PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 90 | nr 146 | 41--64
Tytuł artykułu

Management Accounting Information from the Perspective of Managers: the Case of Poland and Romania : Selected Findings of a Survey Research

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Informacja rachunkowości zarządczej z perspektywy menedżerów: przypadek Polski i Rumunii : wybrane wyniki badania ankietowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych aspektów dotyczących informacji rachunkowości zarządczej (typu, formy przekazu) z perspektywy polskich i rumuńskich menedżerów, z uwzględnieniem specyfiki rozwoju tej koncepcji w obu krajach. Jako metodę badawczą zastosowano studium za pomocą kwestionariusza ankiety online, przeprowadzone wśród polskich i rumuńskich menedżerów. Podjęta tematyka badawcza jest istotna dla rozwoju informacji rachunkowości zarządczej z perspektywy polskich i rumuńskich menedżerów. Wskazany kierunek badań nie był dotychczas weryfikowany w Polsce i Rumunii. Analiza danych ukazała, że menedżerowie w procesie decyzyjnym wykorzystują przede wszystkim informacje finansowe, a dane są stosowane głównie do wspierania procesów zarządzania w krótkiej perspektywie. Ponadto menedżerowie z Polski oceniają nowe formy przekazu informacji, takie jak raporty dostępne na urządzeniach mobilnych, raporty dostępne online, wyżej niż menedżerowie z Rumunii, którzy preferują wersje PDF raportów i drukowane raporty. Badani respondenci otrzymują informacje miesięcznie lub na żądanie, co jak wyrażają nie jest zgodne z ich oczekiwaniami, zaś komunikacja pomiędzy menedżerami a specjalistami jest ograniczona do spotkań w razie zaistniałych konieczności. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the manner in which several features of management accounting information (type and mode of communication) are perceived by Polish and Romanian managers, taking into consideration the development of this concept in both countries. The research method applied was an online survey, conducted among selected Polish and Romanian managers. The research problem is important as it focuses on the development of management accounting information from the point of view of decision makers from Poland and Romania. This type of research has not been done so far in Poland and Romania. The analysis of the responses show that managers use mainly financial information for short- and medium-term decision-making. In addition, Polish managers prefer new forms of communication, like reports available on mobile and online, while Romanian managers are advocates of PDFs or printed version of reports. The respondents receive information monthly or on-demand, but this is not consistent with their expectations. Furthermore, communication between managers and management accountants is limited only to meetings when the need arises. (original abstract)
Rocznik
Tom
90
Numer
Strony
41--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • West University of Timisoara, Romania
 • West University of Timisoara, Romania
 • University of Lodz, Poland
 • University of Łodz, Poland
Bibliografia
 • Albu C.N., Albu N., Faff R., Hodgson A. (2011), Accounting competencies and the changing role of accountants in emerging economies: the case of Romania, "Accounting in Europe", 8 (2), pp. 153-182.
 • Albu N. (2008), Metoda Activity Based Costing - pentru cine, pentru ce? [Activity-based costing system - for whom, for what?], "Contabilitatea, expertiza si auditul afacerilor", 9, pp. 59-64.
 • Albu N. (2003), Permanence, evolution and innovation in management accounting through ABC, "Journal of Accounting and Management Information Systems", 4, pp. 50-57.
 • Albu N., Albu C.N., Girbina M.M., Sandu I.M. (2010), The Institutional Framework of the Romanian Accounting Profession - an Exploratory Study, "Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Economy and Management Transformation", vol. II, pp. 677-681.
 • Almasan A. (2008), Challenges of a dynamic and complex environment on management accounting, "The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences", XVII (3), pp. 913-917.
 • Almasan A., Grosu C. (2009), The usefulness of the process approach for value creation in the telecom sector, "Journal of Accounting and Management Information Systems", 8 (4), pp. 521-537.
 • Almasan A., Grosu C. (2008), Managers awareness of the accounting information usefulness, "Journal of Accounting and Management Information Systems", 24, pp. 57-71.
 • Baldvinsdottir G., Norreklit H., Scapens R. (2009), The management accountant's role, "Financial Management", July-August, ABI/INFORM, p.34.
