PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 9 | 11--27
Tytuł artykułu

Przedakcesyjna polityka gospodarcza wobec jednolitej polityki EBC - mechanizmy i pokryzysowa ocena empiryczna dla Polski

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pre-Accession Economic Policy towards a Uniform ECB Policy - Mechanisms and Post-Crisis Empirical Evaluation for Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja możliwych rozwiązań dotyczących sposobu wyznaczania polityki gospodarczej przed przystąpieniem do UGW, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów procesu konwergencji w sferze monetarnej w okresie przed- i poakcesyjnym oraz ocena stopnia konwergencji Polski ze strefą euro w kontekście jednolitej polityki Europejskiego Banku Centralnego. Opracowanie składa się z dwóch głównych części. Pierwsza ma przede wszystkim charakter teoretyczny i dotyczy instytucjonalnych aspektów EBC w sferze jednolitej polityki pieniężnej (punkt 1) oraz mechanizmów przedakcesyjnej polityki gospodarczej do strefy euro (punkt 2). Druga część (punkt 3) ma charakter empiryczny i dokonano w niej oceny konwergencji polskiej gospodarki na tle wyzwań wynikających z jednolitej polityki pieniężnej w ramach UGW. Odniesiono się do kryteriów konwergencji z Maastricht (punkt 3.2.) oraz wielkości stanowiących wyznaczniki strategii polityki pieniężnej EBC (punkt 3.3.). Badania przeprowadzone w tekście wskazują, że zbieżność Polski ze strefą euro nie jest zadawalająca w obliczu akcesji i uczestnictwa w jednolitej, europejskiej polityce pieniężnej. Po pierwsze, występują poważne problemy z wypełnianiem samych nominalnych kryteriów z Maastricht. Co prawda w ostatnich latach pokryzysowych można doszukać się pozytywnych tendencji w tym zakresie, jednak powyborcze perspektywy mogą stanowić przeszkodę w jej utrzymaniu. Po drugie, również dokonana w tym opracowaniu ocena konwergencji pod kątem specyfiki strategii EBC nie wypada korzystnie. Badania wskazują na to, że jednolita polityka pieniężna w strefie euro nie byłaby dostosowana do naszych uwarunkowań gospodarczych zarówno w sferze nominalnej, jak i realnej oraz pieniężnej i fiskalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to present possible solutions concerning the method for determining the economic policy before the EMU, with particular emphasis on the convergence process in the monetary sphere in the pre- and post-accession and the assessment of the Polish convergence with the euro area in the context of a uniform policy of the European Central Bank. The paper consists of two main parts. The first (sections 1-2) is mainly theoretical and relates to the institutional aspects of the ECB in the area of the uniform monetary policy (section 1) and the mechanisms of the pre-accession economic policy for the euro area (section 2). The second part (whole section 3) is empirical and was made in the assessment of the convergence polish economy on the background of the challenges of the uniform monetary policy within the EMU. Reference was made to the Maastricht convergence criteria (section 3.2.) and indicators of the ECB's monetary policy strategy (section 3.3.). Studies conducted in the text indicate that the Polish convergence with the euro area is not satisfactory in the face of accession and participation in the single European monetary policy. Firstly, there are serious problems with the performance of the same nominal Maastricht criteria. It is true that in recent years the post-crisis can be traced to the positive trends in this area, but the post-election prospects may constitute an obstacle to its maintenance. Second, also made in the development of convergence assessment in terms of the specifics of the ECB's strategy is not favorably. Research shows that the single monetary policy in the euro zone would not be suited to our economic conditions both in nominal and real and monetary and fiscal policies. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aksoy Y., De Grauwe P., Dewachter H., The European Central Bank: Decisions, Rules and Macroeconomic Performance, "CEPR Discussion Paper" 1999, No. 2067.
 • Berger H., de Haan J., Eijfinger S.C.W., Central Bank Independence: An Update of Theory and Evidence, Working Paper, CESifo, no. 255, Munich 2000.
 • Błaszczyk P., Zwierzchlewski S., Polska w obliczu akcesji do strefy euro - warianty wypełnienia kryteriów konwergencji, [w:] Kryńska E. (red.), Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Bofinger P., Monetary Policy. Goals, Institutions, Strategies and Instruments, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Chmielewski T., Od kursu płynnego do unii monetarnej. Znaczenie efektu Balassy-Samuelsona dla polskiej polityki pieniężnej, Materiały i Studia NBP, nr 163, Warszawa 2003.
 • De Cecco M., Giovannini A. (red.), A European Central Bank? Perspectives on Monetary Unification after Yen Years of the EMS, CUP, Cambridge 1989.
 • ECB, The Monetary Policy of the ECB, European Central Bank, Frankfurt am Main 2004.
 • Gros D., Thygesen N., European monetary integration, Pearson Education, Harlow, England 2003.
 • Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Konopczak K., Efekt Balassy-Samuelsona i mechanizmy jego absorpcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Departament Edukacji i Wydawnictw, NBP, Warszawa 2013.
 • Nowak-Far A., Unia gospodarcza i walutowa w Europie, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2011.
 • Pentecost E.J., Van Poeck A. (red.), European Monetary Integration. Past, Present and Future, Edward Elgar, Nortampton 2001.
 • Suardi M., EMU and assymetries in monetary policy transmission, European Commission 2001.
 • Szczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2008.
 • Walters A., The Economics and Politics of Money: The Selected Essays of Alan Walters, U.K. Elgar 1994.
 • Wójcik C., Dylematy polityki kursowej na drodze do członkostwa Polski w Europejskie Unii Gospodarczej i Walutowej, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 7-8.
 • Zwierzchlewski S., Stabilność unii walutowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459303

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.