PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 51(6) Konkurencyjność MSP | 47--72
Tytuł artykułu

Polityka banków w zakresie wsparcia finansowego konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Banks' Policy as Regards Financial Support for Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) odgrywają od lat kluczową rolę w gospodarkach poszczególnych państw. O ich doniosłym znaczeniu świadczy nie tylko dominująca pozycja pod względem liczby podmiotów, ale również poziom udziału w kreowaniu PKB. Rosnąca konkurencja zmusza przedsiębiorstwa do ciągłego różnicowania swej oferty w celu korzystnego wyróżnienia się na rynku, a to wymaga dostępu do kapitału oraz do relatywnie tanich i elastycznych źródeł finansowania. Małe i średnie przedsiębiorstwa są atrakcyjnym ale ryzykownym klientem dla banków, co w rezultacie stanowi czynnik hamujący ich rozwój oraz proces internacjonalizacji. Posiadają mniejszy kapitał, a w konsekwencji mają większe trudności w zbudowaniu przewagi konkurencyjnej. Niewątpliwie istotnym zadaniem państwa staje się stworzenie jak najlepszych warunków dla wspierania trwałego rozwoju MSP i ich pozycji konkurencyjnej, bez ingerowania w samodzielne decyzje banków. Szczególne rozwiązania dla MSP muszą być zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu UE w zakresie dozwolonej pomocy. Polityka banków powinna być uzupełnieniem polityki rządowej. W Polsce istnieje duża liczba potencjalnych źródeł atrakcyjnego dla MSP finansowania przez banki rozwoju tego sektora. Pozwala to mieć nadzieję na zmianę dotychczasowego modelu biznesowego polskich MSP polegającego na finansowaniu się raczej ze środków własnych, a nie z kredytów bankowych, co hamuje poprawę konkurencyjności rynkowej tych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Small and medium-sized enterprises (SME) have been playing for years the key role in economies of individual states. Their crucial importance is evidenced not only by the dominant position in terms of number of entities, but also by the level of their share in GDP generation. The growing competition forces enterprises to constantly diversify their offer in order to be advantageously distinguished in the market, what requires an access to capital and to relatively cheap and flexible sources of financing. Small and medium enterprises are an attractive but risky customer for banks, what in result is the factor hampering their development and the process of internationalisation. They have lower capital and, in consequence, they have greater difficulties in building competitive advantage. No doubt, an important task of the state becomes setting forth as good terms for supporting continuous development of SME and their competitive position as possible, not interfering with independent decisions of banks. Specific solutions for SME must comply with the Treaty on the Functioning of the European Union as regards the permissible assistance. The banks' policy should be a supplement to the governmental policy. In Poland, there are a big number of potential sources of an attractive to SME financing by banks development of this sector. This allows to do hope for a change of the hitherto business model of Polish SME consisting in financing rather on one's equities than bank credits, what hampers improvement of market competitiveness of these enterprises. (original abstract)
Rocznik
Strony
47--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Borowski J., Jaworski K. (2015), Węgierska recepta niedobra dla Polski, "Rzeczpospolita", 10.11.
 • Duliniec A. (2011), Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa.
 • Global Financial Stability Report: The Quest for Lasting Stability (2012), IMF, Washington.
 • Gołębiowski G. (red.) (2014), Rozwój przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, "Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu", nr 1(37).
 • Interim Report: Assessing the Macroeconomic Impact of the Transition to Stronger Capital and Liquidity Requirements (2010), Macroeconomic Assessment Group, Bank for International Settlements, August.
 • Kołosowska B. (2013), Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw ze źródeł pozabankowych, CeDeWu, Warszawa.
 • Lissowski O. (1998), Instrumenty finansowe wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i w Polsce: wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Łapacz D., Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB - Polska na tle Unii Europejskiej (2015), "Współczesna Gospodarka", Vol. 6, Iss. 1.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013 (2015), GUS, Warszawa.
 • Matejun M. (red.) (2012), Zarządzanie małą i średnią firmą, Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. Nr 226, poz. 1651, z późn. zm.) z uwzględnieniem w szczególności rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 1609).
 • Skowronek-Mielczarek A. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.
 • SME Financing: Impact of Regulation and the Eurozone Crisis (2012), TheCityUK, November.
 • Starczewska-Krzysztoszek M. (2014), Curriculum Vitae mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 2014, Finansowanie działalności i rozwoju, Raport z wyników badań, Lewiatan, Warszawa.
 • State Aid to Banks and Credit for SMEs: Is There a Need for Conditionality? Study for Econ Committee (2015), European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Brussels.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804).
 • Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2008-2012 (2014), GUS, Warszawa.
 • Wolański R. (2013), Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Zadura-Lichota P., Tarnawa A. (red.) (2014), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012-2013, PARP, Warszawa.
 • Ziemba M., Świeszczak K. (2013), Bariery rozwoju podmiotów z sektora MSP - ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania kapitału obcego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 786, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64/1.
 • Znaczenie sektora MSP dla rozwoju gospodarki (2015), Portal Polskich Przedsiębiorców, http://www.msp-24.pl [dostęp: 12.12.2015].
 • http://www.ibngr.pl/Inicjatywy [dostęp: 12.12.2015].
 • http://www.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-w-ramach-funduszupozyczkowego-dla-kobiet [dostęp: 12.12.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.