PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 6 (84) Cz.2 Planowanie wieloletnie - efektywność zadań publicznych - benchmarking | 169--186
Tytuł artykułu

Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej - problematyka transpozycji regulacji na przykładzie Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Admissibility of State Aid in the European Union - the Issue of Regulations Transposition in the Case of Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prawna regulacja problematyki pomocy państwa stanowi element ochrony mechanizmu konkurencji, który został uznany w TFUE za jedno z podstawowych narzędzi realizacji wytyczonych w nim zadań. Ogólny zakaz udzielania pomocy państwa został sformułowany w art. 107 ust. 1 TFUE, przy czym w przepisie tym nie zawarto definicji pomocy publicznej, lecz wskazano kryteria brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny konkretnych stanów faktycznych. Kryteria te zostały sformułowane w katalogi warunków definiujących pomoc państwa, to jest pochodzenie od państwa lub ze źródeł państwowych, selektywność, istnienie korzyści dla beneficjenta lub beneficjentów pomocy oraz zakłócenie lub zagrożenie zakłóceniem konkurencji i wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Nadrzędnym celem, jakiemu służyć ma precyzyjne określenie środków stanowiących pomoc publiczną, nie jest ustanowienie bezwzględnego zakazu ich stosowania, lecz jedynie zaznaczenie kręgu działań podlegających badaniu pod kątem ich ewentualnego negatywnego wpływu na konkurencję w wymiarze rynku wewnętrznego. Dalsze badanie sprowadza się natomiast przede wszystkim do analizy, czy obowiązujące przepisy szczególne prawa europejskiego pozwalają na udzielenie pomocy publicznej w danym przypadku. Celem artykułu jest analiza polskich regulacji udzielania pomocy publicznej, które muszą być zgodne z prawem konkurencji UE w zakresie dopuszczalności pomocy państwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Legal regulation of the issue of State aid is an element of protection of the mechanism of competition, which has been recognized in the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) as one of the basic tools for the realization of the tasks assigned in it. The general prohibition of providing state aid has been formulated in Article 107 par. 1 TFEU, whereas this provision does not specify the definition of State aid, but indicates the criteria taken into account when assessing the specific actual circumstances. These criteria were formulated in the catalogues of terms defining State aid, i.e. the origin from the State or from State resources, selectivity, economic advantage to the beneficiary or beneficiaries of the aid and the disruption or threat to distort competition and affecting the trade between Member States. The primary objective pursued by the precise determination of the means which form State aid is not establishing an absolute prohibition on their use, but only a selection of the action circle which is subject to testing for their possible negative impact on competition in the Internal market level. Further study mostly comes down to the analysis if the binding specific provisions of the European law allow for providing state aid in the given case. The aim of the article is to analyze the Polish regulations concerning the granting of State aid, which must meet the requirements of EU competition law on the admissibility of State aid.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Atanasiu, I. (2001). State Aid in Central and Eastern Europe. World Competition, 2, 24, 257-283.
 • Bacon, K. (1997). State Aids and General Measures. 17 Yearbook of European Law, 269-321.
 • Chalmers, D., Hadjiemmanuil, C., Monti, G., Tomkins, A. (2006). European Union Law: Text and Materials. Cambridge-New York: Cambridge University Press.
 • Decyzja Rady z 10.12.2010 w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla. Dz.U. UE L 336 z 21.12.2010.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 4.04.997. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Modzelewska-Wąchal, E. (2003). Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 • Pietras, J. (2005). Ewolucja prawa konkurencji w zakresie udzielania pomocy publicznej w świetle procesu integracji Polski z Unią Europejską. W: C. Balasiński (red.), Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej. Studia prawno-ekonomiczne (s. 219-230). Warszawa: UOKiK.
 • Podsiadło, P. (2016). The Interference of Law and Economics: The Case of Guarantees for Bank Debt and Their Impact on Competitiveness of the EU Member States. European State Aid Law Quarterly, 15, 1, 72-90.
 • Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w latach 2006-2014. Pobrane z: https://www. uokik.gov.pl/raporty_i_analizy2.php (9.2016).
 • Rozporządzenie Komisji nr 794/2004 z 21.04.2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady WE nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE. Dz.U WE L 140 z 30.04.2004.