 • Biadacz R. (2011a), Teoria i praktyka rachunkowości zarządczej w Polsce - studium dobrych przypadków w regionie częstochowskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 668, pp. 353-364.
 • Biadacz R. (2011b), Rachunkowość zarządcza w Polsce po roku 1990, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu", 181, pp. 24-33.
 • Bruns W.J., McKinnon S.M. (1993), Information and managers: a field study, "Journal of Management Accounting Research", 5, pp. 84-108.
 • Bruns W.J., McKinnon S.M. (1992a), Management information and accounting information: what do managers want?, [in:] M.J. Epstein (ed.), Advances in Management Accounting, vol. 1, Jail Press Inc., Greenwich, pp. 55-80.
 • Bruns W.J., McKinnon S.M. (1992b). The Information Mosaic, Harvard Business School Press, Boston.
 • Dobroszek J. (2011), Ewolucja controllingu w praktyce amerykańskich i europejskich przedsiębiorstw, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 249, pp. 101-121.
 • Dobroszek J., Kalinowska K. (2014), System rachunku kosztów w działalności logistycznej i zarządzaniu łańcuchem dostaw, [in:] J. Chluska, S. Kowalska (ed.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Aspekty praktyczne, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, pp. 85-94.
 • Dobroszek J., Szychta A. (2009), Koncepcyjny i ewolucyjny wymiar controllingu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 52 (108), SKwP, Warszawa, pp. 21-48.
 • Drury C. (2001), Management Accounting for Business Decisions, 2nd Edition, Thomson Learning, Lon-don, UK.
 • Emery F.E. (1969), Organizational Planning and Control Systems: Theory and Technology, Macmillan, New York.
 • Feleaga N (1996), Controverse contabile. Dificultati conceptuale si credibilitatea contabilitatii Economica, Bucharest.
 • Filip A., Raffournier B. (2010), The value relevance of earnings in a transition economy: the case of Romania, "The International Journal of Accounting", 45, pp. 77-103.
 • Fisher J. (1998), Contingency theory, management control systems and firm outcomes: past results and future directions, "Behavioural Research in Accounting", 10 (Supplement), pp. 47-64.
 • Fotache G., Fotache M., Bucasa R.C., Oceneanu L. (2011), The changing role of managerial accounting in decision making process research on managing costs, "Economy Transdisciplinarity Cognition", 15 (2), pp. 45-55.
 • Glavan M.E., Braescu M., Dumitru V., Jinga G., Laptes R. (2007), The relevance and quality of the accounting information in the managerial decisions, "Accounting and Management Information Systems, Supplement", pp. 103-115.
 • Gornjak M. (2014), Knowledge Management and Management Accounting, International Conference, 25-27 June 2014, Portoroz, Slovenia.
 • Grandlund M., Lukka K. (1998), It's a small world of management accounting practices, "Journal of Management Accounting Research", 10, pp. 151-179.
 • Grosu C., Almasan A., Circa C. (2014), The current status of management accounting in Romania: the accountants' perspective, "Journal of Accounting and Management Information Systems", 13 (3), pp. 537-558.
 • Haldma T., Lääts K. (2002), Influencing contingencies on management accounting practices in Estonian manufacturing companies, "Management Accounting Research", 13 (4), pp. 379-400.
 • Hannon N.J. (2005), The cost accountant is dead; long live the business process analyst, "Strategic Finance", 87 (6), pp. 59-60.
 • Hilton R.W., Platt D.E. (2011), Managerial Accounting: Creating Value in Global Business Environment, 9th edition, McGraw Hill International Edition, New York.
 • Hopper T.M. (1980), Role conflicts of management accountants and their position within organization structures, "Accounting, Organizations and Society", 5 (4), pp. 401-411.
 • Imler K. (2006), Core roles in a strategic quality system, "Quality Progress", 39 (6), pp. 57-62.
 • Jarugowa A. (1966), Koszty zarządzania przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.
 • Järvenpää M. (2007), Making business partners: a case study on how management accounting culture was changed, "European Accounting Review", 16, pp. 99-142.
 • Jianu I., Jianu I. (2012), The told and retold story of Romanian accounting, "Journal of Accounting and Management Information Systems", 11 (3), pp. 391-423.
