PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2017 | 13 | nr 2 | 221--235
Tytuł artykułu

Collaboration and Collaboration Risk in Small and Middle-Size Technological Enterprises

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Współpraca i ryzyko współpracy w małych i średnich przedsiębiorstwach technologicznych
Die Zusammenarbeit und Deren Risiko in Kleinen und Mittelständischen Technologie-Unternehmen
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wstęp: Pomimo relatywnie niskiego potencjału ekonomicznego i umiarkowanej skali działalności każdej pojedynczej firmy, w swojej masie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) we wszystkich rozwiniętych krajach wytwarzają znaczącą część realnego Produktu Krajowego Brutto (PKB). MSP są również w imponujący sposób otwarte na nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, postrzegając innowacje jako wyzwanie oraz szansę. W poszukiwaniu takich rozwiązań, jak również w procesach ich wdrażania, MSP skazane są na współpracę z licznymi partnerami o różnym statusie prawnym, z różnych sektorów, o zróżnicowanej kulturze biznesowej i różnym podejściu do współpracy. Niejednokrotnie taka współpraca staje się dla nich źródłem problemów, a nawet zagrożeń.
Metody: W pierwszej części artykułu zawarto przegląd literatury przedmiotu oraz identyfikację i ramową taksonomię obszarów ryzyka współpracy. Druga część zawiera prezentację i dyskusję wybranych wyników badań własnych autorów przeprowadzonych w drugiej połowie 2016 roku na próbie ponad 300 firm z grupy małych i średnich przedsiębiorstw technologicznych (MSPT), wybranych na podstawie określonych filtrów. Celem badań była analiza środowisk współpracy MSPT, ich podejścia do współpracy, oraz postrzegania problematyki ryzyka we współpracy.
Wyniki: Analiza obszarów niepewności w otoczeniu MSPT oraz form współpracy pozwoliła zidentyfikować grupę ryzyk mogących wynikać ze współpracy, które ujęto w dwie kategorie: mające charakter ogólny, występujące w każdym MSP, oraz charakterystyczne dla specyfiki MSPT, związane z pozyskiwaniem nowych technologii, współpracą z uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, oraz ośrodkami wspierającymi przedsiębiorczość i powołanymi w celu ułatwiania transferu technologii. Badania - uwzględniając silną specyfikę MSPT - dostarczyły interesujących informacji dotyczących typowych sposobów pozyskiwania nowych technologii, kierunków współpracy i relacji z partnerami, oraz czynników i ekspozycji na ryzyko.
Wnioski: Artykuł zwraca uwagę na szereg problemów odnoszących się do współpracy MSPT z partnerami w pozyskiwaniu i wdrażaniu nowych technologii. Mając pewne trudności z kontaktami z dużymi jednostkami, MSPT preferują rozwiązania własne i współpracę z firmami o zbliżonej wielkości. To oczywiście nakłada pewne ograniczenia w doborze partnerów a także na dostępność rozwiązań, czyniąc relacje trudniejszymi i bardziej złożonymi. Z przeprowadzonych wywiadów wynika również, że większość MSPT generalnie nie uważa wrażliwości i ekspozycji na ryzyko współpracy za znaczący problem w swojej działalności, jakkolwiek niektóre czynniki ryzyka - np. kwestie prawne czy "miękkie" kompetencje partnerów uznają za istotne. Dalsze badania mogłyby dotyczyć niskiej efektywności współpracy pomiędzy MSPT i instytucjami stanowiącymi naturalne źródło innowacyjnych rozwiązań i powołanych dla zapewniania wsparcia dla tego sektora. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: Despite their relatively low economic potential and modest scale of activity of each single unit, en masse small and medium size enterprises (SMEs) create a major part of real GDP in all developed countries. Moreover, having very rarely own R&D backup facilities, SMEs are mostly strikingly open for new technical and technological solutions, perceiving innovations as a challenge and as an opportunity as well. Searching for such solutions, also in processes of implementation, they have to collaborate with a number of partners from various sectors, having diverse legal status, business culture and approach to cooperation. Frequently collaboration appears to be a source of problems, even threats.
