PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 10/1 | 33--44
Tytuł artykułu

Selected Issues of Establishing and Functioning of the Transmission Easement

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wybrane problemy z zakresu ustanawiania i funkcjonowania służebności przesyłu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Instytucja służebności przesyłu, wprowadzona od 3 sierpnia 2008 r. na mocy nowelizacji kodeksu cywilnego, jest obecnie najczęściej stosowaną formą prawną umożliwiającą przedsiębiorcy przesyłowemu korzystanie z cudzych nieruchomości. Praktyczne zastosowanie tej instytucji napotyka jednak w praktyce szereg problemów prawnych. Celem opracowania jest przybliżenie wybranych aspektów świadczących o skomplikowaniu tworu służebności przesyłu. Służebność przesyłu ustanawiana jest na nieruchomości, która w myśl kodeksu cywilnego stanowi rodzaj rzeczy. Ustanowienie służebności powoduje w praktyce ograniczenie, w pewnym zakresie, prawa własności nieruchomości. Znaczna część nieruchomości oddana jest jednak w użytkowanie wieczyste, które jest prawem. Pojawia się zatem wątpliwość, czy służebnością przesyłu może zostać obciążone prawo, nie rzecz. W opracowaniu dokonano przeglądu orzecznictwa wskazującego na możliwość ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, chyba że umowa oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste stanowi inaczej. Rzadko poruszanym, jednak bardzo ważnym problemem jest ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń nieprzebiegających fi zycznie przez nieruchomość, która ma zostać obciążona, a tylko oddziałujących na prawo własności. Orzecznictwo wskazuje na brak podstaw do ustanawiania w takim przypadku służebności przesyłu. W praktyce jednak posadowienie urządzeń przesyłowych na sąsiedniej nieruchomości powoduje istotne ograniczenia w wykonywaniu prawa własności, za które, w przypadku nieustanowienia służebności przesyłu, właściciel nie otrzyma należnego odszkodowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The institution of transmission easements, introduced from 3 August 2008 by an amending the Civil Code, is currently the most widely used legal form that allows entrepreneurs by transmission for the use of someone else's property. The practical application of this institution faces a number of legal problems. The purpose of this paper is to bring certain aspects of a provider's complexity solution for this issue. Transmission easement is established on the property, which, under the Civil Code, is a kind of thing immobility. The establishment of easements causes in practice limitation, to some extent, ownership of real estate. A large part of the property, however, is devoted to perpetual usufruct, which is kind of the law. It is therefore questionable whether the transmission easement can be charged as the right, not the thing. The paper reviews the case law, pointing to the possibility of establishing transmission easement on the property donated in perpetual usufruct, unless the contract makes the property the lease provides otherwise. Rarely mentioned, but very important issue is to establish a transmission easement for devices which do not go physically by the property to be charged and only affect the right of ownership. Case law indicates there is no basis to establish the transmission easement in this case. In practice, however foundation of transmission equipment on the neighboring property causing significant limitations in exercise of the right to property, for which, in the case of not establishing transmission easement, the owner does not receive due compensation.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
33--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
 • AGH University of Science and Technology Kraków, Poland
Bibliografia
 • [1] Balawejder M., Busko M., Cellmer R., Juchniewicz-Piotrowska K., Leń P., Mika M., Szczepankowska K., Wójciak E., Wójcik-Leń J., Źróbek S.: Aktualne problemy gospodarki nieruchomościami na tle przemian organizacyjno-prawnych. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów 2015.
 • [2] Bochaczyk J.: Służebność przesyłu jako szczególny przypadek ograniczenia praw do nieruchomości. AGH, Kraków 2015 [M.Sc. thesis].
 • [3] Druk nr 74 - Pismo Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.
 • [4] http://planowanie.um.krakow.pl/.
 • [5] Lewandowski P.: Służebność przesyłu w prawie polskim. Wolters Kluwer Polska, 2014.
 • [6] Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r. Sygn. akt III CZP 5/15.
 • [7] Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2014 r. Sygn. akt III CSK 173/13.
 • [8] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 1774 [Journal of Laws 1997, no. 115, item 741 with amendments, consolidated text: Journal of Laws 2015, item 1774].
 • [9] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2014 z późniejszymi zmianami [Journal of Laws 1964, no. 16, item 93 with amendments, consolidated text: Journal of Laws 2014 with amendments].
 • [10] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U 2003, nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami [Journal of Laws 2003, no. 80, item 717 with amendments].
 • [11] Zamroch P.: Problematyka prawna urządzeń przesyłowych na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. [in]: Dąbek J., Nowakowska M., Zamroch P., Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną, wyd. 2 poprawione, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171459311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.