PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 (84) Cz.2 Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking | 151--168
Tytuł artykułu

Wpływ polityki Unii Europejskiej na kierunki zmian w polskim systemie edukacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of the European Union Policy for Changes in Polish Education System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęta została problematyka obejmująca politykę edukacyjną UE i jej wpływ na przemiany dokonujące się w obszarze edukacji w Polsce. Poruszony problem badawczy dotyczył w szczególności zakresu polityki edukacyjnej UE oraz celów tej polityki i sposobów pomiaru ich osiągania. Jego wyrazem jest postawiona hipoteza badawcza, zgodnie z którą istotne znaczenie dla osiągnięcia przez Polskę wyznaczonych przez UE celów polityki edukacyjnej miało wykorzystanie środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii. W celu weryfikacji tak sformułowanej hipotezy w pierwszej kolejności dokonano charakterystyki polityki edukacyjnej UE, jej celów i metod stosowanych w ich realizacji. Następnie dokonano analizy stopnia osiągnięcia tych celów przez Polskę i zakresu wsparcia ich realizacji środkami europejskimi. W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmiany zachodzące w polityce edukacyjnej w Polsce związane były z realizacją celów polityki edukacyjnej UE i przy wsparciu finansowym w ramach funduszy strukturalnych. Ponadto rezultaty badań pozwalają stwierdzić, że Polsce dotychczas nie udało się osiągnąć wszystkich celów polityki edukacyjnej UE określonych przez europejskie wskaźniki odniesieni, aczkolwiek w kontekście poruszanego problemu badawczego pozytywnie należy ocenić komplementarność działań finansowanych ze środków unijnych z celami programów UE.(abstrakt oryginalny)
EN
The study was undertaken the issue includes the educational policy of the European Union (EU) and its influence on the changes taking place in the area of education in Poland. Agitated research problem related in particular to the range EU education policy and the objectives of this policy and ways to measure their achievement. Its expression is research hypothesis placed here, according to which the essential for achieving Poland's goals set by the EU's education policy was the use of financial resources from the EU Structural Funds. In order to verify the hypothesis formulated in this way in the first place the characteristics of the educational policy of the European Union was made, its objectives and the methods used in their implementation. Then the achievement of these objectives by Poland was analysed as also the support of their implementation of the European funds. As a result of the research found that the changes in education policy in Poland were related to the implementation of educational policy goals of the EU and with the financial support under the Structural Funds. In addition, the results of research allow us to conclude that Poland has not managed to achieve all the objectives of EU education policy set by the European benchmarks. However, in the context of the driven research problem we should positively evaluate the activities financed from the EU funds with the objectives of European Union programs.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego (2010). Warszawa: MEN.
 • Dziewulak, D. (1997). Systemy szkolne Unii Europejskiej. Warszawa: Żak.
 • Education and Training Monitor 2012 (2012). Luxembourg: European Commission, Publications Office of the European Union.
 • Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010 (2002). Luksemburg: Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, Biuro Urzędowych Publikacji Wspólnot Europejskich.
 • Edukacja w UE. MEN. Pobrane z: https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/unia-europejska/edukacja-w-ue. html (25.03.2016).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 3.03.2010. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri- Serv.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF (15.03.2016).
 • Fundusze unijne dla oświaty w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. MEN. ponrane z: http://efs.men.gov.pl/ dodatki/moc-w-regionach/index.html (16.01.2014).
 • Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z 21.11.2008 w sprawie przygotowania młodzieży na wyzwania XXI wieku: program europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa. Dz.Urz. UE C 319 z 13.12.2008.
 • Konkluzje Rady na temat poziomu odniesienia w dziedzinie mobilności edukacyjnej. Dz.Urz. UE C 372 z 20.12.2011.
 • Konkluzje Rady z 5-6.05.2003 w sprawie poziomów referencyjnych wyznaczających średni europejski wynik w zakresie kształcenia i szkolenia (poziomy odniesienia) (dok. 8981/03).
 • Konkluzje Rady z 12.05.2009 w sprawie strategicznych ram Europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Dz.Urz. UE C 119/02 z 28.05.2009.
 • Language Competences for Employability, Mobility and Growth Accompanying the document Communication From the Commission Rethinking Education: Investing in Skills for Better Socio-Economic Outcomes. European Commission, SWD(2012) 372 final, Strasbourg, 20.11.2012.
 • Mierzwa, J. (2006). Podstawy traktatowe polityki edukacyjnej Unii Europejskiej - ich ewolucja i perspektywy. Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 1 (1), 11-22.
 • Monitor kształcenia i szkolenia 2015. Polska (2015). Luksemburg: Komisja Europejska, Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
 • Pawlak, R. (2004). Polska reforma oświaty a europejska polityka edukacyjna. Studia Europejskie, 3, 101-121.
 • Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: PWN.
 • Presidency Conclusions, Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. European Parliament. Pobrane z; http:// www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm (15.03.2016).
 • Program Kapitał Ludzki. Informacje dotyczące postępów w realizacji Programu Kapitał Ludzki 2007-2013. Portal Funduszy Europejskich. Pobrane z: https://www.efs.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania (15.02.2016).
 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999. Dz.Urz. UE L 210 z 31.07.2006.
 • Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.07.2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999. Dz.Urz. UE L 210 z 31.07.2006.
 • Sprawozdanie Komisji Europejskiej "Postępy w realizacji celów lizbońskich w dziedzinie kształcenia i szkolenia - wskaźniki i poziomy odniesienia, 2010/11". Bruksela 19.04.2011. pobrane z; http://europa.eu/rapid/press- -release_IP-11-488_pl.htm (8.02.2016).
 • Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 15.01.2013. M.P. z 13.02.2013, poz. 73.
 • Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013 (2005). Warszawa: MENiS.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 18.06.2013. M.P. z 7.08.2013, poz. 640.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 26.03.2013. M.P. z 16.05.2013, poz. 378.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyjęta przez Radę Ministrów 25.09.2012. M.P. z 22.11.2012, poz. 882.
 • Strategic Framework - Education & Training 2020. European Commission. Pobrane z: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm (15.03.2016).
 • Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (wersja 3.16) (2014). Warszawa: MIiR.
 • Traktat amsterdamski. Dz.U. UE C 340 z 10.11.1997.
 • Traktat nicejski. Dz.U. UE C 80 z 10.03.2001.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012.
 • Traktat o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht). Dz.U. UE C 191 z 29.07.1992.
 • Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Dz.U. UE C 310 z 16.12.2004.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską w wersji Traktatu Amsterdamskiego. W: A. Przyborowska-Klimczak, E. Skrzydło-Tefelska (oprac.), Dokumenty europejskie (s. 101-120). T. 3. Lublin: Morpol.
 • Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dz.Urz. UE L 394 z 30.12.2006.
 • Zgliczyński, W. (2010). Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Studia Biura Analiz Sejmowych, 2 (22). Pobrane z: www.bas.sejm.gov.pl (15.12.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459287

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.