Methods: The paper consists of a literature review, identification of collaboration risk areas and - as a separate part - presentation and discussion of selected results of own research conducted late 2016 by the authors within a group of over 300 small and medium technological enterprises (SMTEs), chosen according to the defined filters. The aim of research was to analyse the collaboration environment of SMTEs, their approach to collaboration and perception of collaboration problems and risks.
Results: Analysis of uncertainty areas within SMTEs' environment and modes of operation allowed to identify a selection of risks which may result from collaboration, divided into two divisions: those having general character, which may be observed in each SME, and those being SMTE specific, adjoint to acquiring of new technologies, cooperation with scientific R&D institutions, technology transfer etc. The survey - considering the strong specific features of SMTEs - delivered some interesting informations on characteristics of sources of new technologies, collaboration directions and relations with partners, also collaboration risk factors and exposure.
Conclusions: The paper shows a variety of problems referring to SMTEs' collaboration with partners in technology acquisition and implementation. Having difficulties in contacts with big enterprises and institutions, they prefer own solutions and cooperation with other SMEs. This obviously imposes some limitations on the choice of partners and availability of solutions, making relations more complex and difficult. From the survey results also that SMTEs do not regard vulnerability and exposure on collaboration risk as a major problem in their activities, however some risk factors - from legal ones to soft competencies of partners. Further research could refer to the low effectiveness of collaboration between SMTEs and institutions which are regarded as a natural source of innovative solutions and those which exist to support that sector. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
221--235
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Navarra, Spain
 • Poznan School of Logistics
 • Lodz University of Technology, Poland
 • The City College of New York, USA
Bibliografia
 • Al Natsheh A., Gbadesgeshin S.A., Rimpiläinen A., Imamovic-Tokalic I., Zambrano A., 2015. Identifying the Challenges in Commercializing High Technology: A Case Study of Quantum Key Distribution Technology; Technology Innovation Management Review, January 2015.
 • Badea A., Prostean G., Goncalves G., Allaoui H., 2014. Assesing risk factors in collaborative supply chain with the analytic hierarchy proces (AHP); Procedia - Social and Behavioral Sciences, 124.
 • Baumol W.J., 2010. The Microtheory of Innovative Entrepreneurship; Princeton University Press.
 • Bjerregaard T., 2009. Universities-industry collaboration strategies: a micro-level perspective; European Journal of Innovation Management, 12, 2, 161-176.
 • Borlaug S.B., Grünfeld L., Gulbrandsen M., Rasmussen E., Rønning L., Spilling O.R., Vinogradov E., 2009. Between entrepreneurship and technology transfer: Evaluation of the FORNY programme; Rapport 19/2009; Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.
 • Braziotis C., Tannock J., 2011. Building the extended enterprise: key collaboration factors, The International Journal of Logistics Management, 22, 3, 349 - 372, http://dx.doi.org/10.1108/09574091111181363
 • Chi Kei Lam J., Hills P., Ng C.K., 2012. Open Innovation: A Study of Industry-University Collaboration in Environmental R&D in Hong Kong; The International Journal of Technology, Knowledge, and Society, Volume 8.
 • Chopra S., Meindl P., 2010. Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operations. (wyd. IV); Pearson.
 • Dooley L., Kirk D., 2007. University-industry collaboration, European Journal of Innovation Management, 10, 3, 316-332, http://dx.doi.org/10.1108/14601060710776734
 • Drucker P., 2001. The Essential Drucker; Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Dzikowski P., Tomaszewski M., 2014. The impact of firm size and its ownership on innovation cooperation in medium-high and high technology sectors in Poland, Management (1429-9321), 18, 1.
 • Edquist C., Eriksson M-L., Gren H., 2002. Characteristics of Collaboration in Product Innovation in the Regional System of Innovation of East Gothia; European Planning Studies, 10, 5.
 • Fini R., Lacetera N., 2010. Different Yokes for Different Folks: Individual Preferences, Institutional Logics, and the Commercialization of Academic Research; Advances in the Study of Entrepreneurship, Innovation, and Economic Growth, September 2010.
 • Finne T., 2003. R&D Collaboration: The Process, Risksand Checpoints; Information Systems Control Journal, 2.