 • Jinga G., Dumitru M., Dumitrana M., Vulpoi M. (2010), Accounting systems for cost management used in the Romanian economic entities, "Journal of Accounting and Management Information Systems", 9 (2), pp. 242-267.
 • Kaplan R., Atkinson A.A. (1998), Advanced Management Accounting, 3rd edition, Prentice Hall, Upper Sadle River, N.J.
 • Mahfar R., Omar N. (2004), The current state of management accounting practices in selected Malaysian companies: an empirical evidence, Universiti Tenaga Nasional International Business Management Conference.
 • Mia L., Chenhall R. (1994), The usefulness of management accounting systems, functional differentiation and managerial effectiveness, "Accounting, Organizations and Society", 19 (1), pp. 1-13.
 • Pierce B., O'Dea T. (2003), Management accounting information and the needs of managers. Perceptions of managers and accountants compared, "British Accounting Review", 35 (3), pp. 257-290.
 • Pietrzak Ż., Wnuk-Pel T. (2014), Wkład Profesor Alicji Jarugowej w rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 80 (136). pp. 21-38.
 • Shields M.D. (1995), An empirical analysis of firms' implementation experiences with activity-based costing, "Journal of Management Accounting Research", 7, pp. 148-166.
 • Simon H.A. (1978), Centralization vs. Decentralization in Organizing the Controller's Department, Controllership Foundation, New York 1954, re-edition Scholars Book Co., Houston.
 • Sobańska I. (2010), Rachunkowość zarządcza, [in:] I. Sobańska (ed.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa.
 • Sobańska I. (2002), Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II - Polska) [How has changed the practice of management accounting at the turn of the century? (Part II - Poland)], "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 1, pp. 6-11.
 • Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Sunarni Ch.W. (2013), Management accounting practices and the role of management accountant: evidence from manufacturing companies throughout Yogyarta, Indonesia, "Review of Interative Business & Economics Research", 2 (2), pp. 616-626.
 • Szychta A. (2009), Changes in management accounting practice in Poland, [in:] I. Sobańska, W.A. Nowak (eds), Enterprise Accounting and Management under Globalization: Recent Evidence from Poland and Lithuania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 75-97.
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szychta A. (2002), The scope of application of management accounting methods in Polish enterprises, "Management Accounting Research", 13 (4), pp. 401-418.
 • Szychta A. (2001), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 5 (61), SKwP, Warszawa, pp. 80-107.
 • Vaivio J. (2008), Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential, "Qualitative Research in Accounting & Management", 5 (1), pp. 64-86.
 • Volkan I.R. (2010), Calculatia costurilor prin prisma teoriei si practicii internationale, PhD thesis, Babes Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania.
 • Volkan I.R. (2008), New perspectives regarding cost calculation, "Journal of Accounting and Management Information Systems", Supplement, pp. 509-519.
 • Volkan I.R. (2007), ABC & ABM - the couple which prevails cost calculation and modern administration for performance, "Journal of Accounting and Management Information Systems", Supplement, pp. 284-292.
 • Walker K.B., Fleischman G.M., Johnson E.N. (2011), Perceptions of management accounting services, "Global Journal of Business Research", 5 (1), pp. 111-123.
 • Wolf S., Weissenberger B.E., Kabst R., Wehner M. (2010), Management accountants as business partners: an empirical analysis based on the theory of reasoned action, "Working Paper Series Controlling & Busi-ness Accounting", Working Paper 3, pp. 1-31.
 • Definition of Management Accounting, http://www.imanet.org/docs/default-source/thought_leadership/transforming_the_finance_function/definition_of_management_accounting.pdf?sfvrsn=2 (access 18.07.2016).
 • Eierle B., Schultze W. (2013), The role of management as a user of accounting information: implications for standard setting, "Journal of Accounting and Management Information Systems", ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/ami/articles/12_2_2.pdf
 • Zare I., Nekounam J., Pirzad A., Sedaghatjoo F., Mosavimoyahar S. (2013), Role of accounting information systems on relevance of accounting information, "Life Science Journal", 10 (3s), http://www.lifesciencesite.com
 • Zare I., Shahsavari A. (2012), Ability of accounting information to anticipate risk, "American Journal of Scientific Research", 49, http://americanjournalofscientificresearch.com/ajsr_issues.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.