Potoczek A., 2001, Zarządzanie lokalne i regionalne, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Kosiedowski W. (red.), TNOiK, Toruń.
 • Pszczołowski T., 1987, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 • Ray Ch., 2006, Neo-Endogenous Rural Development in the EU, [w:] Handbook of Rural Studies, Cloke P.J., Marsden T. (red.), Mooney, SAGE Publications Ltd., London-Thousand Oaks-New Delhi.
 • Rondinelli D.A., 1990, Market Town Analysis For Rural Economic Growth: Applied Methods And Techniques, [w:] Role Of Market Towns in International Economic Development, Rondinelli D.A. (red.), USAID, Kathmandu.
 • Sipikal M., Pisar P., Uramova M., 2010, Support of Innovation at Regional Level, Ekonomie a Management, no. 13, s. 74-85.
 • Sowa K.Z., 1989, Zmierzch i odrodzenie się lokalizmu w XX stuleciu. Uwagi o politycznych uwarunkowaniach procesów społeczno-gospodarczych, [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Jałowiecki B., Sowa K.Z., Dudkiewicz P. (red.), Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
 • Stoner A.F., Wankel C., 1996, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • The New Localism: Comparative Urban Politics in a Global Era, 1993, Clarke S.E., Goetz E.G. (red.), Sage, London.
 • Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Vale M., 2000, Imbricação de empresas transnacionais: uma análise do cluster automóvel em Portugal, University of Lisbon, Centro de Estudos Geográficos, Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia, vol. XXXV, Lisbon.
 • Vazquex-Barquero A., 2002, Endogenous Development: Networking, Innovation, Institutions and Cities, Routledge, London, New York.
 • Vogt M.T., 2012, Prolegomena to Studies in 'Brain Gain through Culture in Middle Size Cities?, [w:] Brain Gain through Culture? Researching the Development of Middle Size Cities in Poland, Lithuania, Italy, Hungary, Germany, and France, Vogt M.T., Plebańczyk K., Squillante M., Alperyte I. (red.), Institut für Kulturelle Infrastruktur Sachsen, Hochschule Zittau/Görlitz, Görlitz.
 • Wiatrak A.P., 2006, Skala regionalna i lokalna - istota, rozwój i zarządzanie, [w:] Problemy zarządzania. Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym, Wiatrak A.P. (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Wojtasiewicz L., 1996, Czynniki i bariery rozwoju lokalnego w aktualnej polityce gospodarczej Polski, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i w praktyce, Obrębalski M. (red.), Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.