 • Flaszewska S., Mosińska S., Szymańska K., Walecka A. 2013. Czynniki rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w badanych przedsiębiorstwach [Factors of development of technological innocations in investigated companies] in: Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.): Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju [Technological innovation in SME. Conditions of development], Wydawnictwo WNT Warszawa, 141-170.
 • Gertner D., Roberts J., Charles D., 2011. University-Industry Collaboration: A CoPs Approach to KTPs; Journal of Knowledge Management, 15, 4, 625-647, http://dx.doi.org/10.1108/13673271111151992
 • Hallikas J., Virolainen V.M., 2004. Risk Management in Supplier Relationships and Networks (in: Supply Chain Risk, ed. Brindley C.), Ashgate.
 • Hampe J., Steininger M., 2001. Survival, Growth and Interfirm Collaboration of Start-Up Companies in High- Technology Industries: A Case Study of Upper Bavaria; IZA Discussion Paper 345, August 2001.
 • Hardwick J., Anderson A.R., Cruickshank D., 2013. Trust formation processes in innovative collaborations. Networking as knowledge building practices; European Journal of Innovation Management, 16, 1, 4-21.
 • Hewitt-Dundas N., 2006. Resource and Capability Constraints to Innovation in Small and Large Plants; Small Business Economics 26, 257-277.
 • Hyytinen A., Pajarinen M., Rouvinen P., 2015. Does innovativeness reduce startup survival rates? Journal of Business Venturing 30 (2015) 564-581.
 • Janiszewski A., 2013. Creativity and innovativeness in modern enterprises; (in: Modern entrepreneurship in business practice: Selected issues, ed. Matejun M., Walecka A.); Monographs, Lodz University of Technology.
 • Kaye D., 2008. Managing Risk and Resilience in the Supply Chain; British Standard Institution.
 • Kordel P., 2014. Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji [Technological innovations as a mechanizm of strategical development of organization], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 356.
 • Kozłowski R., Matejun M., 2012. Forms of Cooperation with the Business Environment in the Process of Technology Entrepreneurship Development, Research in Logistics & Production, 2, 1, 91-101.
 • Kurowska M., Matejun M., 2013. Zjawisko przedsiębiorczości technologicznej w praktyce funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw [Technological innovations in practice of SME] (in: Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (ed.), Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju [Technological innovation in SME. Conditions of development]); WNT, Warszawa 2013, 115-142.
 • Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A. (red.), 2013. Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju. [Technological innovation in SME. Conditions of development]. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
 • Lachiewicz S., Matejun M., Mosińska S., 2013. Zarządzanie wiedzą, projektami i współpracą w procesie przedsiębiorczości technologicznej [Management of knowledge, projects and cooperation in the processes of technological innovations, (in: Przedsiębiorczość technologiczna w małych i średnich firmach. Czynniki rozwoju [Technological innovation in SME. Conditions of development]., ed. Lachiewicz S., Matejun M., Walecka A.), WNT.
 • Latusek D., 2009. Budowanie zaufania - rola pośrednika w budowie zaufania pomiędzy przedsiębiorcą a funduszem venture capital [Building the trust - role of mediator in trust building between enterpreuter and venture capital fund]. Problemy zarządzania, 7, 2 (24): 38 - 52.
 • Lind F., Styhre A., Aaboen L., 2013; Exploring university-industry collaboration in research centres, European Journal of Innovation Management, 16, 1,70-91, http://dx.doi.org/10.1108/14601061311292869
 • Madrid-Guijarro A., Garcia D., Van Auken H., 2009. Barriers to Innovation among Spanish Manufacturing SMEs; Journal of Small Business Management 47(4), 465-488.
 • McAdam R., and T. McConvery, 2004. Barriers to Innovation within Small Firms in a Peripheral Location; International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research 10(3), 206-221.
 • McCormack K., 2008. Measuring and Managing Risk (in: Supply Chain Risk Management. Minimizing Disruptions in Global Sourcing; ed. Handfield R.B., McCormack K.); Auerbach Publications.
 • McMullen J.S., Shepherd D.A., 2006. Entrepreneurial Action and the Role of Uncertainty in the Theory of the Entrepreneur; Academy of Management Review, 31, 1.
