PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 3 Od prawa przeszłego do współczesnego : księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Witkowskiemu | 749--765
Tytuł artykułu

Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Right to the Court in Legal Advisors Disciplinary Case
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Samorząd zawodowy radców prawnych reprezentuje radców prawnych wykonujących zawód zaufania publicznego i sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Piecza sprawowana przez samorząd zawodowy ma charakter formalny i jest realizowana w postępowaniu dyscyplinarnym. Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych radców prawnych jest zatem realizowane w ramach postępowania dyscyplinarnego, które ma charakter postępowania represyjnego, tj. takiego, które ma na celu poddanie jednostki jakiejś formie dolegliwości, najczęściej w postaci określonej sankcji. Postępowanie dyscyplinarne ma charakter postępowania pozasądowego (w sensie rozumienia sądów powszechnych), gdyż jest prowadzone przez organy dyscyplinarne samorządu radców prawnych, którymi są rzecznik dyscyplinarny i sądy dyscyplinarne. Prawo radcy prawnego do sądu dyscyplinarnego w postępowaniu dyscyplinarnym w swej treści jest podobne do prawa do sądu powszechnego. Gwarancje prawa do sądu odnoszą się do postępowania dyscyplinarnego z uwagi na jego represyjny charakter, ale również dlatego, że w postępowaniu takim dochodzi do orzekania o sytuacji prawnej jednostki. Prawo do sądu, jako prawo osobiste każdego człowieka, jest określone w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd". Prawo do sądu składa się z kilku nierozerwalnych elementów: 1) prawa dostępu do sądu, 2) prawa do rzetelnego postępowania, czyli odpowiedniego ukształtowania postępowania przed sądem (opartego o właściwą procedurę, uczciwego i publicznego procesu, z uczestnictwem podmiotu w gwarantującym jego prawa postępowaniu), 3) prawa do wyroku sądowego (uzyskania w rozsądnym terminie rozstrzygnięcia sprawy orzeczeniem sądu), 4) prawa do obrony, 5) prawa do wysłuchania (prawa do informacji, zajęcia stanowiska, rozważenia faktycznych twierdzeń i prawnych roszczeń). Wydaje się, że prawo do wyroku sądowego, prawo do obrony i prawo do wysłuchania mieszczą się w szeroko pojętym prawie do rzetelnego postępowania. Uzupełnieniem treści prawa do sądu jest art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Artykuł ten normuje prawo do sądu rozumiane jako środek ochrony wolności i praw. Prawo do sądu należy rozumieć jako konstytucyjną zasadę prawa. Prawo do sądu jest zasadą prawa, gdyż jest prawem człowieka, a jednocześnie jest środkiem ochrony wolności praw człowieka i obywatela. (abstrakt oryginalny)
EN
Self-governments of legal advisors represent legal advisors practice profession in which the public repose confidence, and such self-governments shall concern themselves with the proper practice of such professions in accordance with, and for the purpose of protecting, the public interest. Legal advisors self-governments shall concern themselves with the proper practice of such professions is formal in the disciplinary case. Disciplinary case is repressive and extrajudicial. Legal advisors right to the court is also a similar right to the state court but is guided by the disciplinary prosecutor and disciplinary court The right to the court, as a personal right of each individual, is defined in Article 45, § 1 of the Constitution which states "Everyone shall have the right to a fair and public hearing of his case, without undue delay, before a competent, impartial and independent court". Thus, the right to the court consists of a few inseparable elements: 1) the right to access the court, that is the right to initiate court proceedings in the case of infringing the protected rights of an individual; the access has to be genuine due to, among others, the right territorial organization of courts and reasonable fees, 2) the right to fair proceedings, that is the proper shaping of the court proceedings (based on the proper procedure, honest and public trial, participation of the suing individual in the proceedings which guarantee their rights), 3) the right to court judgement (receiving a court decision solving the issue within reasonable time), 4) the right to defence, 5) the right to be heard (the right to information, taking positions, considering actual statements and legal demands). It seems that the right to court judgement, the right to defence and to be heard are all included in the widely interpreted right to fair proceedings. A complementary item to the right to sue is Article 77, § 2 of the Constitution of the Republic of Poland according to which "Statutes shall not bar the recourse by any person to the courts in pursuit of claims alleging infringement of freedoms or rights". (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bischofberger P., Die Verfahrensgarantie der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechten und Grundfreiheiten (art. 5 und 6) in ihrer Einwirkung an das schweizerische Strafprosserecht, Zürich 1972.
 • Bujko W., Odpowiedzialność dyscyplinarna, [w:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, red. A. Bereza, Warszawa 2015.
 • Ceglarska-Piłat K., Pojęcie i cechy charakterystyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej w prawie polskim, "Studia Prawnicze" 2015, nr 2.
 • Czarnecki P., Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego, Warszawa 2013.
 • Daszkiewicz W., Konstytucyjne prawo do sądu a nowy Kodeks postępowania karnego (zagadnienia wybrane), [w:] Nowy Kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, red. E. Skrętowicz, Kraków 1998.
 • Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999.
 • Działocha K., Prawo do sądu w poglądach Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Polskie zmiany ustrojowe w literaturze prawniczej, red. R. Balicki, B. Banaszak, M. Jabłoński, Wrocław 1997.
 • Hofmański P., Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
 • KIRP, http://kirp.pl/postepowanie-dyscyplinarne/orzecznictwo-dyscyplinarne [dostęp: 10.04.2016].
 • KIRP, Kodeks Etyki Radcy Prawnego, http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego [dostęp: 10.04.2016].
 • KIRP, Rodzaje kar orzeczonych przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny w latach 2005-2014, http://kirp.pl/wp-content/uploads/2015/02/WSD-2005-2014....pdf [dostęp: 10.04.2016].
 • Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Marszał K., Proces karny, Katowice 2008.
 • Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.
 • Pilipiec S., Współczesna rola radcy prawnego, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności, red. P. Ruczkowski, Kielce 2011.
 • Pilipiec S., Szreniawski P., Socjologia administracji. Zarys wykładu, Toruń 2013.
 • Przybysz P., Prawo do sądu w sprawach dyscyplinarnych, "Państwo i Prawo" 1998, z. 8.
 • Rzetelny proces karny, red. P. Wiliński, Warszawa 2009.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 637, 993, 1778).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U., nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U., nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
 • Wróbel A., Glosa do trzech wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 października 1998 r. (sygn. akt K 36/97) - konstytucyjna wyłączność sądu, z dnia 16 marca 1999 r. (sygn. akt SK 19/98) - prawo do sądu, z dnia 8 grudnia 1998 r. (sygn. akt K 41/97) - dwuinstancyjność postępowania sądowego, "Przegląd Sejmowy" 2000, nr 1.
 • Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., sygn. akt K 41/97, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981581043 [dostęp: 10.05.2016].
 • Wyrok TK z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. akt K 9/10, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000760&min=1 [dostęp: 10.05.2016].
 • Wyrok TK z dnia 29 stycznia 2013 r., sygn. akt SK 28/11, http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=C71D428AF0B1D39F2062CAFB2CF9EC77?id=WDU20130000164&type=1 [dostęp: 10.05.2016].
 • Załącznik do uchwały nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. - Kodeks Etyki Radcy Prawnego.
 • Załącznik do uchwały nr 99/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych, http://kirp.pl/wp-content/uploads/2015/02/Uchwa%C5%82a_KRRP_99_IX_2015.pdf [dostęp: 10.05.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.