PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10/2 | 29--38
Tytuł artykułu

A Life Cycle Assessment of the Municipal Waste Management System in Tarnów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza cyklu życia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Analiza cyklu życia uważana za jedną z najefektywniejszych metod zarządzania środowiskowego, jest użytecznym narzędziem do oceny aspektów środowiskowych systemów gospodarki odpadami. Przeprowadzanie LCA jest złożonym zadaniem i wymaga precyzyjnego określenia zakresu badań, pozyskania wielu dokładnych danych, jak również umiejętnego doboru metody oceny aspektów środowiskowych. Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy cyklu życia sytemu gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie (stan w roku 2012) za pomocą modelu IWM-PL, polskojęzycznej aplikacji wydanej w 2011 roku. Jednostką funkcjonalną jest ogólna ilość odpadów komunalnych wprowadzonych do systemu gospodarki odpadami, tj. ilość odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane i selektywne w roku 2012 w Tarnowie, przekazana do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania. Granice systemu obejmują procesy odzysku i unieszkodliwiania prowadzone w instalacjach oraz transport odpadów do tych instalacji. W modelu IWM-PL obliczane są emisje do powietrza i wody w przeliczeniu na jednostkę funkcjonalną. Są one następnie przekształcane w sześć kategorii wpływu: czynniki rakotwórcze, układ oddechowy - związki nieorganiczne, układ oddechowy - związki organiczne, zmiana klimatu, zakwaszenie/eutrofizacja i ekotoksyczność. Kategorie wpływu przyporządkowane są dwóm kategoriom szkody: zdrowie ludzkie i jakość ekosystemu. Przeprowadzona analiza cyklu życia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie w roku 2012 wykazała negatywne oddziaływanie na środowisko. Wynik końcowy wyrażony w ekopuntach (Pt) jest dużo wyższy w kategorii zdrowie ludzkie niż w kategorii jakość ekosystemu. Do wysokiej wartości uzyskanego wyniku przyczyniają się przede wszystkim emisje metanu i dwutlenku węgla w procesie składowania odpadów. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie należy dążyć do zmiany systemu gospodarki odpadami i odejścia od składowania zmieszanych odpadów komunalnych (w tym bioodpadów).(abstrakt oryginalny)
EN
Life Cycle Assessment, which is considered to be one of the most eff ective methods of environmental management, is a useful tool to evaluate the environmental aspects of waste management systems. The LCA procedure is a complex task and requires a precise defi nition of the scope of a research, acquisition of a variety of accurate data, as well as a skillful selection of a method for assessing environmental aspects. This article aims to analyze the life cycle of the municipal waste management system in Tarnów in 2012, using the IWM-PL model, the application in the Polish language version, launched in 2011. The functional unit is the total amount of municipal waste in the waste management system, i.e. the amount of mixed solid and selectively collected municipal waste, collected in Tarnów in 2012, and transported to materials recovery facility or to disposal. The boundaries of the system include recovery and disposal processes carried out in these facilities, as well as transportation of waste there. The IWM-PL model calculates emissions to air and water for the functional unit, and then converts them into six impact categories: carcinogens, respiratory system - inorganic compounds, respiratory system - organic compounds, climate change, acidifi cation/eutrophication, ecotoxicity. Impact categories are assigned to two damage categories: human health and ecosystem quality. The performed assessment of the life cycle of the municipal waste management system in Tarnów in 2012 revealed a negative impact on the environment. The fi nal result, expressed in eco-points (Pt), is signifi cantly higher in the category of human health than in ecosystem quality. Emissions of methane and carbon dioxide from landfi lling process greatly contribute to the value of the obtained result. The waste management system should be altered and the landfi ll of mixed municipal solid waste (including bio-waste) should be abandoned in order to reduce the negative environmental impact of municipal waste management in Tarnów. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • AGH University of Science and Technology, Poland, student
Bibliografia
 • [1] Badania składu morfologicznego odpadów komunalnych. Zakład Składowania Odpadów Komunalnych w Tarnowie, 2011.
 • [2] Barszcz A., Antolak O., Kostrz-Sikora P.: Plan gospodarki odpadami dla miasta Tarnowa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016. Załącznik do uchwały nr XLV/608/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 18 lutego 2010 r. Tarnów, październik 2009.
 • [3] Gentil E.C., Damgaard A., Hauschild M., Finnveden G., Eriksson O., Thorneloe S., Kaplan P.O., Barlaz M., Muller O., Matsui Y., Ryota Ii, Christensen T.H.: Models for waste life cycle assessment: Review of technical assumption. Waste Management, vol. 30, issue 12, 2010, pp. 2636-2648.
 • [4] Główny Urząd Statystyczny: Statystyczne vademecum samorządowca. Województwo małopolskie. Portrety miast: Tarnów. [on-line:] htt p://krakow.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/ [access: 16.04.2014].
 • [5] Goedkoop M., Spriensma R.: The Eco-indicator 99. A Damage Oriented Method for Life Cycle Impact Assessment. Methodology Report. PRé Consultants B.V, Amersfoort, the Netherlands, 2001.
 • [6] Grzesik K.: Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Kraków. Part 1. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 7, no. 3, 2013, pp. 35-55.
 • [7] Grzesik K.: Application of IWM-PL model for Life Cycle Assessment (LCA) of municipal waste management in Kraków. Part 2. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 7, no. 4, 2013, pp. 43-58.
 • [8] Kraszewski A., Pietrzyk-Sokulska E. (red.): Ocena systemu gospodarki odpadami. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2011.
 • [9] Prochot-Józefów A., Słomska A. (red.): Raport o stanie miasta 2012. Stan na 31 grudnia 2012 r. Tarnów 2013.
 • [10] Sprawozdanie prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2012. Urząd Miasta Tarnowa, 2012.
 • [11] Usarz M.: Przeprowadzenie analizy cyklu życia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Tarnowie z wykorzystaniem modelu IWM-PL. Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska AGH, Kraków 2014 [M.Sc. thesis, thesis supervisor: Katarzyna Grzesik].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459289

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.