 • Nowicka K., 2011 Współpraca partnerska w łańcuchu dostaw [Partnerships cooperation in supply chain], Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 06/2011, 2-9.
 • PARP, Global Entrepreneurship Monitor - Polska. Raport z badań 2012 [Report from researches 2012], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2013.
 • PARPa, 2015. Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2014 [Report from researches Global Entrepreneurship Monitor - Poland 2014], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • PARPb, 2015; Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014 [Report on SME in Poland in 2013-14], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • Philbin S., 2008. Process model for university industry research collaboration, European Journal of Innovation Management, 11, 4, 488-521.
 • PN/ISO 31000; Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne [Risk management. Principles and directives].PKN 2012.
 • Ralston P., 2014. Supply Chain Collaboration: A literature review and empirical analysis to investigate uncertainty and collaborative benefits in regard to their practical impact on collaboration and performance; Iowa State University. Graduate Theses and Dissertations. Paper 13798.
 • Sandberg E.; 2007. Logistics collaboration in supply chains: practice vs. theory, The International Journal of Logistics Management, 18, 2, 274-293.
 • Sitkiewicz P., 2014. SME sector companies cooperation with the business support organizations (in: Small and medium-sized enterprises in the European Union: development challenges in 2014-2020 perspective, ed. Matejun M.); Lodz University of Technology Monographs.
 • Soosay C.A., Hyland P.W., Ferrer M., 2008. Supply chain collaboration: capabilities for continuous innovation; Supply Chain Management: An International Journal, 13/2, 160-169.
 • Starczewska-Krzysztoszek M. 2012. Szanse i zagrożenia dla rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Raport z badań [chances and threats for the development of micro, small and medium enterprises. Report.], Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
 • Stawasz E., 2007; Stymulowanie przedsiębiorczości środowiska naukowego w Polsce [Stimulation of scientific environment in Poland]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 453, Ekonomiczne Problemy Usług 8, 265-276.
 • Tarnava A., 2015. (Nie)Oczekiwana mikroinnowacyjność [(Un)expected innovation in Poland] in: Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności [Innovations in Poland. Found and hidden potential of Polish innovations], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Trent R.J., Roberts L.R., 2010. Managing Global Supply and Risk. Best Practices, Concepts and Strategies; J. Ross Publishing.
 • Tsanos C.S., Zografos K.G., Harrison A., 2014. Developing a conceptual model for examining the supply chain relationships between behavioural antecedents of collaboration, integration and performance, The International Journal of Logistics Management, 25, 3, 418-462.
 • Uggla H., Åsberg P., 2010. The Benefits and Risks of Strategic Brand Collaboration; The IUP Journal of Brand Management, VII, 3.
 • Urbanowska-Sojkin E., 2013. Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach [Risk in strategical choices in enterprises], PWE Warszawa.
 • Van de Vrande V., de Jong J.P.J., Vanhaverbeke W., de Rochemont M., 2007. Open innovation in SMEs: Trends, motives and management challenges; Technovation 29 (2009) 423-437.
 • Waters D.; 2007. Supply chain risk management. Vulnerability and Resilience in Logistics; Kogan Page.
 • Wen L., Zhao W., Wang R., 2013. Supply Chain Collaboration Risk Evaluation Based on Trapezoidal Fuzzy Numbers Similarity; Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 5(6): 1928-1933.
 • Węcławska D., 2015. Zbyt małe, żeby współpracować? Analiza współpracy w mikrofirmach [Too small to cooperate. Cooperation analyse in micro-companies [in:] Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności [Innovations in Poland. Found and hidden potential of Polish innovations], Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Winkler H., Kaluza B., 2006; Integrated Performance- and Risk Management in Supply Chains - Basics and Methods (in: Managing Risks in Supply Chains. How to build Reliable Collaboration in Logistics.; ed. Kersten W., Blecker T.); Erich Schmidt Verlag.
 • Wściubiak Ł., 2011. Stan i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w Polsce [Situation and perspectives of the development of technological innovatins in Poland]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 193, 551-556.
 • Zijdemans E., Tanev S., 2014. Conceptualizing Innovation in Born-Global Firms; technology Innovation Management Review, September 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171458933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.