 • Rozporządzenie Komisji WE nr 271/2008 z 30.01.2008 zmieniające rozporządzenie WE nr 794/2004 w sprawie wykonania rozporządzenia Rady WE nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE. Dz.U. UE L 82 z 25.03.2008.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z 6.08.2008 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu. Dz.U. UE L 214/3 z 9.08.2008.
 • Rozporządzenie Komisji UE nr 1407/2013 z 18.12.2013 w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Dz.U. UE L 352 z 24.12.2013.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17.06.2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Dz.U. L 187/1 z 26.06.2014.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2282 z 27.11.2015 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy zgłoszeniowych i formularzy informacji. Dz.U. UE L 325/1 z 10.12.2015.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 22.12.2005 w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach lub wystawach za granicą. Dz.U. nr 265, poz. 2217, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 22.12.2005 w sprawie udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach lub wystawach za granicą. Dz.U. nr 265, poz. 2218, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11.06.2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dz.U. poz. 801.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 19.03.2015 w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dz.U. poz. 488.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2.07.2015 w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Dz.U. poz. 1073.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z 27.10.2005 w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii. Dz.U. nr 219, poz. 1870, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.02.2015 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dz.U. poz. 299.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.09.2015 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki. Dz.U. poz. 1381.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 8.12.2010 w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dz.U. nr 236, poz. 1562.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 20.03.2015 w sprawie pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Dz.U. poz. 531.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.07.2014 w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska. Dz.U. poz. 908.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1370/2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego. Dz.U. UE L 315 z 3.12.2007.
 • Rozporządzenie Rady (UE) 2015/1589 z 13.07.2015 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 108 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.U. UE L 248/9 z 24.09.2015.
 • Rozporządzenie Rady WE nr 659/1999 z 22.03.1999 ustanawiające szczegółowe zasady zastosowania przepisów art. 93 Traktatu, Dz.U. WE L 83 z 27.03.1999.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1407/2002 z 23.07.2002 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, Dz.U. WE L 205 z 2.08.2002.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1.09.2004 w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. Dz.U. nr 200, poz. 2050.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.10.2006 w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej. Dz.U. nr 190, poz. 1402.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.11.2007 w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. Dz.U. nr 214, poz. 1573, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2009 w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia. Dz.U. nr 179, poz. 1388.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2009 w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Dz.U. nr 183, poz. 1426.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.06.2014 w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020. Dz.U. poz. 878.
 • Sinnaeve, A. (2007). State Aid Procedures: Developments Since the Entry into Force of the Procedural Regulation. Common Market Law Review, 44, 4, 965-1033.
 • Stein, E. (1971). Harmonization of European Company Laws: National Reform and Transnational Coordination. Indianapolis: Bobbs-Merrill.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Dz.U. UE C 83/47 z 30.03.2010.
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, sporządzony w Brukseli 16.12.1991. Dz.U. 1994, nr 11, poz. 38.
 • Ustawa z 29.06.1995 o statystyce publicznej. Dz.U. 2012, poz. 591, z późn. zm.
 • Ustawa z 30.06.2000 o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz.U. nr 60, poz. 704, z późn. zm.
 • Ustawa z 15.09.2000 - Kodeks spółek handlowych. Dz.U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
 • Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2013, poz. 1232, z późn. zm.
 • Ustawa z 27.07.2002 o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Dz.U. nr 141, poz. 1177, z późn. zm.
 • Ustawa z 30.10.2002 o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. Dz.U. nr 213, poz. 1800, z późn. zm.
 • Ustawa z 30.04.2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dz.U. nr 123, poz. 1291, z późn. zm.
 • Ustawa z 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
 • Winter, J.A. (2004). Re(de)fining the Notion of State Aid in Article 87 (1) of the EC Treaty. Common Market Law Review, 41, 2, 475-504.
 • Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Dz.U. UE C 249 z 31.07.2014.
 • Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. Dz.U. UE C 244/2 z 1.10.2004.
 • Zalecenie Komisji nr 2003/361/WE z 6.05.2003 w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dz.U. WE L 124 z 20.05.2003.
 • Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Dz.U. UE C 198 z 27.06.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.